ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*元*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -元-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[完, wán, ㄨㄢˊ] to complete, to finish, to settle; whole
Radical: , Decomposition:   宀 [gài,mián, ㄍˋ]  元 [yuán, ㄩㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] roof, Rank: 301
[元, yuán, ㄩㄢˊ] first; dollar; origin; head
Radical: , Decomposition:   二 [èr, ㄦˋ]  儿 [ér, ㄦˊ]
Etymology: [pictographic] A man 儿 with two lines emphasizing their head 二, Rank: 370
[远, yuǎn, ㄩㄢˇ] distant, remote, far; profound
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  元 [yuán, ㄩㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 386
[园, yuán, ㄩㄢˊ] garden, park; orchard
Radical: , Decomposition:   囗 [wéi, ㄨㄟˊ]  元 [yuán, ㄩㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] enclosure, Rank: 988
[玩, wán, ㄨㄢˊ] to play with, to joke, to entertain
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  元 [yuán, ㄩㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] jade, Rank: 1072
[冠, guān, ㄍㄨㄢ] cap, crown, headgear
Radical: , Decomposition:   冖 [, ㄇㄧˋ]    元 [yuán, ㄩㄢˊ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] A man 元 puts on a cap 冖 with his hand 寸, Rank: 1713
[顽, wán, ㄨㄢˊ] stubborn, recalcitrant, obstinate
Radical: , Decomposition:   元 [yuán, ㄩㄢˊ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 2024
[寇, kòu, ㄎㄡˋ] bandit, thief; enemy; to invade
Radical: , Decomposition:   宀 [gài,mián, ㄍˋ]    元 [yuán, ㄩㄢˊ]  攴 [, ㄆㄨ]
Etymology: [ideographic] Bandits mugging 攴 a person 元 in his home 宀, Rank: 2567
[阮, ruǎn, ㄖㄨㄢˇ] ancient musical instrument; surname
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]  元 [yuán, ㄩㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic], Rank: 3210
[沅, yuán, ㄩㄢˊ] a river in western Hunan
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  元 [yuán, ㄩㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 4212
[鼋, yuán, ㄩㄢˊ] large turtle, sea turtle
Radical: , Decomposition:   元 [yuán, ㄩㄢˊ]  黾 [miǎn, ㄇㄧㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] toad, Rank: 5232
[芫, yán, ㄧㄢˊ] a poisonous plant; Daphne genkwa
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  元 [yuán, ㄩㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] plant, Rank: 5350
[朊, ruǎn, ㄖㄨㄢˇ] protein
Radical: , Decomposition:     元 [yuán, ㄩㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] meat, Rank: 5891
[蚖, yuán, ㄩㄢˊ] salamander, newt
Radical: , Decomposition:   虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]  元 [yuán, ㄩㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] worm, Rank: 8413
黿[黿, yuán, ㄩㄢˊ] large turtle, sea turtle
Radical: , Decomposition:   元 [yuán, ㄩㄢˊ]  黽 [miǎn, ㄇㄧㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] toad, Rank: 8812
[頑, wán, ㄨㄢˊ] stubborn, recalcitrant, obstinate
Radical: , Decomposition:   元 [yuán, ㄩㄢˊ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yuán, ㄩㄢˊ, ] Chinese monetary unit; dollar; primary; first; the Yuan or Mongol dynasty (1279-1368); surname Yuan, #55 [Add to Longdo]
[Měi yuán, ㄇㄟˇ ㄩㄢˊ, ] American dollar; US dollar, #350 [Add to Longdo]
[ōu yuán, ㄡ ㄩㄢˊ, / ] Euro, #2,634 [Add to Longdo]
[yuán sù, ㄩㄢˊ ㄙㄨˋ, ] element; element of a set; chemical element, #4,005 [Add to Longdo]
[yuán dàn, ㄩㄢˊ ㄉㄢˋ, ] New Year's Day, #4,392 [Add to Longdo]
[dān yuán, ㄉㄢ ㄩㄢˊ, / ] unit; entrance number; staircase (for residential buildings), #5,980 [Add to Longdo]
[Gǎng yuán, ㄍㄤˇ ㄩㄢˊ, ] Hong Kong dollar, #5,995 [Add to Longdo]
[duō yuán huà, ㄉㄨㄛ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄚˋ, ] pluralism, #6,180 [Add to Longdo]
[gōng yuán, ㄍㄨㄥ ㄩㄢˊ, ] (year) AD; Christian era, #8,559 [Add to Longdo]
[Rì yuán, ㄖˋ ㄩㄢˊ, ] Japanese yen (unit of currency); also written 日圓|日圆, #8,898 [Add to Longdo]
[rì yuán, ㄖˋ ㄩㄢˊ, ] yen, #8,898 [Add to Longdo]
[Ào yuán, ㄠˋ ㄩㄢˊ, ] Australian dollar, #11,254 [Add to Longdo]
[zhuàng yuán, ㄓㄨㄤˋ ㄩㄢˊ, / ] Number One Scholar, title conferred on the person who came first in the highest imperial examination; very best (in any field), #11,410 [Add to Longdo]
[yuán shǒu, ㄩㄢˊ ㄕㄡˇ, ] head of state, #11,816 [Add to Longdo]
神经[shén jīng yuán, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄩㄢˊ, / ] neuron, #13,499 [Add to Longdo]
[yuán shuài, ㄩㄢˊ ㄕㄨㄞˋ, / ] a marshal (in the armed forces), #14,337 [Add to Longdo]
[yuán yuè, ㄩㄢˊ ㄩㄝˋ, ] first month of the Lunar calendar; the New Year, #14,658 [Add to Longdo]
微量[wēi liàng yuán sù, ㄨㄟ ㄌㄧㄤˋ ㄩㄢˊ ㄙㄨˋ, ] (chem.) trace element, #15,369 [Add to Longdo]
[yuán jiàn, ㄩㄢˊ ㄐㄧㄢˋ, ] element; component, #16,213 [Add to Longdo]
[yuán nián, ㄩㄢˊ ㄋㄧㄢˊ, ] first year of Emperor's reign, #17,399 [Add to Longdo]
[yuán xiāo, ㄩㄢˊ ㄒㄧㄠ, ] sticky rice dumplings, #17,728 [Add to Longdo]
[èr yuán, ㄦˋ ㄩㄢˊ, ] two yuan; two dollars; binary, #18,564 [Add to Longdo]
[Hán yuán, ㄏㄢˊ ㄩㄢˊ, / ] Won (Korean currency), #19,579 [Add to Longdo]
[Zhū Yuán zhāng, ㄓㄨ ㄩㄢˊ ㄓㄤ, ] Zhu Yuanzhang, personal name of the first Ming emperor Hongwu 洪武, founder of the Ming dynasty (1328-1398, reigned as emperor from 1386 under reign name 洪武); usually known by his posthumous title Ming Taizu 明太祖, #21,024 [Add to Longdo]
宵节[Yuán xiāo jié, ㄩㄢˊ ㄒㄧㄠ ㄐㄧㄝˊ, / ] Lantern festival, the final event of the Spring festival 春節|春节, on 15th of first month of the lunar calendar, #23,980 [Add to Longdo]
[yuán lǎo, ㄩㄢˊ ㄌㄠˇ, ] grandee; old leadership; chief figure (in a gerontocracy), #24,492 [Add to Longdo]
器件[yuán qì jiàn, ㄩㄢˊ ㄑㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, ] component, #24,708 [Add to Longdo]
[Yuán dài, ㄩㄢˊ ㄉㄞˋ, ] the Yuan or Mongol dynasty (1279-1368), #25,445 [Add to Longdo]
崔永[Cuī Yǒng yuán, ㄘㄨㄟ ㄩㄥˇ ㄩㄢˊ, ] Cui Yongyuan, #27,391 [Add to Longdo]
新纪[xīn jì yuán, ㄒㄧㄣ ㄐㄧˋ ㄩㄢˊ, / ] New Age; New Age movement, #32,790 [Add to Longdo]
[Yuán cháo, ㄩㄢˊ ㄔㄠˊ, ] Yuan or Mongol dynasty (1279-1368), #32,796 [Add to Longdo]
[yín yuán, ㄧㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] flat silver (former coinage); also written 銀圓|银圆; silver dollar, #33,797 [Add to Longdo]
有限[yǒu xiàn yuán, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄩㄢˊ, ] finite element (method), #34,175 [Add to Longdo]
[Cài Yuán péi, ㄘㄞˋ ㄩㄢˊ ㄆㄟˊ, ] Cai Yuanpei (1868-1940), liberal educationalist, studied in Germany, President of Beijing University 1917-19, minister of education for Guomindang, #38,903 [Add to Longdo]
广[Guǎng yuán, ㄍㄨㄤˇ ㄩㄢˊ, 广 / ] Guangyuan prefecture level city in Sichuan, #39,643 [Add to Longdo]
姚文[Yáo Wén yuán, ㄧㄠˊ ㄨㄣˊ ㄩㄢˊ, ] Yao Wenyuan (1931-2005), one of the Gang of Four, #42,907 [Add to Longdo]
[yuán yīn, ㄩㄢˊ ㄧㄣ, ] vowel, #44,697 [Add to Longdo]
[jì yuán, ㄐㄧˋ ㄩㄢˊ, / ] beginning of an era, #51,262 [Add to Longdo]
电子[diàn zǐ yuán jiàn, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄩㄢˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] electronic component, #52,239 [Add to Longdo]
柳宗[Liǔ Zōng yuán, ㄌㄧㄡˇ ㄗㄨㄥ ㄩㄢˊ, ] Liu Zongyuan (773-819), Tang essayist and poet, advocate of the classical writing 古文運動|古文运动 and neoclassical 復古|复古 movements, #56,522 [Add to Longdo]
稀土[xī tǔ yuán sù, ㄒㄧ ㄊㄨˇ ㄩㄢˊ ㄙㄨˋ, ] rare earth (chem.), #57,954 [Add to Longdo]
[Yuán yáng, ㄩㄢˊ ㄧㄤˊ, / ] (N) Yuanyang (place in Yunnan), #59,054 [Add to Longdo]
[wàn yuán hù, ㄨㄢˋ ㄩㄢˊ ㄏㄨˋ, / ] household with savings or annual income of 10,000 yuan or more (considered a large amount in the 1970s, when the term became established), #63,131 [Add to Longdo]
[zhōng yuán, ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ, ] Ghosts' festival on 15th day of 7th moon, #64,807 [Add to Longdo]
[Yuán qǔ, ㄩㄢˊ ㄑㄩˇ, ] Yuan dynasty theater, including poetry, music and comedy, #66,136 [Add to Longdo]
[Qìng yuán, ㄑㄧㄥˋ ㄩㄢˊ, / ] (N) Qingyuan (place in Zhejiang), #66,272 [Add to Longdo]
[Yuán móu, ㄩㄢˊ ㄇㄡˊ, / ] (N) Yuanmou (place in Yunnan), #66,511 [Add to Longdo]
开国[kāi guó yuán xūn, ㄎㄞ ㄍㄨㄛˊ ㄩㄢˊ ㄒㄩㄣ, / ] founding figure (of a country or dynasty); founding father; fig. also used of company or school etc, #66,530 [Add to Longdo]
[Yuán shǐ, ㄩㄢˊ ㄕˇ, ] History of the Yuan dynasty, twenty third of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled under Song Lian 宋濂 in 1370 during the Ming dynasty, 210 scrolls, #67,982 [Add to Longdo]
广[Guǎng yuán shì, ㄍㄨㄤˇ ㄩㄢˊ ㄕˋ, 广 / ] Guangyuan prefecture level city in Sichuan, #71,733 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[もと、げん, moto , gen] (n) แหล่งกำเนิด รากฐาน ที่มา
[げんき, genki] (adj) มีสุขภาพดี
[じもと, jimoto] (n) ท้องถิ่น
[きげんぜん, kigenzen] (n) ก่อนคริสตกาล, See also: B.C.

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[もともと, motomoto] แต่เดิม , เดิมที , แต่ไหนแต่ไร
請け[もとうけ, motouke] ผู้ยื่นข้อตกลง, ผู้สัญญา (เป็นคำพูดที่มักใช้ในข้อสัญญา ข้อตกลง มักจะใช้คู่กับ 下請け=したうけ=Subcontractor=ผู้รับข้อตกลง), See also: A. 下請け, R. 下請け
[もとちょう, motochou] สมุดบัญชีแยกประเภท
[げんそ, genso] (n) ธาตุ (เคม๊), See also: R. element
[がんじつ, ganjitsu] (n) วันขึ้นปีใหม่
の所[Motto no tokoro, Motto no tokoro] ที่เดิม, See also: S. オリジナル
[元兇, moto kyou] (n) ตัวการ, แกนนำ, หัวโจก

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[がんねん, gannen] TH: ปีที่หนึ่ง (ปีแรก) ในการครองราชย์ของกษัตริย์ญี่ปุ่นองค์หนึ่ง  EN: first year (of a specific reign)

Japanese-English: EDICT Dictionary
材料[さんげんざいりょう, sangenzairyou] (n) ternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
3次(P);三次[さんじげん, sanjigen] (n) three dimensions; three dimensional; 3D; 3-D; (P) [Add to Longdo]
材料[よんげんざいりょう, yongenzairyou] (n) quaternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
気ですか[おげんきですか, ogenkidesuka] (exp) how are you? [Add to Longdo]
お手許;お手;御手許;御手[おてもと, otemoto] (n) (uk) chopsticks (often written on the paper wrapper) [Add to Longdo]
お中(P);御中[おちゅうげん, ochuugen] (n) (See 中・2) Bon Festival gifts; (P) [Add to Longdo]
お膝;お膝下;お膝許;御膝;御膝下;御膝許;おひざ[おひざもと, ohizamoto] (n) (See 膝・ひざもと・3) home territory of a powerful figure; Imperial Court; businessman's turf; Shogun's headquarters [Add to Longdo]
を基として;をとして[をもととして, womototoshite] (exp) (See をにして) based on; built on; made from [Add to Longdo]
にして;を基にして[をもとにして, womotonishite] (exp) (See をとして) based on; built on; made from [Add to Longdo]
アメリカ長[アメリカちょうげんぼう;アメリカチョウゲンボウ, amerika chougenbou ; amerikachougenbou] (n) (uk) American kestrel (Falco sparverius) [Add to Longdo]
データ発信認証[データはっしんもとにんしょう, de-ta hasshinmotoninshou] (n) {comp} data origin authentication [Add to Longdo]
ハロゲン族[ハロゲンぞくげんそ, harogen zokugenso] (n) halogen family elements [Add to Longdo]
[あんげん, angen] (n) Angen era (1175.7.28-1177.8.4) [Add to Longdo]
異次[いじげん, ijigen] (n) different dimension [Add to Longdo]
[いちげん, ichigen] (n,adj-no) unitary; (P) [Add to Longdo]
[いちげんか, ichigenka] (n,vs) unification; centralization; centralisation; (P) [Add to Longdo]
管理[いちげんかんり, ichigenkanri] (n) (1) uniform management; uniform control; (vs) (2) to control centrally; to manage centrally; to consolidate; to unify [Add to Longdo]
[いちげんてき, ichigenteki] (adj-na,n) monistic; unitary; unified; centralized; centralised [Add to Longdo]
[いちげんろん, ichigenron] (n) monism [Add to Longdo]
一次[いちじげん, ichijigen] (n) one dimensional [Add to Longdo]
一新紀[いっしんきげん;いちしんきげん, isshinkigen ; ichishinkigen] (n) new era; new age [Add to Longdo]
一世一[いっせいいちげん, isseiichigen] (n) the practice of assigning one era name to one emperor [Add to Longdo]
一年の計は旦にあり;一年の計は旦に在り[いちねんのけいはがんたんにあり, ichinennokeihagantanniari] (exp) the whole year's plans should be made on New Year's Day [Add to Longdo]
[いんげん, ingen] (n) beans [Add to Longdo]
豆;いんげん豆[いんげんまめ, ingenmame] (n) kidney bean; wax bean [Add to Longdo]
[えんげん, engen] (n) Engen era (of the Southern Court) (1336.2.29-1340.4.28) [Add to Longdo]
化学[かがくげんそ, kagakugenso] (n) chemical element [Add to Longdo]
[かげん, kagen] (n) Kagen era (1303.8.5-1306.12.14) [Add to Longdo]
[いえもと, iemoto] (n) head of a school (of music, dance); head family of a school; (P) [Add to Longdo]
火の[ひのもと, hinomoto] (n) origin of fire [Add to Longdo]
[ひもと, himoto] (n) origin of a fire [Add to Longdo]
[かいげん, kaigen] (n,vs) change of era [Add to Longdo]
開発[かいはつもと, kaihatsumoto] (n) {comp} (See 発売) developer; (software) development agency; (P) [Add to Longdo]
[かぶもと, kabumoto] (n) (obsc) plant foot treatment (stump, root) [Add to Longdo]
[けんげん, kengen] (n) Kengen era (1302.11.21-1303.8.5) [Add to Longdo]
勧進[かんじんもと, kanjinmoto] (n) backer; promoter [Add to Longdo]
[かんげん, kangen] (n) Kangen era (1243.2.26-1247.2.28) [Add to Longdo]
[かんげん, kangen] (n,vs,adj-no) resolution; reduction; return to origins; (P) [Add to Longdo]
酵素[かんげんこうそ, kangenkouso] (n) (See レダクターゼ) reductase [Add to Longdo]
[かんげんざい, kangenzai] (n) reducing agent; reductant [Add to Longdo]
水飴;還水あめ;還みずあめ[かんげんみずあめ, kangenmizuame] (n) reduced sugar syrup [Add to Longdo]
脱脂乳[かんげんだっしにゅう, kangendasshinyuu] (n) reconstituted skim milk [Add to Longdo]
分裂[かんげんぶんれつ, kangenbunretsu] (n) (obsc) (See 減数分裂) meiosis [Add to Longdo]
素;稀[きげんそ, kigenso] (n) rare element [Add to Longdo]
希土類[きどるいげんそ, kidoruigenso] (n) rare earth elements [Add to Longdo]
[きげん, kigen] (n) (1) era; (2) AD (Christian era); (P) [Add to Longdo]
[きげんご, kigengo] (n-adv,n-t) post-era [Add to Longdo]
[きげんせつ, kigensetsu] (n) (See 建国記念の日) Empire Day (February 11th; national holiday held from 1872 to 1948) [Add to Longdo]
[きげんぜん, kigenzen] (n-adv,n-t) pre-era; BC; BCE; (P) [Add to Longdo]
[むなもと, munamoto] (n) breast; pit of stomach [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"How are you?" "I am fine, thank you."「ごきげんいかがですか」「おかげさまで気です」
"I must get well," Sadako said to herself.気にならなくっちゃ」禎子は心の中で思った。
"Cheer up," she said to me.気を出しなさい」と彼女は私に言いました。
I feel completely restored after a week in the country.1週間田舎にいてすっかり気になったような気がする。
You will be all right again in a couple of days.2、3日したらどおり気になるよ。
For a man of seventy he still has surprising vigour.70歳にしては、彼はいまだに驚くほど気である。
Hey Taro! It sure has been a while! How're you doing?アッ、太郎!久しぶり!気?
Your visit has cheered him.あなたの訪問で彼は気になりました。
You're looking very well.あなたはとても気そうですね。
You will soon get well.あなたは間もなく気になるでしょう。
You must watch your step all the way.あなたは途中ずっと足を見なければいけません。
Cheer him up when you see him.あなたは彼に会ったら気づけてやりなさい。
For a healthy cheerful guy like that to get sick is like the devil getting sunstroke. Everyone is talking about it.あの気な男が病気で倒れるなんて、鬼の霍乱ともっぱらの噂だよ。
He is a cheerful old man.あの人は気な老人です。
You don't look so hot.あまり気じゃないようだね。
I'm fine, too, thank you.ありがとう、私も気です。
I'm fine, thank you.ありがとう。気です。
A woman brought an old picture of her dead husband, wearing a hat, to the photographer.ある女性が、帽子をかぶって写っている亡き旦那の写真をカメラマンのへ持っていった。
No matter how old I get, I'll still have the energy to play ping-pong.いくら年を取ってもまだ卓球をやる気はある。
What is done cannot be undone.いったんしたことはどおりにならない。
Keep the dictionary ready at hand.いつも使えるようにその辞書を手に置いておきなさい。
If you always travel by subway, you seldom surface other than at your stop.いつも地下鉄を使っているなら足より高くなることはない。
All are well at home.うちではみんな気です。
My wife used to be a pro-wrestler, so if she ever catches me two-timing her, I'd be beaten to a pulp.うちのかみさんはプロレスラーで、だからもし私が浮気をしているところを見つかりでもしようものなら、それこそコテンパンにやられてしまうよ。
Our children all go to the local school.うちの子供は全員地の学校に通っています。
I'm fine, thank you.おかげさまで気です。
They're all fine, thank you.おかげで気にしております。
Good luck to you!気で!
I hope this letter finds you well.気でお過ごしのことと思います。
How have you been?気でしたか。
How are you doing?気ですか。
He refreshed himself with a cup of tea.お茶を一杯飲んで彼は気が出た。
Refresh yourself with a cup of tea.お茶を飲んで気を出してください。
Bear in mind that Father is not as strong as he used to be.お父さんはもう前ほど気ではないのを忘れないでね。
He asked after you your health yesterday.きのう彼はあなたがお気かどうか尋ねていました。
Christ was born in 4BC.キリストは紀前4年に生まれた。
Sound sleep freshened him up.ぐっすり寝て彼は気を回復した。
Spiders always weave their webs in three dimensions.クモはいつも自分たちの巣を3次に織る。
Kate is very charming.ケイトはとても気です。
A cup of coffee refreshed me.コーヒーを1杯飲んで私は気を回復した。
Is this one of the local hot spots?ここが地の人気スポット?
Local people wouldn't be caught dead here.ここは地の人には嫌われているんだ。
The last time I saw Kent, he was very well.この前ケントに会ったとき、彼はとても気でした。
Please keep this book at hand.この本を手に置いてください。
Mr Ogata, the author of this book, used to be a newspaperman.この本を書いた緒方氏は新聞記者である。
I'm counting on you to be strong.これからも気でいてね。
These goods may not be available locally.これらの商品の中には、地では手に入らないものもあるかもしれない。
Hi, how are you, everyone?こんにちは、お気ですか、みなさん。
Hi, Susan. How are you!こんにちは、スーザン。お気ですか。
Hi, Mimi! How are you doing?こんにちは、ミミさん!どう、気?

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
3次[3じげん, 3 jigen] three dimensional, 3-D [Add to Longdo]
データ発信認証[データはっしんもとにんしょう, de-ta hasshinmotoninshou] data origin authentication [Add to Longdo]
管理[いちげんかんり, ichigenkanri] unified management, centralized management [Add to Longdo]
一次[いちじげん, ichijigen] one dimensional [Add to Longdo]
時分割多接続[じぶんかつたげんせつぞく, jibunkatsutagensetsuzoku] Time Division Multiple Access, TDMA [Add to Longdo]
[じげん, jigen] dimension [Add to Longdo]
[じげんすう, jigensuu] rank [Add to Longdo]
周波数分割多接続[しゅうはすうぶんわりたげんせつぞく, shuuhasuubunwaritagensetsuzoku] Frequency Division Multiple Access, FDMA [Add to Longdo]
接続[たげんせつぞく, tagensetsuzoku] multiple-access (e.g. TDMA, CDMA) [Add to Longdo]
分類体系[たげんぶんるいたいけい, tagenbunruitaikei] multidimensional classification system [Add to Longdo]
多次[たじげん, tajigen] multidimensional [Add to Longdo]
多次配列[たじげんはいれつ, tajigenhairetsu] multidimensional array [Add to Longdo]
二次高速フーリエ変換[にじげんこうそくフーリエへんかん, nijigenkousoku fu-rie henkan] two dimensional fast Fourier transform [Add to Longdo]
発信[はっしんもと, hasshinmoto] originator [Add to Longdo]
符号分割多接続[ふごうぶんかつたげんせつぞく, fugoubunkatsutagensetsuzoku] Code Division Multiple Access, CDMA [Add to Longdo]
[ふくげん, fukugen] restoration (vs) (to original state) [Add to Longdo]
符号分割多接続方式[ふごうぶんかつたげんせつぞくほうしき, fugoubunkatsutagensetsuzokuhoushiki] CDMA, code division multiple access [Add to Longdo]
時間分割多接続[じかんぶんかつたげんせつぞくほうしき, jikanbunkatsutagensetsuzokuhoushiki] TDMA, time division multiple access [Add to Longdo]
[にげん, nigen] binary [Add to Longdo]
線形二系列生成機[せんけいにげんけいれつせいせいき, senkeinigenkeiretsuseiseiki] linear binary sequence generator [Add to Longdo]
接続方式[たげんせつぞくほうしき, tagensetsuzokuhoushiki] multiple access method (FDMA, TDMA, CDMA) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[もと, moto] YUEAN (CHINA) [Add to Longdo]
[もと, moto] Yuean (China) [Add to Longdo]
[もと, moto] Grund, Ursache [Add to Longdo]
[げんすい, gensui] Feldmarschall [Add to Longdo]
[がんねん, gannen] das_erste_Jahr (einer_Zeitrechnung) [Add to Longdo]
[がんじつ, ganjitsu] Neujahrstag, 1.Januar [Add to Longdo]
[げんき, genki] gesund, munter [Add to Longdo]
[がんそ, ganso] Stammvater, Vater, Urheber, Erfinder [Add to Longdo]
[げんそ, genso] Element, Grundstoff, Urstoff [Add to Longdo]
[げんろう, genrou] kaiserlicher_Berater [Add to Longdo]
[がんきん, gankin] Kapital [Add to Longdo]
[げんしゅ, genshu] Staatsoberhaupt [Add to Longdo]
[じもと, jimoto] lokal, Orts- [Add to Longdo]
[たげんてき, tagenteki] pluralistisch [Add to Longdo]
昭和[しょうわがっねん, shouwagatsunen] das 1.Jahr der Shouwa-Aera (1926) [Add to Longdo]
[ゆもと, yumoto] Ursprung_einer_heissen_Quelle [Add to Longdo]
[かまもと, kamamoto] Toepferwerkstatt [Add to Longdo]
[きげん, kigen] Jahr (einer Zeitrechnung), Zeitalter [Add to Longdo]
[きげんぜん, kigenzen] vor_unserer_Zeitrechnung [Add to Longdo]
[きげんご, kigengo] nach_unserer_Zeitrechnung [Add to Longdo]
[えりもと, erimoto] -Hals [Add to Longdo]
[かんげん, kangen] Wiederherstellung, Reduktion [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top