ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*停*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -停-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[停, tíng, ㄊㄧㄥˊ] to suspend, to halt, to delay; suitable
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  亭 [tíng, ㄊㄧㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] person, Rank: 693

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tíng, ㄊㄧㄥˊ, ] to stop; to halt; to park (a car), #1,159 [Add to Longdo]
[tíng zhǐ, ㄊㄧㄥˊ ㄓˇ, ] to stop; to halt; to cease, #2,213 [Add to Longdo]
[bù tíng, ㄅㄨˋ ㄊㄧㄥˊ, ] incessant, #2,574 [Add to Longdo]
[tíng chē, ㄊㄧㄥˊ ㄔㄜ, / ] to stop; to park, #4,752 [Add to Longdo]
[tíng liú, ㄊㄧㄥˊ ㄌㄧㄡˊ, ] stay somewhere temporarily; stop over, #5,117 [Add to Longdo]
[zàn tíng, ㄗㄢˋ ㄊㄧㄥˊ, / ] suspend, #5,182 [Add to Longdo]
车场[tíng chē chǎng, ㄊㄧㄥˊ ㄔㄜ ㄔㄤˇ, / ] parking lot; car park, #8,198 [Add to Longdo]
[tíng diàn, ㄊㄧㄥˊ ㄉㄧㄢˋ, / ] power cut, #9,435 [Add to Longdo]
下来[tíng xià lái, ㄊㄧㄥˊ ㄒㄧㄚˋ ㄌㄞˊ, / ] to stop, #10,159 [Add to Longdo]
[tíng chǎn, ㄊㄧㄥˊ ㄔㄢˇ, / ] stop production, #10,179 [Add to Longdo]
[tíng kào, ㄊㄧㄥˊ ㄎㄠˋ, ] call at; stop at; berth, #12,815 [Add to Longdo]
[tíng fàng, ㄊㄧㄥˊ ㄈㄤˋ, ] park; place, #12,836 [Add to Longdo]
[tíng dùn, ㄊㄧㄥˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] pause, #13,391 [Add to Longdo]
[tíng huǒ, ㄊㄧㄥˊ ㄏㄨㄛˇ, ] cease fire, #13,524 [Add to Longdo]
[tíng jī, ㄊㄧㄥˊ ㄐㄧ, / ] to stop machine; to stop printing; parking place (for plane at airport); to park (a plane), #15,492 [Add to Longdo]
[tíng zhàn, ㄊㄧㄥˊ ㄓㄢˋ, / ] armistice; cease fire, #16,044 [Add to Longdo]
[tíng zhì, ㄊㄧㄥˊ ㄓˋ, / ] be at a standstill; bogged down, #16,659 [Add to Longdo]
[tíng yè, ㄊㄧㄥˊ ㄧㄝˋ, / ] to stop business; to close down, #17,206 [Add to Longdo]
[tíng gōng, ㄊㄧㄥˊ ㄍㄨㄥ, ] to stop work; to shut down; to stop production, #17,760 [Add to Longdo]
[tíng bó, ㄊㄧㄥˊ ㄅㄛˊ, ] anchorage; mooring (of a ship), #23,222 [Add to Longdo]
[xiāo tíng, ㄒㄧㄠ ㄊㄧㄥˊ, ] peaceful; restful, #25,742 [Add to Longdo]
[tíng kè, ㄊㄧㄥˊ ㄎㄜˋ, / ] to stop classes; to close (of school), #31,703 [Add to Longdo]
机坪[tíng jī píng, ㄊㄧㄥˊ ㄐㄧ ㄆㄧㄥˊ, / ] aircraft parking ground; apron; tarmac (at airport), #35,840 [Add to Longdo]
[tiáo tíng, ㄊㄧㄠˊ ㄊㄧㄥˊ, / 調] reconcile, #43,828 [Add to Longdo]
[tíng háng, ㄊㄧㄥˊ ㄏㄤˊ, ] to stop running (of flight of shipping service); to suspend service (flight, sailing); to interrupt schedule, #46,623 [Add to Longdo]
[tíng xià, ㄊㄧㄥˊ ㄒㄧㄚˋ, ] to stop [Add to Longdo]
尸房[tíng shī fáng, ㄊㄧㄥˊ ㄕ ㄈㄤˊ, ] mortuary [Add to Longdo]
战日[tíng zhàn rì, ㄊㄧㄥˊ ㄓㄢˋ ㄖˋ, / ] Armistice Day [Add to Longdo]
火协议[tíng huǒ xié yì, ㄊㄧㄥˊ ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, / ] cease fire agreement [Add to Longdo]
火线[tíng huǒ xiàn, ㄊㄧㄥˊ ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] cease-fire line [Add to Longdo]
[tíng zhàn, ㄊㄧㄥˊ ㄓㄢˋ, ] bus stop [Add to Longdo]
车位置[tíng chē wèi zhi, ㄊㄧㄥˊ ㄔㄜ ㄨㄟˋ ㄓ˙, / ] parking location; parking bay [Add to Longdo]
车库[tíng chē kù, ㄊㄧㄥˊ ㄔㄜ ㄎㄨˋ, / ] car park [Add to Longdo]
靠港[tíng kào gǎng, ㄊㄧㄥˊ ㄎㄠˋ ㄍㄤˇ, ] port of call [Add to Longdo]
靠站[tíng kào zhàn, ㄊㄧㄥˊ ㄎㄠˋ ㄓㄢˋ, ] bus and tram stop [Add to Longdo]
地方[dì fang tíng chē, ㄉㄧˋ ㄈㄤ˙ ㄊㄧㄥˊ ㄔㄜ, / ] parking place [Add to Longdo]
板门店战村[Bǎn mén diàn tíng zhàn cūn, ㄅㄢˇ ㄇㄣˊ ㄉㄧㄢˋ ㄊㄧㄥˊ ㄓㄢˋ ㄘㄨㄣ, / ] Panmunjom village on the DMZ between North and South Korea [Add to Longdo]
留时间[zòng tíng liú shí jiān, ㄗㄨㄥˋ ㄊㄧㄥˊ ㄌㄧㄡˊ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, / ] gaze duration [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
留所[ていりゅうじょ, teiryuujo] (n) ที่หยุดรถประจำทางหรือรถบัส
[ていでん, teiden] (vt) ไฟฟ้าดับ
各駅[かくえきていしゃ, kakuekiteisha] (n) รถไฟธรรมดา, รถไฟที่จอดทุกสถานี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ていし, teishi] การหยุดชะงัก,การยับยั้ง,การหยุด(กระทำสิ่งต่างๆ)

Japanese-English: EDICT Dictionary
タブ止位置[タブていしいち, tabu teishiichi] (n) {comp} tabulation stop [Add to Longdo]
バス調[バスちょうてい, basu choutei] (n) {comp} bus arbitration [Add to Longdo]
バス[バスてい, basu tei] (n) bus stop; (P) [Add to Longdo]
一時[いちじていし, ichijiteishi] (n,vs) suspension; pause [Add to Longdo]
運転[うんてんていし, untenteishi] (n,vs) suspension of operations [Add to Longdo]
営業[えいぎょうていし, eigyouteishi] (n) suspension of business [Add to Longdo]
各駅[かくえきていしゃ, kakuekiteisha] (n,adj-no) train that stops at every station; local train [Add to Longdo]
[かくてい, kakutei] (n) (abbr) (See 各駅車) train that stops at every station; local train [Add to Longdo]
機能[きのうていし, kinouteishi] (n) {comp} stopping functioning; being out of service [Add to Longdo]
急行車駅[きゅうこうていしゃえき, kyuukouteishaeki] (n) express station [Add to Longdo]
[きゅうていしゃ, kyuuteisha] (n,vs) (coming to a) sudden stop [Add to Longdo]
居中調[きょちゅうちょうてい, kyochuuchoutei] (n) mediation [Add to Longdo]
供給[きょうきゅうていし, kyoukyuuteishi] (n) {comp} outage [Add to Longdo]
緊急[きんきゅうていし, kinkyuuteishi] (n,vs) emergency stop; emergency shut down; emergency shutdown; scram (nuclear reactor) [Add to Longdo]
景気[けいきていたい, keikiteitai] (n) economic slump [Add to Longdo]
計画[けいかくていし, keikakuteishi] (n) {comp} planned shutdown; planned outage [Add to Longdo]
計画[けいかくていでん, keikakuteiden] (n) planned power outage [Add to Longdo]
止まる(P);留まる(P);まる;駐まる;止る;留る[とまる, tomaru] (v5r,vi) (1) to stop (moving); to come to a stop; (2) to stop (doing, working, being supplied); to come to a halt; to cease; to be stopped; to be suspended; (3) to alight; to perch on; (P) [Add to Longdo]
止まる(P);留まる;まる;駐まる[とどまる, todomaru] (v5r,vi) (1) to remain; to abide; to stay (in the one place); (2) to be limited to; to be confined to; (P) [Add to Longdo]
止める(P);留める;める[とめる, tomeru] (v1,vt) (1) to stop (something or someone); to turn off; (2) (止める, 留める only) to concentrate on; to pay attention to; (3) (止める, 留める only) to remember; to bear in mind; (4) to fix into place; (5) to park; to leave somewhere for a time; (P) [Add to Longdo]
自動列車止装置[じどうれっしゃていしそうち, jidouresshateishisouchi] (n) automatic train stop; ATS [Add to Longdo]
出港[しゅっこうていし, shukkouteishi] (n) embargo [Add to Longdo]
[しんていし, shinteishi] (n) cardiac arrest [Add to Longdo]
心肺[しんぱいていし, shinpaiteishi] (n) cardiopulmonary arrest [Add to Longdo]
心肺止状態[しんぱいていしじょうたい, shinpaiteishijoutai] (n) (in a) state of cardiopulmonary arrest [Add to Longdo]
即時[そくじていせん, sokujiteisen] (n) immediate cease-fire [Add to Longdo]
大規模[だいきぼていでん, daikiboteiden] (n) major power outage; massive blackout [Add to Longdo]
[ちゅうていしゃ, chuuteisha] (n,vs) stopping or parking a vehicle [Add to Longdo]
調[ちょうてい, choutei] (n,vs,adj-no) arbitration; conciliation; mediation; (P) [Add to Longdo]
調委員会[ちょうていいいんかい, chouteiiinkai] (n) an arbitration committee [Add to Longdo]
調裁判[ちょうていさいばん, chouteisaiban] (n) court arbitration [Add to Longdo]
調[ちょうていしゃ, chouteisha] (n) arbitrator; mediator; go-between [Add to Longdo]
調離婚[ちょうていりこん, chouteirikon] (n) arbitrated divorce; divorce by arbitration [Add to Longdo]
[ていおん, teion] (n) (obs) rest (music) [Add to Longdo]
音符[ていおんぷ, teionpu] (n) (obs) rest (music) [Add to Longdo]
[ていかい, teikai] (n) adjournment; suspension of a meeting; recess of legislature [Add to Longdo]
[ていがく, teigaku] (n) suspension from school; (P) [Add to Longdo]
[ていし(P);ちょうじ, teishi (P); chouji] (n,vs) (1) (usu. ていし) suspension; interruption; stoppage; ban; standstill; halt; hang-up; deadlock; stalemate; abeyance; (2) (ちょうじ only) suspension of music, dance, etc. as a sign of mourning for a prominent person; (P) [Add to Longdo]
止シグナル[ていしシグナル, teishi shigunaru] (n) {comp} quit signal [Add to Longdo]
止価格[ていしかかく, teishikakaku] (n) pegged price [Add to Longdo]
止期間[ていしきかん, teishikikan] (n) downtime [Add to Longdo]
止時間[ていしじかん, teishijikan] (n) stop time [Add to Longdo]
止信号[ていししんごう, teishishingou] (n) stop signal; stoplight [Add to Longdo]
止線[ていしせん, teishisen] (n) stop line [Add to Longdo]
[ていしゃ, teisha] (n,vs) stopping (e.g. train); (P) [Add to Longdo]
車駅[ていしゃえき, teishaeki] (n) (See 急行車駅) stop (on a train's route) [Add to Longdo]
車時間[ていしゃじかん, teishajikan] (n) stoppage time [Add to Longdo]
車場[ていしゃじょう;ていしゃば, teishajou ; teishaba] (n) depot; railway station; taxi stand [Add to Longdo]
[ていしょく, teishoku] (n) suspension from office [Add to Longdo]
[ていせん, teisen] (n,vs) armistice; ceasefire; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Ten minutes' walk brought us to the bus stop.10分歩くと、私たちはバスに着いた。
Oh, the lights went out.あ、電だ。
Change buses at that stop.あの留所でバスを乗り換えなさい。
That is the bus stop.あれは、バスです。
Father ran to the bus stop.お父さんはバスまで走っていった。
It's illegal to park your car here.ここに車をめるのは違法です。
We all hope that this cease-fire will make for world peace.この戦が世界平和に役立つことを私達はみな望んでいる。
Take a no. 5 bus at this bus stop.この留所から5番目のバスに乗りなさい。
This train stops at every station from Nakano on.この電車は中野より先は各駅に車する。
There is a bus stop down the road.この道を行ったところに、バスがあります。
This train stops at every station.この列車は各駅に車する。
This is just the milk run.これは各駅車です。
The computer system shuts down automatically at 8pm.コンピューター・システムは午後8時に自動的に止する。
Excuse me, I have to get off at the next stop.すみません、次の留所で降りなければならないのです。
Excuse me, but could you tell me the way to the bus stop?すみませんが、バスへはどう行けばいいでしょうか。
The bus stops before my house.そのバスは私の家の前にまります。
At the bus stop, people waited in orderly lines, but as soon as the bus pulled up, the line broke up.そのバスで人々は整列して待っていたが、バスが止まるとすぐにその列は崩れた。
The car came to an abrupt stop.その車は急車した。
The ship stopped a little way off the shore.その船は海岸を少し離れて滞していた。
The ship is at anchor in the harbor.その船は港に泊している。
The train calls at every station.その列車は各駅車です。
Where is the bus stop for downtown?ダウンタウン行きのバスの留所はどこですか。
The taxi stopped dead at the traffic signal.タクシーは信号のところで急車した。
Every hospital has a back-up electric generator in case of blackout.どこの病院にも全て電に備えて予備の発電機を備えている。
How long will it stop there?どのくらいの時間、その町に車していますか。
How long does this train stop there?どのくらい車しますか。
The bus leaves the stop pretty soon.バスがもうすぐ留所を出ちゃうよ。
The bus left the stop.バスが留所を出発した。
Where's the bus stop?バスの留所はどこですか。
I'll race you to the bus stop.バスの留所まで競争しよう。
Let's run to the bus stop.バスの留所まで走りましょう。
We had much difficulty in finding the bus stop.バスの留所を見つけるのに大いに苦労した。
The bus stopped in every village.バスはどの村にも車しました。
The bus went past the bus stop.バスはバスを通り過ぎてしまった。
The bus stopped sharply.バスは急車した。
The bus stopped suddenly in the middle of the street.バスは通りの真中で急車した。
No one is waiting at the bus stop. We may have missed the bus.バスで待っている人はいません。私達はバスに乗り遅れたのかもしれません。
There was not a long queue at the bus stop.バスには長い列ができていなかった。
Show me the way to the bus stop.バスに行く道を教えてください。
I'll call you back when I get to the bus stop.バスに着いたら、また電話します。
The bus had left when I reached the stop.バスに着いた時、バスはすでに出ていた。
Getting to the bus stop, he found the bus had left.バスに着いた時、彼はバスがもう出てしまったことに気づいた。
The bus stop is five minutes' walk from here.バスはここから歩いて5分の距離です。
The bus stop is close by.バスはすぐそこにあります。
Where's the bus stop?バスはどこにありますか。
The bus stop is near our school.バスは学校の近くにある。
The bus stop is quite handy.バスは近くだ。
The bus stop is across the street.バスは道路の向こう側にあります。
Our house is quite satisfactory except that it is rather a long way to the bus stop.バスまでかなり遠いということを除けば、我が家は全く申し分がない。
Could you show me the way to the bus stop?バスまでの道を教えてくれませんか。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
タブ止位置[たぶていしいち, tabuteishiichi] tabulation stop [Add to Longdo]
バス調[バスちょうてい, basu choutei] bus arbitration [Add to Longdo]
機能[きのうていし, kinouteishi] stopping functioning, being out of service [Add to Longdo]
供給[きょうきゅうていし, kyoukyuuteishi] outage [Add to Longdo]
計画[けいかくていし, keikakuteishi] planned shutdown [Add to Longdo]
調[ちょうてい, choutei] arbitration (vs) [Add to Longdo]
[ていし, teishi] halt (vs), hang-up [Add to Longdo]
止シグナル[ていしシグナル, teishi shigunaru] quit signal [Add to Longdo]
電電源装置[むていでんでんげんそうち, muteidendengensouchi] Uninterruptible Power Supply, UPS [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[てい, tei] HALTEN,ANHALTEN [Add to Longdo]
[ていし, teishi] Einstellung, (voelliger) Stillstand [Add to Longdo]
[ていたい, teitai] Stockung, Anhaeufung [Add to Longdo]
留所[ていりゅうじょ, teiryuujo] Haltestelle [Add to Longdo]
各駅[かくえきていしゃ, kakuekiteisha] Nahverkehrszug [Add to Longdo]
調[ちょうてい, choutei] Vermittlung, Schlichtung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top