ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*丿*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 丿, -丿-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[之, zhī, ] marks preceding phrase as modifier of following phrase; it, him her, them; to go to
Radical: 丿, Decomposition:   丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]  ?
Etymology: [ideographic] A foot meaning "to follow"; cursive version of 止, Rank: 44
[么, me, ㄇㄜ˙] interrogative particle
Radical: 丿, Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  厶 [, ]
Etymology: -, Rank: 63
[力, lì, ㄌㄧˋ] strength, power; capability, influence
Radical: , Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  ?
Etymology: [ideographic] A plow's head representing strength, Rank: 106
[儿, ér, ㄦˊ] son, child
Radical: , Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  乚 [gōu, ㄍㄡ]
Etymology: [pictographic] Simplified form of 兒, a picture of a child; compare 人, Rank: 192
[义, yì, ㄧˋ] right conduct, propriety; justice
Radical: 丿, Decomposition:   丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]  乂 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] sheep; simplified form of 義, Rank: 208
[几, jǐ, ㄐㄧˇ] small table; how many; a few, some
Radical: , Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  乙 [, ㄧˇ]
Etymology: [pictographic] A small table; compare 丌, Rank: 211
[系, xì, ㄒㄧˋ] system; line, link, connection
Radical: , Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  糸 [, ㄇㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 216
[少, shǎo, ㄕㄠˇ] few, little; less; inadequate
Radical: , Decomposition:   小 [xiǎo, ㄒㄧㄠˇ]  丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]
Etymology: [pictographic] Grains of sand; 小 provides the pronunciation and meaning, Rank: 233
[必, bì, ㄅㄧˋ] surely, certainly; must; will
Radical: , Decomposition:   心 [xīn, ㄒㄧㄣ]  丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]
Etymology: -, Rank: 248
[失, shī, ] to lose; to make a mistake, to neglect
Radical: , Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  夫 [, ㄈㄨ]
Etymology: [ideographic] Something 丿 falling from a hand 夫, Rank: 375
[九, jiǔ, ㄐㄧㄡˇ] nine
Radical: , Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  乙 [, ㄧˇ]
Etymology: [pictographic] An elbow, Rank: 445
[乎, hū, ㄏㄨ] interrogative or exclamatory final particle
Radical: 丿, Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]    ?  丷 [ha, ㄏㄚ˙]
Etymology: -, Rank: 458
[千, qiān, ㄑㄧㄢ] thousand; many, numerous; very
Radical: , Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  十 [shí, ㄕˊ]
Etymology: -, Rank: 599
[乐, lè, ㄌㄜˋ] cheerful, happy, laughing; music
Radical: 丿, Decomposition:     丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  ?  小 [xiǎo, ㄒㄧㄠˇ]
Etymology: [ideographic] Simplified form of 樂, a musical instrument with wood 木, strings 幺, and a pick 白, Rank: 619
[久, jiǔ, ㄐㄧㄡˇ] long ago; a long time
Radical: 丿, Decomposition:   勹 [bāo, ㄅㄠ]  ?
Etymology: -, Rank: 637
[血, xuè, ㄒㄩㄝˋ] blood
Radical: , Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [ideographic] A chalice 皿 filled with blood 丿, Rank: 658
[龙, lóng, ㄌㄨㄥˊ] dragon; symbol of the emperor
Radical: , Decomposition:   尤 [yóu, ㄧㄡˊ]  丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]
Etymology: [pictographic] A dragon, Rank: 696
[追, zhuī, ㄓㄨㄟ] to pursue, to chase after; to expel
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]    丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  㠯 [, ㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 768
[午, wǔ, ㄨˇ] noon; 7th terrestrial branch
Radical: , Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  干 [gàn, ㄍㄢˋ]
Etymology: -, Rank: 1004
[刀, dāo, ㄉㄠ] knife; old coin; measure
Radical: , Decomposition:   ?  丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]
Etymology: -, Rank: 1067
[延, yán, ㄧㄢˊ] to defer, to delay, to postpone; to extend, to prolong; surname
Radical: , Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  㢟 [chān, ㄔㄢ]
Etymology: [ideographic] A foot on the road 㢟 stopped in its tracks 丿, Rank: 1103
[川, chuān, ㄔㄨㄢ] stream, river
Radical: , Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  丨 [shù, ㄕㄨˋ]  丨 [shù, ㄕㄨˋ]
Etymology: [ideographic] A river's flow; compare 巛, Rank: 1109
[乃, nǎi, ㄋㄞˇ] then; really, indeed, after all
Radical: 丿, Decomposition:   ?  丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]
Etymology: [ideographic] A pregnant woman; compare 孕, Rank: 1165
[币, bì, ㄅㄧˋ] currency, coins, legal tender
Radical: , Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] Bills written on silk 巾, Rank: 1188
[乘, chéng, ㄔㄥˊ] ride, mount; to make use of; to ascend; to multiply
Radical: 丿, Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  北 [běi, ㄅㄟˇ]
Etymology: [ideographic] Two feet 北 climbing a beanstalk 禾, Rank: 1231
[乌, wū, ] crow, rook, raven; black, dark
Radical: 丿, Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  ?
Etymology: [pictographic] Simplified form of 烏; a crow; compare 鸟, Rank: 1244
[乏, fá, ㄈㄚˊ] poor; short, lacking; tired
Radical: 丿, Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  之 [zhī, ]
Etymology: [ideographic] A foot 之 running into a wall or barrier 丿, Rank: 1399
[尸, shī, ] body, corpse
Radical: , Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  ?
Etymology: [pictographic] A man keeled over, Rank: 1517
[薛, xuē, ㄒㄩㄝ] wormwood, marsh grass; a feudal state
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]      丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  㠯 [, ㄧˇ]  辛 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] A kind of bitter 辛 grass 艹, Rank: 1953
[乖, guāi, ㄍㄨㄞ] obedient, well-behaved; clever
Radical: 丿, Decomposition:   千 [qiān, ㄑㄧㄢ]  北 [běi, ㄅㄟˇ]
Etymology: -, Rank: 2470
[勿, wù, ㄨˋ] must not, do not; without, never
Radical: , Decomposition:   勹 [bāo, ㄅㄠ]    丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]
Etymology: [ideographic] A knife 勹 cutting fragments 丿 off, Rank: 2563
[矢, shǐ, ㄕˇ] arrow, dart; to vow, to swear
Radical: , Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  天 [tiān, ㄊㄧㄢ]
Etymology: [pictographic] An arrow pointing upwards, Rank: 2811
[乍, zhà, ㄓㄚˋ] first time, for the first time, suddenly
Radical: 丿, Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]    下 [xià, ㄒㄧㄚˋ]  一 [, ]
Etymology: -, Rank: 2914
[夭, yāo, ㄧㄠ] young, energetic; to die young
Radical: , Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  大 [, ㄉㄚˋ]
Etymology: [pictographic] A person with head tilted - leaning forward, running, energetic, Rank: 3079
[匕, bǐ, ㄅㄧˇ] spoon, ladle; knife, dirk
Radical: , Decomposition:   乚 [gōu, ㄍㄡ]  丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]
Etymology: [pictographic] A spoon, Rank: 3252
[阜, fù, ㄈㄨˋ] mound; abundant, ample, numerous
Radical: , Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  㠯 [, ㄧˇ]  十 [shí, ㄕˊ]
Etymology: -, Rank: 3445
[乒, pīng, ㄆㄧㄥ] used with pong for ping pong
Radical: 丿, Decomposition:   丘 [qiū, ㄑㄧㄡ]  丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]
Etymology: [ideographic] A ball bouncing back and forth; compare 乓, Rank: 3447
[乓, pāng, ㄆㄤ] used with ping for ping pong
Radical: 丿, Decomposition:   丘 [qiū, ㄑㄧㄡ]  丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]
Etymology: [ideographic] A ball bouncing back and forth; compare 乒, Rank: 3502
[禾, hé, ㄏㄜˊ] cereal, grain, rice; plant, stalk
Radical: , Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  木 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [pictographic] A plant stalk with a sagging head, Rank: 3587
[戊, wù, ㄨˋ] 5th heavenly stem
Radical: , Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  戈 [, ㄍㄜ]
Etymology: -, Rank: 3689
[壬, rén, ㄖㄣˊ] 9th heavenly stem
Radical: , Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  士 [shì, ㄕˋ]
Etymology: -, Rank: 4029
[囟, xìn, ㄒㄧㄣˋ] top of the head; skull
Radical: , Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]    囗 [wéi, ㄨㄟˊ]  乂 [, ㄧˋ]
Etymology: [ideographic] A skull from above, with 乂 marking the fontanelle, Rank: 5175
[乇, tuō, ㄊㄨㄛ] to depend on, to entrust with
Radical: 丿, Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  七 [, ㄑㄧ]
Etymology: -, Rank: 5418
[釆, biàn, ㄅㄧㄢˋ] to distinguish; to pick, to gather, to collect
Radical: , Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  米 [, ㄇㄧˇ]
Etymology: [ideographic] Rice 米 ready to be picked, Rank: 6798
[氕, piē, ㄆㄧㄝ] protium
Radical: , Decomposition:   气 [, ㄑㄧˋ]  丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]
Etymology: [pictophonetic] gas, Rank: 7374
[彡, shān, ㄕㄢ] hair; sunlight
Radical: , Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]
Etymology: [pictographic] Tufts of hair, Rank: 7438
丿[丿, piě, ㄆㄧㄝˇ] slash
Radical: 丿, Decomposition:
Etymology: -
[乂, yì, ㄧˋ] to govern; to control; to nurture
Radical: 丿, Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  ?
Etymology: [ideographic] Shears, for cultivating a garden
[乑, yín, ㄧㄣˊ] to stand side by side
Radical: 丿, Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  ?
Etymology: -
[勹, bāo, ㄅㄠ] wrap
Radical: , Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  ?
Etymology: -

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top