ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*優勝*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 優勝, -優勝-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
优胜[yōu shèng, ㄧㄡ ㄕㄥˋ, / ] winning; superior, #33,840 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
逆転優勝[ぎゃくてんゆうしょう, gyakutenyuushou] (n,vs) upset victory; come-from-behind victory [Add to Longdo]
個人優勝制度[こじんゆうしょうせいど, kojinyuushouseido] (n) individual championship system (sumo) [Add to Longdo]
優勝[じゅんゆうしょう, junyuushou] (n) runner-up for the tournament title (sumo) [Add to Longdo]
優勝[はつゆうしょう, hatsuyuushou] (n) first championship win (esp. sumo) [Add to Longdo]
全勝優勝[ぜんしょうゆうしょう, zenshouyuushou] (n) winning a championship in sumo with a perfect record [Add to Longdo]
幕内最高優勝[まくうちさいこうゆうしょう, makuuchisaikouyuushou] (n) tournament win in the highest sumo division [Add to Longdo]
優勝[ゆうしょう, yuushou] (n,vs) overall victory; championship; (P) [Add to Longdo]
優勝を争う[ゆうしょうをあらそう, yuushouwoarasou] (exp,v5u) to contend for victory [Add to Longdo]
優勝[ゆうしょうがく, yuushougaku] (n) portrait of sumo tournament winner [Add to Longdo]
優勝[ゆうしょうき, yuushouki] (n) championship pennant [Add to Longdo]
優勝決定戦[ゆうしょうけっていせん, yuushouketteisen] (n) deciding match (in a competition for a cup (pennant)) [Add to Longdo]
優勝候補[ゆうしょうこうほ, yuushoukouho] (n) favorite (top choice) for the championship (favourite); best bet for the title [Add to Longdo]
優勝[ゆうしょうしゃ, yuushousha] (n) prize winner; pennant winner; victor [Add to Longdo]
優勝[ゆうしょうせん, yuushousen] (n) championship tournament; finals [Add to Longdo]
優勝争い[ゆうしょうあらそい, yuushouarasoi] (n) championship race; struggle for victory [Add to Longdo]
優勝[ゆうしょうば, yuushouba] (n) winning horse [Add to Longdo]
優勝[ゆうしょうはい, yuushouhai] (n) championship cup [Add to Longdo]
優勝劣敗[ゆうしょうれっぱい, yuushoureppai] (n) survival of the fittest [Add to Longdo]
連続優勝[れんぞくゆうしょう, renzokuyuushou] (n) consecutive tournament victories (sumo) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Do you think the Braves will take the series?アトランタ・ブレーブスは、ワールドシリーズで優勝できると思いますか。
That team has little, if any, chance of winning.あのチームは、あるとしても、まず優勝の望みはない。
His team is likely to win.おそらく彼のチームが優勝するだろう。
It is probable that she will win the speech contest.おそらく彼女はその弁論大会で優勝するだろう。
My father ran in the cooking contest and won the first prize.お父さんは料理コンテストに出て優勝したのよ。 [F]
We have to win seven times in a row to win this tournament.このトーナメントに優勝するには、7回続けて勝たなくてはいけません。
His victory at this age in an international competition is a good indication of a bright future.この若さで国際大会で優勝するなんて、まさに前途洋洋ですね。
The whole soccer team was on cloud nine after winning the championship.サッカーチーム全体が優勝して浮き浮きしてた。
Congratulations on coming first in the competition.その競技で優勝したそうで、おめでとうございます。
That athlete won three times in a row in this tournament.その選手はこの大会で三回連続優勝した。
The player won the championship three times in a row.その選手は選手権大会で連続して3度優勝した。
It took a load off my mind when our team won the championship.チームが優勝して私も肩の荷が下りた。
The team won the championship for five years running.チームは5年間連続して優勝した。
Let me congratulate you on your victory in the tournament.トーナメントでの優勝、おめでとうございます。
Which team is (the) most likely to win the championship?どのチームが一番優勝しそうですか。
Tom got first prize, didn't he?トムが優勝したんでしょう。
At first he did not realize that he had won the speech contest.はじめ彼は自分が弁論大会で優勝した事が分からなかった。
At the beginning of a marathon race, scores of runners start, but only a few finish and just one takes the cake.マラソン競技に初めには、何十人もの選手が出発するが、ゴールまでくるのはごく一部の選手であり、優勝するのはたった一人である。
The Yankees are running away with the pennant race.ヤンキースは優勝へ独走態勢を整えている。
The Japanese World Cup champion team came back home flushed with victory.ワールドカップで優勝した全日本チームは、意気揚々と帰国してきた。
Our team won in the intercollegiate tournament.わがチームは大学対抗のトーナメントで優勝した。
The top favorites of each section were gathered together.各部門の優勝候補が集まった。
It is probable that he will win the speech contest.恐らく彼は弁論大会に優勝するだろう。
Luckily, he won the championship.幸運にも彼は優勝した。
What with good fortune, and his own effort, he won the first prize in the contest.幸運やら彼自身の努力やらのおかげで、彼はコンテストで優勝した。
Our team has topped the league this season.今シーズンは我々のチームがリーグで優勝した。
Who do you think will win this year's Super Bowl?今年のスーパーボールは、どこが優勝すると思いますか。
I don't think that the Giants will be the champions this year.今年は巨人が優勝しないと思うよ。
I think that the Lions will be the champions this year.今年はライオンズが優勝すると思うな。
To our surprise, he won the grand prize.私たちが驚いたことに、彼は優勝した。
I once rivaled him for the championship.私はかつて彼と優勝を争ったことがある。
I was within an ace of winning.私はもう少しで優勝するところだった。
I had the fortune to win the first prize in the speech contest.私は幸いにもその弁論大会で優勝した。
I am sure of his winning the speech contest.私は彼が弁論大会で優勝すると確信している。
I competed with him for the championship.私は彼と優勝を争った。
I found it impossible to win the championship.私は優勝するのは不可能だとわかった。
The new team has the capability to win.新しいチームには優勝する力がある。
The players were terribly excited over winning the pennant.選手達は優勝旗を獲得したのですっかり興奮していた。
My sister, a university student, won first prize in the speech contest.大学生である姉は、弁論大会で優勝した。
Who do you think will win the tournament?誰がそのトーナメントで優勝するとおもいますか。
Both men and women won the tennis championship.男女ともテニスに優勝した。
It's amazing that he won the championship at the age of nineteen.彼が19歳で優勝したのは目覚しい。
None of us knew his decision to win the long-distance race.彼がその長距離走に優勝しようと心に決めていたことなど、私達はだれも知らなかった。
He is likely to win the championship.彼が優勝しそうだ。
He carried off the first prize at the chess tournament.彼はチェスのトーナメントで優勝を勝ち取った。
He is a tennis champion.彼はテニスの優勝者です。
He is said to have won the speech contest last month.彼は先月、スピーチコンテストで優勝したそうだ。
He won first prize as a result of his great effort.彼は大変な努力の結果として優勝した。
He called out the name of the winner.彼は優勝者の名前を大声で叫んだ。
They won the Japan Cup three years in succession.彼らは3年連続してジャパン・カップに優勝した。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
優勝[ゆうしょう, yuushou] -Sieg, Meisterschaft [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top