ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*優*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -優-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[優, yōu, ㄧㄡ] superior; elegant
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  憂 [yōu, ㄧㄡ]
Etymology: [pictophonetic] person

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
优势[yōu shì, ㄧㄡ ㄕˋ, / ] superior; dominant, #789 [Add to Longdo]
优秀[yōu xiù, ㄧㄡ ㄒㄧㄡˋ, / ] outstanding; excellent, #1,534 [Add to Longdo]
优惠[yōu huì, ㄧㄡ ㄏㄨㄟˋ, / ] preferential; favorable, #2,078 [Add to Longdo]
[yōu, ㄧㄡ, / ] excellent; superior, #2,473 [Add to Longdo]
优质[yōu zhì, ㄧㄡ ㄓˋ, / ] excellent quality, #3,266 [Add to Longdo]
优化[yōu huà, ㄧㄡ ㄏㄨㄚˋ, / ] optimization; to optimize; to make superior, #3,310 [Add to Longdo]
优先[yōu xiān, ㄧㄡ ㄒㄧㄢ, / ] priority, #3,972 [Add to Longdo]
优雅[yōu yǎ, ㄧㄡ ㄧㄚˇ, / ] grace; graceful, #4,452 [Add to Longdo]
优点[yōu diǎn, ㄧㄡ ㄉㄧㄢˇ, / ] merit; benefit; strong point, #4,796 [Add to Longdo]
优良[yōu liáng, ㄧㄡ ㄌㄧㄤˊ, / ] fine; good, #5,183 [Add to Longdo]
优美[yōu měi, ㄧㄡ ㄇㄟˇ, / ] graceful; fine; elegant, #6,804 [Add to Longdo]
优异[yōu yì, ㄧㄡ ㄧˋ, / ] exceptional; outstandingly good, #9,107 [Add to Longdo]
优于[yōu yú, ㄧㄡ ㄩˊ, / ] surpass, #9,711 [Add to Longdo]
优越[yōu yuè, ㄧㄡ ㄩㄝˋ, / ] superior; superiority, #10,464 [Add to Longdo]
优惠券[yōu huì quàn, ㄧㄡ ㄏㄨㄟˋ ㄑㄩㄢˋ, / ] coupon, #16,166 [Add to Longdo]
占优势[zhàn yōu shì, ㄓㄢˋ ㄧㄡ ㄕˋ, / ] to predominate; to occupy a dominant position, #22,517 [Add to Longdo]
葛优[Gě Yōu, ㄍㄜˇ ㄧㄡ, / ] Ge You (Chinese actor), #22,649 [Add to Longdo]
优厚[yōu hòu, ㄧㄡ ㄏㄡˋ, / ] generous, liberal (pay, compensation), #26,842 [Add to Longdo]
名优[míng yōu, ㄇㄧㄥˊ ㄧㄡ, / ] outstanding; excellent quality, #27,871 [Add to Longdo]
品学兼优[pǐn xué jiān yōu, ㄆㄧㄣˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄢ ㄧㄡ, / ] excelling both in morals and studies (成语 saw); top marks for studies and for behaviour (at school); a paragon of virtue and learning, #33,835 [Add to Longdo]
优胜[yōu shèng, ㄧㄡ ㄕㄥˋ, / ] winning; superior, #33,840 [Add to Longdo]
最优化[zuì yōu huà, ㄗㄨㄟˋ ㄧㄡ ㄏㄨㄚˋ, / ] optimization (math.), #36,310 [Add to Longdo]
优等[yōu děng, ㄧㄡ ㄉㄥˇ, / ] first-rate; of the highest order; high-class; excellent; superior, #41,206 [Add to Longdo]
优尼科[Yòu ní kē, ㄧㄡˋ ㄋㄧˊ ㄎㄜ, / ] Unocal (US oil company), #48,877 [Add to Longdo]
从优[cóng yōu, ㄘㄨㄥˊ ㄧㄡ, / ] preferential treatment; most favored terms, #56,924 [Add to Longdo]
优先股[yōu xiān gǔ, ㄧㄡ ㄒㄧㄢ ㄍㄨˇ, / ] preferred stock, #61,542 [Add to Longdo]
全优[quán yōu, ㄑㄩㄢˊ ㄧㄡ, / ] overall excellence, #64,216 [Add to Longdo]
优裕[yōu yù, ㄧㄡ ㄩˋ, / ] plenty; abundance, #73,289 [Add to Longdo]
兼优[jiān yōu, ㄐㄧㄢ ㄧㄡ, / ] an all-rounder; good at everything, #105,313 [Add to Longdo]
优生学[yōu shēng xué, ㄧㄡ ㄕㄥ ㄒㄩㄝˊ, / ] eugenics, #110,502 [Add to Longdo]
优格[yōu gē, ㄧㄡ ㄍㄜ, / ] yogurt, #194,547 [Add to Longdo]
优先承购权[yōu xiān chéng gòu quán, ㄧㄡ ㄒㄧㄢ ㄔㄥˊ ㄍㄡˋ ㄑㄩㄢˊ, / ] prior purchase right; right of first refusal (ROFR); preemptive right to purchase [Add to Longdo]
优先认股权[yōu xiān rèn gǔ quán, ㄧㄡ ㄒㄧㄢ ㄖㄣˋ ㄍㄨˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] preemptive right (in share issue) [Add to Longdo]
优惠贷款[yōu huì dài kuǎn, ㄧㄡ ㄏㄨㄟˋ ㄉㄞˋ ㄎㄨㄢˇ, / ] loan on favorable terms; concessionary loan; soft loan [Add to Longdo]
优渥[yōu wò, ㄧㄡ ㄨㄛˋ, / ] handsome (pay etc); generous; liberal [Add to Longdo]
创优[chuàng yōu, ㄔㄨㄤˋ ㄧㄡ, / ] to strive for excellence [Add to Longdo]
最优[zuì yōu, ㄗㄨㄟˋ ㄧㄡ, / ] optimal; optimum [Add to Longdo]
词优效应[cí yōu xiào yìng, ㄘˊ ㄧㄡ ㄒㄧㄠˋ ㄧㄥˋ, / ] word superiority effect [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[はいゆう, haiyuu] (n) นักแสดง
しい[やさしい, yasashii] (adj) ใจดี, สุภาพ,อ่อนน้อม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[さいゆうせん, saiyuusen] (n) สำคัญที่สุด, See also: S. maximum preference, maximum priority, priority handling
先株[ゆうせんかぶ, yuusenkabu] หุ้นบุริมสิทธิ
[ゆうせい, yuusei] [名・形動]勢い・形勢などが他よりすぐれていること。また、そのさま。「―を保つ」「―な展開」⇔劣勢。
[ゆうせい, yuusei] [名・形動]เป็นต่อ、มีกำลังเหนือกว่า 勢い・形勢などが他よりすぐれていること。また、そのさま。「―を保つ」「―な展開」⇔劣勢。

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ゆうりょう, yuuryou] TH: ยอดเยี่ยม ดีเลิศ  EN: superior (an)
[ゆうりょう, yuuryou] TH: เยี่ยมยอด  EN: excellent
[ゆうりょう, yuuryou] TH: ดี  EN: fine
れる[すぐれる, sugureru] TH: ยอดเยี่ยม  EN: to surpass

Japanese-English: EDICT Dictionary
AV女[エーヴイじょゆう, e-vui joyuu] (n) (See アダルトビデオ) female porn star [Add to Longdo]
セグメント先度[セグメントゆうせんど, segumento yuusendo] (n) {comp} segment priority [Add to Longdo]
セル損失先権[セルそんしつゆせんけん, seru sonshitsuyusenken] (n) {comp} cell loss priority [Add to Longdo]
ビュー変換入力先度[ビューへんかんにゅうりょくゆうせんど, byu-henkannyuuryokuyuusendo] (n) {comp} view transformation input priority [Add to Longdo]
プッツン女[プッツンじょゆう, puttsun joyuu] (n) (See プッツン) actress that frequently does bizarre things [Add to Longdo]
マル;丸[マルゆう(マル優);まるゆう(丸優), maru yuu ( maru yuu ); maruyuu ( maru yuu )] (n) tax-free small-sum savings system (often used by the elderly and the disabled); non-tax plan for small savings [Add to Longdo]
映画俳[えいがはいゆう, eigahaiyuu] (n) movie (film, screen) actor or actress [Add to Longdo]
家庭[かていゆうせん, kateiyuusen] (n) giving one's family life priority over one's work [Add to Longdo]
位論[かくゆういろん, kakuyuuiron] (n) theory of comparative advantage [Add to Longdo]
逆転[ぎゃくてんゆうしょう, gyakutenyuushou] (n,vs) upset victory; come-from-behind victory [Add to Longdo]
競争[きょうそうゆうい, kyousouyuui] (n) competitive edge [Add to Longdo]
軍事的[ぐんじてきゆうい, gunjitekiyuui] (n) military superiority; military supremacy [Add to Longdo]
経時[けいじゆうせん, keijiyuusen] (n) {comp} elapsed aging [Add to Longdo]
[みまさり, mimasari] (n,vs) compare favourably; compare favorably [Add to Longdo]
個人勝制度[こじんゆうしょうせいど, kojinyuushouseido] (n) individual championship system (sumo) [Add to Longdo]
公益[こうえきゆうせん, kouekiyuusen] (n) public interest first [Add to Longdo]
航空[こうくうゆうせい, koukuuyuusei] (n) air superiority [Add to Longdo]
[こうゆうせん, kouyuusen] (n) high priority [Add to Longdo]
[さいゆうぐう, saiyuuguu] (n) most favourable treatment; most favorable treatment; very warm reception; (P) [Add to Longdo]
[さいゆうしゅう, saiyuushuu] (adj-no) best; most (valuable player); top (quality); grade A; ace; finest [Add to Longdo]
秀選手[さいゆうしゅうせんしゅ, saiyuushuusenshu] (n) (the) most valuable player; MVP [Add to Longdo]
[さいゆうせん, saiyuusen] (n,vs) maximum preference; maximum priority; priority handling [Add to Longdo]
先事項[さいゆうせんじこう, saiyuusenjikou] (n) matter of the highest priority; top priority; first priority [Add to Longdo]
自動先順位グループ[じどうゆうせんじゅんいグループ, jidouyuusenjun'i guru-pu] (n) {comp} APG; Automatic Priority Group [Add to Longdo]
実行先順位[じっこうゆうせんじゅんい, jikkouyuusenjun'i] (n) {comp} dispatching priority [Add to Longdo]
射撃の先順位[しゃげきのゆうせんじゅんい, shagekinoyuusenjun'i] (n) priority of fires [Add to Longdo]
[じゅんゆうしょう, junyuushou] (n) runner-up for the tournament title (sumo) [Add to Longdo]
[はつゆうしょう, hatsuyuushou] (n) first championship win (esp. sumo) [Add to Longdo]
女性位論者[じょせいゆういろんしゃ, joseiyuuironsha] (n,adj-no) female chauvunist [Add to Longdo]
[じょゆう, joyuu] (n,adj-no) actress; (P) [Add to Longdo]
勝る(P);[まさる, masaru] (v5r,vi) (1) to excel; to surpass; to exceed; to have an edge; to be superior; to outrival; (2) to outweigh; to preponderate; (P) [Add to Longdo]
上限実行先順位[じょうげんじっこうゆうせんじゅんい, jougenjikkouyuusenjun'i] (n) {comp} limit dispatching priority [Add to Longdo]
乗降車[じょうこうしゃゆうせん, joukoushayuusen] (n) priority to pedestrians [Add to Longdo]
心のしい人[こころのやさしいひと, kokoronoyasashiihito] (exp) kind man; kind-hearted man [Add to Longdo]
深さ先探索[ふかさゆうせんたんさく, fukasayuusentansaku] (n) {comp} depth first search (search algorithm in AI) [Add to Longdo]
数的[すうてきゆうせい, suutekiyuusei] (n) superiority in number; numerical superiority [Add to Longdo]
しい[なまやさしい, namayasashii] (adj-i) (arch) somewhat kind; rather gentle [Add to Longdo]
[せいゆう, seiyuu] (n) voice actor or actress (radio, animation, etc.) [Add to Longdo]
税制遇措置[ぜいせいゆうぐうそち, zeiseiyuuguusochi] (n) tax break [Add to Longdo]
全勝[ぜんしょうゆうしょう, zenshouyuushou] (n) winning a championship in sumo with a perfect record [Add to Longdo]
[ぜんゆう, zenyuu] (n) straight A's [Add to Longdo]
の学生[ぜんゆうのがくせい, zenyuunogakusei] (n) straight A student [Add to Longdo]
端役女[はやくじょゆう, hayakujoyuu] (n) bit-part actress; actress with a minor part [Add to Longdo]
男性位論者[だんせいゆういろんしゃ, danseiyuuironsha] (n,adj-no) male chauvinist [Add to Longdo]
[だんゆう, danyuu] (n) actor; (P) [Add to Longdo]
地球にしい[ちきゅうにやさしい, chikyuuniyasashii] (exp) earth-friendly; ecological; sustainable [Add to Longdo]
低い先順位[ひくいゆうせんじゅんい, hikuiyuusenjun'i] (n) {comp} low priority (e.g. cell) [Add to Longdo]
[はいゆう, haiyuu] (n,adj-no) (See 役者) actor; actress; player; performer; (P) [Add to Longdo]
崩れ[はいゆうくずれ, haiyuukuzure] (n) down-and-out ex-film star [Add to Longdo]
配信先度選択[はいしんゆうせんどせんたく, haishinyuusendosentaku] (n) {comp} grade of delivery selection [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This was he of whom I said, "He who comes after me has surpassed me because he was before me."「私の後から来る方は私にる方である。私より先におられたからである。」といったのはこの方の事です。
To say "There is a tide" is better than saying "Buy (or sell) now and you'll cover expenses for the whole year, but if you fail to act right away, you may regret it the rest of your life."「潮時というものがある」と言うのは「今、買え(売れ)、そうすれば一年全体の出費を賄える。しかし今すぐ行動しないと一生後悔することになろう」と言うよりもれている。
Apart from a few minor mistakes, your composition was excellent.2、3の小さな誤りを別にすれば、君の作文は秀だった。 [M]
She got tired of his waffling and dumped him.あいつは柔不断だから、彼女が愛想尽かししちゃったんだよ。
Do you think the Braves will take the series?アトランタ・ブレーブスは、ワールドシリーズで勝できると思いますか。
I think your favourite actress is in it.あなたのごひいきの女が出ていると思いますよ。
Who is your favorite actor?あなたの好きな俳は誰ですか。
Your watch is superior in quality to mine.あなたの時計は私のより質の点でれている。
I bow to your superior judgement.あなたのれた御判断には脱帽です。
That team has little, if any, chance of winning.あのチームは、あるとしても、まず勝の望みはない。
The doctor is gentle to his patients.あの医者は患者にしい。
The writer has an excellent style.あの作家の文体はれている。
I wish I had been kind to her then.あの時彼女にしくしていたら良かった。
That actress is the shining star in the company.あの女は一座の一枚看板だ。
I think that actress is one of the most beautiful women on earth.あの女は世界中で最も美しい女性の一人だと思う。
That actress is as beautiful as ever.あの女は相変わらず美しい。
People say she was an actress when she was young.あの人は若いころは女をしていたそうです。
That actor is both handsome and skillful.あの俳はハンサムだし、演技もうまい。
So friendly was his letter that she was deeply moved and began to cry.あまりにも彼の手紙がしかったので、彼女は感動して泣き始めた。
American industry makes various attempts to find and encourage brilliant students from abroad.アメリカの産業界は海外からの秀な学生を発見し援助するためにさまざまな試みをする。
I'll bet it gives her a feeling of superiority to be so beautiful.あんなに美人なんだから、彼女も越感を感じているんだろうな、きっと。
Ann has a kind heart.アンは心がしい。
Ann sings elegantly.アンは雅に歌う。
Who is the greatest poet in England?イギリスで一番れた詩人は誰ですか。
Isadora Duncan danced with such grace that she was invited to dance in Europe.イザドラダンカンはとても雅に踊ったので、ヨーロッパのダンスに招かれた。
Self conceited people take it for granted that they are superior to others.うぬぼれた人というのは自分たちは他人よりもれているのは当然だと思っている。
His team is likely to win.おそらく彼のチームが勝するだろう。
It is probable that she will win the speech contest.おそらく彼女はその弁論大会で勝するだろう。
Be kind to the old.お年寄りにしくしてあげなさい。
Be so kind as to help the old.お年寄りを助けるくらいのしい気持ちを持ちなさい。
My father ran in the cooking contest and won the first prize.お父さんは料理コンテストに出て勝したのよ。 [F]
Carl cannot have been a model student.カールが等生だったはずがない。
Kate's wish is to prove that she is a worthy actress.ケイトの願いは、自分が価値のある女だと認めさせる事です。
The conductor of this orchestra is a fine musician.このオーケストラの指揮者はれた音楽家です。
This camera is small, but very good.このカメラは小さいが、大変れている。
This computer is superior to that one.このコンピューターのほうがあれよりれている。
This textbook is written in simple English.このテキストはしい英語で書かれている。
We have to win seven times in a row to win this tournament.このトーナメントに勝するには、7回続けて勝たなくてはいけません。
This is superior beyond comparison.このほうが比べものにならないほどれている。
Please tell us the good points of this machine.この機械のれた点を言ってください。
You must be superior to me in this skill.この技術では僕より君のほうがれているはずだよ。 [M]
According to this magazine, my favorite actress will marry a jazz musician next spring.この雑誌によれば、私の大好きな女が春にジャズミュージシャンと結婚する予定らしい。
This watch is superior to that one.この時計はあの時計よりもれている。
The quality of craftsmanship in this clock company is unsurpassed.この時計会社のれた技巧は群を抜いている。
This dictionary is superior to that one.この辞書はあれよりれている。
This car was selected the "car of the year".この車は「年間最秀車」に選ばれた。
His victory at this age in an international competition is a good indication of a bright future.この若さで国際大会で勝するなんて、まさに前途洋洋ですね。
This duty has priority over all others.この任務はすべての任務に先する。
I think this suit is much superior to that one in quality.この服は品質においてあの服よりもずっとれていると思う。
I think this suit is vastly superior to that one in quality.この服は品質においてあの服よりもれていると思う。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セグメント先度[せぐめんとゆうせんど, segumentoyuusendo] segment priority [Add to Longdo]
セル損失先権[セルそんしつゆせんけん, seru sonshitsuyusenken] cell loss priority [Add to Longdo]
ビュー変換入力先度[ビューへんかんにゅうりょくゆうせんど, byu-henkannyuuryokuyuusendo] view transformation input priority [Add to Longdo]
経時[けいじゆうせん, keijiyuusen] elapsed aging [Add to Longdo]
[こうゆうせん, kouyuusen] high priority [Add to Longdo]
自動先順位グループ[じどうゆうせんじゅんいグループ, jidouyuusenjun'i guru-pu] APG, Automatic Priority Group [Add to Longdo]
実行先順位[じっこうゆうせんじゅんい, jikkouyuusenjun'i] dispatching priority [Add to Longdo]
上限実行先順位[じょうげんじっこうゆうせんじゅんい, jougenjikkouyuusenjun'i] limit dispatching priority [Add to Longdo]
深さ先探索[ふさゆうせんたんさく, fusayuusentansaku] depth first search [Add to Longdo]
低い先順位[ひくいゆうせんじゅんい, hikuiyuusenjun'i] low priority (e.g. cell) [Add to Longdo]
配信先度選択[はいしんゆうせんどせんたく, haishinyuusendosentaku] grade of delivery selection [Add to Longdo]
先語[ひゆうせんご, hiyuusengo] non-preferred term [Add to Longdo]
表示先度[ひょうじゆうせんど, hyoujiyuusendo] display priority [Add to Longdo]
先探索[はばゆうせんたんさく, habayuusentansaku] breadth first search [Add to Longdo]
[ゆうせん, yuusen] precedence (vs) [Add to Longdo]
先Nサービスデータ単位[ゆうせんNサービスデータたんい, yuusen N sa-bisude-ta tan'i] expedited (N)-service-data-unit, 〈N〉expedited-data-unit [Add to Longdo]
先リンクセット[ゆうせんリンクセット, yuusen rinkusetto] priority link set [Add to Longdo]
先語[ゆうせんご, yuusengo] preferred term [Add to Longdo]
先使用語[ゆうせんしようご, yuusenshiyougo] preferred term [Add to Longdo]
先使用語をもたないシソーラス[ゆうせんしようごをもたないシソーラス, yuusenshiyougowomotanai shiso-rasu] thesaurus without preferred terms [Add to Longdo]
先使用語をもつシソーラス[ゆうせんしようごをもつシソーラス, yuusenshiyougowomotsu shiso-rasu] thesaurus with preferred terms [Add to Longdo]
先順位[ゆうせんじゅんい, yuusenjun'i] order of precedence, priority level [Add to Longdo]
先度[ゆうせんど, yuusendo] priority [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[はいゆう, haiyuu] Schauspieler [Add to Longdo]
しい[やさしい, yasashii] freundlich, sanft [Add to Longdo]
れる[すぐれる, sugureru] uebertreffen [Add to Longdo]
[ゆうせん, yuusen] Vorrang, Vorzug [Add to Longdo]
[ゆうれつ, yuuretsu] Vorzuege_und_Nachteile, Vor_und_Nachteile, Unterschied [Add to Longdo]
[ゆうしょう, yuushou] -Sieg, Meisterschaft [Add to Longdo]
[ゆうせい, yuusei] Uebermacht, Ueberlegenheit [Add to Longdo]
柔不断[ゆうじゅうふだん, yuujuufudan] unentschlossen, zauderhaft [Add to Longdo]
[ゆうしゅう, yuushuu] vortrefflich, ausgezeichnet [Add to Longdo]
[ゆうぐう, yuuguu] freundliche_Aufnahme, freundliche_Behandlung [Add to Longdo]
[ゆうが, yuuga] Anmut, Eleganz, Feinheit [Add to Longdo]
[じょゆう, joyuu] Schauspielerin [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top