ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*举*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -举-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[举, jǔ, ㄐㄩˇ] to raise; to recommend; to praise
Radical: , Decomposition:   兴 [xìng, ㄒㄧㄥˋ]  扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 586
[榉, jǔ, ㄐㄩˇ] a type of elm tree
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  举 [, ㄐㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] tree, Rank: 4617

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jǔ xíng, ㄐㄩˇ ㄒㄧㄥˊ, / ] to hold (a meeting, ceremony etc), #580 [Add to Longdo]
[jǔ bàn, ㄐㄩˇ ㄅㄢˋ, / ] to conduct; to hold, #1,418 [Add to Longdo]
[xuǎn jǔ, ㄒㄩㄢˇ ㄐㄩˇ, / ] to elect; election, #2,478 [Add to Longdo]
[jǔ, ㄐㄩˇ, / ] to lift; to hold up; to cite; to enumerate; to act; to raise; to choose; to elect, #3,059 [Add to Longdo]
[jǔ bào, ㄐㄩˇ ㄅㄠˋ, / ] to report (malefactors to the police); to denounce, #3,718 [Add to Longdo]
[jǔ cuò, ㄐㄩˇ ㄘㄨㄛˋ, / ] to move; to act; action; decision; conduct; manner, #5,002 [Add to Longdo]
[jǔ dòng, ㄐㄩˇ ㄉㄨㄥˋ, / ] act; action; activity; move; movement, #6,425 [Add to Longdo]
[yī jǔ, ㄧ ㄐㄩˇ, / ] a move; an action; in one move; at a stroke; in one go, #6,699 [Add to Longdo]
[jǔ shǒu, ㄐㄩˇ ㄕㄡˇ, / ] to raise a hand; to put up one's hand (as signal), #7,667 [Add to Longdo]
[jǔ qǐ, ㄐㄩˇ ㄑㄧˇ, / ] heave; lift; uphold, #8,238 [Add to Longdo]
[gāo jǔ, ㄍㄠ ㄐㄩˇ, / ] lift up; hold high, #8,769 [Add to Longdo]
[liè jǔ, ㄌㄧㄝˋ ㄐㄩˇ, / ] (make a) list; enumerate, #13,182 [Add to Longdo]
[jǔ lì, ㄐㄩˇ ㄌㄧˋ, / ] to give an example, #13,400 [Add to Longdo]
[jǔ zhǐ, ㄐㄩˇ ㄓˇ, / ] bearing; manner; mien, #15,240 [Add to Longdo]
[jǔ zhòng, ㄐㄩˇ ㄓㄨㄥˋ, / ] weight-lifting (athletics), #15,370 [Add to Longdo]
[dà jǔ, ㄉㄚˋ ㄐㄩˇ, / ] carry out a large-scale (military) operation, #15,440 [Add to Longdo]
[bìng jǔ, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄩˇ, / ] develop simultaneously, #17,049 [Add to Longdo]
[jiǎn jǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄐㄩˇ, / ] to report (an offense to the authorities); to inform against sb, #17,700 [Add to Longdo]
轻而易[qīng ér yì jǔ, ㄑㄧㄥ ㄦˊ ㄧˋ ㄐㄩˇ, / ] easy; with no difficulty, #18,785 [Add to Longdo]
[kē jǔ, ㄎㄜ ㄐㄩˇ, / ] imperial examination, #22,664 [Add to Longdo]
[zhuàng jǔ, ㄓㄨㄤˋ ㄐㄩˇ, ] magnificent feat; impressive feat; heroic undertaking; heroic attempt, #22,839 [Add to Longdo]
[tuī jǔ, ㄊㄨㄟ ㄐㄩˇ, / ] elect; choose, #25,058 [Add to Longdo]
世瞩目[jǔ shì zhǔ mù, ㄐㄩˇ ㄕˋ ㄓㄨˇ ㄇㄨˋ, / ] attract worldwide attention, #25,967 [Add to Longdo]
手投足[jǔ shǒu tóu zú, ㄐㄩˇ ㄕㄡˇ ㄊㄡˊ ㄗㄨˊ, / ] lit. to lift a hand or move a leg (成语 saw); very easy; no effort at all, #27,042 [Add to Longdo]
[chuàng jǔ, ㄔㄨㄤˋ ㄐㄩˇ, / ] pioneering work, #27,419 [Add to Longdo]
两得[yī jǔ liǎng dé, ㄧ ㄐㄩˇ ㄌㄧㄤˇ ㄉㄜˊ, / ] one move, two gains (成语 saw); two birds with one stone, #29,818 [Add to Longdo]
手之劳[jǔ shǒu zhī láo, ㄐㄩˇ ㄕㄡˇ ㄓ ㄌㄠˊ, / ] as easy as lifting one's hand (成语 saw); no effort at all; you only have to lift a finger, #36,167 [Add to Longdo]
不胜枚[bù shèng méi jǔ, ㄅㄨˋ ㄕㄥˋ ㄇㄟˊ ㄐㄩˇ, / ] too numerous to mention individually or one by one, #37,141 [Add to Longdo]
妄动[qīng jǔ wàng dòng, ㄑㄧㄥ ㄐㄩˇ ㄨㄤˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] to act blindly without thinking (成语 saw), #37,396 [Add to Longdo]
[xuǎn jǔ quán, ㄒㄩㄢˇ ㄐㄩˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] suffrage, #39,191 [Add to Longdo]
明智之[míng zhì zhī jǔ, ㄇㄧㄥˊ ㄓˋ ㄓ ㄐㄩˇ, / ] sensible act, #39,307 [Add to Longdo]
世闻名[jǔ shì wén míng, ㄐㄩˇ ㄕˋ ㄨㄣˊ ㄇㄧㄥˊ, / ] (saying) world famous, #39,685 [Add to Longdo]
[jǔ rén, ㄐㄩˇ ㄖㄣˊ, / ] a candidate for the Imperial exams, #41,116 [Add to Longdo]
[jǔ jiàn, ㄐㄩˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] recommend (a person), #43,746 [Add to Longdo]
多此一[duō cǐ yī jǔ, ㄉㄨㄛ ㄘˇ ㄧ ㄐㄩˇ, / ] to do more than is required (成语 saw); superfluous; guilding the lily, #47,721 [Add to Longdo]
[xuǎn jǔ rén, ㄒㄩㄢˇ ㄐㄩˇ ㄖㄣˊ, / ] selector; chooser, #51,284 [Add to Longdo]
[zhòng jǔ, ㄓㄨㄥˋ ㄐㄩˇ, / ] to pass imperial examination, #58,200 [Add to Longdo]
不识抬[bù shí tái jǔ, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄊㄞˊ ㄐㄩˇ, / ] fail to appreciate sb's kindness; not know how to appreciate favors, #75,897 [Add to Longdo]
共襄盛[gòng xiāng shèng jǔ, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄤ ㄕㄥˋ ㄐㄩˇ, / ] to cooperate on a great undertaking; joint project; communal undertaking, #77,174 [Add to Longdo]
[shèng jǔ, ㄕㄥˋ ㄐㄩˇ, / ] grand event; magnificent undertaking, #89,818 [Add to Longdo]
[wǔ jǔ, ㄨˇ ㄐㄩˇ, ] successful military candidate in the imperial provincial examination, #93,464 [Add to Longdo]
[Gá jǔ pài, ㄍㄚˊ ㄐㄩˇ ㄆㄞˋ, / ] Geju (Tibetan: transmit word of Buddha) sect of Tibetan Buddhist, #176,689 [Add to Longdo]
共襄善[gòng xiāng shàn jǔ, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄤ ㄕㄢˋ ㄐㄩˇ, / ] joint charity project; communal philantrophic undertaking, #285,899 [Add to Longdo]
百端待[bǎi duān dài jǔ, ㄅㄞˇ ㄉㄨㄢ ㄉㄞˋ ㄐㄩˇ, / ] a thousand things remain to be done; numerous tasks remain to be undertaken, #425,782 [Add to Longdo]
[bāo jǔ, ㄅㄠ ㄐㄩˇ, / ] to summarize; to swallow up; to annex; to merge [Add to Longdo]
地方选[dì fāng xuán jǔ, ㄉㄧˋ ㄈㄤ ㄒㄩㄢˊ ㄐㄩˇ, / ] local election [Add to Longdo]
多党选[duō dǎng xuǎn jǔ, ㄉㄨㄛ ㄉㄤˇ ㄒㄩㄢˇ ㄐㄩˇ, / ] multiparty election [Add to Longdo]
差额选[chā é xuǎn jǔ, ㄔㄚ ㄜˊ ㄒㄩㄢˇ ㄐㄩˇ, / ] competitive election (i.e. with more than one candidate) [Add to Longdo]
[shǒu jǔ, ㄕㄡˇ ㄐㄩˇ, / ] a salute; hands raised [Add to Longdo]
有选[yǒu xuǎn jǔ quán, ㄧㄡˇ ㄒㄩㄢˇ ㄐㄩˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] constituent [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top