ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*候*

   
216 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -候-
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[shao hou] (vt ) รอสักครู่

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[候, hòu, ㄏㄡˋ] to wait, to expect; to visit; to greet
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  矦 (hóu ㄏㄡˊ) 
Etymology: [pictophonetic] person,  Rank: 341

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shí hou, ㄕˊ ㄏㄡ˙, / ] time; length of time; moment; period, #133 [Add to Longdo]
有时[yǒu shí hou, ㄧㄡˇ ㄕˊ ㄏㄡ˙, / ] sometimes, #2,262 [Add to Longdo]
小时[xiǎo shí hou, ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ ㄏㄡ˙, / ] in one's childhood, #3,860 [Add to Longdo]
[qì hòu, ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ, / ] climate; atmosphere; situation, #4,376 [Add to Longdo]
[hòu, ㄏㄡˋ, ] wait, #4,503 [Add to Longdo]
选人[hòu xuǎn rén, ㄏㄡˋ ㄒㄩㄢˇ ㄖㄣˊ, / ] candidate, #5,411 [Add to Longdo]
到时[dào shí hòu, ㄉㄠˋ ㄕˊ ㄏㄡˋ, / ] when the moment comes; at that time, #6,655 [Add to Longdo]
[wèn hòu, ㄨㄣˋ ㄏㄡˋ, / ] to give one's respects; to send a greeting, #6,702 [Add to Longdo]
[děng hòu, ㄉㄥˇ ㄏㄡˋ, ] waiting, #7,226 [Add to Longdo]
[shǒu hòu, ㄕㄡˇ ㄏㄡˋ, ] to wait for; to expect; to nurse; to look after, #9,617 [Add to Longdo]
[hòu xuǎn, ㄏㄡˋ ㄒㄩㄢˇ, / ] candidate, #14,082 [Add to Longdo]
[cì hòu, ㄘˋ ㄏㄡˋ, ] to serve; to act as a valet, #14,823 [Add to Longdo]
全天[quán tiān hòu, ㄑㄩㄢˊ ㄊㄧㄢ ㄏㄡˋ, ] all-weather, #20,640 [Add to Longdo]
车室[hòu chē shì, ㄏㄡˋ ㄔㄜ ㄕˋ, / ] waiting room (for train, bus etc), #28,451 [Add to Longdo]
[shì hòu, ㄕˋ ㄏㄡˋ, ] serve; wait upon, #31,025 [Add to Longdo]
[hòu bǔ, ㄏㄡˋ ㄅㄨˇ, / ] to wait to fill a vacancy; a reserve candidate, #31,893 [Add to Longdo]
[gōng hòu, ㄍㄨㄥ ㄏㄡˋ, ] to look forward to sth; to wait respectfully, #35,171 [Add to Longdo]
[jìng hòu, ㄐㄧㄥˋ ㄏㄡˋ, / ] to quietly wait, #36,915 [Add to Longdo]
古时[gǔ shí hou, ㄍㄨˇ ㄕˊ ㄏㄡ˙, / ] in ancient times; in olden days, #47,436 [Add to Longdo]
大气[dà qì hòu, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ, ] atmosphere, #48,749 [Add to Longdo]
[zhèng hòu qún, ㄓㄥˋ ㄏㄡˋ ㄑㄩㄣˊ, ] syndrome, #53,491 [Add to Longdo]
小气[xiǎo qì hòu, ㄒㄧㄠˇ ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ, / ] microclimate; fig. local situation, #53,802 [Add to Longdo]
[hòu zhěn, ㄏㄡˋ ㄓㄣˇ, / ] awaiting diagnosis, #56,136 [Add to Longdo]
[zhèng hòu, ㄓㄥˋ ㄏㄡˋ, ] illness; disease, #65,096 [Add to Longdo]
[wù hòu, ˋ ㄏㄡˋ, ] natural phenomena of a seasonal nature, #83,948 [Add to Longdo]
[hòu shěn, ㄏㄡˋ ㄕㄣˇ, / ] awaiting trial, #94,891 [Add to Longdo]
[hòu rèn, ㄏㄡˋ ㄖㄣˋ, ] designate, #95,923 [Add to Longdo]
[hòu quē, ㄏㄡˋ ㄑㄩㄝ, ] waiting for a vacancy, #163,745 [Add to Longdo]
[wù hòu xué, ˋ ㄏㄡˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] the study of seasonal phenomena (flouring, migration etc), #229,809 [Add to Longdo]
中国餐馆症[Zhōng guó cān guǎn zhèng hòu qún, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄘㄢ ㄍㄨㄢˇ ㄓㄥˋ ㄏㄡˋ ㄑㄩㄣˊ, / ] Chinese restaurant syndrome [Add to Longdo]
什麽時[shén me shí hou, ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡ˙, ] variant of 甚麼時|什么时, when?; at what time? [Add to Longdo]
机厅[hòu jī tīng, ㄏㄡˋ ㄐㄧ ㄊㄧㄥ, / ] airport departure terminal [Add to Longdo]
机楼[hòu jī lóu, ㄏㄡˋ ㄐㄧ ㄌㄡˊ, / ] airport departure terminal [Add to Longdo]
风地动仪[hòu fēng dì dòng yí, ㄏㄡˋ ㄈㄥ ㄉㄧˋ ㄉㄨㄥˋ ㄧˊ, / ] the world's first seismograph invented by Zhang Heng 张衡 in 132 [Add to Longdo]
[hòu niǎo, ㄏㄡˋ ㄋㄧㄠˇ, / ] migratory bird [Add to Longdo]
全球气[quán qiú qì hòu, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ, / ] global climate [Add to Longdo]
全球气升温[quán qiú qì hòu shēng wēn, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ ㄕㄥ ㄨㄣ, / ] global warming [Add to Longdo]
全球气变暖[quán qiú qì hòu biàn nuǎn, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ ㄅㄧㄢˋ ㄋㄨㄢˇ, / ] global warming [Add to Longdo]
到那个时[dào nà gè shí hòu, ㄉㄠˋ ㄋㄚˋ ㄍㄜˋ ㄕˊ ㄏㄡˋ, / ] until this moment [Add to Longdo]
吉伯特氏症[jí bó tè shì zhèng hòu qún, ㄐㄧˊ ㄅㄛˊ ㄊㄜˋ ㄕˋ ㄓㄥˋ ㄏㄡˋ ㄑㄩㄣˊ, ] Gilbert's Syndrome [Add to Longdo]
[jì hòu, ㄐㄧˋ ㄏㄡˋ, ] season [Add to Longdo]
小时[xiǎo shí hou er, ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ ㄏㄡ˙ ㄦ˙, / ] erhua variant of 小時|小时, in one's childhood [Add to Longdo]
政治气[zhèng zhì qì hòu, ㄓㄥˋ ㄓˋ ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ, / ] political climate [Add to Longdo]
学家[qì hòu xué jiā, ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] a climatologist [Add to Longdo]
暖化[qì hòu nuǎn huà, ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ ㄋㄨㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] climate warming [Add to Longdo]
状况[qì hòu zhuàng kuàng, ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ ㄓㄨㄤˋ ㄎㄨㄤˋ, / ] climatic conditions; atmospheric conditions [Add to Longdo]
变化[qì hòu biàn huà, ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] climate change [Add to Longdo]
海洋性气[hǎi yáng xìng qì hòu, ㄏㄞˇ ㄧㄤˊ ㄒㄧㄥˋ ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ, / ] maritime climate [Add to Longdo]
营业时[yíng yè shí hou, ㄧㄥˊ ㄧㄝˋ ㄕˊ ㄏㄡ˙, / ] opening hours (shop, bank, restaurant) [Add to Longdo]
什么时[shén me shí hou, ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡ˙, / ] when?; at what time? [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[てんこう, tenkou] (n ) อากาศ, สภาพอากาศ
[しょうこうぐん, shoukougun] กลุ่มอาการของโรค , See also: R. syndrome

Japanese-English: EDICT Dictionary
QT延長症[キューティーえんちょうしょうこうぐん, kyu-tei-enchoushoukougun] (n) long QT syndrome [Add to Longdo]
[でそう, desou] (aux) (pol) (arch) (See である) to be [Add to Longdo]
むずむず足症群;むずむず脚症[むずむずあししょうこうぐん, muzumuzuashishoukougun] (n) Restless Leg Syndrome; RLS [Add to Longdo]
アイゼンメンゲル症[アイゼンメンゲルしょうこうぐん, aizenmengeru shoukougun] (n) Eisenmenger syndrome [Add to Longdo]
アジソン症[アジソンしょうこうぐん, ajison shoukougun] (n) Addison's syndrome [Add to Longdo]
アスペルガー症[アスペルガーしょうこうぐん, asuperuga-shoukougun] (n) Asperger's syndrome [Add to Longdo]
アダムスストークス症[アダムスストークスしょうこうぐん, adamususuto-kusu shoukougun] (n) Adams-Stokes syndrome [Add to Longdo]
アントン症[アントンしょうこうぐん, anton shoukougun] (n) Anton's syndrome [Add to Longdo]
インスリン抵抗性症[インスリンていこうせいしょうこうぐん, insurin teikouseishoukougun] (n) insulin-resistance syndrome [Add to Longdo]
エコノミークラス症[エコノミークラスしょうこうぐん, ekonomi-kurasu shoukougun] (n) economy class syndrome (occurrence of deep vein thrombosis in air travelers) [Add to Longdo]
キー[キーこうほ, ki-kouho] (n) {comp} candidate key [Add to Longdo]
ギランバレー症[ギランバレーしょうこうぐん, giranbare-shoukougun] (n) Guillain-Barre syndrome [Add to Longdo]
クッシング症[クッシングしょうこうぐん, kusshingu shoukougun] (n) Cushing's syndrome [Add to Longdo]
クラインフェルター症[クラインフェルターしょうこうぐん, kurainferuta-shoukougun] (n) Klinefelter's syndrome [Add to Longdo]
クラッシュ症[クラッシュしょうこうぐん, kurasshu shoukougun] (n) crush syndrome [Add to Longdo]
コルサコフ症[コルサコフしょうこうぐん, korusakofu shoukougun] (n) Korsakoff's syndrome; Korsakoff's psychosis [Add to Longdo]
コン症[コンしょうこうぐん, kon shoukougun] (n) (See アルドステロン症) Conn's syndrome [Add to Longdo]
シェーグレン症[シェーグレンしょうこうぐん, shie-guren shoukougun] (n) Sjogren's sydrome; Sjogren's disease [Add to Longdo]
シックハウス症[シックハウスしょうこうぐん, shikkuhausu shoukougun] (n) sick-house syndrome; sick-building syndrome [Add to Longdo]
ジルベール症[ジルベールしょうこうぐん, jirube-ru shoukougun] (n) Gilbert's Syndrome [Add to Longdo]
スティーブンスジョンソン症[スティーブンスジョンソンしょうこうぐん, sutei-bunsujonson shoukougun] (n) Stevens-Johnson syndrome [Add to Longdo]
ストックホルム症[ストックホルムしょうこうぐん, sutokkuhorumu shoukougun] (n) Stockholm syndrome [Add to Longdo]
ターナー症[ターナーしょうこうぐん, ta-na-shoukougun] (n) Turner's syndrome [Add to Longdo]
ダウン症[ダウンしょうこうぐん, daun shoukougun] (n) Down's syndrome [Add to Longdo]
ダンピング症[だんぴんぐしょうこうぐん, danpingushoukougun] (n) dumping syndrome [Add to Longdo]
ネフローゼ症[ネフローゼしょうこうぐん, nefuro-ze shoukougun] (n) nephrotic syndrome [Add to Longdo]
ハッカー症[ハッカーしょうこうぐん, hakka-shoukougun] (n) hacker syndrome [Add to Longdo]
バッドキアリー症[バッドキアリーしょうこうぐん, baddokiari-shoukougun] (n) Budd-Chiari syndrome [Add to Longdo]
バンチ症[バンチしょうこうぐん, banchi shoukougun] (n) Banti's syndrome [Add to Longdo]
パリ症[パリしょうこうぐん, pari shoukougun] (n) Paris syndrome (psychological problems associated with living in Paris) [Add to Longdo]
ブルガダ症[ブルガダしょうこうぐん, burugada shoukougun] (n) Brugada syndrome (genetic condition resulting in increased risk of sudden cardiac arrest) [Add to Longdo]
マルファン症[マルファンしょうこうぐん, marufan shoukougun] (n) Marfan syndrome; Marfan's syndrome [Add to Longdo]
ミュンヒハウゼン症[ミュンヒハウゼンしょうこうぐん, myunhihauzen shoukougun] (n) Munchausen's syndrome [Add to Longdo]
メタボリック症[メタボリックしょうこうぐん, metaborikku shoukougun] (n) metabolic syndrome [Add to Longdo]
モンスーン気[モンスーンきこう, monsu-n kikou] (n) monsoon climate [Add to Longdo]
ライ症[ライしょうこうぐん, rai shoukougun] (n) Reye's syndrome [Add to Longdo]
レッシュ・ナイハン症[レッシュ・ナイハンしょうこうぐん, resshu . naihan shoukougun] (n) Lesch-Nyhan syndrome [Add to Longdo]
亜寒帯気[あかんたいきこう, akantaikikou] (n) subarctic climate [Add to Longdo]
亜熱帯気[あねったいきこう, anettaikikou] (n) subtropical climate [Add to Longdo]
悪天[あくてんこう, akutenkou] (n) bad weather; (P) [Add to Longdo]
過換気症[かかんきしょうこうぐん, kakankishoukougun] (n) hyperventilation syndrome [Add to Longdo]
過敏性大腸症[かびんせいだいちょうしょうこうぐん, kabinseidaichoushoukougun] (n) irritable colon syndrome [Add to Longdo]
過敏性腸症[かびんせいちょうしょうこうぐん, kabinseichoushoukougun] (n) irritable bowel syndrome; IBS [Add to Longdo]
海岸気[かいがんきこう, kaigankikou] (n) coastal climate; littoral climate [Add to Longdo]
海洋性気[かいようせいきこう, kaiyouseikikou] (n) oceanic climate [Add to Longdo]
乾燥気[かんそうきこう, kansoukikou] (n) arid climate [Add to Longdo]
[きこう, kikou] (n) climate; (P) [Add to Longdo]
[きこうがく, kikougaku] (n) climatology [Add to Longdo]
[きこうたい, kikoutai] (n) climatic zone [Add to Longdo]
風土[きこうふうど, kikoufuudo] (n) climate and natural features (of a region) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The two candidates are struggling for mastery.2人の補者が首位を争っている。
"When will you be back?" "It all depends on the weather."「いつ戻りますか」「天次第です」
The weather changes very often at this time of year.1年のこの時期は天がよく変わる。
The climate of England is milder than that of Scotland.イギリスの気はスコットランドの気よりも温暖である。
Three candidates ran for President and he was elected.3人の補者が大統領に立補して、彼が選ばれた。
The weather is usually hot in July.7月の天はだいたい暑い。
That island has a tropical climate.あの島は熱帯性気です。
That candidate stands for free trade.あの補者は自由貿易の擁護者である。
The climate of England is similar to that of Hokkaido.イギリスの気は北海道の気とにている。
This is snowy weather is giving me cabin fever.こうした雪の天だと外に遊びに出たくなる。
India has a different climate from England.インドの気はイギリスとは違います。
The climate of Canada is cooler than that of Japan.カナダの気は、日本のそれより涼しい。
Canada has a cold climate.カナダの気は寒い。
The climate of England is milder than of Scotland.イングランドの気はスコットランドの気より温暖である。
I'm fed up with this weather.この雨の天にはうんざりだ。
The climate here is milder than that of England.ここの気はイギリスの気より穏やかです。
The climate here is mild.ここの気は温暖である。
The climate here doesn't agree with me.ここの気は私には合わない。
The climate here doesn't agree with me.ここの気は私の体質に合わない。
I'm fed up with this wet weather.この悪天にはうんざりだ。
This bad weather will affect the crops.この悪天は作物に影響するだろう。
The climate here is generally mild.この土地の気は概して温暖だ。
No plant can grow in this climate.この気では植物は育たない。
This climate doesn't agree with me.この気にはなじめない。
This country has a mild climate.この国は気が温暖だ。
The climate is mild in this country.この国は、気が穏やかだ。
The climate of this town is so mild that the thermometer seldom rises to thirty degrees even in midsummer.この町の気は非常に温和で、真夏でも寒暖計が30度にあがることはめったにない。
There is no going out in this stormy weather.こんな悪天では外出できない。
You should not climb the mountain in such bad water.こんなに悪い天の中で登山するべきではない。
You had better not go out in this bad weather.こんな悪天の中を外出しないほうがいいよ。
You will soon get used to the climate here.すぐに当地の気に慣れるでしょう。
It's an African country, so you may think the climate is very hot.ザンビアはアフリカの国だからあなた方は気がとても暑いのではないかと思うかも知れませんね。
But there had been no indications Gorbachev was having any sort of health problems, and it is not exactly clear what's happened to him now.しかし、ゴルバチョフ大統領が健康に何らかの問題を抱えているという兆はありませんでしたし、その消息も目下のところ不明です。
He must be crazy to go out in this stormy weather.こんな嵐の天に出かけていくとは彼は気が変になっているにちがいない。
Jim Waller is a strong candidate for the post of sales manager.ジム・ウォラーが営業部長のポストの有力補です。
You will soon get used to the change of climate.すぐに気の変化に慣れます。
Mr Smith is a candidate for mayor.スミス氏は市長補である。
The accident was caused chiefly by the changeable weather.その事故の主な原因は変わりやすい天であった。
The climate affected his health.その気で健康を害した。
The country has a mild climate.その国は気が温和だ。
How is the weather there?そこでの天はどうですか。
There, it finds the thing that the weather is very cold.そこでは天がとても寒いことがわかっています。
The candidate waved his hand to whomever he saw.その補者は会う人ごとに手を振った。
The candidate is running for mayor.その補者は市長に立補している。
The candidate is the kind of person that we can look up to.その補者は私達が尊敬できるような人です。
The candidate handed out a great amount of money in the election.その補者は選挙で大金をばらまいた。
The candidate was disappointed at the outcome of the election.その補者は選挙の結果に落胆した。
The country has a severe climate.その国の気はきびしい。
The eloquent campaigner was elected hands down.その雄弁な補者は選挙に楽勝した。
It was an unfavorable day for baseball.その日は野球に向かない天だった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What about our country?[CN] 什么时换的 Episode #1.4 (2004)
I'm not exactly a prime candidate for jailhouse conversion.[JA] 私は、宗教に 勧誘されるような 最有力補者じゃないわ。 Manhunter (2016)
Sometimes I think there are people who were just meant to be lonesome.[CN] 很多時我在想人們只是為了寂寞而寂寞 Applause (1929)
And you let her marry some dope from the Brooklyn Navy outright when you needed her most.[CN] 你卻在最需要她的時把她嫁給布魯克林海軍裡的大毒物 Applause (1929)
But signs are positive.[JA] しかし、兆は陽性です。 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
Isn't that the first sign of... Genius![JA] なんかの 最初の兆じゃ ... Solitude (2016)
She had an accident when she was young,[CN] 听说小时发生了车祸 Episode #1.8 (2004)
Two-time murderer caught in third attempt![CN] 前两次谋杀的凶手在第三次行凶时被捕! The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
And Ms. Mathison's claims about mysterious threats and distrust of the police sound exactly like symptoms of a manic episode.[JA] それにマティソン氏は 不可思議な脅威と 警察への不信を主張しており それはまるでうつ病発症の 兆のようです Imminent Risk (2017)
"The last soul to die each year, the one who gives up the ghost at the stroke of midnight, is destined to be Death's driver during the coming year."[CN] "他是全年里最后一个要死去的人 他恰好在除夕的钟声敲响12下的时 呼出了最后一口气,他命中注定在 即将到来的新年里成为死神的车夫" The Phantom Carriage (1921)
I often come here when you're at the theater.[CN] 你去劇院的時, 我經常來這兒. Grand Hotel (1932)
- When do we start?[CN] - 我們什麼時開始? Grand Hotel (1932)
The JTTF is giving the candidates their counterterrorism briefing for the campaign's final days, and you twisting the knife further into my ex-husband... it's not on the itinerary.[JA] 補者たちに 今後の対テロ対策の説明をしてる あなたがライアンと 接触する事なんて― 予定にはないの Turn (2016)
- What time tomorrow?[CN] - 明天什麼時? Grand Hotel (1932)
My scouts found them a mile south of the Wall.[JA] 斥が壁の南一マイルのところで見つけた Eastwatch (2017)
So, am I back to being valedictorian?[JA] 卒業生総代の補に 戻れました? Feed (2017)
40 feet from a Vice Presidential candidate?[JA] 副大統領補のすぐそばで 誤射するなんてあり得ない Clue (2016)
All of it seems pretty suspicious to me, considering he's the son of a vice presidential candidate who will stop at nothing to get elected.[JA] すごく疑わしい状況です 彼の母親が副大統領補で 選挙を控えてる事を考えると... Soon (2016)
My opponent talks a big game. He talks a big game.[JA] 相手補は理想を語ってる 理想だ Election Day (2016)
I'm 192nd in the line of succession.[JA] 私は192番 Election Day (2016)
-When?[CN] -什么时 Fools Rush In (1997)
The climate.[JA] 気 The Queen's Justice (2017)
Yes.[CN] 抛开你脑海里的那个男人 打球的时专心打球 Episode #1.8 (2004)
Just the men standing on them.[JA] 1人の男が立補したんだ Election Day (2016)
When you're free to be yourself[CN] 尤其當你自由的時 À Nous la Liberté (1931)
I cannot commit myself at this time about Manchester.[CN] 在這個時關於 曼徹斯特的事, 我不能表態. Grand Hotel (1932)
As Kriemhild approached, springtime blossomed in the land of the Huns.[CN] 當克裏米爾特來到的時,正值匈奴國春暖花開 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
No sign of it yet, but I'm not gonna give up.[JA] 何の兆もないけど 僕は あきらめないよ Stalker's Prey (2017)
Sorry for taking over your trailer.[JA] 居して悪いわね The Other Side (2017)
He was chosen as her ideal candidate.[JA] 彼は彼女の理想的な 補に選ばれた The Mummy (2017)
While we was waiting for you we come to an understanding.[CN] 我們在等你回家的時達成了和解 Applause (1929)
So you never saw any signs?[JA] なんか、兆なかったの? Childish Things (2016)
John J. Lannister, hereby announce my candidacy.[JA] ジョン・J・レニスターは 立補いたします Election Day (2016)
It's time you did something for yourself instead of dishing out the gravy for someone else like you do.[CN] 是時為你自己著想了 而不是再像你現在做的一樣 把你自己賺來的錢分給別人 Applause (1929)
I read the other candidates, they're not even close to Yuzu Hanaki in terms of content or sales.[JA] ほかの補作も読んだけども 内容 売り上げともに 花木ゆずの足元にも及ばない Appeal (2017)
Sometimes...[CN] 有时... Bullet (2014)
Scout, no.[CN] 斥,号码 GMO OMG (2013)
No signs of extraterrestrial activity, so we can probably rule out an alien shapeshifter.[JA] 地球外からの侵入活動の 兆はないわ。 変身能力者のエイリアンの 可能性は除外できる。 Bizarro (2016)
I think that's when he started to fall for me.[CN] 我猜就是那时 他对我深深着迷了 Episode #1.4 (2004)
And I remind you again, if I see any sign that you're not alone...[JA] そして私はあなたに再び思い出させる、 私が何か兆を見たら あなたは一人じゃない... 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
Honest, the way you rush me into things sometimes...[CN] 說實話,有時你總是這麼逼我... ... Applause (1929)
When I was stressed and exhausted, she'd always sing me a song while having me on her lap.[CN] 而是像我一样当歌手 当我感到累还有疲倦的时 每一次她都让我 Episode #1.2 (2004)
"You know, David, if I could send a message to humankind, "l would like to send them a New Year's greeting."[CN] "你知道,大卫,只要我能发出 一条联系上人们的消息,我就会 给他们送上一个新年的问" The Phantom Carriage (1921)
For this HD mastering, the image has been corrected in places, and heavy damage to the film has been retouched.[CN] 在製作高清版本的時,增強了一些地方的圖像穩定 並修復了一些嚴重的畫面壞損 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Mister, I asked the boss for you address[CN] 这一去不知道什么时才回来 所以我觉得应该打声招呼再走 Episode #1.7 (2004)
It seems to me high time, King Gunther, that you send Siegfried back home to Xanten![CN] 龔特爾殿下,我覺得是時讓齊格弗裏德 回他自己的家鄉去了 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
I serve in the senate, but I am a candidate for the president of the United States.[JA] 私は上院で奉仕する。 私は補者です 米国大統領のために 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2017)
Phantom twin syndrome.[JA] 双子幽霊症群なの Feed (2017)
Master Monkey, let me run through the rules of this game.[JA] 猿どの... 遊びのルールを説明させて下さい Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
Now everybody from the President to my boss is dead.[JA] 大統領補は皆死んでいった Election Day (2016)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
補デスクリプタ[こうほデスクリプタ, kouho desukuriputa] candidate descriptor [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しこう, shikou] Aufwartung, Hoeflichkeitsbesuch [Add to Longdo]
[そうろう, sourou] JAHRESZEIT, WETTER [Add to Longdo]
[そうろう, sourou] (klassisches_Verb-Suffix) [Add to Longdo]
補者[こうほしゃ, kouhosha] Kandidat [Add to Longdo]
[ちょうこう, choukou] Anzeichen, Vorzeichen, Symtom [Add to Longdo]
[てんこう, tenkou] Wetter [Add to Longdo]
[いそうろう, isourou] Schmarotzer, Parasit [Add to Longdo]
[ちょうこう, choukou] Symtom, Anzeichen, Vorzeichen [Add to Longdo]
[きこう, kikou] Klima [Add to Longdo]
[そっこうじょ, sokkoujo] meteorologische_Station, Wetterwarte [Add to Longdo]
[しょうこう, shoukou] Symtom [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top