ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*仓*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -仓-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[创, chuàng, ㄔㄨㄤˋ] to establish, to create; cut, wound, trauma
Radical: , Decomposition:   仓 [cāng, ㄘㄤ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 635
[枪, qiāng, ㄑㄧㄤ] gun, rife; lance, spear
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  仓 [cāng, ㄘㄤ]
Etymology: [pictophonetic] wood, Rank: 874
[抢, qiǎng, ㄑㄧㄤˇ] urgent, rushed; to rob, to plunder
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  仓 [cāng, ㄘㄤ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 1412
[苍, cāng, ㄘㄤ] dark blue; deep green; old, hoary
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  仓 [cāng, ㄘㄤ]
Etymology: [pictophonetic] grass, Rank: 1728
[舱, cāng, ㄘㄤ] cabin, ship's hold
Radical: , Decomposition:   舟 [zhōu, ㄓㄡ]  仓 [cāng, ㄘㄤ]
Etymology: [ideographic] A ship's 舟 cabin 仓; 仓 also provides the pronunciation, Rank: 1846
[仓, cāng, ㄘㄤ] granary, barn; cabin, berth
Radical: , Decomposition:   人 [rén, ㄖㄣˊ]  㔾 [xiān, ㄒㄧㄢ]
Etymology: [ideographic] Simplified form of 倉; grains 食 kept in storage 口, Rank: 1882
[沧, cāng, ㄘㄤ] azure, cold, vast (all as of the sea)
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  仓 [cāng, ㄘㄤ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 3023
[疮, chuāng, ㄔㄨㄤ] boil, tumor; wound, sore
Radical: , Decomposition:   疒 [, ㄋㄜˋ]  仓 [cāng, ㄘㄤ]
Etymology: [pictophonetic] sickness, Rank: 3093
[跄, qiāng, ㄑㄧㄤ] to stagger, to stumble
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  仓 [cāng, ㄘㄤ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 3330
[呛, qiāng, ㄑㄧㄤ] choking, as by smoke; something that irritates the nose or throat
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  仓 [cāng, ㄘㄤ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 3418
[怆, chuàng, ㄔㄨㄤˋ] sad, disconsolate, broken-hearted
Radical: , Decomposition:   忄 [xīn, ㄒㄧㄣ]  仓 [cāng, ㄘㄤ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 4096
[炝, qiàng, ㄑㄧㄤˋ] to stir-fry; to cook in sauce
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  仓 [cāng, ㄘㄤ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 5423
[伧, cāng, ㄘㄤ] vulgar person, country man
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  仓 [cāng, ㄘㄤ]
Etymology: [ideographic] A person 亻 from the farm 仓; 仓 also provides the pronunciation, Rank: 5659
[戗, qiāng, ㄑㄧㄤ] to support
Radical: , Decomposition:   仓 [cāng, ㄘㄤ]  戈 [, ㄍㄜ]
Etymology: [pictophonetic] spear, Rank: 5957
[鸧, cāng, ㄘㄤ] oriole
Radical: , Decomposition:   仓 [cāng, ㄘㄤ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 9205

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cāng, ㄘㄤ, / ] barn; granary; storehouse; cabin; hold (in ship), #2,464 [Add to Longdo]
[cāng kù, ㄘㄤ ㄎㄨˋ, / ] depot; storehouse; warehouse, #6,224 [Add to Longdo]
[cāng chǔ, ㄘㄤ ㄔㄨˇ, / ] storage (of grains, good etc) in a specialized warehouse, #16,352 [Add to Longdo]
[cāng cù, ㄘㄤ ㄘㄨˋ, / ] hurried, #18,445 [Add to Longdo]
[cāng huáng, ㄘㄤ ㄏㄨㄤˊ, / ] in a panic; flurried, #31,087 [Add to Longdo]
[liáng cāng, ㄌㄧㄤˊ ㄘㄤ, / ] granary; barn; fig. bread basket (of fertile agricultural land), #34,506 [Add to Longdo]
[cāng shǔ, ㄘㄤ ㄕㄨˇ, / ] hamster, #38,446 [Add to Longdo]
[Tài cāng, ㄊㄞˋ ㄘㄤ, / ] (N) Taicang (city in Jiangsu), #41,774 [Add to Longdo]
[huò cāng, ㄏㄨㄛˋ ㄘㄤ, / ] a warehouse, #67,786 [Add to Longdo]
[Cāng Jié, ㄘㄤ ㄐㄧㄝˊ, / ] Cang Jie, legendary scribe of the Yellow Emperor and creator of Chinese writing; Cangjie input method; also pr. Cang1 Xie2, #68,063 [Add to Longdo]
[Cāng Xié, ㄘㄤ ㄒㄧㄝˊ, / ] Cang Xie, legendary scribe of the Yellow Emperor and creator of Chinese writing; Cangjie input method; also pr. Cang1 Jie2, #68,063 [Add to Longdo]
[gǔ cāng, ㄍㄨˇ ㄘㄤ, / ] barn, #72,246 [Add to Longdo]
查库[qīng cāng chá kù, ㄑㄧㄥ ㄘㄤ ㄔㄚˊ ㄎㄨˋ, / ] to make an inventory of warehouses, #107,414 [Add to Longdo]
[dǎo cāng, ㄉㄠˇ ㄘㄤ, / ] to transfer grain from a store (e.g. to sun it); voice breaking (of male opera singer in puberty), #148,275 [Add to Longdo]
[Zhēng cāng yuàn, ㄓㄥ ㄘㄤ ㄩㄢˋ, / ] Shōsō-in, treasure house belonging to Tōdai-ji 東大寺, Nara 奈良, Japan, an extensive repository of imperial treasures from Tang times; described as the east-most end of the Silk road, #182,629 [Add to Longdo]
[mǐ cāng, ㄇㄧˇ ㄘㄤ, / ] rice granary, #426,183 [Add to Longdo]
[yán cāng, ㄧㄢˊ ㄘㄤ, / ] Iwakura, Japanese name and place-name, #585,213 [Add to Longdo]
皇出逃[cāng huáng chū táo, ㄘㄤ ㄏㄨㄤˊ ㄔㄨ ㄊㄠˊ, / ] to run off in a great panic (成语 saw) [Add to Longdo]
[Běi cāng qū, ㄅㄟˇ ㄘㄤ ㄑㄩ, / ] (N) Beicang (area in Zhejiang) [Add to Longdo]
使节团[Yán cāng shǐ jié tuán, ㄧㄢˊ ㄘㄤ ㄕˇ ㄐㄧㄝˊ ㄊㄨㄢˊ, 使 / 使] the Iwakura mission (Japanese diplomatic and exploratory mission to US and Europe of 1871) [Add to Longdo]
[liào cāng, ㄌㄧㄠˋ ㄘㄤ, / ] granary; storehouse [Add to Longdo]
明修栈道,暗渡陈[míng xiū zhàn dào, an4 du2 Chen2 cang1, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄡ ㄓㄢˋ ㄉㄠˋ, àn dú Chén cāng, ㄢˋ ㄉㄨˊ ㄔㄣˊ ㄘㄤ, / ] lit. repair the plank road by day while secretly crossing the Wei river 渭河 at Chencang (成语 saw, refers to a stratagem used by Liu Bang 劉邦|刘邦 in 206 BC against Xiangyu 項羽|项羽 of Chu); fig. fein one thing while doing another; to cheat under cover of a divers [Add to Longdo]
暗渡陈[àn dù Chén cāng, ㄢˋ ㄉㄨˋ ㄔㄣˊ ㄘㄤ, / ] secretly crossing the Wei river 渭河 at Chencang (成语 saw, refers to a stratagem used by Liu Bang 劉邦|刘邦 in 206 BC against Xiangyu 項羽|项羽 of Chu); fig. fein one thing while doing another; to cheat under cover of a diversion [Add to Longdo]
资料[zī liào cāng chǔ, ㄗ ㄌㄧㄠˋ ㄘㄤ ㄔㄨˇ, / ] data warehouse (comp.) [Add to Longdo]
[Chén cāng, ㄔㄣˊ ㄘㄤ, / ] ancient name of Baoji city 寶雞|宝鸡 in Shaanxi [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top