ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*亡*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -亡-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[望, wàng, ㄨㄤˋ] to expect, to hope, to look forward to
Radical: , Decomposition:     亡 [wáng, ㄨㄤˊ]  月 [yuè, ㄩㄝˋ]  王 [wáng, ㄨㄤˊ]
Etymology: [ideographic] A king 王 gazing at the moon 月; 亡 provides the pronunciation, Rank: 326
[忙, máng, ㄇㄤˊ] busy, hurried, pressed for time
Radical: , Decomposition:   忄 [xīn, ㄒㄧㄣ]  亡 [wáng, ㄨㄤˊ]
Etymology: [ideographic] A heart 忄 faced with death 亡; 亡 also provides the pronunciation, Rank: 827
[亡, wáng, ㄨㄤˊ] death, destruction; to lose; to perish
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  ?
Etymology: [ideographic] A man 人 in a coffin; see 亾, Rank: 957
[忘, wàng, ㄨㄤˋ] to forget, to miss, to neglect, to overlook
Radical: , Decomposition:   亡 [wáng, ㄨㄤˊ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 1056
[丧, sàng, ㄙㄤˋ] mourning; mourn; funeral
Radical: , Decomposition:   ?  亡 [wáng, ㄨㄤˊ]
Etymology: [pictographic] Simplified form of 喪; to cry 哭 over the dead 亡, Rank: 1404
[盲, máng, ㄇㄤˊ] blind; shortsighted; unperceptive
Radical: , Decomposition:   亡 [wáng, ㄨㄤˊ]  目 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [ideographic] Losing 亡 one's sight 目; 亡 also provides the pronunciation, Rank: 2079
[妄, wàng, ㄨㄤˋ] absurd, foolish, ignorant; rash, reckless, wild
Radical: , Decomposition:   亡 [wáng, ㄨㄤˊ]  女 [, ㄋㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 2097
[芒, máng, ㄇㄤˊ] blade; ray; silvergrass, Miscanthus sinensis
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  亡 [wáng, ㄨㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] grass, Rank: 2251
[氓, máng, ㄇㄤˊ] people, subjects, vassals
Radical: , Decomposition:   亡 [wáng, ㄨㄤˊ]  民 [mín, ㄇㄧㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] citizens, Rank: 3060
[邙, máng, ㄇㄤˊ] a mountain in Henan province
Radical: , Decomposition:   亡 [wáng, ㄨㄤˊ]  阝 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] place, Rank: 4092
[罔, wǎng, ㄨㄤˇ] none; to deceive; to slander
Radical: , Decomposition:       一 [, ]  亡 [wáng, ㄨㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] net, Rank: 4200
[嬴, yíng, ㄧㄥˊ] victory; to win; surname
Radical: , Decomposition:   亡 [wáng, ㄨㄤˊ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]    月 [yuè, ㄩㄝˋ]  女 [, ㄋㄩˇ]  凡 [fán, ㄈㄢˊ]
Etymology: -, Rank: 4511
[虻, méng, ㄇㄥˊ] horsefly, gadfly
Radical: , Decomposition:   虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]  亡 [wáng, ㄨㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] insect, Rank: 4580
[肓, huāng, ㄏㄨㄤ] abdominal cavity; the area between the heart and diaphragm
Radical: , Decomposition:   亡 [wáng, ㄨㄤˊ]  
Etymology: [pictophonetic] flesh, Rank: 4838
[吂, máng, ㄇㄤˊ]
Radical: , Decomposition:   亡 [wáng, ㄨㄤˊ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: -
[喪, sàng, ㄙㄤˋ] mourning; mourn; funeral
Radical: , Decomposition:     土 [, ㄊㄨˇ]    口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  亡 [wáng, ㄨㄤˊ]
Etymology: [pictographic] To cry 哭 over the dead 亡
[汒, máng, ㄇㄤˊ]
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  亡 [wáng, ㄨㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] water

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sǐ wáng, ㄙˇ ㄨㄤˊ, ] death; deadly, #1,180 [Add to Longdo]
[wáng, ㄨㄤˊ, ] to die; to perish, #5,393 [Add to Longdo]
[shāng wáng, ㄕㄤ ㄨㄤˊ, / ] casualties; injuries and deaths, #5,658 [Add to Longdo]
[shēn wáng, ㄕㄣ ㄨㄤˊ, ] die, #7,879 [Add to Longdo]
[sǐ wáng lǜ, ㄙˇ ㄨㄤˊ ㄌㄩˋ, ] mortality rate, #9,213 [Add to Longdo]
[miè wáng, ㄇㄧㄝˋ ㄨㄤˊ, / ] to destroy; to exterminate; extinction; to perish; to die out; to become extinct, #15,191 [Add to Longdo]
[táo wáng, ㄊㄠˊ ㄨㄤˊ, ] a fugitive; to flee; flight (from danger), #16,768 [Add to Longdo]
[zhèn wáng, ㄓㄣˋ ㄨㄤˊ, / ] die in battle, #18,524 [Add to Longdo]
[xiāo wáng, ㄒㄧㄠ ㄨㄤˊ, ] to die out; to wither away, #23,212 [Add to Longdo]
[liú wáng, ㄌㄧㄡˊ ㄨㄤˊ, ] to force into exile; to be exiled; in exile, #25,903 [Add to Longdo]
[wáng guó, ㄨㄤˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] country (of bygone years) that has vanished; a kingdom destroyed (by war); a state heading for destruction, #28,878 [Add to Longdo]
生死存[shēng sǐ cún wáng, ㄕㄥ ㄙˇ ㄘㄨㄣˊ ㄨㄤˊ, ] matter of life and death, #32,786 [Add to Longdo]
[cún wáng, ㄘㄨㄣˊ ㄨㄤˊ, ] to live or die; to exist or perish, #34,434 [Add to Longdo]
[wáng mìng, ㄨㄤˊ ㄇㄧㄥˋ, ] to flee; to go into exile (from prison), #36,511 [Add to Longdo]
[jiù wáng, ㄐㄧㄡˋ ㄨㄤˊ, ] to save from extinction; to save the nation, #38,088 [Add to Longdo]
家破人[jiā pò rén wáng, ㄐㄧㄚ ㄆㄛˋ ㄖㄣˊ ㄨㄤˊ, ] family bankrupt and the people dead (成语 saw); ruined and orphaned; destitute and homeless, #40,432 [Add to Longdo]
羊补牢[wáng yáng bǔ láo, ㄨㄤˊ ㄧㄤˊ ㄅㄨˇ ㄌㄠˊ, / ] lit. to mend the pen after the sheep are lost (成语 saw); fig. to take action too late; to lock the stable door after the horse has bolted, #42,655 [Add to Longdo]
名存实[míng cún shí wáng, ㄇㄧㄥˊ ㄘㄨㄣˊ ㄕˊ ㄨㄤˊ, / ] the name remains, but the reality is gone (成语 saw), #46,312 [Add to Longdo]
脑死[nǎo sǐ wáng, ㄋㄠˇ ㄙˇ ㄨㄤˊ, / ] brain death, #47,864 [Add to Longdo]
[xīng wáng, ㄒㄧㄥ ㄨㄤˊ, / ] to flourish and decay; rise and fall, #47,938 [Add to Longdo]
[shuāi wáng, ㄕㄨㄞ ㄨㄤˊ, ] to decline; to die out; decline and fall, #54,451 [Add to Longdo]
[wēi wáng, ㄨㄟ ㄨㄤˊ, ] at stake; in peril, #55,374 [Add to Longdo]
[wáng zhě, ㄨㄤˊ ㄓㄜˇ, ] the deceased, #58,766 [Add to Longdo]
命之徒[wáng mìng zhī tú, ㄨㄤˊ ㄇㄧㄥˋ ㄓ ㄊㄨˊ, ] runaway (成语 saw); desperate criminal; fugitive, #68,414 [Add to Longdo]
[fù wáng, ㄈㄨˋ ㄨㄤˊ, ] fall (of an empire), #84,535 [Add to Longdo]
齿寒[chún wáng chǐ hán, ㄔㄨㄣˊ ㄨㄤˊ ㄔˇ ㄏㄢˊ, 齿 / ] lit. without the lips, the teeth feel the cold (成语 saw); fig. intimately interdependent, #88,619 [Add to Longdo]
[zhèn wáng zhě, ㄓㄣˋ ㄨㄤˊ ㄓㄜˇ, / ] people killed in battle, #92,505 [Add to Longdo]
[wèi wáng rén, ㄨㄟˋ ㄨㄤˊ ㄖㄣˊ, ] a widow (a widow's way of referring to herself in former times), #98,650 [Add to Longdo]
国灭种[wáng guó miè zhòng, ㄨㄤˊ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄝˋ ㄓㄨㄥˋ, / ] country destroyed, its people annihilated (成语 saw); total destruction, #101,085 [Add to Longdo]
[táo wáng zhě, ㄊㄠˊ ㄨㄤˊ ㄓㄜˇ, ] runaway, #104,318 [Add to Longdo]
政府[liú wáng zhèng fǔ, ㄌㄧㄡˊ ㄨㄤˊ ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ, ] government in exile (e.g. of Tibet), #106,098 [Add to Longdo]
[lún wáng, ㄌㄨㄣˊ ㄨㄤˊ, / ] (of a country) to perish; to be annexed; subjugation (to a foreign power), #116,908 [Add to Longdo]
[chū wáng, ㄔㄨ ㄨㄤˊ, ] to go into exile, #169,130 [Add to Longdo]
顺我者昌逆我者[shùn wǒ zhě chāng nì wǒ zhě wáng, ㄕㄨㄣˋ ㄨㄛˇ ㄓㄜˇ ㄔㄤ ㄋㄧˋ ㄨㄛˇ ㄓㄜˇ ㄨㄤˊ, / ] submit to me and prosper, or oppose me and perish, #196,859 [Add to Longdo]
逐北[zhuī wáng zhú běi, ㄓㄨㄟ ㄨㄤˊ ㄓㄨˊ ㄅㄟˇ, ] to pursue and attack a fleeing enemy, #410,609 [Add to Longdo]
国虏[wáng guó lǔ, ㄨㄤˊ ㄍㄨㄛˊ ㄌㄨˇ, / ] refugee from a destroyed country [Add to Longdo]
[wáng mǔ, ㄨㄤˊ ㄇㄨˇ, ] deceased mother [Add to Longdo]
[sàng wáng, ㄙㄤˋ ㄨㄤˊ, / ] to die [Add to Longdo]
国家兴,匹夫有责[guó jiā xīng wáng, pi3 fu1 you3 ze2, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄥ ㄨㄤˊ, pǐ fū yǒu zé, ㄆㄧˇ ㄈㄨ ㄧㄡˇ ㄗㄜˊ, / ] The rise and fall of the nation concerns everyone (成语 saw). Everyone bears responsibility for the prosperity of society. [Add to Longdo]
大脑死[dà nǎo sǐ wáng, ㄉㄚˋ ㄋㄠˇ ㄙˇ ㄨㄤˊ, / ] brain dead [Add to Longdo]
天下兴,匹夫有责[tiān xià xīng wáng, pi3 fu1 you3 ze2, ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄥ ㄨㄤˊ, pǐ fū yǒu zé, ㄆㄧˇ ㄈㄨ ㄧㄡˇ ㄗㄜˊ, / ] The rise and fall of the nation concerns everyone (成语 saw). Everyone bears responsibility for the prosperity of society. [Add to Longdo]
攸关[cún wáng yōu guān, ㄘㄨㄣˊ ㄨㄤˊ ㄧㄡ ㄍㄨㄢ, / ] a make-or-break matter; a matter of life and death [Add to Longdo]
导致死[dǎo zhì sǐ wáng, ㄉㄠˇ ㄓˋ ㄙˇ ㄨㄤˊ, / ] to lead to death; to result in death [Add to Longdo]
抗日救团体[kàng Rì jiù wáng tuán tǐ, ㄎㄤˋ ㄖˋ ㄐㄧㄡˋ ㄨㄤˊ ㄊㄨㄢˊ ㄊㄧˇ, / ] Save the Nation anti-Japanese organization [Add to Longdo]
抗日救运动[kàng Rì jiù wáng yùn dòng, ㄎㄤˋ ㄖˋ ㄐㄧㄡˋ ㄨㄤˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] the Save the Nation anti-Japanese protest movement stemming from the Manchurian railway incident of 18th July 1931 九一八事變|九一八事变 [Add to Longdo]
[sàn wáng, ㄙㄢˋ ㄨㄤˊ, ] dispersed and lost [Add to Longdo]
[zǎo wáng, ㄗㄠˇ ㄨㄤˊ, ] premature death [Add to Longdo]
有名[yǒu míng wáng shí, ㄧㄡˇ ㄇㄧㄥˊ ㄨㄤˊ ㄕˊ, / ] lit. has a name but no reality (成语 saw); exists only in name; nominal [Add to Longdo]
人数[sǐ wáng rén shù, ㄙˇ ㄨㄤˊ ㄖㄣˊ ㄕㄨˋ, / ] number of people killed; death roll [Add to Longdo]
笔记[sǐ wáng bǐ jì, ㄙˇ ㄨㄤˊ ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ, / ] Death note (Japanese: デスノート), translation of cult manga series by author OHBA Tsugumi 大場·鶇|大场·鸫 (pen-name) and illustrator OBATA Takeshi 小畑·健|小畑·健 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しぼう, shibou] (n) ตาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しぼう, shibou] เสียชีวิต
[しぼう, shibou] การเสียชีวิต
診断書[しぼうしんだんしょ, shiboushindansho] (n) มรณบัตร

Japanese-English: EDICT Dictionary
;隠坊;御坊[おんぼう, onbou] (n) (1) cemetery guard; (2) crematorium worker [Add to Longdo]
我利我利[がりがりもうじゃ, garigarimouja] (n) greedy or grasping person [Add to Longdo]
危急存[ききゅうそんぼう, kikyuusonbou] (n) life-and-death matter; an emergency or crisis where survival is threatened [Add to Longdo]
危急存の秋;危急存の時[ききゅうそんぼうのとき, kikyuusonbounotoki] (n) crisis; critical moment; critical time [Add to Longdo]
[こうぼう, koubou] (n) rise and fall; ups and downs [Add to Longdo]
盛衰[こうぼうせいすい, koubouseisui] (n) rise and fall; prosperity and decline; vicissitudes [Add to Longdo]
金の[かねのもうじゃ, kanenomouja] (n,adj-no) money monger; money-happy person; person who is money-mad; money-grubber [Add to Longdo]
国家存[こっかそんぼう, kokkasonbou] (n) the fate of a nation; life-or-death (situation) for a nation; national crisis [Add to Longdo]
子宮内胎児死[しきゅうないたいじしぼう, shikyuunaitaijishibou] (n) intrauterine fetal death (foetal); IUFD [Add to Longdo]
[しぼう, shibou] (n,adj-no) (1) death; mortality; (vs) (2) to die; to pass away; (P) [Add to Longdo]
記事[しぼうきじ, shiboukiji] (n) obituary notice [Add to Longdo]
給付金[しぼうきゅうふきん, shiboukyuufukin] (n) death benefit [Add to Longdo]
広告[しぼうこうこく, shiboukoukoku] (n) obituary; notification of death [Add to Longdo]
時刻[しぼうじこく, shiboujikoku] (n) time of death [Add to Longdo]
[しぼうしゃ, shibousha] (n) the deceased; deaths; persons killed; (P) [Add to Longdo]
証明書[しぼうしょうめいしょ, shiboushoumeisho] (n) death certificate [Add to Longdo]
診断書[しぼうしんだんしょ, shiboushindansho] (n) death certificate [Add to Longdo]
[しぼうすう, shibousuu] (n) number of deaths [Add to Longdo]
[しぼうち, shibouchi] (n) place of death [Add to Longdo]
届け[しぼうとどけ, shiboutodoke] (n) report of death [Add to Longdo]
保険[しぼうほけん, shibouhoken] (n) death insurance; insurance payable at death [Add to Longdo]
保障[しぼうほしょう, shibouhoshou] (n) death benefit (from life insurance) [Add to Longdo]
[しぼうりつ, shibouritsu] (n) death rate; mortality; (P) [Add to Longdo]
[しぼうれい, shibourei] (n) incident of death; fatal case [Add to Longdo]
治乱興[ちらんこうぼう, chirankoubou] (n) nation's times of peace and war, rise and fall [Add to Longdo]
[すいぼう, suibou] (n,vs) ruin; downfall; collapse [Add to Longdo]
政権[せいけんもうじゃ, seikenmouja] (n) one who is obsessed with (getting into, holding on to) political power; one who is obsessed with the idea of taking over government [Add to Longdo]
政治[せいじぼうめい, seijiboumei] (n) political asylum; political exile [Add to Longdo]
盛衰興[せいすいこうぼう, seisuikoubou] (n) rise and fall; ups and downs; waxing and waning; prosperity and decline; vicissitudes [Add to Longdo]
戦争未[せんそうみぼうじん, sensoumiboujin] (n) war widow [Add to Longdo]
即死[そくしぼう, sokushibou] (n) (See 即死) instant death [Add to Longdo]
[そんぼう, sonbou] (n) life or death; existence; destiny; (P) [Add to Longdo]
[そんぼう, sonbou] (n,vs) loss [Add to Longdo]
多岐[たきぼうよう, takibouyou] (n) too many options making selection difficult; truth being hard to find as paths to it proliferate [Add to Longdo]
胎児死[たいじしぼう, taijishibou] (n) fetal death (foetal); embryonic demise [Add to Longdo]
着床前死[ちゃくしょうぜんしぼう, chakushouzenshibou] (n) (obsc) preimplantation death [Add to Longdo]
敵前逃[てきぜんとうぼう, tekizentoubou] (n) deserting under enemy fire [Add to Longdo]
[とうぼう, toubou] (n,vs) escape; flight; running away; elopement; fleeing; (P) [Add to Longdo]
[とうぼうしゃ, toubousha] (n) runaway; fugitive [Add to Longdo]
生活[とうぼうせいかつ, toubouseikatsu] (n) life on the run [Add to Longdo]
[とうぼうちゅう, toubouchuu] (adj-no) at large; fugitive [Add to Longdo]
[とうぼうはん, toubouhan] (n) (abbr) (See 逃犯罪人・とうぼうはんざいにん) fugitive from justice; fugitive criminal [Add to Longdo]
犯罪人[とうぼうはんざいにん, toubouhanzainin] (n) fugitive from justice; fugitive criminal [Add to Longdo]
乳児死[にゅうじしぼうりつ, nyuujishibouritsu] (n) infant mortality [Add to Longdo]
[はいぼう, haibou] (n,vs) defeat (in battle) [Add to Longdo]
[ない, nai] (adj-i) (See 無い) dead [Add to Longdo]
[なき, naki] (adj-pn,n) the late; the deceased [Add to Longdo]
き後[なきあと, nakiato] (n-adv,n-t) after one's death [Add to Longdo]
き魂[なきたま, nakitama] (n) departed soul; spirit [Add to Longdo]
き者[なきもの, nakimono] (n) dead person [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
My husband passed on two year ago, an elderly lady said.「夫は2年前にくなりました」と初老の女性は言った。
In 1955 the cancer returned and she died in 1956 at the age of 42.1955年にガンが再発し、彼女は1956年に42歳でくなった。
Your voice reminds me of my late grand mother.あなたの声を聞くと、私はくなったおばあさんのことを思い出す。
Didn't you know that he passed away two years ago?あなたは彼が2年くらい前にくなったのを知らないのですか。
It is to be regretted that she should have died so young.あの方があんなに若くしてくなったことは悔やまれます。
A study shows lung cancer accounts for 17% of women's cancer deaths.ある研究によれば、ガンによる女性の死数の中では肺がんが17%を占めている。
A study reports that 53,000 Americans die each year as a result of secondhand smoke.ある研究の報告によれば、間接喫煙の結果53、000のアメリカ人が毎年死しているそうだ。
A woman brought an old picture of her dead husband, wearing a hat, to the photographer.ある女性が、帽子をかぶって写っているき旦那の写真をカメラマンの元へ持っていった。
Is that the man whose wife was killed in the car accident?あれは奥さんがあの自動車事故でくなった人ですか。
At the funeral, the widow looked very dignified, with her black suit, hat and gloves.お葬式で、未人は黒いスーツ、帽子そして手袋をしてとてもしっかりとして見えた。
I'm sorry to hear that your father passed away.お父さまがおくなりになったそうで。
I am told to inform you that your father was killed in an accident.お父さんが事故でくなられたことをお知らせするよう言われています。
I'm sorry to hear that your father has passed away.お父上がおくなりになったと聞いてお気の毒に思います。
If a nuclear war were to break out, mankind would perish.かりに核戦争が起こったとすれば、人類は滅するだろう。
During the past several years, many Japanese have been either killed or injured while traveling overseas.ここ2、3年、外国を旅行中に交通事故で死または負傷した日本人は多い。
I cannot look at this picture without thinking of my dead mother.この絵を見ると必ずき母を思い出す。
I never see this picture without thinking of my dead mother.この写真を見ると必ずくなった母のことを思い出す。
Quite a few people were killed on the cold wave that hit this area.この地方を襲った寒波のためかなり大勢の人がくなった。
Please accept this as a keep-sake of my husband.これはくなった夫の形見としてお受け取りください。
This is a portrait of my late father.これはくなった父の肖像画です。
Satan's ghost awakes.サタンの霊が目を覚ます。
John's grandmother passed away after a long illness.ジョンのおばあさんは長い間病に伏せていたが、くなった。
Do you know Johns father died of a heart attack?ジョンのお父さんが心臓発作でくなったのを知っていますか。
Therefore many people passed away.そのため大勢の人がくなった。
The great politician passed away in 1963.その偉大な政治家は1963年にくなりました。
So far no less than 100 people have died of the plague.その疫病で現在までに100人もの人がくなった。
The volcano erupted suddenly killing many people.その火山は突然噴火し、多くの人がくなった。
The patient may pass away at any moment.その患者はいつ何時にもくなるかもしれない。
As a result of the accident, several passengers were killed.その事故で何人かの乗客がくなった。
How many people were killed in the store?その事故で何人の人がくなったのですか。
Some were injured and others were killed in the accident.その事故で負傷した人もいればくなった人もいた。
I couldn't but sympathize with the girl who had lost her parents in the accident.その事故で両親をくした少女に同情されずにはいられなかった。
The girl closely resembles my dead mother.その女の子はくなった母に良く似ている。
The girl closely resembles my dead mother.その少女は私のき母にそっくりだ。
The boys attempted an escape, but failed.その少年たちは逃を試みたが失敗した。
To make matters worse, her husband died.その上更に悪いことには、彼女の夫がくなった。
Dieting accounts for more than one million deaths.その食事が100万人以上の死原因になっているそうだ。
The man died a few hours ago.その人は数時間前にくなりました。
As a result of the war, many people died.その戦争の結果として、多くの人がくなった。
As many as 400 passengers were killed in the crash.その墜落事故で400人もの乗客が死した。
All the passengers aboard were killed in the crash.その墜落事故で乗っていた乗客は全員死した。
All the passengers were killed in the crash.その墜落事故で乗客は全員死した。
The exile yearned for his home.その命者は故国への思いに胸を焦がした。
The refugee crossed the line safely.その命者は無事国境を越えた。
The widow suffered from stomach cancer.その未人は胃ガンを痛んでいた。
The widow was dressed in black.その未人は黒衣をまとっていた。
The widow had to get through a lot of hardships.その未人は多くの苦難を経験しなければならなかった。
Taro succeeded to his late father's estate.タローはき父の財産を相続した。
Dick was ten years old When he died.ディックは10歳のときにくなりました。
The alternative possibilities were resistance and flight.できることは抵抗か逃か二つに一つだった。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ぼう, bou] STERBEN, UMKOMMEN [Add to Longdo]
[ない, nai] verstorben, -tot [Add to Longdo]
[ぼうめい, boumei] Emigration, Exil [Add to Longdo]
[ぼうふ, boufu] der_verstorbene_Mann [Add to Longdo]
[ぼうふ, boufu] der_verstorbene_Vater [Add to Longdo]
[ぼうれい, bourei] Seele_eines_Verstorbenen, Geist_eines_Verstorbenen, Gespenst [Add to Longdo]
[みぼうじん, miboujin] Witwe [Add to Longdo]
[しぼうしゃ, shibousha] Verstorbener, Toter [Add to Longdo]
[めつぼう, metsubou] Untergang, Verfall [Add to Longdo]
[すいぼう, suibou] Untergang, Niedergang, -Verfall [Add to Longdo]
[とうぼう, toubou] Flucht, Desertion [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top