ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*亚*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -亚-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[亚, yà, ㄧㄚˋ] Asia; second
Radical: , Decomposition:   一 [, ]  业 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictographic] Picture of a cross-shaped house or temple, Rank: 420
[严, yán, ㄧㄢˊ] strict, rigorous, rigid; stern
Radical: , Decomposition:   亚 [, ㄧㄚˋ]  厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]
Etymology: -, Rank: 545
[恶, è, ㄜˋ] bad, evil, wicked; to hate, to loathe; foul, nauseating
Radical: , Decomposition:   亚 [, ㄧㄚˋ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 792
[晋, jìn, ㄐㄧㄣˋ] to advance; to increase; to promote
Radical: , Decomposition:   亚 [, ㄧㄚˋ]  日 [, ㄖˋ]
Etymology: [ideographic] An advance to the second 亚 day 日, Rank: 1645
[哑, yǎ, ㄧㄚˇ] dumb, mute, hoarse
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  亚 [, ㄧㄚˋ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 2368
[娅, yà, ㄧㄚˋ] a mutual term of address for sons-in-law or brothers-in-law
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  亚 [, ㄧㄚˋ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 2877
[垩, è, ㄜˋ] chalk; to daub with chalk; holy, sacred, sagacious
Radical: , Decomposition:   亚 [, ㄧㄚˋ]  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 4608
[桠, yā, ㄧㄚ] tree fork
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  亚 [, ㄧㄚˋ]
Etymology: [pictophonetic] tree, Rank: 4832
[氩, yà, ㄧㄚˋ] argon
Radical: , Decomposition:   气 [, ㄑㄧˋ]  亚 [, ㄧㄚˋ]
Etymology: [pictophonetic] gas, Rank: 4914
[垭, yā, ㄧㄚ] used in place names
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  亚 [, ㄧㄚˋ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 5317
[痖, yǎ, ㄧㄚˇ] dumb, mute
Radical: , Decomposition:   疒 [, ㄋㄜˋ]  亚 [, ㄧㄚˋ]
Etymology: [pictophonetic] sickness, Rank: 7579
[並, bìng, ㄅㄧㄥˋ] to combine, to annex; also, what's more
Radical: , Decomposition:   丷 [ha, ㄏㄚ˙]  亚 [, ㄧㄚˋ]
Etymology: [ideographic] Two people sitting side-by-side; compare 竝

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yà, ㄧㄚˋ, / ] Asia; Asian; second; next to; inferior; sub-; Taiwan pr. ya3, #1,461 [Add to Longdo]
[Yà zhōu, ㄧㄚˋ ㄓㄡ, / ] Asia; Asian, #1,685 [Add to Longdo]
澳大利[Ào dà lì yà, ㄠˋ ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Australia; Australian; same as 澳洲, #3,229 [Add to Longdo]
[yà jūn, ㄧㄚˋ ㄐㄩㄣ, / ] second place (in a sports contest); runner-up, #4,564 [Add to Longdo]
运会[yà yùn huì, ㄧㄚˋ ㄩㄣˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] Asian games, #5,571 [Add to Longdo]
马来西[Mǎ lái xī yà, ㄇㄚˇ ㄌㄞˊ ㄒㄧ ㄧㄚˋ, 西 / 西] Malaysia, #6,190 [Add to Longdo]
东南[dōng nán yà, ㄉㄨㄥ ㄋㄢˊ ㄧㄚˋ, / ] Southeast Asia, #7,373 [Add to Longdo]
[dōng yà, ㄉㄨㄥ ㄧㄚˋ, / ] East Asia, #7,467 [Add to Longdo]
[Yà Tài, ㄧㄚˋ ㄊㄞˋ, / ] Asia-Pacific, #7,784 [Add to Longdo]
诺基[Nuò jī yà, ㄋㄨㄛˋ ㄐㄧ ㄧㄚˋ, / ] Nokia (company name), #8,054 [Add to Longdo]
叙利[Xù lì yà, ㄒㄩˋ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Syria, #8,358 [Add to Longdo]
[Sān yà, ㄙㄢ ㄧㄚˋ, / ] Sanya city prefecture level city in Hainan, #8,606 [Add to Longdo]
印度尼西[Yìn dù ní xī yà, ㄧㄣˋ ㄉㄨˋ ㄋㄧˊ ㄒㄧ ㄧㄚˋ, 西 / 西] Indonesia, #9,145 [Add to Longdo]
罗马尼[Luó mǎ ní yà, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄚˇ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Romania, #11,777 [Add to Longdo]
尼日利[Ní rì lì yà, ㄋㄧˊ ㄖˋ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Nigeria, #12,112 [Add to Longdo]
洲杯[Yà zhōu bēi, ㄧㄚˋ ㄓㄡ ㄅㄟ, / ] Asian cup, #12,536 [Add to Longdo]
洲杯[Yà zhōu bēi, ㄧㄚˋ ㄓㄡ ㄅㄟ, / ] Asian cup, #12,536 [Add to Longdo]
西[Xī Yà, ㄒㄧ ㄧㄚˋ, 西 / 西] Southwest Asia, #12,879 [Add to Longdo]
哥伦比[Gē lún bǐ yà, ㄍㄜ ㄌㄨㄣˊ ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ, / ] Colombia; Columbia (District of, or University etc), #12,928 [Add to Longdo]
阿尔巴尼[Ā ěr bā ní yà, ㄚ ㄦˇ ㄅㄚ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Albania, #13,194 [Add to Longdo]
克罗地[Kè luó dì yà, ㄎㄜˋ ㄌㄨㄛˊ ㄉㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Croatia, #15,502 [Add to Longdo]
保加利[Bǎo jiā lì yà, ㄅㄠˇ ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Bulgaria, #15,689 [Add to Longdo]
利比[Lì bǐ yà, ㄌㄧˋ ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ, / ] Libya, #16,148 [Add to Longdo]
[Zhōng Yà, ㄓㄨㄥ ㄧㄚˋ, / ] Central Asia, #16,491 [Add to Longdo]
塞尔维[Sāi ěr wéi yà, ㄙㄞ ㄦˇ ㄨㄟˊ ㄧㄚˋ, / ] Serbia, #16,898 [Add to Longdo]
格鲁吉[Gé lǔ jí yà, ㄍㄜˊ ㄌㄨˇ ㄐㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Republic of Gruzia or Georgia, former Soviet republic in Caucasus, bordering Turkey and the Black Sea, #16,954 [Add to Longdo]
阿尔及利[Ā ěr jí lì yà, ㄚ ㄦˇ ㄐㄧˊ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Algeria, #17,041 [Add to Longdo]
历山大[Yà lì shān dà, ㄧㄚˋ ㄌㄧˋ ㄕㄢ ㄉㄚˋ, / ] Alexander (name); Alexandria (town name), #17,256 [Add to Longdo]
肯尼[Kěn ní yà, ㄎㄣˇ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Kenya, #17,682 [Add to Longdo]
[nán Yà, ㄋㄢˊ ㄧㄚˋ, / ] southern Asia, #18,138 [Add to Longdo]
维多利[Wéi duō lì yà, ㄨㄟˊ ㄉㄨㄛ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Victoria, #18,296 [Add to Longdo]
[bù yà yú, ㄅㄨˋ ㄧㄚˋ ㄩˊ, / ] no less than; not inferior to, #19,073 [Add to Longdo]
马逊[Yà mǎ xùn, ㄧㄚˋ ㄇㄚˇ ㄒㄩㄣˋ, / ] Amazon, #20,797 [Add to Longdo]
埃塞俄比[Āi sài é bǐ yà, ㄞ ㄙㄞˋ ㄜˊ ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ, / ] Ethiopia, #21,682 [Add to Longdo]
[yà má, ㄧㄚˋ ㄇㄚˊ, / ] flax, #22,464 [Add to Longdo]
西伯利[Xī bó lì yà, ㄒㄧ ㄅㄛˊ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, 西 / 西] Siberia, #22,554 [Add to Longdo]
特兰大[Yà tè lán dà, ㄧㄚˋ ㄊㄜˋ ㄌㄢˊ ㄉㄚˋ, / ] Atlanta, #22,849 [Add to Longdo]
[Yà dāng, ㄧㄚˋ ㄉㄤ, / ] Adam, #23,002 [Add to Longdo]
[Ōu Yà, ㄡ ㄧㄚˋ, / ] Asia and Europe; Eurasian (continent); same as 歐亞|欧, #24,574 [Add to Longdo]
莎士比[Shā shì bǐ yà, ㄕㄚ ㄕˋ ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ, / ] Shakespeare (name); William Shakespeare (1564-1616), poet and playwright, #24,753 [Add to Longdo]
塞维利[Sāi wéi lì yà, ㄙㄞ ㄨㄟˊ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Sevilla, Spain, #26,214 [Add to Longdo]
热带[yà rè dài, ㄧㄚˋ ㄖㄜˋ ㄉㄞˋ, / ] subtropical (zone or climate), #26,244 [Add to Longdo]
加利福尼[Jiā lì fú ní yà zhōu, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄈㄨˊ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ ㄓㄡ, / ] California, #27,193 [Add to Longdo]
硝酸[yà xiāo suān, ㄧㄚˋ ㄒㄧㄠ ㄙㄨㄢ, / ] nitrous acid, #27,408 [Add to Longdo]
玻利维[Bō lì wéi yà, ㄅㄛ ㄌㄧˋ ㄨㄟˊ ㄧㄚˋ, / ] Bolivia, #27,634 [Add to Longdo]
赞比[Zàn bǐ yà, ㄗㄢˋ ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ, / ] Zambia, #27,865 [Add to Longdo]
坦桑尼[Tǎn sāng ní yà, ㄊㄢˇ ㄙㄤ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Tanzania, #28,719 [Add to Longdo]
利比里[Lì bǐ lǐ yà, ㄌㄧˋ ㄅㄧˇ ㄌㄧˇ ㄧㄚˋ, / ] Liberia, #29,694 [Add to Longdo]
圣地[Shèng dì yà gē, ㄕㄥˋ ㄉㄧˋ ㄧㄚˋ ㄍㄜ, / ] Santiago (capital of Chile), #30,386 [Add to Longdo]
斯洛文尼[Sī luò wén ní yà, ㄙ ㄌㄨㄛˋ ㄨㄣˊ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Slovenia, #30,870 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top