ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*亠*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -亠-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[方, fāng, ㄈㄤ] square, rectangle; side; region; flag
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  ?
Etymology: -, Rank: 60
[高, gāo, ㄍㄠ] tall, lofty; high, elevated
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  冋 [jiōng, ㄐㄩㄥ]
Etymology: [pictographic] A tall palace, Rank: 134
[文, wén, ㄨㄣˊ] culture, literature, writing
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  乂 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictographic] A tattooed chest, representing writing, Rank: 148
[产, chǎn, ㄔㄢˇ] to give birth, to bring forth, to produce
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  丷 [ha, ㄏㄚ˙]  厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]
Etymology: [pictophonetic], Rank: 159
[立, lì, ㄌㄧˋ] to stand; to establish, to set up
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  丷 [ha, ㄏㄚ˙]  一 [, ]
Etymology: [pictographic] A man standing on the ground 一, Rank: 197
[市, shì, ㄕˋ] city, town; market, fair; to trade
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: -, Rank: 254
[交, jiāo, ㄐㄧㄠ] to connect; to deliver, to exchange; to intersect; to mix
Radical: , Decomposition:   六 [liù, ㄌㄧㄡˋ]  乂 [, ㄧˋ]
Etymology: [ideographic] A person with crossed (intersecting) legs, Rank: 320
[言, yán, ㄧㄢˊ] words, speech; to speak, to say
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]    二 [èr, ㄦˋ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [ideographic] A tongue sticking out of a mouth 口, Rank: 355
[商, shāng, ㄕㄤ] commerce, business, trade
Radical: , Decomposition:     亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  丷 [ha, ㄏㄚ˙]  冏 [jiǒng, ㄐㄩㄥˇ]
Etymology: [pictophonetic] bright, Rank: 402
[离, lí, ㄌㄧˊ] rare beast; strange; elegant
Radical: , Decomposition:     亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  凶 [xiōng, ㄒㄩㄥ]  禸 [róu, ㄖㄡˊ]
Etymology: [pictographic] An animal standing straight; 亠 is the head, Rank: 418
[六, liù, ㄌㄧㄡˋ] six
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  八 [, ㄅㄚ]
Etymology: -, Rank: 478
[京, jīng, ㄐㄧㄥ] capital city
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  小 [xiǎo, ㄒㄧㄠˇ]
Etymology: [pictographic] A capital building on a hill, Rank: 566
[育, yù, ㄩˋ] to produce, to give birth to; to educate
Radical: , Decomposition:     亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  厶 [, ]  
Etymology: [ideographic] A pregnant woman with a baby ⺼ in her womb, Rank: 609
[率, lǜ, ㄌㄩˋ] to command, to lead; rate, ratio, proportion
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]      幺 [yāo, ㄧㄠ]  ?  十 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [ideographic] A string 幺 vibrating in an instrument 亠十, Rank: 625
[脑, nǎo, ㄋㄠˇ] brain
Radical: , Decomposition:       亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  凶 [xiōng, ㄒㄩㄥ]
Etymology: [pictophonetic] flesh, Rank: 646
[夜, yè, ㄧㄝˋ] night, dark; under cover of night
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]    亻 [rén, ㄖㄣˊ]  夕 [, ㄒㄧ]
Etymology: [ideographic] A person 亻 sneaking by under cover 亠 of night 夕, Rank: 665
[充, chōng, ㄔㄨㄥ] to fill, to supply; to be full
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  允 [yǔn, ㄩㄣˇ]
Etymology: -, Rank: 690
[衣, yī, ] cloth; clothes, apparel; dress, coat
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  ?
Etymology: [pictographic] A woman's dress, Rank: 725
[亮, liàng, ㄌㄧㄤˋ] bright, brilliant, radiant, light
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]    冖 [, ㄇㄧˋ]  几 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: [pictographic] A lit oil lamp, Rank: 840
[毫, háo, ㄏㄠˊ] fine hair; measure of length; one-thousandth
Radical: , Decomposition:     亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  毛 [máo, ㄇㄠˊ]
Etymology: [pictophonetic] hair, Rank: 879
[亦, yì, ㄧˋ] also, too; likewise
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  ?
Etymology: [ideographic] A man standing with arrows pointing to his armpits, Rank: 886
[亡, wáng, ㄨㄤˊ] death, destruction; to lose; to perish
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  ?
Etymology: [ideographic] A man 人 in a coffin; see 亾, Rank: 957
[弃, qì, ㄑㄧˋ] to abandon, to discard, to reject; to desert; to forget
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  厶 [, ]  廾 [gǒng, ㄍㄨㄥˇ]
Etymology: [ideographic] Two hands 廾 discarding a dead, swaddled baby 亠厶, Rank: 1105
[享, xiǎng, ㄒㄧㄤˇ] to share; to enjoy; to benefit from
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  子 [zi, ㄗ˙]
Etymology: [ideographic] Children 子 living and eating 口 in the house 亠, Rank: 1227
[丹, dān, ㄉㄢ] cinnabar, red, vermilion; pellet, powder
Radical: , Decomposition:   冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  亠 [tóu, ㄊㄡˊ]
Etymology: [ideographic] A red pellet 丶 from a mine 井, Rank: 1280
[恼, nǎo, ㄋㄠˇ] angry, wrathful
Radical: , Decomposition:   忄 [xīn, ㄒㄧㄣ]    亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  凶 [xiōng, ㄒㄩㄥ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 1704
[玄, xuán, ㄒㄩㄢˊ] deep, profound, abstruse
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  幺 [yāo, ㄧㄠ]
Etymology: -, Rank: 1717
[亭, tíng, ㄊㄧㄥˊ] pavilion; erect
Radical: , Decomposition:     亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  丁 [dīng, ㄉㄧㄥ]
Etymology: [pictographic] 亠, 口, and 冖 form a picture of a pavilion; 丁 provides the pronunciation, Rank: 2002
[亨, hēng, ㄏㄥ] prospering, going smoothly
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  了 [le,liǎo, ㄌˇ]
Etymology: -, Rank: 2146
[亩, mǔ, ㄇㄨˇ] fields; unit of area equal to 660 sq. m.
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] field, Rank: 2360
[卒, zú, ㄗㄨˊ] soldier; servant; at last, finally
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]    从 [cóng, ㄘㄨㄥˊ]  十 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [pictographic] A soldier in armor, Rank: 2584
[禀, bǐng, ㄅㄧㄥˇ] to report to, to petition
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  回 [huí, ㄏㄨㄟˊ]  示 [shì, ㄕˋ]
Etymology: [ideographic] To show 示 something to an official 亠回, Rank: 2945
[襄, xiāng, ㄒㄧㄤ] to aid, to help, to assist; to undress
Radical: , Decomposition:     亠 [tóu, ㄊㄡˊ]    口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]    井 [jǐng, ㄐㄧㄥˇ]  衣 [, ]
Etymology: [ideographic] Using two hands 口 to help someone remove their clothes 衣, Rank: 2980
[亥, hài, ㄏㄞˋ] 12th terrestrial branch; used in transliterations
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  ?
Etymology: -, Rank: 3179
[亢, kàng, ㄎㄤˋ] high, proud; violent, excessive; skilled; surname
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  几 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: -, Rank: 3268
[雍, yōng, ㄩㄥ] harmony, union; harmonious
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]    乡 [xiāng, ㄒㄧㄤ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [ideographic] Birds 乡 living together in a village 乡, Rank: 3327
[亵, xiè, ㄒㄧㄝˋ] dirty, ragged; slight, insult, disrespect
Radical: , Decomposition:   衣 [, ]  执 [zhí, ㄓˊ]
Etymology: [ideographic] Hands grasping 执 and tearing apart a dress 衣, Rank: 3495
[卞, biàn, ㄅㄧㄢˋ] to be impatient; hasty, excitable
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  卜 [bo, ㄅㄛ˙]
Etymology: -, Rank: 4534
[亳, bó, ㄅㄛˊ] name of district in Anhui; capital of Yin
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]    冖 [, ㄇㄧˋ]  乇 [tuō, ㄊㄨㄛ]
Etymology: -, Rank: 5679
[垴, nǎo, ㄋㄠˇ] small hillock, used in place names
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]    亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  凶 [xiōng, ㄒㄩㄥ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 6022
[雜, zá, ㄗㄚˊ] mix, blend; various, miscellaneous
Radical: , Decomposition:     亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  从 [cóng, ㄘㄨㄥˊ]  木 [, ㄇㄨˋ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic], Rank: 6439
[稟, bǐng, ㄅㄧㄥˇ] to report to, to petition
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  回 [huí, ㄏㄨㄟˊ]  禾 [, ㄏㄜˊ]
Etymology: [ideographic] To show 禾 something to an official 亠回, Rank: 7497
[㐬, liú, ㄌㄧㄡˊ] pennant; wild, barren, uncultivated
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  厶 [, ]  川 [chuān, ㄔㄨㄢ]
Etymology: -
[㐭, lǐn, ㄌㄧㄣˇ] granary; to stockpile, to supply
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  回 [huí, ㄏㄨㄟˊ]
Etymology: [ideographic] Compare 廩
[亠, tóu, ㄊㄡˊ] lid, cover; head
Radical: , Decomposition:   丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]  一 [, ]
Etymology: -
[亶, dǎn, ㄉㄢˇ] real, sincere, true; truth
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]    回 [huí, ㄏㄨㄟˊ]  旦 [dàn, ㄉㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic]
[亹, mén, ㄇㄣˊ] busy; resolute; to exert; to make progress
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  舋 [xìn, ㄒㄧㄣˋ]
Etymology: -
[啇, dì, ㄉㄧˋ] stalk, stem, root, foot, base
Radical: , Decomposition:     亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  丷 [ha, ㄏㄚ˙]    冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  古 [, ㄍㄨˇ]
Etymology: -
[棄, qì, ㄑㄧˋ] to abandon, to discard, to reject; to desert; to forget
Radical: , Decomposition:     亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  厶 [, ]  廾 [gǒng, ㄍㄨㄥˇ]  木 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: -

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top