ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*享*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -享-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[享, xiǎng, ㄒㄧㄤˇ] to share; to enjoy; to benefit from
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  子 [zi, ㄗ˙]
Etymology: [ideographic] Children 子 living and eating 口 in the house 亠, Rank: 1227
[敦, dūn, ㄉㄨㄣ] honest, candid, sincere; kind-hearted; to esteem
Radical: , Decomposition:   享 [xiǎng, ㄒㄧㄤˇ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [pictophonetic] share, Rank: 1722
[郭, guō, ㄍㄨㄛ] city limits; surname
Radical: , Decomposition:   享 [xiǎng, ㄒㄧㄤˇ]  阝 [, ㄧˋ]
Etymology: [ideographic] A tall building 享 at the edge of a city 阝, Rank: 1813
[醇, chún, ㄔㄨㄣˊ] rich, pure, as good as wine
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]  享 [xiǎng, ㄒㄧㄤˇ]
Etymology: [ideographic] Wine 酉 fit to be savored 享, Rank: 2560
[淳, chún, ㄔㄨㄣˊ] simple, honest, genuine
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  享 [xiǎng, ㄒㄧㄤˇ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 3147
[孰, shú, ㄕㄨˊ] who? which? what? which one?
Radical: , Decomposition:   享 [xiǎng, ㄒㄧㄤˇ]  丸 [wán, ㄨㄢˊ]
Etymology: -, Rank: 3568
[谆, zhūn, ㄓㄨㄣ] earnest, patient, sincere
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  享 [xiǎng, ㄒㄧㄤˇ]
Etymology: [ideographic] One who freely shares 享 advice 讠; 享 also provides the pronunciation, Rank: 4027
[鹑, chún, ㄔㄨㄣˊ] quail; Turnix species (various)
Radical: , Decomposition:   享 [xiǎng, ㄒㄧㄤˇ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 4348
[椁, guǒ, ㄍㄨㄛˇ] outer-coffin; vault
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  享 [xiǎng, ㄒㄧㄤˇ]
Etymology: [pictophonetic] wood, Rank: 5784
[崞, guō, ㄍㄨㄛ] a mountain in Shanxi
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]  享 [xiǎng, ㄒㄧㄤˇ]
Etymology: [pictophonetic] mountain, Rank: 5793
[諄, zhūn, ㄓㄨㄣ] earnest, patient, sincere
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  享 [xiǎng, ㄒㄧㄤˇ]
Etymology: [ideographic] One who freely shares 享 advice 言; 享 also provides the pronunciation, Rank: 7882
[鶉, chún, ㄔㄨㄣˊ] quail; Turnix species (various)
Radical: , Decomposition:   享 [xiǎng, ㄒㄧㄤˇ]  鳥 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fēn xiǎng, ㄈㄣ ㄒㄧㄤˇ, ] to share (joys, benefits, privileges etc) with others; to get one's share; to divide out; to partake, #848 [Add to Longdo]
[xiǎng shòu, ㄒㄧㄤˇ ㄕㄡˋ, ] to enjoy (rights, benefits etc), #1,228 [Add to Longdo]
[xiǎng, ㄒㄧㄤˇ, ] to enjoy; to benefit; to have the use of, #4,487 [Add to Longdo]
[gòng xiǎng, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄤˇ, ] to share, #4,833 [Add to Longdo]
[xiǎng yǒu, ㄒㄧㄤˇ ㄧㄡˇ, ] enjoy (rights, privileges etc), #5,423 [Add to Longdo]
[xiǎng yòng, ㄒㄧㄤˇ ㄩㄥˋ, ] to enjoy the use of; to take pleasure from, #15,452 [Add to Longdo]
[xiǎng lè, ㄒㄧㄤˇ ㄌㄜˋ, / ] to seek pleasure, #15,723 [Add to Longdo]
[xiǎng nián, ㄒㄧㄤˇ ㄋㄧㄢˊ, ] year of one's death, #20,774 [Add to Longdo]
[xiǎng yù, ㄒㄧㄤˇ ㄩˋ, / ] to enjoy a reputation, #23,191 [Add to Longdo]
[xiǎng fú, ㄒㄧㄤˇ ㄈㄨˊ, ] to live comfortably; happy and prosperous life, #32,862 [Add to Longdo]
[xiǎng míng, ㄒㄧㄤˇ ㄇㄧㄥˊ, ] to enjoy a reputation [Add to Longdo]
[xiǎng guó, ㄒㄧㄤˇ ㄍㄨㄛˊ, / ] to reign; on the throne [Add to Longdo]
乐主义[xiǎng lè zhǔ yì, ㄒㄧㄤˇ ㄌㄜˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] hedonism [Add to Longdo]
乐主义者[xiǎng lè zhǔ yì zhě, ㄒㄧㄤˇ ㄌㄜˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] hedonism [Add to Longdo]
清福[xiǎng qīng fú, ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧㄥ ㄈㄨˊ, ] living in ease and comfort [Add to Longdo]
以太网络[gòng xiǎng yǐ tài wǎng luò, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄤˇ ㄧˇ ㄊㄞˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] shared Ethernet [Add to Longdo]
带宽[gòng xiǎng dài kuān, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄤˇ ㄉㄞˋ ㄎㄨㄢ, / ] shared bandwidth [Add to Longdo]
软体[gòng xiǎng ruǎn tǐ, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄤˇ ㄖㄨㄢˇ ㄊㄧˇ, / ] shareware [Add to Longdo]
[shòu xiǎng, ㄕㄡˋ ㄒㄧㄤˇ, ] to enjoy [Add to Longdo]
坐吃[zuò chī xiǎng fú, ㄗㄨㄛˋ ㄔ ㄒㄧㄤˇ ㄈㄨˊ, / ] vegetative existence; to consume passively without doing anything useful [Add to Longdo]
有福同,有祸同当[yǒu fú tóng xiǎng, you3 huo4 tong2 dang1, ㄧㄡˇ ㄈㄨˊ ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄤˇ, yǒu huò tóng dāng, ㄧㄡˇ ㄏㄨㄛˋ ㄊㄨㄥˊ ㄉㄤ, / ] To enjoy blessings and endure misfortune together (成语 saw); for better or for worse [Add to Longdo]
有福同,有难同当[yǒu fú tóng xiǎng, you3 nan4 tong2 dang1, ㄧㄡˇ ㄈㄨˊ ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄤˇ, yǒu nàn tóng dāng, ㄧㄡˇ ㄋㄢˋ ㄊㄨㄥˊ ㄉㄤ, / ] To enjoy blessings and endure misfortune together (成语 saw); for better or for worse [Add to Longdo]
物质[wù zhì xiǎng shòu, ㄨˋ ㄓˋ ㄒㄧㄤˇ ㄕㄡˋ, / ] material benefits [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[えいきょう, eikyou] (n) Eikyou era (1429.9.5-1441.2.17) [Add to Longdo]
[えんきょう, enkyou] (n) Enkyou era (1744.2.21-1748.7.12) [Add to Longdo]
恩寵をける;恩寵を受ける[おんちょうをうける, onchouwoukeru] (exp,v1) to enjoy (a person's) favor (favour) [Add to Longdo]
[きょうらく, kyouraku] (n,vs) enjoyment; pleasure [Add to Longdo]
楽気分[きょうらくきぶん, kyourakukibun] (n) enjoyable (pleasant) feeling (atmosphere) [Add to Longdo]
楽主義[きょうらくしゅぎ, kyourakushugi] (n) epicureanism; hedonism [Add to Longdo]
楽生活[きょうらくせいかつ, kyourakuseikatsu] (n) gay life [Add to Longdo]
楽的[きょうらくてき, kyourakuteki] (adj-na) pleasure-seeking [Add to Longdo]
[きょうじ, kyouji] (n) securing rights and profits [Add to Longdo]
[きょうじゅ, kyouju] (n,vs) reception; acceptance; enjoyment; being given; (P) [Add to Longdo]
受者[きょうじゅしゃ, kyoujusha] (n) recipient [Add to Longdo]
[きょうとく, kyoutoku] (n) Kyoutoku era (1452.7.25-1455.7.25) [Add to Longdo]
[きょうねん, kyounen] (n) one's age at death [Add to Longdo]
[きょうほう, kyouhou] (n) Kyouhou era (1716.6.22-1736.4.28) [Add to Longdo]
保の改革[きょうほうのかいかく, kyouhounokaikaku] (n) Kyouhou Reforms; economic reforms introduced in 1736 [Add to Longdo]
保尺[きょうほうじゃく, kyouhoujaku] (n) (arch) Kyouhou shaku (approx. 30.36 cm) [Add to Longdo]
[きょうゆう, kyouyuu] (n,vs) possession; enjoyment [Add to Longdo]
[きょうろく, kyouroku] (n) Kyouroku era (1528.8.20-1532.7.29) [Add to Longdo]
[きょうわ, kyouwa] (n) Kyouwa era (1801.2.5-1804.2.11) [Add to Longdo]
饗宴(P);供宴;[きょうえん, kyouen] (n) (1) feast; banquet; (2) Symposium (book by Plato); (P) [Add to Longdo]
受ける(P);請ける(P);承ける;ける[うける, ukeru] (v1,vt) (1) to receive; to get; (2) to catch (e.g. a ball); (3) to be struck by (wind, waves, sunlight, etc.); (4) to sustain (damage); to incur (a loss); to suffer (an injury); to feel (influence); (5) to undergo (e.g. surgery); to take (a test); to accept (a challenge); (6) (esp. 受ける, ける) to be given (e.g. life, talent); (7) (esp. 受ける, ける) to follow; to succeed; to be descended from; (8) to face (south, etc.); (9) {ling} (esp. 受ける, 承ける) to be modified by; (10) (esp. 請ける, now primarily used in compound words) (See 請け出す・1) to obtain (a pawned item, etc.) by paying a fee; (v1,vi) (11) to be well-received; to become popular; to go down well; (P) [Add to Longdo]
生を受ける;生をける[せいをうける, seiwoukeru] (exp,v1) to live; to be born; to come into this world [Add to Longdo]
[ちょうきょう, choukyou] (n) Choukyou era (1487.7.20-1489.8.21) [Add to Longdo]
[じょうきょう, joukyou] (n) Joukyou era (1684.2.21-1688.9.30) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Everyone has a right to enjoy his liberty, and all the more, his life.だれでも自由を受する権利を持つ。まして人生を受する権利はなおさらだ。
Our country has enjoyed many years of unbroken peace.わが国はずっと何年にもわたって平和を受してきた。
It should not be possible for us to enjoy them.われわれがそれらを受することは出来ないはずだ。
It should not be possible for us to enjoy them without giving something in return.われわれはお返しに何かを与えないで、それらのものを受することは当然できないのである。
We have enjoyed peace for more than 40 years.我々は40年以上も楽しむ場を受している。
Please hide the blueberry jam where Takako can't see it.子の見えないところにブルーベリージャムを隠してね。
We have been enjoying peace for more than 40 years.私たちは四十年以上平和を受しています。
Money lenders are enjoying a profitable period.資金の貸し手は高利益の時期を受している。
Why aren't women allowed to enjoy the same civil rights as men?女性はなぜ男性と同じ市民権を受することが許されないのか。
Everyone has a right to enjoy his liberty, and all the more, his life.誰でも自己の自由を有する権利がある。人生を共有権利はなおさらだ。
Everyone has a right to enjoy his liberty, much more his life.誰にもみな、生存の権利はもちろん、自由を有する権利がある。
There is no cure for birth and death save to enjoy the interval.誕生と死との間を楽する以外には、この両者に対して回復の手の施しようがない。
Japan has enjoyed prosperity since the war.日本は戦後繁栄を受している。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きょう, kyou] SICH ERFREUEN AN, GENIESSEN, BEKOMMEN [Add to Longdo]
[きょうじゅ, kyouju] geniessen, haben, bekommen [Add to Longdo]
年75歳[きょうねんななじゅうごさい, kyounennanajuugosai] gestorben_im_Alter_von_75_Jahren [Add to Longdo]
[きょうゆう, kyouyuu] Genuss, Besitz [Add to Longdo]
[きょうらく, kyouraku] Genuss [Add to Longdo]
楽主義[きょうらくしゅぎ, kyourakushugi] Genusssucht, Hedonismus [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top