ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*令*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -令-
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
[れいわ] (n) Reiwa era (2019.05.01-)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[命, mìng, ㄇㄧㄥˋ] life; destiny, fate, luck; an order, instruction
Radical: , Decomposition:   令 [lìng, ㄌㄧㄥˋ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [ideographic] An order 令 given by mouth 口, Rank: 258
[领, lǐng, ㄌㄧㄥˇ] neck, collar; lead, guide
Radical: , Decomposition:   令 [lìng, ㄌㄧㄥˋ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 329
[令, lìng, ㄌㄧㄥˋ] command, decree, order; magistrate; to allow, to cause
Radical: , Decomposition:   人 [rén, ㄖㄣˊ]  ?
Etymology: [ideographic] A person kneeling before a master 人, Rank: 378
[冷, lěng, ㄌㄥˇ] cold, cool; lonely
Radical: , Decomposition:   冫 [bīng, ㄅㄧㄥ]  令 [lìng, ㄌㄧㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] ice, Rank: 700
[零, líng, ㄌㄧㄥˊ] zero; fragment, fraction
Radical: , Decomposition:   雨 [, ㄩˇ]  令 [lìng, ㄌㄧㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] raindrop, Rank: 1342
[龄, líng, ㄌㄧㄥˊ] age; years
Radical: 齿, Decomposition:   齿 [chǐ, ㄔˇ]  令 [lìng, ㄌㄧㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] age, Rank: 1510
[怜, lián, ㄌㄧㄢˊ] to pity, to sympathize with
Radical: , Decomposition:   忄 [xīn, ㄒㄧㄣ]  令 [lìng, ㄌㄧㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 1599
[邻, lín, ㄌㄧㄣˊ] neighbor; neighborhood
Radical: , Decomposition:   令 [lìng, ㄌㄧㄥˋ]  阝 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] town, Rank: 1659
[玲, líng, ㄌㄧㄥˊ] the tinkling of jewelry
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  令 [lìng, ㄌㄧㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] jade, Rank: 1855
[铃, líng, ㄌㄧㄥˊ] small bell
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  令 [lìng, ㄌㄧㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] bell, Rank: 1969
[岭, lǐng, ㄌㄧㄥˇ] mountain ridge, mountain peak
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]  令 [lìng, ㄌㄧㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] mountain, Rank: 2214
[伶, líng, ㄌㄧㄥˊ] clever; lonely, solitary
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  令 [lìng, ㄌㄧㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] person, Rank: 2906
[拎, līn, ㄌㄧㄣ] to lift, to haul, to take
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  令 [lìng, ㄌㄧㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 3380
[翎, líng, ㄌㄧㄥˊ] plume, tail feathers
Radical: , Decomposition:   令 [lìng, ㄌㄧㄥˋ]  羽 [, ㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] plume, Rank: 3417
[聆, líng, ㄌㄧㄥˊ] to hear, to listen
Radical: , Decomposition:   耳 [ěr, ㄦˇ]  令 [lìng, ㄌㄧㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] ear, Rank: 3770
[羚, líng, ㄌㄧㄥˊ] a species of antelope
Radical: , Decomposition:   羊 [yáng, ㄧㄤˊ]  令 [lìng, ㄌㄧㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] sheep, Rank: 3859
[苓, líng, ㄌㄧㄥˊ] fungus, tuber; licorice
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  令 [lìng, ㄌㄧㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] plant, Rank: 4194
[蛉, líng, ㄌㄧㄥˊ] dragonfly, sandfly; Libellulidae
Radical: , Decomposition:   虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]  令 [lìng, ㄌㄧㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] insect, Rank: 4563
[呤, lìng, ㄌㄧㄥˋ] purine
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  令 [lìng, ㄌㄧㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 4807
[囹, líng, ㄌㄧㄥˊ] prison, enclosure
Radical: , Decomposition:   囗 [wéi, ㄨㄟˊ]  令 [lìng, ㄌㄧㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] enclosure, Rank: 5392
[泠, líng, ㄌㄧㄥˊ] nice and cool, mild and comfortable
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  令 [lìng, ㄌㄧㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 5602
[瓴, líng, ㄌㄧㄥˊ] Roman roof tiles; a long-necked jar
Radical: , Decomposition:   令 [lìng, ㄌㄧㄥˋ]  瓦 [, ㄨㄚˇ]
Etymology: [pictophonetic] pottery, Rank: 5714
[鸰, líng, ㄌㄧㄥˊ] lark, wagtail; Motacilla species (various)
Radical: , Decomposition:   令 [lìng, ㄌㄧㄥˋ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 6781
[領, lǐng, ㄌㄧㄥˇ] neck, collar; lead, guide
Radical: , Decomposition:   令 [lìng, ㄌㄧㄥˋ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 6841
[齡, líng, ㄌㄧㄥˊ] age; years
Radical: , Decomposition:   齒 [chǐ, ㄔˇ]  令 [lìng, ㄌㄧㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] age, Rank: 7016
[舲, líng, ㄌㄧㄥˊ] houseboat; a small boat with windows
Radical: , Decomposition:   舟 [zhōu, ㄓㄡ]  令 [lìng, ㄌㄧㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] boat, Rank: 7327
[柃, líng, ㄌㄧㄥˊ] Eurya japonica
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  令 [lìng, ㄌㄧㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] tree, Rank: 7994
[鈴, líng, ㄌㄧㄥˊ] small bell
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  令 [lìng, ㄌㄧㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] bell, Rank: 8687
[鴒, líng, ㄌㄧㄥˊ] lark, wagtail; Motacilla species (various)
Radical: , Decomposition:   令 [lìng, ㄌㄧㄥˋ]  鳥 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 9933

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lìng, ㄌㄧㄥˋ, ] make or cause to be; order; command; decree; honorable, #1,031 [Add to Longdo]
[lìng rén, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ, ] to cause sb (to do); to make one (feel sth); (used in constructing words for feelings such as anger, surprise, sympathy etc), #1,465 [Add to Longdo]
[mìng lìng, ㄇㄧㄥˋ ㄌㄧㄥˋ, ] order; command, #3,645 [Add to Longdo]
[zé lìng, ㄗㄜˊ ㄌㄧㄥˋ, / ] to order; to enjoin; to charge; to instruct sb to finish sth, #8,144 [Add to Longdo]
[zhǐ lìng, ㄓˇ ㄌㄧㄥˋ, ] order; command; instruction, #8,291 [Add to Longdo]
[xià lìng, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄧㄥˋ, ] give an order, #8,728 [Add to Longdo]
[sī lìng bù, ㄙ ㄌㄧㄥˋ ㄅㄨˋ, ] headquarters; military command center, #10,158 [Add to Longdo]
[sī lìng, ㄙ ㄌㄧㄥˋ, ] commanding officer, #11,372 [Add to Longdo]
[jìn lìng, ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧㄥˋ, ] prohibition; ban, #13,468 [Add to Longdo]
[fǎ lìng, ㄈㄚˇ ㄌㄧㄥˋ, ] decree; ordinance, #14,072 [Add to Longdo]
总司[zǒng sī lìng, ㄗㄨㄥˇ ㄙ ㄌㄧㄥˋ, / ] commander-in-chief; top military commander for a country or theater of operations, #17,614 [Add to Longdo]
[xià lìng yíng, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄧㄥˋ ㄧㄥˊ, / ] summer camp, #18,961 [Add to Longdo]
[sī lìng yuán, ㄙ ㄌㄧㄥˋ ㄩㄢˊ, / ] commander, #21,428 [Add to Longdo]
[kǒu lìng, ㄎㄡˇ ㄌㄧㄥˋ, ] oral command; a word of command (used in drilling troops or gymnasts); password (used by sentry), #24,536 [Add to Longdo]
[lè lìng, ㄌㄜˋ ㄌㄧㄥˋ, ] to order; to force, #24,728 [Add to Longdo]
[chuán lìng, ㄔㄨㄢˊ ㄌㄧㄥˋ, / ] to transmit an order, #29,680 [Add to Longdo]
[zhèng lìng, ㄓㄥˋ ㄌㄧㄥˋ, ] government decree, #30,473 [Add to Longdo]
[shí lìng, ㄕˊ ㄌㄧㄥˋ, / ] in season (usually refers to food), #30,615 [Add to Longdo]
人发指[lìng rén fà zhǐ, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄈㄚˋ ㄓˇ, / ] to make one's hair stand up in anger (成语 saw); to raise people's hackles, #33,610 [Add to Longdo]
[lìng zūn, ㄌㄧㄥˋ ㄗㄨㄣ, ] (honorific) your father, #36,853 [Add to Longdo]
行政命[xíng zhèng mìng lìng, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄇㄧㄥˋ ㄌㄧㄥˋ, ] executive order, #38,000 [Add to Longdo]
发号施[fā hào shī lìng, ㄈㄚ ㄏㄠˋ ㄕ ㄌㄧㄥˋ, / ] to give orders (成语 saw); to command; to boss people about, #41,796 [Add to Longdo]
[zhào lìng, ㄓㄠˋ ㄌㄧㄥˋ, / ] imperial order, #44,765 [Add to Longdo]
[xià lìng, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄧㄥˋ, ] summer; summer season, #46,235 [Add to Longdo]
[qiáng lìng, ㄑㄧㄤˊ ㄌㄧㄥˋ, / ] to order by force; peremptory, #46,249 [Add to Longdo]
副司[fù sī lìng, ㄈㄨˋ ㄙ ㄌㄧㄥˋ, ] second in command, #49,994 [Add to Longdo]
[jūn lìng zhuàng, ㄐㄩㄣ ㄌㄧㄥˋ ㄓㄨㄤˋ, / ] military order, #52,006 [Add to Longdo]
绕口[rào kǒu lìng, ㄖㄠˋ ㄎㄡˇ ㄌㄧㄥˋ, / ] tongue-twister, #52,375 [Add to Longdo]
[cí lìng, ㄘˊ ㄌㄧㄥˋ, / ] appropriate language; manners in talking with sb, #57,671 [Add to Longdo]
[xiān lìng, ㄒㄧㄢ ㄌㄧㄥˋ, ] shilling, #59,735 [Add to Longdo]
行禁止[lìng xíng jìn zhǐ, ㄌㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧㄣˋ ㄓˇ, ] lit. if he orders you go, he forbids you stop (成语 saw); fig. to demand exact compliance with instructions; to ensure strictly obedience, #60,414 [Add to Longdo]
[fā lìng qiāng, ㄈㄚ ㄌㄧㄥˋ ㄑㄧㄤ, / ] starting pistol, #62,644 [Add to Longdo]
[lìng táng, ㄌㄧㄥˋ ㄊㄤˊ, ] (honorific) your mother, #65,427 [Add to Longdo]
[xùn lìng, ㄒㄩㄣˋ ㄌㄧㄥˋ, / ] order; instruction, #74,889 [Add to Longdo]
[xià lìng shí, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄧㄥˋ ㄕˊ, / ] daylight saving time; summer time, #79,203 [Add to Longdo]
戒严[jiè yán lìng, ㄐㄧㄝˋ ㄧㄢˊ ㄌㄧㄥˋ, / ] martial law, #84,692 [Add to Longdo]
海峡[Bái lìng hǎi xiá, ㄅㄞˊ ㄌㄧㄥˋ ㄏㄞˇ ㄒㄧㄚˊ, / ] the Bering straits (between Siberia and Alaska), #103,945 [Add to Longdo]
太史[tài shǐ lìng, ㄊㄞˋ ㄕˇ ㄌㄧㄥˋ, ] grand scribe (official position in many Chinese states up to the Han), #106,559 [Add to Longdo]
[wéi lìng, ㄨㄟˊ ㄌㄧㄥˋ, / ] to disobey; to go against orders, #108,164 [Add to Longdo]
挟天子以诸侯[xié tiān zǐ yǐ lìng zhū hóu, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄧㄢ ㄗˇ ㄧˇ ㄌㄧㄥˋ ㄓㄨ ㄏㄡˊ, / ] (expr.) hold the feudal overlord and you control his vassals, #110,231 [Add to Longdo]
[pò lìng, ㄆㄛˋ ㄌㄧㄥˋ, ] to order; to force, #120,726 [Add to Longdo]
[zòng lìng, ㄗㄨㄥˋ ㄌㄧㄥˋ, / ] to indulge; to give free rein; even if, #121,252 [Add to Longdo]
[gōng lìng, ㄍㄨㄥ ㄌㄧㄥˋ, ] decree, #129,612 [Add to Longdo]
[jiǎ lìng, ㄐㄧㄚˇ ㄌㄧㄥˋ, ] if; supposing that; acting county magistrate, #140,498 [Add to Longdo]
[cí lìng, ㄘˊ ㄌㄧㄥˋ, / ] appropriate language; manners in talking with sb; variant of 辭|辞, #141,284 [Add to Longdo]
[Bái lìng Hǎi, ㄅㄞˊ ㄌㄧㄥˋ ㄏㄞˇ, ] Bering Sea, #146,493 [Add to Longdo]
[qiū lìng, ㄑㄧㄡ ㄌㄧㄥˋ, ] autumn; autumn weather, #154,899 [Add to Longdo]
[Dá lìng, ㄉㄚˊ ㄌㄧㄥˋ, / ] Darling (name), #183,996 [Add to Longdo]
[shēn lìng, ㄕㄣ ㄌㄧㄥˋ, ] an order; a command, #226,372 [Add to Longdo]
袁于[Yuán Yú lìng, ㄩㄢˊ ㄩˊ ㄌㄧㄥˋ, ] Yuan Yuling (-1674) Qing writer, author of 西楼记 ?, #549,483 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[めいれい, meirei] (n, vt) คำสั่ง,ออกคำสั่ง
[しょうれい, shourei] (n) กฎกระทรวง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しれい, shirei] (n) คำสั่ง, See also: R. 命令
[めいれいけい, meireikei] รูปคำสั่ง
外出禁止[かいしゅつきんしれい, kaishutsukinshirei] (n) Curfew หรือ กฏอัยการศึก - ห้ามออกจากบ้านหลังเวลาที่กำหนด
戒厳[かいげんれい, kaigenrei] (n) กฎอัยการศึก, See also: R. martial law

Japanese-English: EDICT Dictionary
息;御[ごれいそく, goreisoku] (n) (hon) (See 息) son [Add to Longdo]
アセンブラ制御命[アセンブラせいぎょめいれい, asenbura seigyomeirei] (n) {comp} assembler control instruction [Add to Longdo]
コンパイラ指示命[コンパイラしじめいれい, konpaira shijimeirei] (n) {comp} compiler-directing statement [Add to Longdo]
ストリーミングSIMD拡張命[ストリーミングエスアイエムディーかくちょうめいれい, sutori-minguesuaiemudei-kakuchoumeirei] (n) {comp} Streaming SIMD Extensions; SSE [Add to Longdo]
ゼロアドレス命[ゼロアドレスめいれい, zeroadoresu meirei] (n) {comp} zero address instruction [Add to Longdo]
ポツダム命[ポツダムめいれい, potsudamu meirei] (n) (See ポツダム宣言) Potsdam Orders (commands made after the Japanese surrender based on the demands of the Potsdam Declaration) [Add to Longdo]
マイクロ命[マイクロめいれい, maikuro meirei] (n) {comp} microinstruction [Add to Longdo]
マクロ命[マクロめいれい, makuro meirei] (n) {comp} macro instruction [Add to Longdo]
[あくれい, akurei] (n) bad decree [Add to Longdo]
[いれい, irei] (n) authority [Add to Longdo]
[いれい, irei] (n) violation of law [Add to Longdo]
一般命演算機構[いっぱんめいれいえんざんきこう, ippanmeireienzankikou] (n) {comp} general instruction unit (computer) [Add to Longdo]
仮言的命[かげんてきめいれい, kagentekimeirei] (n) (obsc) (See 仮言命法) hypothetical imperative [Add to Longdo]
(P);縦え;縦[たとえ(P);たとい(仮令;縦令), tatoe (P); tatoi ( kari rei ; tate rei )] (adv) even if; if; though; although; (P) [Add to Longdo]
家宅捜索[かたくそうさくれいじょう, katakusousakureijou] (n) search warrant [Add to Longdo]
[かれい, karei] (n) steward; butler [Add to Longdo]
戒厳[かいげんれい, kaigenrei] (n) martial law; (P) [Add to Longdo]
外交辞[がいこうじれい, gaikoujirei] (n,adj-no) diplomatic turn of phrase; diplomatic language; tactful way of expressing something [Add to Longdo]
拡張命コード[かくちょうめいれいコード, kakuchoumeirei ko-do] (n) {comp} augmented operation code [Add to Longdo]
隔離命[かくりめいれい, kakurimeirei] (n) isolation order [Add to Longdo]
[かくれい, kakurei] (n) (See 甲子,三革・2) first year of the sexagenary cycle (in onmyou-dou) [Add to Longdo]
簡約化命集合計算機[かんやくかめいれいしゅうごうけいさんき, kanyakukameireishuugoukeisanki] (n) {comp} RISC (Reduced Instruction Set Computer) [Add to Longdo]
機械語命[きかいごめいれい, kikaigomeirei] (n) {comp} machine instruction [Add to Longdo]
機械命[きかいめいれい, kikaimeirei] (n) {comp} machine instruction [Add to Longdo]
疑似命[ぎじめいれい, gijimeirei] (n) {comp} pseudo instruction [Add to Longdo]
教育[きょういくれい, kyouikurei] (exp) regulations pertaining to education [Add to Longdo]
業務改善命[ぎょうむかいぜんめいれい, gyoumukaizenmeirei] (n) business improvement order [Add to Longdo]
[きんれい, kinrei] (n) prohibition; ban; embargo [Add to Longdo]
[くんれい, kunrei] (n,vs) directive; instructions; (P) [Add to Longdo]
[くんれいしき, kunreishiki] (n) official kana romanization system (romanisation) [Add to Longdo]
軍司[ぐんしれいかん, gunshireikan] (n) army commander [Add to Longdo]
軍司[ぐんしれいぶ, gunshireibu] (n) military headquarters [Add to Longdo]
[ぐんれい, gunrei] (n) military command [Add to Longdo]
[ぐんれいぶ, gunreibu] (n) Naval General Staff [Add to Longdo]
芸娼妓解放[げいしょうぎかいほうれい, geishougikaihourei] (n) ordinance liberating all geisha and prostitutes (1872) [Add to Longdo]
倹約[けんやくれい, kenyakurei] (n) laws regulating expenditures; sumptuary edicts; thrift ordinance [Add to Longdo]
[けんれい, kenrei] (n) prefectural ordinance [Add to Longdo]
呼び出し命[よびだしめいれい, yobidashimeirei] (n) {comp} call instruction [Add to Longdo]
嬢;ご[ごれいじょう, goreijou] (n) (hon) (your) daughter; young woman [Add to Longdo]
巧言[こうげんれいしょく, kougenreishoku] (n) flattery; honeyed words [Add to Longdo]
巧言色鮮し仁;巧言色少なし仁;巧言色すくなし仁[こうげんれいしょくすくなしじん, kougenreishokusukunashijin] (exp) (arch) (See 巧言色) those who resort to blandishments and fawning smiles are apt to lack compassion; a honeyed tongue with a heart of gall [Add to Longdo]
行政命[ぎょうせいめいれい, gyouseimeirei] (n) administrative or executive order [Add to Longdo]
行動命[こうどうめいれい, koudoumeirei] (n) operation order [Add to Longdo]
[ごうれい, gourei] (n,vs) order; command; (P) [Add to Longdo]
国民徴用[こくみんちょうようれい, kokuminchouyourei] (n) National Requisition Ordinance (1939) [Add to Longdo]
裁判所命[さいばんしょめいれい, saibanshomeirei] (n) court injunction; court order [Add to Longdo]
作戦命[さくせんめいれい, sakusenmeirei] (n) operation order [Add to Longdo]
算術演算命[さんじゅつえんざんめいれい, sanjutsuenzanmeirei] (n) {comp} arithmetic instruction [Add to Longdo]
算術命[さんじゅつめいれい, sanjutsumeirei] (n) {comp} arithmetic instruction; arithmetic statement [Add to Longdo]
使む;[しむ, shimu] (v5m,aux-v) (uk) (arch) (See しめる) to make happen (old causative verbal ending) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Move along now.<警官の号>立ち止まるな。
They say fine words are no virtue if they're insincere and that's him in a nutshell. He's all talk but doesn't mean a word of it.あいつは口ばかりで、誠意がないね。巧言色少なし仁とはよくいったもんだ。
I did that work on the orders of my boss.あの仕事は上司の命でやった。
When it comes to my supervisor he's very inconsistent so we never get any work done.うちの上司ときたら、朝暮改なんだから、仕事がちっとも進まないよ。
The servants tried to carry out their master's order.お手伝いさんたちは主人の命を実行しようと努めた。
Ken told his dog to wait there.ケンは自分の犬に、そこで待つように命した。
This order is to be obeyed to the letter.この命は厳守すべき。
The same sentence could have the force of a command.その同じ文が命の力を持つことがあるのだろう。
That day was made a holiday by an act of the diet.その日は国会の法によって祝日になった。
Some soldiers were reluctant to obey the commands.その命に嫌々従う兵もいた。
There is nothing for it but to obey the order.その命に従うより他に仕方ない。
Those words are mere diplomatic niceties.それは外交辞だ。
Ms. White ordered that Tom should stay after school.ホワイト先生はトムに放課後居残るように命した。
Lincoln ordered that all the slaves in the country should be set free.リンカーンは、全国の奴隷を解放せよと命した。
The doctor has ordered the patient to abstain from wine.医者は患者にワインを控えるように命した。
His doctor ordered him to rest.医者は彼に休養するように命した。
By what authority do you order me to do this?何の権威であなたは私にこれをしろと命するのか。
You're just being diplomatic.君の言っていることはただの社交辞だよ。 [M]
Your suggestion amounts to an order.君の提案は命同然だ。 [M]
I will sell the boat in accordance with your orders.君の命にしたがって私はボートを売ろう。 [M]
The troops fought with Grant against the Confederates.軍隊はグラント総司官のもとで南部軍と戦った。
A police officer told me to stop the car.警官が私に車を停めるように命した。
The policeman barked orders.警官はどなって命をした。
Fair words butter no parsnips. [Proverb]巧言色少なし仁。 [Proverb]
An international trade ban could be the last straw for that country's economy.国際貿易禁止がその国の経済にとって最後の頼みでしょう。
Now I understand that my mother was only trying to be polite in public.今私は母親が人前で社交辞をつかっていたにすぎないと理解しました。
The commander gave orders that his men fire at once.官は部下に向かって直ちに発砲するよう命を発した。
We carried out the captain's order to the letter.私たちは船長の命を厳密に実行した。
I must request you to obey my orders.私の命には従ってもらうようお願いいたします。
They didn't come in spite of my orders.私の命にも関わらず、彼らはやって来なかった。
My order are absolute.私の命は絶対だ。
I have orders to waste you.私はお前を消せと命されている。
I have to give in to his order.私は彼の命に従わなければならない。
The first prohibition of slavery was in the mid-nineteenth century.初めての奴隷制度禁止は19世紀半ばに行われた。
The servants tried to carry out their master's order.召使い達は主人の命を実行しようとした。
The general commanded him to report to headquarters.将軍は彼に司部へ出頭しろと命じた。
The fire brigade was on the scene within five minutes of receiving the call.消防隊は指を受けてから5分以内で現場に来ていた。
The victorious country dictated the terms of peace to the defeated country.戦勝国は敗戦国に講話条件を指した。
The ship's captain ordered the radio operator to send a distress signal.船長は無線通信士に遭難信号を打つように命した。
They were waiting for the go-ahead.前進命を待っていた。
A curfew was imposed on the city.全市に夜間外出禁止が布かれた。
The captain ordered his men to fire.隊長は部下に撃てと命した。
The captain ordered his men to gather at once.隊長は部下に直ちに集合するように命した。
The President suspended the constitution and imposed martial law.大統領は憲法を一時停止し、戒厳をしきました。
His request was equivalent to an order.彼の依頼は命に等しかった。
His advice amounts to an order.彼の助言は命も同然だ。
His suggestion was, effectively, an order.彼の提案は実質上命であった。
His word is law.彼の命はそのまま法律だ。
We must execute his orders.彼の命を実行しなければならぬ。
They made sure that these orders were carried out.彼はこれらの命が確実に実行されるように手配した。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンパイラ指示命[コンパイラしじめいれい, konpaira shijimeirei] compiler-directing statement [Add to Longdo]
ゼロアドレス命[ぜろアドレスめいれい, zero adoresu meirei] zero address instruction [Add to Longdo]
マイクロ命[まいくろめいれい, maikuromeirei] microinstruction [Add to Longdo]
マクロ命[マクロめいれい, makuro meirei] macro instruction [Add to Longdo]
一般命演算機構[いっぱんめいれいえんざんきこう, ippanmeireienzankikou] general instruction unit [Add to Longdo]
拡張命コード[かくちょうけいれいコード, kakuchoukeirei ko-do] augmented operation code [Add to Longdo]
簡約化命集合計算機[かんやくかめいれいしゅうごうけいさんき, kanyakukameireishuugoukeisanki] RISC (Reduced Instruction Set Computer) [Add to Longdo]
機械語命[きかいごめいれい, kikaigomeirei] machine instruction [Add to Longdo]
機械命[きかいめいれい, kikaimeirei] machine instruction [Add to Longdo]
呼び出し命[よびだしめいれい, yobidashimeirei] call instruction [Add to Longdo]
算術演算命[さんじゅつえんざんめいれい, sanjutsuenzanmeirei] arithmetic instruction [Add to Longdo]
算術命[さんじゅつめいれい, sanjutsumeirei] arithmetic instruction, arithmetic statement [Add to Longdo]
[しれい, shirei] directive, command [Add to Longdo]
言語[しれいげんご, shireigengo] command language, control language [Add to Longdo]
実効命[じっこうめいれい, jikkoumeirei] actual instruction [Add to Longdo]
縮小命セットコンピュータ[しゅくしょうめいれいセットコンピュータ, shukushoumeirei settokonpyu-ta] Reduced Instruction Set Computer (or Computing), RISC [Add to Longdo]
処理指[しょりしれい, shorishirei] processing instruction [Add to Longdo]
処理指実体[しょりしれいじったい, shorishireijittai] processing instruction entity [Add to Longdo]
条件付き飛越し命[じょうけんつきとびこしめいれい, joukentsukitobikoshimeirei] conditional jump instruction [Add to Longdo]
条件命[じょうけんめいれい, joukenmeirei] conditional statement [Add to Longdo]
絶対座標指[ぜったいざひょうしれい, zettaizahyoushirei] absolute command, absolute instruction [Add to Longdo]
絶対座標命[ぜったいざひょうめいれい, zettaizahyoumeirei] absolute command, absolute instruction [Add to Longdo]
宣言型マクロ命[せんげんけいマクロめいれい, sengenkei makuro meirei] declarative macro instruction [Add to Longdo]
相対座標指[そうたいざひょうしれい, soutaizahyoushirei] relative command, relative instruction [Add to Longdo]
相対座標命[そうたいざひょうめいれい, soutaizahyoumeirei] relative command, relative instruction [Add to Longdo]
即値命[そくちめいれい, sokuchimeirei] immediate instruction [Add to Longdo]
単一命操作[たんいつめいれいそうさ, tan'itsumeireisousa] single step operation, step-by-step operation [Add to Longdo]
逐一命操作[ちくいちめいれいそうさ, chikuichimeireisousa] single step operation, step-by-step operation [Add to Longdo]
特権命[とっけんめいれい, tokkenmeirei] privileged instruction [Add to Longdo]
判断命[はんだんめいれい, handanmeirei] decision instruction [Add to Longdo]
飛越し命[とびこしめいれい, tobikoshimeirei] jump instruction [Add to Longdo]
表示指[ひょうじしれい, hyoujishirei] display command, display instruction [Add to Longdo]
表示命[ひょうじめいれい, hyoujimeirei] display command, display instruction [Add to Longdo]
複合命セットコンピューター[ふくごうめいれいセットコンピューター, fukugoumeirei settokonpyu-ta-] CISC, Composite Instruction Set Computer [Add to Longdo]
複雑命セットコンピュータ[ふくざつめいれいセットコンピュータ, fukuzatsumeirei settokonpyu-ta] Complex Instruction Set Computer, CISC [Add to Longdo]
無演算命[むえんざんめいれい, muenzanmeirei] no operation instruction, no op [Add to Longdo]
無条件飛越し命[むじょうけんとびこしめいれい, mujoukentobikoshimeirei] unconditional jump instruction [Add to Longdo]
[めいれい, meirei] instruction, statement, command [Add to Longdo]
アドレスレジスタ[めいれいアドレスレジスタ, meirei adoresurejisuta] instruction address register, program register, instruction pointer register [Add to Longdo]
コード[めいれいコード, meirei ko-do] Operation Code, opcode [Add to Longdo]
サイクル[めいれいサイクル, meirei saikuru] instruction cycle [Add to Longdo]
セット[めいれいセット, meirei setto] instruction set [Add to Longdo]
ポインタレジスタ[めいれいポインタレジスタ, meirei pointarejisuta] instruction address register, program register, instruction pointer register [Add to Longdo]
レジスタ[めいれいレジスタ, meirei rejisuta] instruction register [Add to Longdo]
形式[めいれいけいしき, meireikeishiki] instruction format [Add to Longdo]
再試行[めいれいさいしこう, meireisaishikou] instruction execution retry [Add to Longdo]
実行段階[めいれいじっこうだんかい, meireijikkoudankai] execution cycle [Add to Longdo]
取り出しサイクル[めいれいとりだしサイクル, meireitoridashi saikuru] fetch cycle [Add to Longdo]
取出し段階[めいれいとりだしだんかい, meireitoridashidankai] instruction fetch cycle [Add to Longdo]
制御ユニット[めいれいせいぎょユニット, meireiseigyo yunitto] instruction control unit [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[れい, rei] BEFEHL [Add to Longdo]
[れいじょう, reijou] -Tochter, junge_Dame [Add to Longdo]
[ごうれい, gourei] Kommando, Befehl [Add to Longdo]
[しれい, shirei] Kommando, Oberbefehl, Befehl [Add to Longdo]
[めいれい, meirei] Befehl [Add to Longdo]
[ごれいじょう, goreijou] -Tochter, junge_Dame [Add to Longdo]
[しれい, shirei] Verordnung, Anordnung, Instruktion [Add to Longdo]
[せいれい, seirei] Regierungserlass [Add to Longdo]
[はつれい, hatsurei] amtliche_Bekanntmachung [Add to Longdo]
[くんれい, kunrei] Instruktion, Anordnung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top