ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*代*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -代-
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
政権交[せいけんこうたい] การเปลี่ยนพรรคการเมืองที่มาเป็นผู้นำในการจัดตั้งรัฐบาล(ดังนั้นหากเป็นแค่การเปลี่ยนพรรคร่วมรัฐบาล โดยที่พรรคที่เป็นผู้นำยังคงเป็นพรรคเดิม ก็ยังไม่สามารถใช้คำนี้ได้)

Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[shí dài, ㄕˊ ㄉㄞˋ, ] (n) ยุค สมัย

Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - จีน (ZH) (UNAPPROVED version -- use with care )
越俎[] 越俎

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[代, dài, ㄉㄞˋ] era, generation; to substitute for, to replace
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  弋 [, ㄧˋ]
Etymology: [ideographic] A man 亻 caught 弋 by the passing of time, Rank: 174
[袋, dài, ㄉㄞˋ] bag, sack; pocket, pouch
Radical: , Decomposition:   代 [dài, ㄉㄞˋ]  衣 [, ]
Etymology: [pictophonetic] clothes, Rank: 1310
[贷, dài, ㄉㄞˋ] to borrow; to lend; to pardon
Radical: , Decomposition:   代 [dài, ㄉㄞˋ]  贝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 1605
[黛, dài, ㄉㄞˋ] to blacken one's eyebrows; black
Radical: , Decomposition:   代 [dài, ㄉㄞˋ]  黑 [hēi, ㄏㄟ]
Etymology: [pictophonetic] black, Rank: 2612
[岱, dài, ㄉㄞˋ] the Daishan mountain in Shandong
Radical: , Decomposition:   代 [dài, ㄉㄞˋ]  山 [shān, ㄕㄢ]
Etymology: [pictophonetic] mountain, Rank: 4088
[玳, dài, ㄉㄞˋ] tortoise shell
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  代 [dài, ㄉㄞˋ]
Etymology: [pictophonetic] jade, Rank: 5464
[貸, dài, ㄉㄞˋ] to borrow; to lend; to pardon
Radical: , Decomposition:   代 [dài, ㄉㄞˋ]  貝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 9560
[牮, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] to prop up
Radical: , Decomposition:   代 [dài, ㄉㄞˋ]  牛 [niú, ㄋㄧㄡˊ]
Etymology: -

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dài biǎo, ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, ] representative; delegate; to represent; to stand for, #421 [Add to Longdo]
[dài, ㄉㄞˋ, ] to substitute; to act on behalf of others; to replace; generation; dynasty; age; period; (historical) era; (geological) eon, #961 [Add to Longdo]
[xiàn dài, ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ, / ] modern times; modern age; modern era; Hyundai, South Korean company, #1,017 [Add to Longdo]
[shí dài, ㄕˊ ㄉㄞˋ, / ] age; era; epoch; period, #1,039 [Add to Longdo]
[nián dài, ㄋㄧㄢˊ ㄉㄞˋ, ] a decade of a century (e.g. the Sixties); age; era; period, #1,189 [Add to Longdo]
[xiàn dài huà, ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] modernization, #2,314 [Add to Longdo]
表团[dài biǎo tuán, ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ ㄊㄨㄢˊ, / ] delegation, #3,184 [Add to Longdo]
[dài lǐ, ㄉㄞˋ ㄌㄧˇ, ] acting (temporarily filling a position); to act for; a surrogate, #3,494 [Add to Longdo]
[dài jià, ㄉㄞˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] price; cost; consideration (in share dealing), #4,308 [Add to Longdo]
[dāng dài, ㄉㄤ ㄉㄞˋ, / ] the present age; the contemporary era, #4,569 [Add to Longdo]
[gǔ dài, ㄍㄨˇ ㄉㄞˋ, ] ancient times; olden times, #4,628 [Add to Longdo]
[dài tì, ㄉㄞˋ ㄊㄧˋ, ] instead; to replace; to substitute (X for Y, or a number in an algebraic expression), #4,780 [Add to Longdo]
[tì dài, ㄊㄧˋ ㄉㄞˋ, ] to substitute for; to replace; to supersede, #4,928 [Add to Longdo]
[qǔ dài, ㄑㄩˇ ㄉㄞˋ, ] substitute; to replace; to supplant, #5,370 [Add to Longdo]
[jiāo dài, ㄐㄧㄠ ㄉㄞˋ, ] hand over; explain; make clear, #6,036 [Add to Longdo]
[dài xiè, ㄉㄞˋ ㄒㄧㄝˋ, / ] replacement; substitution; metabolism (biol.), #6,261 [Add to Longdo]
[dài mǎ, ㄉㄞˋ ㄇㄚˇ, / ] code (e.g. telephone area code); computer code (e.g. virus), #6,509 [Add to Longdo]
理人[dài lǐ rén, ㄉㄞˋ ㄌㄧˇ ㄖㄣˊ, ] agent, #8,102 [Add to Longdo]
表性[dài biǎo xìng, ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˋ, ] representative; typical, #8,745 [Add to Longdo]
[jìn dài, ㄐㄧㄣˋ ㄉㄞˋ, ] modern times, #8,797 [Add to Longdo]
言人[dài yán rén, ㄉㄞˋ ㄧㄢˊ ㄖㄣˊ, ] spokesman, #8,986 [Add to Longdo]
[hòu dài, ㄏㄡˋ ㄉㄞˋ, / ] posterity; later periods; later ages; later generations, #10,482 [Add to Longdo]
[Qīng dài, ㄑㄧㄥ ㄉㄞˋ, ] the Ch'ing or Qing dynasty (1644-1911), #12,853 [Add to Longdo]
[lì dài, ㄌㄧˋ ㄉㄞˋ, / ] successive dynasties; past dynasties, #13,119 [Add to Longdo]
[dài gòu, ㄉㄞˋ ㄍㄡˋ, / ] to buy (on behalf of sb), #13,216 [Add to Longdo]
[Míng dài, ㄇㄧㄥˊ ㄉㄞˋ, ] the Ming dynasty (1368-1644), #13,538 [Add to Longdo]
新陈[xīn chén dài xiè, ㄒㄧㄣ ㄔㄣˊ ㄉㄞˋ ㄒㄧㄝˋ, / ] (biol.) metabolism; (saying) the new replaces the old, #13,633 [Add to Longdo]
新时[xīn shí dài, ㄒㄧㄣ ㄕˊ ㄉㄞˋ, / ] new age, #13,761 [Add to Longdo]
[Táng dài, ㄊㄤˊ ㄉㄞˋ, ] Tang dynasty (618-907), #14,201 [Add to Longdo]
[dài hào, ㄉㄞˋ ㄏㄠˋ, / ] code name, #14,226 [Add to Longdo]
第三[dì sān dài, ㄉㄧˋ ㄙㄢ ㄉㄞˋ, ] third generation, #14,815 [Add to Longdo]
表队[dài biǎo duì, ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ ㄉㄨㄟˋ, / ] delegation, #15,189 [Add to Longdo]
第二[dì èr dài, ㄉㄧˋ ㄦˋ ㄉㄞˋ, ] second generation, #15,465 [Add to Longdo]
[dài bàn, ㄉㄞˋ ㄅㄢˋ, / ] to act for sb else; to act on sb's behalf; an agent; a diplomatic representative; a chargé d'affaires, #15,952 [Add to Longdo]
[Sòng dài, ㄙㄨㄥˋ ㄉㄞˋ, ] Song dynasty (960-1279), #16,087 [Add to Longdo]
第一[dì yī dài, ㄉㄧˋ ㄧ ㄉㄞˋ, ] first generation, #17,100 [Add to Longdo]
[shì dài, ㄕˋ ㄉㄞˋ, ] generation; an era; accumulation of years; passing on from generation to generation, #17,182 [Add to Longdo]
表作[dài biǎo zuò, ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ ㄗㄨㄛˋ, ] representative work (of an author or artist), #17,803 [Add to Longdo]
取而[qǔ ér dài zhī, ㄑㄩˇ ㄦˊ ㄉㄞˋ ㄓ, ] to substitutefor sb; to remove and replace, #17,887 [Add to Longdo]
名词[dài míng cí, ㄉㄞˋ ㄇㄧㄥˊ ㄘˊ, / ] pronoun, #18,753 [Add to Longdo]
[Hàn dài, ㄏㄢˋ ㄉㄞˋ, / ] the Han dynasty (206 BC-220 AD), #19,502 [Add to Longdo]
马尔[Mǎ ěr dài fū, ㄇㄚˇ ㄦˇ ㄉㄞˋ ㄈㄨ, / ] the Maldives, #20,321 [Add to Longdo]
新生[Xīn shēng dài, ㄒㄧㄣ ㄕㄥ ㄉㄞˋ, ] Cenozoic (geological era covering the last 65m years), #21,101 [Add to Longdo]
[huàn dài, ㄏㄨㄢˋ ㄉㄞˋ, / ] change of dynasties; to pass on to the next generation; new product (in advertising), #22,781 [Add to Longdo]
更新换[gēng xīn huàn dài, ㄍㄥ ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄢˋ ㄉㄞˋ, / ] reform and renewal; generational change, #23,114 [Add to Longdo]
[Yuán dài, ㄩㄢˊ ㄉㄞˋ, ] the Yuan or Mongol dynasty (1279-1368), #25,445 [Add to Longdo]
第五[dì wǔ dài, ㄉㄧˋ ㄨˇ ㄉㄞˋ, ] fifth generation, #26,234 [Add to Longdo]
四个现[sì gè xiàn dài huà, ㄙˋ ㄍㄜˋ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] Deng Xiaoping's four modernizations practised from the 1980s (possibly planned together with Zhou Enlai), namely modernization of industry, agriculture, national defense and science and technology; abbr. to 四化, #26,727 [Add to Longdo]
[cháo dài, ㄔㄠˊ ㄉㄞˋ, ] dynasty; reign (of a king), #27,110 [Add to Longdo]
[jìn dài shǐ, ㄐㄧㄣˋ ㄉㄞˋ ㄕˇ, ] modern history (usually meaning from the mid-19th to early 20th century), #28,268 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
一世一[いっせいちだい, isseichidai] (phrase) ครั้งหนึ่งในชีวิต
表団[だいひょうだん, daihyoudan] (n) คณะผู้แทน
[こだい, kodai] (n) ยุคเก่า
次世[じせだい, jisedai] (n) รุ่นถัดไป
[みのしろきん, minoshirokin] (n) เงินค่าไถ่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[だいきん, daikin] (n) ค่าใช้จ่าย, มูลค่า, See also: S. 代価、価格
理店[だいりてん, dairiten] ตัวแทนจำหน่าย
部屋[へやだい, heyadai] (n) ค่าเช่าห้อง
金引換[だいきんひきかえ, daikinhikikae] (adj) จ่ายเงินเมื่อได้รับของ
[かえ, kae] (n) (พรอค'ซี) n. ตัวแทน,ผู้แทน,การมอบฉันทะ pl. proxies, S. agency,deputy
入れわる[いれかわる, irekawaru] สับเปลี่ยน,สลับกัน
炭素14年測定[たんそ14ねんだいそくてい, tanso 14 nendaisokutei] การหาอายุจากคาร์บอน 14, See also: R. 炭素14年代測定, carbon 14 dating
[げんだいじ, gendaiji] (n) ฮุนได

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[じだい, jidai] TH: สมัย  EN: era
[じだい, jidai] TH: ยุคสมัย  EN: period
わる[かわる, kawaru] TH: ทำแทน
[だいひょう, daihyou] TH: ตัวแทน  EN: representative
わりに[かわりに, kawarini] TH: แทน
[だいり, dairi] TH: ตัวแทน

Japanese-English: EDICT Dictionary
〜朝時[〜ちょうじだい, ~ choujidai] (exp) the era of the ... dynasty; the ... reign [Add to Longdo]
いつの時にも[いつのじだいにも, itsunojidainimo] (adv) (See いつの時も) in all ages; over the ages; forever and ever [Add to Longdo]
いつの時[いつのじだいも, itsunojidaimo] (adv) (See いつの時にも) in all ages; over the ages; forever and ever [Add to Longdo]
わり(P);お替り;お替わり;御わり;おり;御[おかわり, okawari] (n,vs) (1) (See わり・かわり・4) second helping; another cup; seconds; (int) (2) (See お手・おて・3) command to have dog place its second paw in one's hand; (P) [Add to Longdo]
そのり;そのわり[そのかわり, sonokawari] (conj) instead; but (on the other hand) [Add to Longdo]
アマルナ時[アマルナじだい, amaruna jidai] (n) Amarna period (of Egyptian history) [Add to Longdo]
エネルギー交[エネルギーこうたい, enerugi-koutai] (n) (obsc) (See エネルギー謝) energy metabolism [Add to Longdo]
エネルギー[エネルギーたいしゃ, enerugi-taisha] (n) energy metabolism [Add to Longdo]
エネルギー謝率[エネルギーたいしゃりつ, enerugi-taisharitsu] (n) relative metabolic rate [Add to Longdo]
ガソリン[ガソリンだい, gasorin dai] (n) gasoline (money); petrol (cost) [Add to Longdo]
バイト[バイトだい, baito dai] (n) (col) (See バイト・1) earnings from a part-time job [Add to Longdo]
バブル経済時[バブルけいざいじだい, baburu keizaijidai] (n) bubble economy era [Add to Longdo]
バブル時[バブルじだい, baburu jidai] (n) bubble era [Add to Longdo]
ブール[ブールだいすう, bu-ru daisuu] (n) Boolean algebra [Add to Longdo]
ポインタ[ポインタだいにゅう, pointa dainyuu] (n) {comp} pointer assignment [Add to Longdo]
ポインタ入文[ポインタだいにゅうぶん, pointa dainyuubun] (n) {comp} pointer assignment statement [Add to Longdo]
リーダー交[リーダーこうたい, ri-da-koutai] (n) leadership change [Add to Longdo]
亜旧石器時[あきゅうせっきじだい, akyuusekkijidai] (n) Epipaleolithic (era) [Add to Longdo]
[あしろ;アシロ, ashiro ; ashiro] (n) (uk) Ophidion asiro (species of cusk eel) [Add to Longdo]
安土時[あづちじだい, aduchijidai] (n) (See 安土桃山時) Azuchi period (first half of the Azuchi-Momoyama period, 1568-1582 CE) [Add to Longdo]
安土桃山時[あづちももやまじだい, aduchimomoyamajidai] (n) Azuchi-Momoyama period (approx. 1558-1600 CE) [Add to Longdo]
暗黒時[あんこくじだい, ankokujidai] (n) (1) Dark Ages; (2) dark age [Add to Longdo]
;依り;憑[よりしろ, yorishiro] (n) (See 形) object representative of a divine spirit; object to which a spirit is drawn or summoned; object or animal occupied by a kami [Add to Longdo]
委任状による理人[いにんじょうによるだいりにん, ininjouniyorudairinin] (n) attorney-in-fact [Add to Longdo]
委任理人[いにんだいりにん, inindairinin] (n) authorized agent [Add to Longdo]
異世[いせだい, isedai] (adj-f) intergenerational; of different generations [Add to Longdo]
異世[いせだいかん, isedaikan] (adj-f) intergenerational [Add to Longdo]
一期末[いちごまつだい, ichigomatsudai] (n) this world (life) and the next; eternity [Add to Longdo]
一手販売理権[いってはんばいだいりけん, ittehanbaidairiken] (n) (obsc) sole agency authority [Add to Longdo]
一人称名詞[いちにんしょうだいめいし, ichininshoudaimeishi] (n) {ling} first person pronoun [Add to Longdo]
一世一[いっせいちだい;いっせいいちだい(ik), isseichidai ; isseiichidai (ik)] (n,adj-no) once in a lifetime; the first and last occurrence (event, experience) of one's lifetime [Add to Longdo]
[いちだい, ichidai] (n) generation; lifetime; age; (P) [Add to Longdo]
[いちだいき, ichidaiki] (n) biography [Add to Longdo]
雑種[いちだいざっしゅ, ichidaizasshu] (n) F1 hybrid; first filial hybrid; first cross [Add to Longdo]
年寄;一年寄り[いちだいとしより, ichidaitoshiyori] (n) special sumo coaching stock awarded to retired grand champion [Add to Longdo]
分限[いちだいぶんげん;いちだいぶげん, ichidaibungen ; ichidaibugen] (n) new money; nouveau riche; person who has amassed substantial wealth in his lifetime [Add to Longdo]
飲み;飲;呑み[のみしろ, nomishiro] (n) drink money; drinking money [Add to Longdo]
栄えた時[さかえたじだい, sakaetajidai] (n) prosperous age [Add to Longdo]
[えいたい, eitai] (n) permanence; eternity; (P) [Add to Longdo]
供養[えいたいくよう, eitaikuyou] (n) services performed in perpetuity by a Buddhist temple for the repose of a departed soul [Add to Longdo]
借地[えいたいしゃくち, eitaishakuchi] (n) perpetual lease [Add to Longdo]
[おうだい, oudai] (n) ancient times; times of old; time long since passed [Add to Longdo]
王朝時[おうちょうじだい, ouchoujidai] (n) (See 武家時) Dynastic period (the Nara period and esp. the Heian period, characterized by the rule of the emperor as opposed to shogunate) [Add to Longdo]
黄金時[おうごんじだい, ougonjidai] (n) Golden Age; (P) [Add to Longdo]
化粧[けしょうだい, keshoudai] (n) lady's pin money; cosmetics expense [Add to Longdo]
[なんだいめ, nandaime] (n) what ordinal number (of a president) [Add to Longdo]
[はなだい, hanadai] (n) price of flowers; fee for a woman's companionship [Add to Longdo]
劃時[かくじだいてき, kakujidaiteki] (adj-na,n) epoch-making [Add to Longdo]
核相交[かくそうこうたい, kakusoukoutai] (n) alternation of nuclear phases [Add to Longdo]
獲得議員数[かくとくだいぎいんすう, kakutokudaigiinsuu] (n) delegate count [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
So-called "winter time" is expected to enhance the college reform.「冬の時」が大学改革の起爆剤となってくれればと思う。
Teenagers must adapt to today's harsh realities.10の若者達は今日の厳しい現実に適応しなければならない。
During my early teens, I was not always on the best of terms with my parents.10の初めの頃、私は両親と必ずしも最善の関係にあったわけではなかった。
The teenage friends stayed up talking all night.10の友だち同士が徹夜でおしゃべりした。
In the 1600s, tea was introduced into Europe from India.1600年に紅茶はインドからヨーロッパに伝えられた。
Mexican desperadoes during the early twenties were usually armed to the teeth with stolen firearms and ammunition.1920年初期のメキシコの無法者たちは盗んだ小火器や爆薬で十分に武装していた。
During the Depression in the 1930's, many wealthy people lost everything in the stock market crash.1930年の恐慌の間、多くの金持ちが株式市場の崩壊で全てを失った。
There were demonstrations against the government by Japanese university students in the 1960's.1960年に日本では大学生による、政府に対するデモが起きた。
In the 1960's, Japanese college students demonstrated against their government.1960年に日本の大学生は政府に対して示威運動を起こした。
In the automotive industry of the 1970's, Japan beat the U.S. at its own game.1970年、日本は自動車産業の分野でアメリカのお株を奪った。
The 1990s began with the Gulf incident.1990年には湾岸紛争で始まった。
Technology will make a lot of progress in the nineties.1990年に科学技術はおおいに進歩するだろう。
The 1990s began with the Gulf War.1990年は湾岸戦争で始まった。
The nineteenth century was the age of the white men's civilization.19世紀は白人文明の時だった。
Rows of houses, each of them different and pleasing with their spacious gardens, are replaced by purely functional blocks of flats which have nothing more to commend them than over-praised 'modern conveniences'.一つ一つ違っていて、広々とした庭があって魅力的な家並が、もっぱら機能だけを追求したマンションにとってわられるが、このマンションには、行き過ぎを思えるほど賞賛される「現の便利な設備」以外に褒めるべき点はないのである。
Many young women in their 20s plan to go abroad during their summer holidays.20の若い女性の中には、夏休みに海外旅行にでたいと思う人も多い。
The 21st century belongs to Asia.21世紀はアジアの時である。
The age of the carpet is a third thing to consider.3番目に考慮すべき事柄は、カーペットの時性である。
A man shouldn't be a pastor until he's in his forties.40になるまでは牧師になるべきではない。
CDs have taken the place of records.CDがレコードに取ってわってしまった。
Compact discs have entirely taken the place of phonograph records.CDはすっかりレコード取ってわった。
You could pass for a teenager if you wore a T-shirt.Tシャツを着たら10で通るよ。
Einstein's theories contributed greatly to modern science.アインシュタインの理論は現の科学に大いに貢献した。
Einstein was far in advance of his time.アインシュタインは時にはるかに先んじていた。
Akira is using that same dictionary that his father used as a student.あきらは彼の父が学生時に使っていたのと同じ辞書を使っている。
Achilles was an ancient Greek hero.アキレスは古ギリシアの英雄だった。
It is kind of you to talk about it for me.あなたが私にわってそのことについて話してくれるとはご親切に。
There is no time like the old time, when you and I were young.あなたと私とが若かった時のような時が今はもうない。
I'll do your shopping, clean up the house, and cook your dinner for you.あなたにわって買い物をして家を掃除して夕食を作ってあげる。
You skirt is out of fashion.あなたのスカートは時遅れですよ。
Your opinion seems to be out of date.あなたの意見は時遅れのように思われます。
Your ideas are all out of date.あなたの考えはまったく時遅れである。
Shall I answer this letter for you?あなたのわりにこの手紙の返事を書きましょうか。
I will go to see him instead of you.あなたのわりに私が彼に会いに行きます。
You're a month behind in your rent.あなたの部屋は一月とどこおっています。
How did you pay for this computer?あなたはどうやってこのコンピューターの金を払ったのですか。
You look upon my idea as being behind the times.あなたは私の考えを時遅れだと見なしている。
You need not pay for your lunch.あなたは昼食を払わなくてもいいですよ。
Which period of history are you studying?あなたは歴史のどの時を研究していますか。
I never hear that song without remembering my high school days.あの歌を聴くと必ず高校時を思い出す。
I can not hear that song without thinking of my high school days.あの歌を聞くたびに、私の高校時のことを思い出す。
Our transactions with that firm have continued unbroken since my father's generation.あの会社との取り引きは父のから糸を引くように切れない。
That ancient ruin was once a shrine.あの古の廃虚は、かつては神社だった。
That castle was built in ancient times.あの城は大昔の時に建てられた。
You know times have changed when rivals like Hitachi and NEC get together.あの日立さんとNECさんが手を組むなんて、時が変わった。
We soon agreed on a rent for the apartment.アパートの部屋についてはすぐ話がついた。
Thank you. I used to play tennis in high school.ありがとう。高校時はよくテニスをしたものです。
The museums are full of objects which the most cultivated taste of a period considered beautiful, but which seem to us now worthless.ある時の最も洗練された審美眼によって美しいと考えられたものが美術館にはたくさんあるのだが、それは今の私たちには価値のないものに見えるのである。
There have always been fashionable faces and expressions which marked an epoch.ある時の特徴となる流行の顔と表情というものが、常に存在した。
Some people seemed to think the good times were going to last for ever.ある人達は良き時がいつまでも続くと思っているようだった。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ブール[ブールだいすう, bu-ru daisuu] Boolean algebra [Add to Longdo]
ポインタ[ポインタだいにゅう, pointa dainyuu] pointer assignment [Add to Longdo]
ポインタ入文[ポインタだいにゅうぶん, pointa dainyuubun] pointer assignment statement [Add to Longdo]
トラック[こうたいトラック, koutai torakku] alternate track, alternative track [Add to Longdo]
パス[こうたいパス, koutai pasu] alternate path [Add to Longdo]
行列[ぎょうれつだいすう, gyouretsudaisuu] linear algebra, matrix algebra [Add to Longdo]
情報検索行業者[じょうほうけんさくだいこうぎょうしゃ, jouhoukensakudaikougyousha] information broker [Add to Longdo]
新世コンピュータ開発機構[しんせだいコンピュータかいはつきこう, shinsedai konpyu-ta kaihatsukikou] ICOT [Add to Longdo]
新世コンピュータ技術開発機構[しんせだいコンピュータぎじゅつかいはつきこう, shinsedai konpyu-ta gijutsukaihatsukikou] The Institute for New Generation Computer Technology, ICOT [Add to Longdo]
[せだい, sedai] generation [Add to Longdo]
管理[せだいかんり, sedaikanri] generation management [Add to Longdo]
線形[せんけいだいすう, senkeidaisuu] linear algebra [Add to Longdo]
相対世番号[そうたいせだいばんごう, soutaisedaibangou] relative generation number [Add to Longdo]
行受信者[だいこうじゅしんしゃ, daikoujushinsha] alternate recipient [Add to Longdo]
行受信者許可[だいこうじゅしんしゃきょか, daikoujushinshakyoka] alternate recipient allowed [Add to Longdo]
行受信者登録[だいこうじゅしんしゃとうろく, daikoujushinshatouroku] alternate recipient assignment [Add to Longdo]
行送信[だいこうそうしん, daikousoushin] delayed delivery [Add to Longdo]
数演算子[だいすうえんざんし, daisuuenzanshi] algebraic operator [Add to Longdo]
[だいがい, daigai] switchover, alternate [Add to Longdo]
替クラス[だいがえクラス, daigae kurasu] alternative class [Add to Longdo]
替トラック[だいたいトラック, daitai torakku] alternate track, alternative track [Add to Longdo]
替パス[だいがえパス, daigae pasu] alternate path [Add to Longdo]
替パス[だいがえパス, daigae pasu] alternate path [Add to Longdo]
[だいにゅう, dainyuu] assignment [Add to Longdo]
入演算子[だいにゅうえんざんし, dainyuuenzanshi] assignment operator, substitution operator [Add to Longdo]
入文[だいにゅうぶん, dainyuubun] assignment statement [Add to Longdo]
理受信者[だいりじゅしんしゃ, dairijushinsha] substitute recipient [Add to Longdo]
第5世コンピューター[だいごせだいコンピューター, daigosedai konpyu-ta-] the fifth generation computer [Add to Longdo]
[ねんだいじゅん, nendaijun] chronological (a-no) [Add to Longdo]
発信者要求行受信者[はっしんしゃようきゅうだいこうじゅしんしゃ, hasshinshayoukyuudaikoujushinsha] originator requested alternate recipient [Add to Longdo]
浮動小数点[ふどうしょうすうてんだいすう, fudoushousuutendaisuu] floating point algebra [Add to Longdo]
名前による[なまえによるだいにゅう, namaeniyorudainyuu] assignment by name [Add to Longdo]
利用者定義入文[りようしゃていぎだいにゅうぶん, riyoushateigidainyuubun] defined assignment statement [Add to Longdo]
[だいすう, daisuu] algebra [Add to Longdo]
数理論[だいすうりろん, daisuuriron] algebraic theory [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[せだい, sedai] Generation [Add to Longdo]
[よ, yo] Preis, Ersatz [Add to Longdo]
[よ, yo] GENERATION, ZEITALTER, PREIS [Add to Longdo]
[よ, yo] Generation [Add to Longdo]
わる[かわる, kawaru] vertreten [Add to Longdo]
[だいしょう, daishou] Entschaedigung, Schadenersatz [Add to Longdo]
[だいたい, daitai] Ersatz [Add to Longdo]
[だいたい, daitai] Ersatz [Add to Longdo]
[だいり, dairi] Vertretung [Add to Longdo]
表的[だいひょうてき, daihyouteki] repraesentativ [Add to Longdo]
[たいしゃ, taisha] Stoffwechsel [Add to Longdo]
議士[だいぎし, daigishi] Abgeordneter, Parlamentarier [Add to Longdo]
未聞[ぜんだいみもん, zendaimimon] unerhoert, beispiellos [Add to Longdo]
[こだい, kodai] Altertum, Antike [Add to Longdo]
新陳[しんちんたいしゃ, shinchintaisha] Stoffwechsel, Erneuerung [Add to Longdo]
明治時[めいじじだい, meijijidai] Meiji-Zeit (1868-1912) [Add to Longdo]
[じだい, jidai] Zeitalter, Periode, -Aera, -Zeit [Add to Longdo]
[まつだい, matsudai] kommendes_Zeitalter, Ewigkeit [Add to Longdo]
桃山時[ももやまじだい, momoyamajidai] (Aera, 1583-1602) [Add to Longdo]
漢時[かんじだい, kanjidai] Han_Dynastie [Add to Longdo]
[げんだい, gendai] Gegenwart, modern [Add to Longdo]
[かたがわり, katagawari] Uebernahme, Transfer [Add to Longdo]
わり[かたがわり, katagawari] Uebernahme, Transfer [Add to Longdo]
[なわしろ, nawashiro] Reisbeet [Add to Longdo]
[きんだい, kindai] Neuzeit, modern [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top