ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*乞*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -乞-
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[qǐ tǎo, ㄑㄧˇ ㄊㄠˇ, ] (vi) ขอทาน

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[吃, chī, ] to eat; to drink; to suffer, to endure, to bear
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  乞 [, ㄑㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 475
[乾, gān, ㄍㄢ] arid, dry; to fertilize; to penetrate; heavenly generative principle (male)
Radical: , Decomposition:   龺 [gān, ㄍㄢ]  乞 [, ㄑㄧˇ]
Etymology: [ideographic] Rays 十 emanating from the 日; 乞 provides the pronunciation, Rank: 1999
[乞, qǐ, ㄑㄧˇ] to beg; to request
Radical: , Decomposition:   ?  乙 [, ㄧˇ]
Etymology: -, Rank: 2429
[迄, qì, ㄑㄧˋ] to extend, to reach; till, until
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  乞 [, ㄑㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 2549
[疙, gē, ㄍㄜ] pimple, sore; wart, pustule
Radical: , Decomposition:   疒 [, ㄋㄜˋ]  乞 [, ㄑㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] sickness, Rank: 3527
[屹, yì, ㄧˋ] to rise, to stand tall
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]  乞 [, ㄑㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] mountain, Rank: 3851
[圪, gē, ㄍㄜ]
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  乞 [, ㄑㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 4139
[讫, qì, ㄑㄧˋ] to finish, to conclude; to exhaust
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  乞 [, ㄑㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 4521
[纥, gē, ㄍㄜ] inferior silk; tassel, knot, fringe
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  乞 [, ㄑㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 4854
[虼, gè, ㄍㄜˋ] flea
Radical: , Decomposition:   虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]  乞 [, ㄑㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] insect, Rank: 5063
[仡, gē, ㄍㄜ] strong; valiant, brave
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  乞 [, ㄑㄧˇ]
Etymology: -, Rank: 6006
[矻, kū, ㄎㄨ] busy; to toil, to slave away
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  乞 [, ㄑㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] stone, Rank: 6540
[汔, qì, ㄑㄧˋ] nearby
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  乞 [, ㄑㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 6852
[紇, gē, ㄍㄜ] inferior silk; tassel, knot, fringe
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  乞 [, ㄑㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 9444
[扢, gǔ, ㄍㄨˇ] to clean, to rub
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  乞 [, ㄑㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] hand
[訖, qì, ㄑㄧˋ] to finish, to conclude; to exhaust
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  乞 [, ㄑㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] speech

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qǐ gài, ㄑㄧˇ ㄍㄞˋ, ] beggar, #12,605 [Add to Longdo]
[qǐ tǎo, ㄑㄧˇ ㄊㄠˇ, / ] beg; go begging, #15,162 [Add to Longdo]
[qǐ, ㄑㄧˇ, ] beg, #19,794 [Add to Longdo]
[qǐ qiú, ㄑㄧˇ ㄑㄧㄡˊ, ] to beg, #29,959 [Add to Longdo]
[qǐ r, ㄑㄧˇ ㄖ˙, / ] beggar, #61,490 [Add to Longdo]
[qǐ shí, ㄑㄧˇ ㄕˊ, ] to beg for food, #89,562 [Add to Longdo]
[qǐ lián, ㄑㄧˇ ㄌㄧㄢˊ, / ] to beg for pity, #104,567 [Add to Longdo]
力马扎罗山[Qǐ lì mǎ zhā luó shān, ㄑㄧˇ ㄌㄧˋ ㄇㄚˇ ㄓㄚ ㄌㄨㄛˊ ㄕㄢ, / ] Mt Kilimanjaro in Tanzania, #106,875 [Add to Longdo]
[tǎo qǐ, ㄊㄠˇ ㄑㄧˇ, / ] to go begging; to ask for alms, #269,411 [Add to Longdo]
[qǐ rén, ㄑㄧˇ ㄖㄣˊ, ] beggar [Add to Longdo]
[Qǐ fú, ㄑㄧˇ ㄈㄨˊ, ] a branch of the Xianbei 鮮卑|鲜卑 nomadic people [Add to Longdo]
吹箫[chuī xiāo qǐ shí, ㄔㄨㄟ ㄒㄧㄠ ㄑㄧˇ ㄕˊ, / ] to beg while playing the xiao 箫 (mouth organ); cf Wu Zixu 伍子胥, destitute refugee from Chu 楚, busked in Wu town c. 520 BC, then became a powerful politician [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[こう, kou] TH: ขอ  EN: to ask
[こう, kou] TH: ร้องขอ  EN: to request

Japanese-English: EDICT Dictionary
伊勢[いせこじき, isekojiki] (exp) (sl) beggars at Ise Grand Shrine (expression used to deride stingy people from Ise) [Add to Longdo]
一夜[いちやこじき, ichiyakojiki] (n) (a) person made homeless by fire [Add to Longdo]
い;雨請い[あまごい, amagoi] (n,vs) praying for rain [Add to Longdo]
い;暇(io)[いとまごい, itomagoi] (n,vs) leave-taking; offering one's resignation; farewell visit [Add to Longdo]
河原[かわらこじき, kawarakojiki] (n) (derog) (from unlicensed actors in Edo-period Kyoto acting on the riverbanks near Shijō Bridge) actors; players; riverbank beggars [Add to Longdo]
希う;請い願う;庶幾う;冀う;い願う[こいねがう, koinegau] (v5u,vt) to beg; to request; to beseech; to implore; to entreat [Add to Longdo]
い願わくは;希わくは;冀わくは;庶幾わくは[こいねがわくは, koinegawakuha] (exp,adv) I pray in earnest that; I beg that; I yearn that [Add to Longdo]
い取る[こいとる, koitoru] (v5r) to ask for and receive [Add to Longdo]
巧奠[きっこうでん;きこうでん, kikkouden ; kikouden] (n) (See 七夕) Festival to Plead for Skills (progenitor festival of Tanabata) [Add to Longdo]
高評[こうこうひょう, koukouhyou] (n) with the author's compliments [Add to Longdo]
[こっし, kosshi] (n) (obsc) (See 比丘) bhikkhu (fully ordained Buddhist monk) [Add to Longdo]
[こじき(P);こつじき, kojiki (P); kotsujiki] (n) (1) (sens) beggar; (n,vs) (2) begging; (P) [Add to Longdo]
食を三日すれば止められぬ[こじきをみっかすればやめられぬ, kojikiwomikkasurebayamerarenu] (exp) (id) Once a beggar, always a beggar [Add to Longdo]
食根性[こじきこんじょう, kojikikonjou] (n) mercenary spirit; greed; avarice; base nature [Add to Longdo]
食坊主[こじきぼうず;こつじきぼうず, kojikibouzu ; kotsujikibouzu] (n) (a derogatory term for) Buddhist monk [Add to Longdo]
婿[こいむこ, koimuko] (n) bridegroom who is loved by his bride [Add to Longdo]
[こつがい;かたい;かったい;きっかい, kotsugai ; katai ; kattai ; kikkai] (n) beggar; bum [Add to Longdo]
慌てる食は貰いが少ない[あわてるこじきはもらいがすくない, awaterukojikihamoraigasukunai] (exp) (id) slow and steady wins the race; there is luck in the last helping [Add to Longdo]
請い;[こい, koi] (n) request; entreaty [Add to Longdo]
請い受ける;い受ける[こいうける, koiukeru] (v1) (See 請い求める) to receive by requesting earnestly; to beg [Add to Longdo]
請う(P);[こう, kou] (v5u-s,vt) to beg; to ask; to request; to invite; (P) [Add to Longdo]
[そでごい, sodegoi] (n,vs) beggar [Add to Longdo]
陪堂;児;[ほいとう(陪堂);ほいと, hoitou ( bai dou ); hoito] (n) (1) (ほいとう only) (arch) being served food outside the meditation hall (at a Zen temple); (2) (ほいとう only) (arch) serving food; food served; (3) (arch) begging; beggar [Add to Longdo]
い;物ごい;物(io)[ものごい, monogoi] (n,vs) beggar; begging [Add to Longdo]
い;命[いのちごい, inochigoi] (n,vs) begging for one's life; pleading for one's life [Add to Longdo]
漿をいて酒を得る[しょうをこいてさけをうる, shouwokoitesakewouru] (exp) (id) to get more than one requests; to beg for water and receive wine [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
When she saw that the people were hungry, she begged for food for them.お腹をすかせている人がいればその人達のために食べ物をうた。
The beggar turned out a thief.そこの食が泥棒である事がわかった。
The poet was no richer than a beggar.その詩人は食同然の貧しい暮らしをしていた。
The man went begging from door to door.その男は一軒ごとに物いをしてまわった。
I'm sure you'll love what we have on the menu (tonight).どんな料理が出てくるか、うご期待!
The beggar accosted me for money.食が寄ってきて金をねだった。
The beggar was dizzy with hunger and fatigue.食は空腹と疲労でめまいがした。
Once a beggar, always a beggar.食は三日もやれば止められない。
Beggars can't be choosers. [Proverb]食は選り好みできない。 [Proverb]
I gave the beggar what money I had.私は食に持ち金全部を与えた。
I am no better than a beggar.私は食も同然だ。
A freezing beggar was brought into the hospital for treatment; he did not have a red cent with which to settle the bill.凍死しそうな食が手当てのため、病院に運び込まれた。だが、その食は治療費を清算するような金は一文も、もってなかった。
He is little better than a beggar.彼はほとんど食と同じだ。
He is rich, and lives like a beggar.彼は金持ちのくせに食のような生活をしている。
He lives by begging.彼は物いをして暮らしている。
A female beggar was begging with five or six children following along.女性の食が5〜6人の子どもをぞろぞろつれて物いをしていました。
The pauper was begging for a living.貧困者が食をしていた。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top