ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*井*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -井-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[进, jìn, ㄐㄧㄣˋ] to advance, to make progress; to come in, to enter
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  井 [jǐng, ㄐㄧㄥˇ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 81
[讲, jiǎng, ㄐㄧㄤˇ] talk, speech, lecture; to speak, to explain
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  井 [jǐng, ㄐㄧㄥˇ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 555
[井, jǐng, ㄐㄧㄥˇ] well, mine shaft, pit
Radical: , Decomposition:   二 [èr, ㄦˋ]  ?
Etymology: [pictographic] A mine or well, Rank: 1431
[耕, gēng, ㄍㄥ] to plow, to cultivate
Radical: , Decomposition:   耒 [lěi, ㄌㄟˇ]  井 [jǐng, ㄐㄧㄥˇ]
Etymology: [pictophonetic] plow, Rank: 1850
[襄, xiāng, ㄒㄧㄤ] to aid, to help, to assist; to undress
Radical: , Decomposition:     亠 [tóu, ㄊㄡˊ]    口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]    井 [jǐng, ㄐㄧㄥˇ]  衣 [, ]
Etymology: [ideographic] Using two hands 口 to help someone remove their clothes 衣, Rank: 2980
[阱, jǐng, ㄐㄧㄥˇ] trap, snare, pitfall
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]  井 [jǐng, ㄐㄧㄥˇ]
Etymology: [ideographic] A farm 阝 with a well 井; 井 also provides the pronunciation, Rank: 3224
[肼, jǐng, ㄐㄧㄥˇ] hydrazine
Radical: , Decomposition:     井 [jǐng, ㄐㄧㄥˇ]
Etymology: [pictophonetic] organic compound, Rank: 5202
[冓, gòu, ㄍㄡˋ] secret, niche, hiding-hole, cabinet
Radical: , Decomposition:   井 [jǐng, ㄐㄧㄥˇ]  再 [zài, ㄗㄞˋ]
Etymology: -

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jǐng, ㄐㄧㄥˇ, ] warn; well; surname Jing, #3,087 [Add to Longdo]
[kuàng jǐng, ㄎㄨㄤˋ ㄐㄧㄥˇ, / ] a mine; a mine shaft, #12,516 [Add to Longdo]
冈山[Jǐng gāng shān, ㄐㄧㄥˇ ㄍㄤ ㄕㄢ, / ] Jinggangshan county level city in Ji'an 吉安, Jiangxi, #17,963 [Add to Longdo]
[shuǐ jǐng, ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄥˇ, ] (water) well, #19,944 [Add to Longdo]
王府[Wáng fǔ jǐng, ㄨㄤˊ ㄈㄨˇ ㄐㄧㄥˇ, ] Wangfujing neighborhood of central Beijing, famous for shopping, #20,926 [Add to Longdo]
[zuàn jǐng, ㄗㄨㄢˋ ㄐㄧㄥˇ, / ] to drill (e.g. for oil); a borehole, #23,953 [Add to Longdo]
[jǐng kǒu, ㄐㄧㄥˇ ㄎㄡˇ, ] entrance to mine, #27,106 [Add to Longdo]
[Lóng jǐng, ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧㄥˇ, / ] Longjing county level city in Yanbian Korean autonomous prefecture 延邊朝鮮族自治州|延边朝鲜族自治州, Jilin; also Longjing tea 龍茶|龙茶, #29,217 [Add to Longdo]
[tiān jǐng, ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄥˇ, ] courtyard; patio; skylight; name of acupoint TB10, #32,020 [Add to Longdo]
[yóu jǐng, ㄧㄡˊ ㄐㄧㄥˇ, ] oil well, #35,501 [Add to Longdo]
然有序[jǐng rán yǒu xù, ㄐㄧㄥˇ ㄖㄢˊ ㄧㄡˇ ㄒㄩˋ, ] everything clear and in good order (成语 saw); neat and tidy, #36,867 [Add to Longdo]
有条[jǐng jǐng yǒu tiáo, ㄐㄧㄥˇ ㄐㄧㄥˇ ㄧㄡˇ ㄊㄧㄠˊ, / ] everything clear and orderly (成语 saw); neat and tidy, #38,474 [Add to Longdo]
下石[luò jǐng xià shí, ㄌㄨㄛˋ ㄐㄧㄥˇ ㄒㄧㄚˋ ㄕˊ, ] to throw stones at sb who fell down a well (成语 saw); to hit a person who is down, #43,758 [Add to Longdo]
离乡[bèi jǐng lí xiāng, ㄅㄟˋ ㄐㄧㄥˇ ㄌㄧˊ ㄒㄧㄤ, / ] to leave one's native place, esp. against one's will (成语 saw), #44,280 [Add to Longdo]
[lóng jǐng chá, ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧㄥˇ ㄔㄚˊ, / ] Longjing (tea), #46,811 [Add to Longdo]
[jǐng tián, ㄐㄧㄥˇ ㄊㄧㄢˊ, ] the well-field system of ancient China, #59,709 [Add to Longdo]
底之蛙[jǐng dǐ zhī wā, ㄐㄧㄥˇ ㄉㄧˇ ㄓ ㄨㄚ, ] a frog at the bottom of a well (成语 saw); fig. an ignorant person, #62,956 [Add to Longdo]
水不犯河水[jǐng shuǐ bù fàn hé shuǐ, ㄐㄧㄥˇ ㄕㄨㄟˇ ㄅㄨˋ ㄈㄢˋ ㄏㄜˊ ㄕㄨㄟˇ, ] everyone minds their own business, #71,542 [Add to Longdo]
[Yán jǐng, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˇ, / ] (N) Yanjing (place in Tibet), #72,238 [Add to Longdo]
[jǐng rán, ㄐㄧㄥˇ ㄖㄢˊ, ] tidy, methodical, #75,882 [Add to Longdo]
[Jǐng xíng, ㄐㄧㄥˇ ㄒㄧㄥˊ, / ] (N) Jingxing (place in Hebei), #77,211 [Add to Longdo]
坎儿[kǎn ér jǐng, ㄎㄢˇ ㄦˊ ㄐㄧㄥˇ, / ] karez, qanat or "horizontal well" (irrigation and water management system used in Xinjiang, Central Asia and Middle East), #80,775 [Add to Longdo]
观天[zuò jǐng guān tiān, ㄗㄨㄛˋ ㄐㄧㄥˇ ㄍㄨㄢ ㄊㄧㄢ, / ] lit. to view the sky from the bottom of a well (成语 saw); ignorant and narrow-minded, #84,887 [Add to Longdo]
离乡背[lí xiāng bēi jǐng, ㄌㄧˊ ㄒㄧㄤ ㄅㄟ ㄐㄧㄥˇ, / ] to live far from home (成语 saw); away from one’s native place; to leave for a foreign land, #85,524 [Add to Longdo]
冈山市[Jǐng gāng shān shì, ㄐㄧㄥˇ ㄍㄤ ㄕㄢ ㄕˋ, / ] Jinggangshan county level city in Ji'an 吉安, Jiangxi, #92,909 [Add to Longdo]
[záo jǐng, ㄗㄠˊ ㄐㄧㄥˇ, / ] to dig a well, #97,811 [Add to Longdo]
[Sān jǐng, ㄙㄢ ㄐㄧㄥˇ, ] Mitsui (Japanese company), #110,810 [Add to Longdo]
田制[jǐng tián zhì, ㄐㄧㄥˇ ㄊㄧㄢˊ ㄓˋ, ] well-field system, #120,514 [Add to Longdo]
[Lóng jǐng shì, ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧㄥˇ ㄕˋ, / ] Longjing county level city in Yanbian Korean autonomous prefecture 延邊朝鮮族自治州|延边朝鲜族自治州, Jilin, #144,945 [Add to Longdo]
河水不犯[hé shuǐ bù fàn jǐng shuǐ, ㄏㄜˊ ㄕㄨㄟˇ ㄅㄨˋ ㄈㄢˋ ㄐㄧㄥˇ ㄕㄨㄟˇ, ] lit. river water does not interfere with well water (成语 saw); Do not interfere with one another.; Mind your own business., #164,690 [Add to Longdo]
[Jǐng yán, ㄐㄧㄥˇ ㄧㄢˊ, ] (N) Jingyan (place in Sichuan), #182,584 [Add to Longdo]
[jǐng xià, ㄐㄧㄥˇ ㄒㄧㄚˋ, ] underground in mine, #195,659 [Add to Longdo]
[Lóng jǐng xiāng, ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧㄥˇ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Lungching (village in Taiwan), #216,144 [Add to Longdo]
陉矿区[Jǐng xíng kuàng qū, ㄐㄧㄥˇ ㄒㄧㄥˊ ㄎㄨㄤˋ ㄑㄩ, / ] (N) Jingxingkuang (area in Hebei), #240,361 [Add to Longdo]
[àn jǐng, ㄢˋ ㄐㄧㄥˇ, ] blind shaft; winze, #364,863 [Add to Longdo]
蛙之见[jǐng wā zhī jiàn, ㄐㄧㄥˇ ㄨㄚ ㄓ ㄐㄧㄢˋ, / ] the view of a frog in a well (成语 saw); fig. a narrow view, #383,748 [Add to Longdo]
下石[tóu jǐng xià shí, ㄊㄡˊ ㄐㄧㄥˇ ㄒㄧㄚˋ ㄕˊ, ] to throw stones at sb who fell down a well (成语 saw); to hit a person who is down, #452,930 [Add to Longdo]
[Yù jǐng xiāng, ㄩˋ ㄐㄧㄥˇ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Yuching (village in Taiwan), #654,740 [Add to Longdo]
[Shēn Jǐng, ㄕㄣ ㄐㄧㄥˇ, ] Sham Tseng (area in Hong Kong), #696,239 [Add to Longdo]
一年被蛇咬十年怕[yī nián bèi shé yǎo shí nián pà jǐng shéng, ㄧ ㄋㄧㄢˊ ㄅㄟˋ ㄕㄜˊ ㄧㄠˇ ㄕˊ ㄋㄧㄢˊ ㄆㄚˋ ㄐㄧㄥˇ ㄕㄥˊ, / ] bitten by a snake in one year, fears the well rope for ten years (成语 saw); once bitten twice shy [Add to Longdo]
[láng jǐng, ㄌㄤˊ ㄐㄧㄥˇ, ] wolf trap (trou de loup), medieval defensive trap consisting of a concealed pit with sharp spikes [Add to Longdo]
石炭[Shí tàn jǐng qū, ㄕˊ ㄊㄢˋ ㄐㄧㄥˇ ㄑㄩ, / ] (N) Shitanjing (area in Ningxia) [Add to Longdo]
临渴穿[lín kě chuān jǐng, ㄌㄧㄣˊ ㄎㄜˇ ㄔㄨㄢ ㄐㄧㄥˇ, 穿 / 穿] lit. face thirst and dig a well (成语 saw); fig. not to make adequate provision; to act when it is too late [Add to Longdo]
避坑落[bì kēng luò jǐng, ㄅㄧˋ ㄎㄥ ㄌㄨㄛˋ ㄐㄧㄥˇ, ] dodge a pit only to fall into a well; out of the frying pan into the fire [Add to Longdo]
平台[zuān jǐng píng tái, ㄗㄨㄢ ㄐㄧㄥˇ ㄆㄧㄥˊ ㄊㄞˊ, / ] (oil) drilling platform [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[いど, ido] (n) บ่อน้ำ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ゆせい, yusei] (n) ดาวนพเคราะห์

Japanese-English: EDICT Dictionary
いさら;細小[いさらい, isarai] (n) (arch) small water spring [Add to Longdo]
ちちり星;宿[ちちりぼし, chichiriboshi] (n) (See ・せい) Chinese "Well" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
葦の髄から天のぞく[よしのずいからてんじょうのぞく, yoshinozuikaratenjounozoku] (exp,v5k) to have a narrow view of things; to look at the ceiling through a reed [Add to Longdo]
葦の髄から天を覗く[よしのずいからてんじょうをのぞく, yoshinozuikaratenjouwonozoku] (exp,v5k) to have a narrow view of things; to look at the ceiling through a reed [Add to Longdo]
[せい, sei] (n) well [Add to Longdo]
[せい, sei] (n) (1) (obsc) (See 桁) well curb; (2) (See 二十八宿) Chinese "Well" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
の中の蛙[いのなかのかわず, inonakanokawazu] (exp) person who is ignorant of the real world (lit [Add to Longdo]
の中の蛙大海を知らず[いのなかのかわずたいかいをしらず, inonakanokawazutaikaiwoshirazu] (exp) parochial; provincial; used to encourage someone to get a wider perspective [Add to Longdo]
[せいあ, seia] (n) frog in a well; someone with a narrow perspective [Add to Longdo]
蛙の見[せいあのけん, seianoken] (exp,n) narrow perspective [Add to Longdo]
[いげた, igeta] (n) well lining; well curb [Add to Longdo]
[いど, ido] (n) water well; (P) [Add to Longdo]
戸屋形[いどやかた, idoyakata] (n) well roof [Add to Longdo]
戸掘り[いどほり, idohori] (n) well digging; well digger [Add to Longdo]
戸綱[いどづな, idoduna] (n) well rope [Add to Longdo]
戸車[いどぐるま, idoguruma] (n) well pulley [Add to Longdo]
戸水[いどみず, idomizu] (n) well water [Add to Longdo]
戸側[いどがわ, idogawa] (n) well curb [Add to Longdo]
戸替え[いどがえ, idogae] (n,vs) well cleaning [Add to Longdo]
戸端[いどばた, idobata] (n) side of well [Add to Longdo]
戸端会議[いどばたかいぎ, idobatakaigi] (n) content-free chat; idle gossip [Add to Longdo]
戸浚え[いどさらえ, idosarae] (n) well cleaning [Add to Longdo]
[いづな, iduna] (n) well rope [Add to Longdo]
守;蠑螈(oK)[いもり;イモリ, imori ; imori] (n) (uk) newt (esp. the Japanese fire belly newt, Cynops pyrrhogaster) [Add to Longdo]
[せいすい, seisui] (n) well water [Add to Longdo]
[せいせん, seisen] (n) (water) well [Add to Longdo]
[せいてい, seitei] (n) well bottom; narrow place [Add to Longdo]
[いづつ, idutsu] (n) well crib [Add to Longdo]
[せいもく, seimoku] (n) the nine principal points in a game of go [Add to Longdo]
雲居;雲(ateji)[くもい, kumoi] (n) (1) (arch) sky; (2) cloud; (3) distant place; high place; (4) imperial court [Add to Longdo]
円天[まるてんじょう, marutenjou] (n) circular ceiling [Add to Longdo]
堰(P);[せき(堰)(P);いせき;い(堰)(ok), seki ( seki )(P); iseki ; i ( seki )(ok)] (n) dam; weir; barrier; sluice; (P) [Add to Longdo]
格天[ごうてんじょう, goutenjou] (n) coffered ceiling [Add to Longdo]
丸天[まるてんじょう, marutenjou] (n) arched ceiling [Add to Longdo]
共同[きょうどういど, kyoudouido] (n) common well [Add to Longdo]
掘り戸;掘[ほりいど, horiido] (n) a well [Add to Longdo]
掘り抜き戸;掘抜き戸;掘抜戸(io)[ほりぬきいど, horinukiido] (n) artesian well; tapped well [Add to Longdo]
[ふるいど, furuido] (n) old unused well [Add to Longdo]
鮫肌[さめはだいもり;サメハダイモリ, samehadaimori ; samehadaimori] (n) (uk) rough-skinned newt (Taricha granulosa) [Add to Longdo]
財閥[みついざいばつ, mitsuizaibatsu] (n) (See 財閥) Mitsui Zaibatsu [Add to Longdo]
寺歩行虫;三寺芥虫[みいでらごみむし;ミイデラゴミムシ, miideragomimushi ; miideragomimushi] (n) (uk) Pheropsophus jessoensis (species of bombardier beetle) [Add to Longdo]
住友[みついすみとも, mitsuisumitomo] (n) Mitsui Sumitomo; Sumitomo Mitsui [Add to Longdo]
[しせい;いちい(ik), shisei ; ichii (ik)] (n) the street; the town [Add to Longdo]
の出来事[しせいのできごと, shiseinodekigoto] (n) events on the street [Add to Longdo]
の人[しせいのひと, shiseinohito] (n) townspeople [Add to Longdo]
無頼[しせいぶらい, shiseiburai] (n,adj-no) urban villain; street hoodlum [Add to Longdo]
[くるまいど, kurumaido] (n) a well equipped with a pulley for drawing water [Add to Longdo]
蒸籠;蒸篭;籠(iK);篭(iK)[せいろ;せいろう, seiro ; seirou] (n) (uk) (籠 (rarely 篭) refers to a square basket) basket used for steaming food; wooden frame holder with reed base used to steam food over a pot [Add to Longdo]
[いくい, ikui] (n) (arch) eternal well (i.e. one that never runs dry) [Add to Longdo]
青天[あおてんじょう, aotenjou] (n) blue sky; outdoor; skyrocketing [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Not a drop of rain fell for a month, so they had to dig a well.1ヶ月間まったく雨が降らなかったので、彼らは戸を掘らねばならなかった。
Kuniko is related to Mr Nagai.クニ子は長さんと親戚です。
The water of this well is good to drink.この戸の水は飲むのに適している。
The well is dry.その戸はひあがっている。
The device is attached fast to the ceiling.その装置は天にしっかりと固定されている。
The cathedral had a religious painting on its ceiling.その大寺院の天には宗教画が描かれていた。
The well delivers a great deal of oil.その油はたくさんの原油を産出する。
The fly is on the ceiling.ハエが天にとまっている。
A fly can walk on the ceiling.ハエは天を歩くことができる。
So that Michelangelo might paint certain figures on the ceiling of the Sistine Chapel, so that Shakespeare might write certain speeches and Keats his poems, it seemed to me worthwhile that countless millions should have lived and suffered and died.ミケランジェロがシスティナ礼拝堂の天に人物画を描けるように、シェークスピアがセリフを書けるように、キーツが詩を書けるように、そうしたことのために無数の人々が生きて、苦しんで、死んだのはそれだけの価値があることのように思えたのだった。
The lamp hung from the ceiling.ランプは天から下がっていた。
He that stays in the valley shall never get over the hill.の中の蛙、大海を知らず。
Please draw water from the well.戸から水をくんできてください。
The well ran dry.戸が干上がった。
There was little water in the well.戸にはほとんど水がなかった。
There was no water in the well.戸には少しの水も無かった。
The well has run dry.戸の水がかれてしまった。
A well is a place where you can get water.戸は水を得られる所である。
Inoue doesn't like computers.上さんはコンピューターが嫌いです。
Mr Iuchi has no one to fall back on.内君にたよる人がいない。 [M]
Not a drop of rain fell for a month, so they had to dig a well.一ヶ月間雨が降らなかったので彼らは戸を掘らなければならなかった。
Tourists poured into Karuizawa during the summer vacation.夏休みには旅行者が軽沢へ押し寄せた。
I had a very good time at Karuizawa.沢ではとても楽しかった。
Karuizawa is famous as a summer resort.沢は避暑地として有名である。
Enjoy the experience of a relaxing day at Karuizawa.沢保養地でくつろぎの一日をお過ごし下さい。
A building with high ceilings and huge rooms may be less practical than the colorless block of offices that takes its place, but it often fits in well with its surroundings.高い天と巨大な部屋のある建物は、それにとって代わる素気ないオフィスビルほど実用的ではないかも知れないが、周囲の環境とうまく合っている場合が多いのである。
We leave for Karuizawa this afternoon.今日の午後、私たちは軽沢へ出発します。
I don't feel well today. The well water is the cause of many illnesses.今日は体調が悪い。あの戸水が原因だ。
The campers were hard up for water because their well had run dry.使っていた戸が干上がったので、キャンプをしていた人は水に困ってしまった。
The man that I visited was Mr Doi.私が訪ねた人は土さんでした。
I go to Fukui.私は、福に行く。
I hear Mr Inoue has up at this hotel.私は上氏がそのホテルに泊まったと聞いた。
I am going to spend the weekend in Kanazawa.私は週末を軽沢で過ごします。
I saw a spider walking on the ceiling.私は蜘蛛が天をはっているのを見た。
I can't reach the ceiling.私は天まで手が届かない。
Matsui pulled the Giants back from the brink with a grand slam that gave them a come-from-behind victory.、起死回生の逆転満塁サヨナラホームラン!
Truth lies at the bottom of a well.真相は戸の底にあり探りにくい。
We never know the worth of water till the well is dry.水の価値は戸がかれて始めて分かる。
I can't believe you're so clueless. You're like a babe in the woods.世間知らずにもほどがある。の中の蛙大海を知らず、ということかね。
Every student trusts Mr Akai because he never breaks his word.先生決して約束を破らないので、どの生徒も彼を信頼している。
The Murais have gone back to Japan?さん一家は日本に帰った?
The Murais have been married for ten years.さん夫婦は結婚して10年になる。
The village people had to pump water from the well by hand.村人は戸から水を手で汲み上げなければならなかった。
There was beautiful chandelier hanging from the ceiling.から美しいシャンデリアが下がっていた。
Down came the ceiling and the dog went away.が落ちてきていぬが逃げていった。
If the ceiling fell, he would be crushed.が落ちれば、彼は押しつぶされるだろう。
Make sure that the device is attached firmly to ceiling.にその装置がしっかり固定されているか、確認して下さい。
There is a dragonfly on the ceiling.にトンボが止まっている。
I saw a fly on the ceiling.にハエが1匹とまっているのが見えた。
There is a fly on the ceiling.にハエがとまっている。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[い, i] Brunnen [Add to Longdo]
[いど, ido] Brunnen [Add to Longdo]
[せいせん, seisen] Brunnen [Add to Longdo]
[てんじょう, tenjou] Decke, Zimmerdecke, Spitze, oberste_Spitze [Add to Longdo]
[やすい, yasui] billig [Add to Longdo]
[ゆせい, yusei] Oelquelle [Add to Longdo]
[しろい, shiroi] weiss [Add to Longdo]
[あかい, akai] -rot [Add to Longdo]
[かるいざわ, karuizawa] (Touristenort nordwestl.von Tokyo) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top