ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*仏教*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 仏教, -仏教-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
仏教[ぶっきょう, bukkyou] (n) พระพุทธศาสนา

Japanese-English: EDICT Dictionary
チベット仏教[チベットぶっきょう, chibetto bukkyou] (n) Tibetan Buddhism [Add to Longdo]
鎌倉新仏教[かまくらしんぶっきょう, kamakurashinbukkyou] (n) new schools of Japanese Buddhism founded during the Kamakura period [Add to Longdo]
小乗仏教[しょうじょうぶっきょう, shoujoubukkyou] (n) (1) Hinayana Buddhism; (2) (sens) Theravada Buddhism [Add to Longdo]
上座部仏教[じょうざぶぶっきょう, jouzabubukkyou] (n) Theravada Buddhism [Add to Longdo]
世界仏教徒会議[せかいぶっきょうとかいぎ, sekaibukkyoutokaigi] (n) The World Fellowship of Buddhists [Add to Longdo]
葬式仏教[そうしきぶっきょう, soushikibukkyou] (n) funeral Buddhism; (reliance on) Buddhism only for funerals [Add to Longdo]
大乗仏教[だいじょうぶっきょう, daijoubukkyou] (n) Mahayana Buddhism [Add to Longdo]
南方仏教[なんぽうぶっきょう, nanpoubukkyou] (n) (See 北方仏教) Southern Buddhism (as practiced in Sri Lanka and Southeast Asia) [Add to Longdo]
部派仏教[ぶはぶっきょう, buhabukkyou] (n) Nikaya (early sectarian) Buddhism [Add to Longdo]
仏教[ぶっきょう, bukkyou] (n) Buddhism; (P) [Add to Longdo]
仏教を広める[ぶっきょうをひろめる, bukkyouwohiromeru] (exp,v1) to propagate Buddhism [Add to Longdo]
仏教音楽[ぶっきょうおんがく, bukkyouongaku] (n) Buddhist music [Add to Longdo]
仏教[ぶっきょうか, bukkyouka] (n) Buddhist; researcher of Buddhism [Add to Longdo]
仏教絵画[ぶっきょうかいが, bukkyoukaiga] (n) Buddhist painting [Add to Longdo]
仏教[ぶっきょうこく, bukkyoukoku] (n) Buddhist country [Add to Longdo]
仏教思想[ぶっきょうしそ, bukkyoushiso] (n) {Buddh} Buddhist thought; Buddhist concept [Add to Longdo]
仏教[ぶっきょうしょ, bukkyousho] (n) Buddhist writings [Add to Longdo]
仏教[ぶっきょうと, bukkyouto] (n) Buddhists [Add to Longdo]
仏教美術[ぶっきょうびじゅつ, bukkyoubijutsu] (n) Buddhist art [Add to Longdo]
北方仏教[ほっぽうぶっきょう, hoppoubukkyou] (n) (See 南方仏教) Northern Buddhism (as practiced in East Asia) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
We believe in Buddhism.我々は仏教を信仰している。
What he thought was bound up with Buddhism.彼の考えは仏教と密接に結びついていた。
He was converted from Buddhism to Christianity.彼は仏教からキリスト教へ改宗した。
The article on Buddhism revived my passion for Oriental religions.仏教に関するその記事が、私の東洋の宗教への情熱を呼び戻した。
The article on Buddhism revived my interest in Oriental religions.仏教に関するその記事は私に再び東洋の宗教に関する興味を呼び起こした。
Is it difficult to act according to Buddhist principles?仏教の原理に従って行動するのは難しいですか。
Buddhism was introduced into Japan in 538.仏教は538年に日本に渡来した。
Buddhism had its beginnings in India.仏教はインドに起源を発した。
On the other hand, there seem to be those among young folk who, while touching on Buddhism, have started to think of it as a vital spiritual support.また一方で、若者たちは仏教に触れる中で、仏教を心の支えに必要なものと考え始めているようだ。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
仏教[ぶっきょう, bukkyou] Buddhismus [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top