ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*儿*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -儿-
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[ér zi, ㄦˊ ㄗ˙, ] (n) บุตรชาย, ลูกชาย
[yǐng r, ㄧㄥˇ ㄖ˙, ] (n) เงา

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[见, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] to see, to observe, to meet, to appear
Radical: , Decomposition:   冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  儿 [ér, ㄦˊ]
Etymology: [ideographic] Simplified form of 見; a man 儿 with the eye 目 emphasized, Rank: 153
[先, xiān, ㄒㄧㄢ] first, former, previous
Radical: , Decomposition:     ?  土 [, ㄊㄨˇ]  儿 [ér, ㄦˊ]
Etymology: [ideographic] Someone stepping 止 in front of another person 儿, Rank: 188
[儿, ér, ㄦˊ] son, child
Radical: , Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  乚 [gōu, ㄍㄡ]
Etymology: [pictographic] Simplified form of 兒, a picture of a child; compare 人, Rank: 192
[四, sì, ㄙˋ] four
Radical: , Decomposition:   囗 [wéi, ㄨㄟˊ]  儿 [ér, ㄦˊ]
Etymology: [ideographic] A child 儿 in a room with four walls 囗, Rank: 226
[克, kè, ㄎㄜˋ] to subdue, to restrain, to overcome; used in transliterations
Radical: , Decomposition:   十 [shí, ㄕˊ]  兄 [xiōng, ㄒㄩㄥ]
Etymology: [ideographic] A weapon 十 used to subdue a beast 兄, Rank: 262
[光, guāng, ㄍㄨㄤ] light; bright, brilliant; only, merely
Radical: , Decomposition:     兀 [, ㄨˋ]
Etymology: [ideographic] A person 儿 carrying a torch 火, Rank: 290
[元, yuán, ㄩㄢˊ] first; dollar; origin; head
Radical: , Decomposition:   二 [èr, ㄦˋ]  儿 [ér, ㄦˊ]
Etymology: [pictographic] A man 儿 with two lines emphasizing their head 二, Rank: 370
[党, dǎng, ㄉㄤˇ] political party, gang, faction
Radical: , Decomposition:   尚 [shàng, ㄕㄤˋ]  兄 [xiōng, ㄒㄩㄥ]
Etymology: [pictophonetic] elder brother, Rank: 411
[充, chōng, ㄔㄨㄥ] to fill, to supply; to be full
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  允 [yǔn, ㄩㄣˇ]
Etymology: -, Rank: 690
[竟, jìng, ㄐㄧㄥˋ] finally, after all, at last; indeed; unexpected
Radical: , Decomposition:   音 [yīn, ㄧㄣ]  儿 [ér, ㄦˊ]
Etymology: [ideographic] A person 儿 finishing a musical piece 音, Rank: 706
[免, miǎn, ㄇㄧㄢˇ] to spare, to excuse from; to evade
Radical: , Decomposition:       口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  儿 [ér, ㄦˊ]
Etymology: -, Rank: 755
[养, yǎng, ㄧㄤˇ] to raise, to rear, to bring up; to support
Radical: , Decomposition:   羊 [yáng, ㄧㄤˊ]  儿 [ér, ㄦˊ]
Etymology: [pictophonetic] child, Rank: 760
[兄, xiōng, ㄒㄩㄥ] elder brother
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  儿 [ér, ㄦˊ]
Etymology: [ideographic] Older brother 儿 speaking 口 to younger ones, Rank: 1089
[允, yǔn, ㄩㄣˇ] to grant, to consent; just, fair
Radical: , Decomposition:   厶 [, ]  儿 [ér, ㄦˊ]
Etymology: -, Rank: 1443
[匹, pǐ, ㄆㄧˇ] bolt of cloth; mate, one of a pair; measure word for horses
Radical: , Decomposition:   匸 [, ㄒㄧˋ]  儿 [ér, ㄦˊ]
Etymology: [pictographic] A roll of cloth, Rank: 1908
[兆, zhào, ㄓㄠˋ] omen; mega-, million
Radical: , Decomposition:   儿 [ér, ㄦˊ]  ?
Etymology: [pictographic] Cracks in oracle bones used in fortune-telling, Rank: 2246
[兔, tù, ㄊㄨˋ] rabbit, hare
Radical: , Decomposition:   免 [miǎn, ㄇㄧㄢˇ]  丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]
Etymology: [pictographic] A rabbit, Rank: 2364
[兑, duì, ㄉㄨㄟˋ] cash, check; to exchange
Radical: , Decomposition:   丷 [ha, ㄏㄚ˙]  兄 [xiōng, ㄒㄩㄥ]
Etymology: [ideographic] A beast 兄 with two horns 丷, Rank: 2424
[兜, dōu, ㄉㄡ] pouch
Radical: , Decomposition:     ?  白 [bái, ㄅㄞˊ]  儿 [ér, ㄦˊ]
Etymology: [ideographic] A man wearing a helmet, now meaning "pouch", Rank: 2512
[兀, wù, ㄨˋ] weak; lame
Radical: , Decomposition:   一 [, ]  儿 [ér, ㄦˊ]
Etymology: [ideographic] Cutting 一 off the feet 儿, Rank: 2859
[兢, jīng, ㄐㄧㄥ] fearful, cautious, wary
Radical: , Decomposition:   克 [, ㄎㄜˋ]  克 [, ㄎㄜˋ]
Etymology: -, Rank: 3117
[尧, yáo, ㄧㄠˊ] a legendary ancient emperor-sage
Radical: , Decomposition:   戈 [, ㄍㄜ]  兀 [, ㄨˋ]
Etymology: -, Rank: 3264
[胤, yìn, ㄧㄣˋ] heir, successor; progeny, posterity
Radical: , Decomposition:   儿 [ér, ㄦˊ]    幺 [yāo, ㄧㄠ]  
Etymology: [ideographic] A small 幺 child ⺼ leaving the womb 儿, Rank: 3982
[兖, yǎn, ㄧㄢˇ] to establish; a province
Radical: , Decomposition:   六 [liù, ㄌㄧㄡˋ]  允 [yǔn, ㄩㄣˇ]
Etymology: -, Rank: 4893
[見, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] to see, to observe, to meet, to appear
Radical: , Decomposition:   目 [, ㄇㄨˋ]  儿 [ér, ㄦˊ]
Etymology: [ideographic] A man 儿 with the eye 目 emphasized, Rank: 5045
[兕, sì, ㄙˋ] a female rhinoceros
Radical: , Decomposition:   凹 [āo, ]  儿 [ér, ㄦˊ]
Etymology: -, Rank: 6937
禿[禿, tū, ㄊㄨ] bald
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  儿 [ér, ㄦˊ]
Etymology: [ideographic] Grains of hair 禾 on a person's head 儿, Rank: 7121
[兇, xiōng, ㄒㄩㄥ] atrocious, brutal, ferocious
Radical: , Decomposition:   凶 [xiōng, ㄒㄩㄥ]  儿 [ér, ㄦˊ]
Etymology: [ideographic] A container 凵 of wickedness 乂
[兌, duì, ㄉㄨㄟˋ] cash, check; to exchange
Radical: , Decomposition:   八 [, ㄅㄚ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  儿 [ér, ㄦˊ]
Etymology: [ideographic] A beast 兄 with two horns 丷
[兒, ér, ㄦˊ] son, child
Radical: , Decomposition:   臼 [jiù, ㄐㄧㄡˋ]  儿 [ér, ㄦˊ]
Etymology: [pictophonetic] son
[兓, jīn, ㄐㄧㄣ]
Radical: , Decomposition:   旡 [, ㄐㄧˋ]  旡 [, ㄐㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic]
[兗, yǎn, ㄧㄢˇ] to establish; a province
Radical: , Decomposition:   六 [liù, ㄌㄧㄡˋ]  兄 [xiōng, ㄒㄩㄥ]
Etymology: -
[兟, shēn, ㄕㄣ] to advance
Radical: , Decomposition:   先 [xiān, ㄒㄧㄢ]  先 [xiān, ㄒㄧㄢ]
Etymology: [ideographic] Two people 先 marching; 先 also provides the pronunciation
[尣, wāng, ㄨㄤ] weak, lame
Radical: , Decomposition:   八 [, ㄅㄚ]  儿 [ér, ㄦˊ]
Etymology: [ideographic] A person with damaged 八 feet 儿
[皃, mào, ㄇㄠˋ] countenance, appearance
Radical: , Decomposition:   白 [bái, ㄅㄞˊ]  儿 [ér, ㄦˊ]
Etymology: -

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ér, ㄦˊ, / ] son, #514 [Add to Longdo]
[r, ㄖ˙, / ] non-syllabic diminutive suffix; retroflex final, #514 [Add to Longdo]
[ér zi, ㄦˊ ㄗ˙, / ] son, #1,011 [Add to Longdo]
[nǚ ér, ㄋㄩˇ ㄦˊ, / ] daughter, #1,355 [Add to Longdo]
[ér tóng, ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ, / ] child, #1,406 [Add to Longdo]
一会[yī huì r, ㄧ ㄏㄨㄟˋ ㄖ˙, / ] a while, #3,488 [Add to Longdo]
[yīng ér, ㄧㄥ ㄦˊ, / ] infant; baby, #4,232 [Add to Longdo]
[yòu ér yuán, ㄧㄡˋ ㄦˊ ㄩㄢˊ, / ] kindergarten; nursery school, #4,516 [Add to Longdo]
[shì r, ㄕˋ ㄖ˙, / ] one's employment; business; matter that needs to be settled; erhua variant of 事, thing, matter, affair etc, #4,560 [Add to Longdo]
[nǎ r, ㄋㄚˇ ㄖ˙, / ] where?; wherever; anywhere, #4,815 [Add to Longdo]
[zhè r, ㄓㄜˋ ㄖ˙, / ] here, #4,872 [Add to Longdo]
[nà r, ㄋㄚˋ ㄖ˙, / ] there, #6,503 [Add to Longdo]
[yòu ér, ㄧㄡˋ ㄦˊ, / ] child, #6,563 [Add to Longdo]
[tāi ér, ㄊㄞ ㄦˊ, / ] the unborn child; fetus; embryo, #7,537 [Add to Longdo]
[ér nǚ, ㄦˊ ㄋㄩˇ, / ] children; sons and daughters, #7,984 [Add to Longdo]
新生[xīn shēng ér, ㄒㄧㄣ ㄕㄥ ㄦˊ, / ] newborn baby; neonate, #9,330 [Add to Longdo]
[jīn er, ㄐㄧㄣ ㄦ˙, / ] today, #9,940 [Add to Longdo]
[wán r, ㄨㄢˊ ㄖ˙, / ] to play; to have fun, #10,466 [Add to Longdo]
有点[yǒu diǎn er, ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ ㄦ˙, / ] slightly; a little; somewhat, #11,183 [Add to Longdo]
一点[yī diǎn r, ㄧ ㄉㄧㄢˇ ㄖ˙, / ] erhua variant of 一點|一点, a bit; a little, #11,332 [Add to Longdo]
[shào ér, ㄕㄠˋ ㄦˊ, / ] child, #11,951 [Add to Longdo]
[huā r, ㄏㄨㄚ ㄖ˙, / ] erhua variant of 花; flower, #12,256 [Add to Longdo]
光棍[guāng gùn r, ㄍㄨㄤ ㄍㄨㄣˋ ㄖ˙, / ] single person; bachelor, #14,147 [Add to Longdo]
玩意[wán yì er, ㄨㄢˊ ㄧˋ ㄦ˙, / ] thing (used in speech); toy; act; trick (in a performance, stage show, acrobatics etc), #14,183 [Add to Longdo]
婴幼[yīng yòu ér, ㄧㄥ ㄧㄡˋ ㄦˊ, / ] baby, #14,389 [Add to Longdo]
[míng r, ㄇㄧㄥˊ ㄖ˙, / ] tomorrow, #14,769 [Add to Longdo]
[ér kē, ㄦˊ ㄎㄜ, / ] pediatrics, #15,247 [Add to Longdo]
[niǎo r, ㄋㄧㄠˇ ㄖ˙, / ] bird, #17,222 [Add to Longdo]
一块[yī kuài er, ㄧ ㄎㄨㄞˋ ㄦ˙, / ] together; in the same place, #17,396 [Add to Longdo]
一块[yī kuài r, ㄧ ㄎㄨㄞˋ ㄖ˙, / ] erhua variant of 一塊|一块, together; in the same place; in company, #17,396 [Add to Longdo]
[huó er, ㄏㄨㄛˊ ㄦ˙, / ] work (colloq.); (lots of) things to do, #17,676 [Add to Longdo]
哥们[gē mén r, ㄍㄜ ㄇㄣˊ ㄖ˙, / ] erhua variant of 哥們|哥们, Brothers!; brethren; dude (colloq.); brother (diminutive form of address between males), #18,061 [Add to Longdo]
女孩[nǚ hái r, ㄋㄩˇ ㄏㄞˊ ㄖ˙, / ] daughter, #18,281 [Add to Longdo]
这会[zhè huì r, ㄓㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄖ˙, / ] (coll.) now, #19,283 [Add to Longdo]
[ér xí, ㄦˊ ㄒㄧˊ, / ] daughter-in-law, #19,580 [Add to Longdo]
没事[méi shì r, ㄇㄟˊ ㄕˋ ㄖ˙, / ] to have spare time; free from work; it's not important; it's nothing; never mind, #20,500 [Add to Longdo]
童节[Ér tóng jié, ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] Children's Day, #21,854 [Add to Longdo]
大伙[dà huǒ er, ㄉㄚˋ ㄏㄨㄛˇ ㄦ˙, / ] (pron) everyone, #22,905 [Add to Longdo]
[ér gē, ㄦˊ ㄍㄜ, / ] nursery rhyme, #23,031 [Add to Longdo]
幸运[xìng yùn ér, ㄒㄧㄥˋ ㄩㄣˋ ㄦˊ, / ] winner; lucky guy; person who always gets good breaks, #24,525 [Add to Longdo]
小孩[xiǎo hái r, ㄒㄧㄠˇ ㄏㄞˊ ㄖ˙, / ] erhua variant of 小孩, child, #25,626 [Add to Longdo]
老头[lǎo tóu er, ㄌㄠˇ ㄊㄡˊ ㄦ˙, / ] old man (often impolite), #25,846 [Add to Longdo]
[tóu r, ㄊㄡˊ ㄖ˙, / ] leader, #27,769 [Add to Longdo]
媳妇[xí fù er, ㄒㄧˊ ㄈㄨˋ ㄦ˙, / ] daughter-in-law; young married woman; young woman, #27,791 [Add to Longdo]
[fèn r, ㄈㄣˋ ㄖ˙, / ] degree; extent; allotted share, #28,631 [Add to Longdo]
[gè r, ㄍㄜˋ ㄖ˙, / ] size; height; stature, #28,637 [Add to Longdo]
[tuō er suǒ, ㄊㄨㄛ ㄦ˙ ㄙㄨㄛˇ, / ] nursery, #29,441 [Add to Longdo]
模特[mó tè er, ㄇㄛˊ ㄊㄜˋ ㄦ˙, / ] (fashion) model, #29,629 [Add to Longdo]
[gē er, ㄍㄜ ㄦ˙, / ] brothers; boys, #31,309 [Add to Longdo]
[piān r, ㄆㄧㄢ ㄖ˙, / ] sheet; thin film, #33,083 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top