ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*乡*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -乡-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[乡, xiāng, ㄒㄧㄤ] country, village; rural
Radical: , Decomposition: 幺 [yāo, ㄧㄠ]
Etymology: -, Rank: 922
[雍, yōng, ㄩㄥ] harmony, union; harmonious
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]    乡 [xiāng, ㄒㄧㄤ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [ideographic] Birds 乡 living together in a village 乡, Rank: 3327
[飨, xiǎng, ㄒㄧㄤˇ] banquet; to host a banquet
Radical: , Decomposition:   乡 [xiāng, ㄒㄧㄤ]  食 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [pictophonetic] food, Rank: 4724
[芗, xiāng, ㄒㄧㄤ] fragrant, aromatic; the smell of herbs
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  乡 [xiāng, ㄒㄧㄤ]
Etymology: [pictophonetic] herb, Rank: 5156
[鄉, xiāng, ㄒㄧㄤ] country, village; rural
Radical: , Decomposition:   乡 [xiāng, ㄒㄧㄤ]  郎 [láng, ㄌㄤˊ]
Etymology: [ideographic] Two people  乡 and ⻏ hunched over a meal 良, Rank: 7208

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiāng, ㄒㄧㄤ, / ] country; village, #2,288 [Add to Longdo]
[chéng xiāng, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄤ, / ] city and countryside, #3,865 [Add to Longdo]
[xiāng zhèn, ㄒㄧㄤ ㄓㄣˋ, / ] township; townships, #4,107 [Add to Longdo]
[jiā xiāng, ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄤ, / ] hometown; native place, #4,686 [Add to Longdo]
[xiāng cūn, ㄒㄧㄤ ㄘㄨㄣ, / ] rustic; village; countryside, #5,028 [Add to Longdo]
[gù xiāng, ㄍㄨˋ ㄒㄧㄤ, / ] home; homeland; native place, #9,160 [Add to Longdo]
[lǎo xiāng, ㄌㄠˇ ㄒㄧㄤ, / ] fellow townsman; fellow villager; someone from the same hometown, #9,890 [Add to Longdo]
[xià xiāng, ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄤ, / ] to go to the countryside, #12,154 [Add to Longdo]
[xiāng xià, ㄒㄧㄤ ㄒㄧㄚˋ, / ] country (as opposed to town or city); rural, #13,124 [Add to Longdo]
[xiāng lǐ, ㄒㄧㄤ ㄌㄧˇ, / ] one's home town or village, #17,404 [Add to Longdo]
[fǎn xiāng, ㄈㄢˇ ㄒㄧㄤ, / ] to return to one's home town, #17,517 [Add to Longdo]
[xiāng qīn, ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄣ, / ] fellow countryman (from the same village); local people; villager; the folks back home, #20,350 [Add to Longdo]
[yì xiāng, ㄧˋ ㄒㄧㄤ, / ] in a foreign land; away from home, #25,361 [Add to Longdo]
[Xīn xiāng, ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄤ, / ] Xinxiang prefecture level city in Henan, #28,630 [Add to Longdo]
[mèng xiāng, ㄇㄥˋ ㄒㄧㄤ, / ] the land of dreams; slumberland, #29,166 [Add to Longdo]
上山下[shàng shān xià xiāng, ㄕㄤˋ ㄕㄢ ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄤ, / ] to work in the fields (esp. young school-leavers); forced agricultural experience for city intellectuals, #30,967 [Add to Longdo]
[Píng xiāng, ㄆㄧㄥˊ ㄒㄧㄤ, / ] Pingxiang prefecture level city in Jiangxi, #35,670 [Add to Longdo]
[xiāng rén, ㄒㄧㄤ ㄖㄣˊ, / ] a villager; a fellow villager, #39,930 [Add to Longdo]
[xiāng qíng, ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄥˊ, / ] homesickness, #40,741 [Add to Longdo]
背井离[bèi jǐng lí xiāng, ㄅㄟˋ ㄐㄧㄥˇ ㄌㄧˊ ㄒㄧㄤ, / ] to leave one's native place, esp. against one's will (成语 saw), #44,280 [Add to Longdo]
[Tóng xiāng, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Tongxiang (city in Zhejiang), #45,810 [Add to Longdo]
[huán xiāng, ㄏㄨㄢˊ ㄒㄧㄤ, / ] to return home; fig. to retire from public life, #46,558 [Add to Longdo]
西[Xī xiāng, ㄒㄧ ㄒㄧㄤ, 西 / 西] (N) Xixiang (place in Shaanxi), #49,517 [Add to Longdo]
随俗[rù xiāng suí sú, ㄖㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄙㄨㄟˊ ㄙㄨˊ, / ] When you enter a village, follow the local customs (成语 saw); do as the natives do; When in Rome, do as the Romans do, #49,771 [Add to Longdo]
[Xīn xiāng shì, ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄤ ㄕˋ, / ] Xinxiang prefecture level city in Henan, #51,760 [Add to Longdo]
[xiāng mín, ㄒㄧㄤ ㄇㄧㄣˊ, / ] village people, #51,808 [Add to Longdo]
[Píng xiāng shì, ㄆㄧㄥˊ ㄒㄧㄤ ㄕˋ, / ] Pingxiang prefecture level city in Jiangxi, #52,020 [Add to Longdo]
[Dōng xiāng, ㄉㄨㄥ ㄒㄧㄤ, / ] Dongxiang or East village (place name); Donxiang ethnic minority; Dongxiang county in Fuzhou 撫州|抚州, Jiangxi, #53,141 [Add to Longdo]
[xiāng lín, ㄒㄧㄤ ㄌㄧㄣˊ, / ] a villager; fellow residents of a village, #59,166 [Add to Longdo]
鱼米之[yú mǐ zhī xiāng, ㄩˊ ㄇㄧˇ ㄓ ㄒㄧㄤ, / ] land of fish and rice, #60,393 [Add to Longdo]
[Níng xiāng, ㄋㄧㄥˊ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Ningxiang (place in Hunan), #61,857 [Add to Longdo]
巴佬[xiāng bā lǎo, ㄒㄧㄤ ㄅㄚ ㄌㄠˇ, / ] (derog.) villager; hick; bumpkin, #61,970 [Add to Longdo]
[xiāng shēn, ㄒㄧㄤ ㄕㄣ, / ] a scholar or government official living in one's village; a village gentleman; squire, #64,999 [Add to Longdo]
[Xiāng xiāng, ㄒㄧㄤ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Xiangxiang (city in Hunan), #66,400 [Add to Longdo]
[Liáng xiāng, ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄤ, / ] Liangxiang town in Beijing municipality, #66,419 [Add to Longdo]
[xiāng shì, ㄒㄧㄤ ㄕˋ, / ] the triennial provincial imperial exam during the Ming and Qing, #66,429 [Add to Longdo]
[Ān xiāng, ㄢ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Anxiang (place in Hunan), #78,000 [Add to Longdo]
[Dōng xiāng xiàn, ㄉㄨㄥ ㄒㄧㄤ ㄒㄧㄢˋ, / ] Dongxiang county in Fuzhou 撫州|抚州, Jiangxi, #78,610 [Add to Longdo]
背井[lí xiāng bēi jǐng, ㄌㄧˊ ㄒㄧㄤ ㄅㄟ ㄐㄧㄥˇ, / ] to live far from home (成语 saw); away from one’s native place; to leave for a foreign land, #85,524 [Add to Longdo]
[Jīn xiāng, ㄐㄧㄣ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Jinxiang (place in Shandong), #85,817 [Add to Longdo]
[Wǔ xiāng, ㄨˇ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Wuxiang (place in Shanxi), #95,987 [Add to Longdo]
[Nèi xiāng, ㄋㄟˋ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Neixiang (place in Henan), #102,922 [Add to Longdo]
[Píng xiāng, ㄆㄧㄥˊ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Pingxiang (place in Hebei), #106,511 [Add to Longdo]
[Xiāng chéng, ㄒㄧㄤ ㄔㄥˊ, / ] (N) Xiangcheng (place in Sichuan), #120,859 [Add to Longdo]
西湖[Xī hú xiāng, ㄒㄧ ㄏㄨˊ ㄒㄧㄤ, 西 / 西] (N) Hsihu (village in Taiwan), #133,146 [Add to Longdo]
[xiāng qū, ㄒㄧㄤ ㄑㄩ, / ] a poor and remote village, #140,604 [Add to Longdo]
[dōng xiāng zú, ㄉㄨㄥ ㄒㄧㄤ ㄗㄨˊ, / ] Donxiang nationality of Gansu province, #141,113 [Add to Longdo]
[Xiāng níng, ㄒㄧㄤ ㄋㄧㄥˊ, / ] (N) Xiangning (place in Shanxi), #144,125 [Add to Longdo]
[Bǎi xiāng, ㄅㄞˇ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Baixiang (place in Hebei), #146,128 [Add to Longdo]
白沙[Bái shā xiāng, ㄅㄞˊ ㄕㄚ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Paisha (village in Taiwan), #148,709 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top