ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*予*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -予-
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
選会[よせんかい] (n) A preliminary competition

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[预, yù, ㄩˋ] to prepare, to arrange; in advance
Radical: , Decomposition:   予 [, ㄩˇ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] page, Rank: 647
[序, xù, ㄒㄩˋ] order, sequence, series; preface
Radical: 广, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]  予 [, ㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] wide, Rank: 836
[野, yě, ㄧㄝˇ] field, open country; wilderness
Radical: , Decomposition:   里 [, ㄌㄧˇ]  予 [, ㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] village, Rank: 845
[予, yǔ, ㄩˇ] to give; to award
Radical: , Decomposition:   ?  丁 [dīng, ㄉㄧㄥ]
Etymology: -, Rank: 925
[舒, shū, ㄕㄨ] relaxed, comfortable; to unfold, to stretch out
Radical: , Decomposition:   舍 [shě, ㄕㄜˇ]  予 [, ㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] home, Rank: 1459
[豫, yù, ㄩˋ] relaxed; hesitant
Radical: , Decomposition:   予 [, ㄩˇ]  象 [xiàng, ㄒㄧㄤˋ]
Etymology: [pictophonetic] elephant, Rank: 1956
[抒, shū, ㄕㄨ] to express; to pour out
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  予 [, ㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] give, Rank: 3071
[纾, shū, ㄕㄨ] to relieve; to relax, to loosen; to extricate
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  予 [, ㄩˇ]
Etymology: [ideographic] A thread 纟 with some give 予; 予 also provides the pronunciation, Rank: 4392
[杼, zhù, ㄓㄨˋ] scrub oak; long, narrow, thin; sewing shuttle
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  予 [, ㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] tree, Rank: 5015
[預, yù, ㄩˋ] to prepare, to arrange; in advance
Radical: , Decomposition:   予 [, ㄩˇ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] page, Rank: 6179
[妤, yú, ㄩˊ] beautiful, handsome, fair
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  予 [, ㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 6893
[紓, shū, ㄕㄨ] to relieve; to relax, to loosen; to extricate
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  予 [, ㄩˇ]
Etymology: [ideographic] A thread 糹 with some give 予; 予 also provides the pronunciation, Rank: 8609

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jǐ yǔ, ㄐㄧˇ ㄩˇ, / ] accord; give; show (respect), #1,499 [Add to Longdo]
[yǔ yǐ, ㄩˇ ㄧˇ, ] to give; to pay out, #2,762 [Add to Longdo]
[fù yǔ, ㄈㄨˋ ㄩˇ, / ] to assign; to entrust (a task); to give; to bestow, #5,721 [Add to Longdo]
[shòu yǔ, ㄕㄡˋ ㄩˇ, ] to award; to confer, #5,965 [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, ] I, #6,068 [Add to Longdo]
[yǔ, ㄩˇ, ] to give, #6,068 [Add to Longdo]
[bù yú, ㄅㄨˋ ㄩˊ, ] not grant, #8,319 [Add to Longdo]
[jì yú, ㄐㄧˋ ㄩˊ, ] to express; to show; to place (importance); to have high hopes, #15,864 [Add to Longdo]
[cì yǔ, ㄘˋ ㄩˇ, / ] to grant; to bestow, #16,314 [Add to Longdo]
欧阳[Ōu yáng Yú qiàn, ㄡ ㄧㄤˊ ㄩˊ ㄑㄧㄢˋ, / ] Ouyang Yuqian (1889-1962), actor and New Culture activist in Chinese theatre, opera and film, #99,940 [Add to Longdo]
很大期望[jì yú hěn dà qī wàng, ㄐㄧˋ ㄩˊ ㄏㄣˇ ㄉㄚˋ ㄑㄧ ㄨㄤˋ, ] to place great hope or expectation on (sth) [Add to Longdo]
[zèng yǔ, ㄗㄥˋ ㄩˇ, / ] to give a present; to accord (a favor); to grant [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[よじつ, yojitsu] มาจาก2คำคือ 測+実績=実 หมายความว่า เป็นการเปรียบเทียบผลการทำงานว่า Plan กับ Actual มีข้อแตกต่างกันหรือไม่
[よそう, yosou] (vt) พยากรณ์,คาดการณ์
[よやく, yoyaku] (vi, vt) จอง (เช่น จองโต๊ะในร้านอาหาร)
[よせん, yosen] (n) รอบคัดเลือก
[よぼう, yobou] (vt) ป้องกัน
執行猶[しっこうゆうよ, shikkouyuuyo] (n) การภาคทัณฑ์
天気[てんきよほう, tenkiyohou] (n) พยากรณ์อากาศ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[よこく, yokoku] (n, vi) (การ)ประกาศ หรือแจ้งเตือนล่วงหน้า, See also: R. 通知、警告
防保守[よぼうほしゅ, yobouhoshu] การซ่อมบำรุงเพื่อป้องกันปัญหา
[よき, yoki] การคาดการณ์, See also: S. よそく, R. 予測
[よそく, yosoku] (n) การคาดคะเน,การคาดการณ์, See also: S. 予期, R. よき
[よび, yobi] (n) สำรอง
備知識[よびちしき, yobichishiki] (n) ความรู้พื้นฐาน
備知識[よびちしき, yobichishiki] (n) ความรู้พื้นฐาน
地震[じしんよち, jishinyochi] (n) การพยากรณ์การเกิดแผ่นดินไหว

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[あらかじめ, arakajime] TH: ทำไว้ล่วงหน้า  EN: in advance
[よてい, yotei] TH: แผน  EN: plans (vs)
[よてい, yotei] TH: กำหนดนัดหมาย  EN: schedule
[よてい, yotei] TH: การเตรียมการล่วงหน้า

Japanese-English: EDICT Dictionary
あらかじめ計画;め計画[あらかじめけいかく, arakajimekeikaku] (exp) advance plans; forward plans [Add to Longdo]
インフルエンザの防接種[インフルエンザのよぼうせっしゅ, infuruenza noyobousesshu] (n) influenza vaccination; flu shot [Add to Longdo]
トランク[トランクよび, toranku yobi] (n) {comp} trunk conditioning [Add to Longdo]
フェルマ[フェルマよそう, feruma yosou] (n) Fermat's last theorem [Add to Longdo]
ワールドカップ[ワールドカップよせん, wa-rudokappu yosen] (n) World Cup qualifier; World Cup qualifying [Add to Longdo]
[いよかん;イヨカン, iyokan ; iyokan] (n) (uk) iyokan (Citrus iyo); type of citrus fruit [Add to Longdo]
水木[いよみずき;イヨミズキ, iyomizuki ; iyomizuki] (n) (uk) (See 土佐水木) iyomizugi winter hazel (Corylopsis spicata) [Add to Longdo]
[いよべん, iyoben] (n) Iyo dialect (spoken in Ehime prefecture) [Add to Longdo]
為替[かわせよやく, kawaseyoyaku] (n) exchange contract [Add to Longdo]
一般会計[いっぱんかいけいよさん, ippankaikeiyosan] (n) general account budget [Add to Longdo]
火災[かさいよぼう, kasaiyobou] (n) fire prevention [Add to Longdo]
火災防週間[かさいよぼうしゅうかん, kasaiyoboushuukan] (n) Fire Prevention Week [Add to Longdo]
介護[かいごよぼう, kaigoyobou] (n) (See 防的ケア) preventive care, esp. for senior citizens [Add to Longdo]
海上衝突防法[かいじょうしょうとつよぼうほう, kaijoushoutotsuyobouhou] (n) Act on Preventing Collisions at Sea (1892) [Add to Longdo]
感染[かんせんよぼう, kansenyobou] (n) infection prevention; disease control [Add to Longdo]
気象[きしょうよほう, kishouyohou] (n) weather forecasting; weather forecast; meteorological forecasting; meteorological forecast [Add to Longdo]
気象報士[きしょうよほうし, kishouyohoushi] (n) weather forecaster; (P) [Add to Longdo]
規格参照約名[きかくさんしょうよやくめい, kikakusanshouyoyakumei] (n) {comp} reference reserved name [Add to Longdo]
起訴猶[きそゆうよ, kisoyuuyo] (n) suspension of indictment; leaving charge on the file; (P) [Add to Longdo]
休暇[きゅうかよてい, kyuukayotei] (n) holiday plans [Add to Longdo]
競馬[けいばよそう, keibayosou] (n) racing tip; racing prediction [Add to Longdo]
業績[ぎょうせきよそう, gyousekiyosou] (n) earnings forecast (outlook, projection) [Add to Longdo]
均衡[きんこうよさん, kinkouyosan] (n) balanced budget [Add to Longdo]
均衡算乗数[きんこうよさんじょうすう, kinkouyosanjousuu] (n) balanced budget multiplier [Add to Longdo]
緊急時環境線量情報測システム[きんきゅうじかんきょうせんりょうじょうほうよそくシステム, kinkyuujikankyousenryoujouhouyosoku shisutemu] (n) System for Prediction of Environmental Emergency Dose Information; SPEEDI [Add to Longdo]
軍人備裁判所[ぐんじんよびさいばんしょ, gunjinyobisaibansho] (n) court of inquiry; court of enquiry [Add to Longdo]
景気[けいきよそく, keikiyosoku] (n,vs) business forecast; business forecasting; business prediction; economic forecasting [Add to Longdo]
経済成長[けいざいせいちょうよそく, keizaiseichouyosoku] (n) economic growth forecast [Add to Longdo]
経済[けいざいよそく, keizaiyosoku] (n) economic forecast [Add to Longdo]
兼ね兼ね;;[かねがね, kanegane] (adv) often; lately; already [Add to Longdo]
行事[ぎょうじよてい, gyoujiyotei] (n) schedule of events; calendar of events [Add to Longdo]
国家[こっかよさん, kokkayosan] (n) national budget [Add to Longdo]
国立防衛生研究所[こくりつよぼうえいせいけんきゅうしょ, kokuritsuyoboueiseikenkyuusho] (n) National Institute of Health [Add to Longdo]
最終[さいしゅうよせん, saishuuyosen] (n) final qualifier; final qualifying round [Add to Longdo]
参院算委[さんいんよさんい, san'inyosan'i] (n) (abbr) (See 参院算委員会) Budget Committee of the upper house of the Diet (one half of the yosaniinkai) [Add to Longdo]
参院算委員会[さんいんよさんいいんかい, san'inyosan'iinkai] (n) (See 算委員会) Budget Committee of the upper house of the Diet (one half of the yosaniinkai) [Add to Longdo]
産業備軍[さんぎょうよびぐん, sangyouyobigun] (n) (1) industrial reserve force; (2) the ranks of the unemployed [Add to Longdo]
暫定[ざんていよさん, zanteiyosan] (n) provisional budget [Add to Longdo]
思いやり[おもいやりよさん, omoiyariyosan] (n) omoiyari yosan; appreciation payment; financial support towards welfare benefits and allowances of U.S. forces stationed in Japan [Add to Longdo]
支払猶;支払い猶[しはらいゆうよ, shiharaiyuuyo] (n,adj-no) payment moratorium; extension on payment; respite for payment [Add to Longdo]
事前[じぜんよやく, jizenyoyaku] (n) advance reservation [Add to Longdo]
事前約不要[じぜんよやくふよう, jizenyoyakufuyou] (n,adj-no) advance reservations not required [Add to Longdo]
事前約要[じぜんよやくよう, jizenyoyakuyou] (n) advance reservation required [Add to Longdo]
次回[じかいよこく, jikaiyokoku] (n) preview of next installment (TV shows, podcasts, etc.) [Add to Longdo]
執行猶[しっこうゆうよ, shikkouyuuyo] (n,adj-no) stay of execution; suspended sentence; (P) [Add to Longdo]
収穫[しゅうかくよそう, shuukakuyosou] (n) crop estimate [Add to Longdo]
修正[しゅうせいよさん, shuuseiyosan] (n) revised budget [Add to Longdo]
衆院算委[しゅういんよさんい, shuuinyosan'i] (n) (abbr) (See 衆院算委員会) Budget Committee of the lower house of the Diet (one half of the yosaniinkai) [Add to Longdo]
衆院算委員会[しゅういんよさんいいんかい, shuuinyosan'iinkai] (n) (See 算委員会) Budget Committee of the lower house of the Diet (one half of the yosaniinkai) [Add to Longdo]
週間天気[しゅうかんてんきよほう, shuukantenkiyohou] (n) weather forecast for coming week [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Have you reserved a hotel room?" "Sorry, not yet."「ホテルの約はしてありますか」「すみませんが、まだなんです」
"The weather forecast says it's cool today." "On the contrary I feel hot."「天気報では今日は涼しいそうよ」「反対に、暑い気がする」
Here is the demand forecast for 1998.1998年の需要測です。
I plan to stay there a week.1週間滞在の定です。
We have two spare rooms upstairs, neither of which has been used for years.2階に備の部屋が二部屋ありますが、そのどちらもここ数年使用されていません。
I made a doctor's appointment for two.2時に医者の約をした。
I'd like to reserve a table for two.2人分の席を約したいのですが。
I have a reservation for two nights.2日間約してあります。
I'd like to confirm my reservation for the 30th.30日の約を確認したいのですが。
Please re-confirm the reservation by March 10.3月10日までに約を再確認して下さい。
I'd like to make an appointment for my three-year-old son.3歳の息子の診察の約をお願いします。
I have an appointment with the dentist at 3 o'clock.3時に歯医者の約がある。
There's to be a strike on April 6th.4月6日にストライキが定されている。
I made an appointment to see the doctor at four o'clock.4時に医者に診てもらう約をした。
Please cancel my reservation on JAL flight two to New York on May 10.5月10日のニューヨーク行きJAL002便の約をキャンセルします。
I want to make a reservation for JAL flight one to Tokyo on May 12.5月12日の東京行きJAL001便を約したいのですが。
I'd like to cancel my appointment for June first.6月1日の約をキャンセルしたいのですが。
I'd like to reserve a single room on June 3.6月3日にシングルの部屋を約したいのですが。
I'd like to reserve a table for four at six.6時に4人約したいのですが。
We expect to arrive at Heathrow Airport at eight.8時にヒースロー空港に到着する定です。
As the attendees of the DTA General Meeting will be offered the block rate, when you reserve Marriott Hotel for me, please notify them that I will attend it.DTA総会の出席者は特別料金で宿泊できるので、マリオットホテルを約する際は、私が会議出席者だと伝えて下さい。
He didn't have MMR shots in Japan.MMRの防接種は日本で受けていません。
I'm sorry but I can't accept your invitation; I have other plans on that day.あいにくその日は定がありますので、御招きに応じられません。
I'm sorry, today is fully booked.あいにくですが本日は約でいっぱいです。
What's the forecast for tomorrow?あしたの天気報はどうですか。
Your subscription expires with the June issue.あなたの定期購読約は六月号で切れます。
What time is your plane due to take off?あなたの飛行機は何時に離陸する定ですか。
We'll take care of reconfirmation of your reservation.あなたの約の確認はこちらで行います。
You always reserve the same room.あなたはいつも同じ部屋を約する。
Are you planning to take part in the meeting?あなたはその会合に出席する定ですか。
What results do you anticipate?あなたはどんな結果を想していますか。
What time are you going to leave for London?あなたは何時にロンドンへ向けて出発する定ですか。
You have to make reservations in advance.あなたは前もって約をしなければなりません。
Are you going to school tomorrow?あなたは明日学校に行く定ですか。
You have to make a reservation.あなたは約をしなければならない。
Will you go to America next month?あなたは来月アメリカに行く定ですか。
The dark horse candidate was losing in the polls before the primary.あのダークホースは備選挙の前は、劣勢でした。
That school is going to do away with uniforms.あの学校は制服を廃止する定だ。
How long is he going to stay in Japan?あの人はどのくらい日本に滞在の定ですか。
You need an appointment for that hospital.あの病院は約がいる。
The talented young chess player is very bold. He deliberately lays himself open to attack, makes himself vulnerable and then checkmates his opponent when least expected.あの腕の立つ若い棋士は、なかなか大胆だ。わざと、どこからも攻撃されやすいように、しかも陥落されやすいようにみせかけて、相手が最も期しない時に王手を決める。
I would like a less expensive double room.あまり高くない2人部屋を約したいのですが。
We ought to have phoned ahead and reserved a table.あらかじめ電話し、テーブルの約をしておくべきだったな。
You shouldn't rely too heavily on the weather report.あんまり天気報をあてにしたらだめ。
How long do you plan to stay?いつまでの滞在定ですか。
How long are you staying in Japan?いつまで日本に滞在のご定ですか。
When will you get through with work?いつ仕事が終わる定ですか。
Nobody can foresee when the war will end.いつ戦争が終わるかだれにも見できない。
When do you plan to leave for Japan?いつ日本へ出発の定ですか。
My cousin is having a baby next month.いとこは来月出産の定です。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トランク[トランクよび, toranku yobi] trunk conditioning [Add to Longdo]
規格参照約名[きかくさんしょうよやくめい, kikakusanshouyoyakumei] reference reserved name [Add to Longdo]
帯域[たいいきよやく, taiikiyoyaku] bandwidth reservation, bandwidth contract [Add to Longdo]
廃止[はいしよてい, haishiyotei] obsolescent [Add to Longdo]
廃止定事項[はいしよていじこう, haishiyoteijikou] obsolescent feature [Add to Longdo]
期しない結果[よきしないけっか, yokishinaikekka] unexpected results, unpredictable results [Add to Longdo]
見外試験結果[よけんがいしけんけっか, yokengaishikenkekka] unforeseen test outcome [Add to Longdo]
見試験結果[よけんしけんけっか, yokenshikenkekka] foreseen test outcome [Add to Longdo]
[よてい, yotei] plan (vs), schedule [Add to Longdo]
定価格[よていかかく, yoteikakaku] estimated, planned price [Add to Longdo]
防保守[よぼうほしゅ, yobouhoshu] preventive maintenance [Add to Longdo]
防保全[よぼうほぜん, yobouhozen] preventive maintenance [Add to Longdo]
[よやく, yoyaku] reservation (vs) (a-no), appointment, preliminary agreement [Add to Longdo]
約ファイル名[よやくファイルめい, yoyaku fairu mei] reserved filename [Add to Longdo]
約語[よやくご, yoyakugo] key word, reserved word [Add to Longdo]
約購読[よやくこうどく, yoyakukoudoku] subscription [Add to Longdo]
約名[よやくめい, yoyakumei] reserved name [Add to Longdo]
約名使用引数[よやくめいしようひきすう, yoyakumeishiyouhikisuu] reserved name use parameter [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[よ, yo] im_voraus, vorher [Add to Longdo]
備費[よびひ, yobihi] Geldreserve, Reservefonds [Add to Longdo]
[よてい, yotei] Plan, Programm, Erwartung [Add to Longdo]
[よそう, yosou] Erwartung, Vermutung, Voraussicht [Add to Longdo]
[よそく, yosoku] Vorausberechnung, Vorhersage [Add to Longdo]
[よち, yochi] voraussehen, voraussagen [Add to Longdo]
[よさん, yosan] Voranschlag, Etat, Budget [Add to Longdo]
[よやく, yoyaku] Subskription, Abonnement [Add to Longdo]
[よしゅう, yoshuu] Vorbereitung [Add to Longdo]
[よげん, yogen] Prophezeiung, Weissagung [Add to Longdo]
[よせん, yosen] Vorwahl, Ausscheidungskampf, Vorrunde [Add to Longdo]
[よぼう, yobou] Vorbeugung, Verhuetung, Vorsicht [Add to Longdo]
執行猶[しっこうゆうよ, shikkouyuuyo] Aufschub_der_Strafvollstreckung [Add to Longdo]
天気[てんきよほう, tenkiyohou] Wettervorhersage [Add to Longdo]
[ゆうよ, yuuyo] Aufschub, Stundung, Verzoegerung [Add to Longdo]
なく[ゆうよなく, yuuyonaku] unverzueglich [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top