ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*严*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -严-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[严, yán, ㄧㄢˊ] strict, rigorous, rigid; stern
Radical: , Decomposition:   亚 [, ㄧㄚˋ]  厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]
Etymology: -, Rank: 545
[俨, yǎn, ㄧㄢˇ] grave, respectful; majestic
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  严 [yán, ㄧㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] person, Rank: 3559
[酽, yàn, ㄧㄢˋ] thick, strong (as a beverage)
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]  严 [yán, ㄧㄢˊ]
Etymology: [ideographic] Hard 严 liquor 酉; 严 also provides the pronunciation, Rank: 6040

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yán zhòng, ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ, / ] grave; serious; severe; critical, #597 [Add to Longdo]
[yán gé, ㄧㄢˊ ㄍㄜˊ, / ] strict; stringent; tight; rigorous, #1,382 [Add to Longdo]
[yán sù, ㄧㄢˊ ㄙㄨˋ, / ] solemn; solemnity, #4,016 [Add to Longdo]
[yán, ㄧㄢˊ, / ] (air or water) tight; stern; serious; strict; severe; surname Yan, #4,226 [Add to Longdo]
[yán lì, ㄧㄢˊ ㄌㄧˋ, / ] severe; strict, #5,469 [Add to Longdo]
[yán jùn, ㄧㄢˊ ㄐㄩㄣˋ, / ] grim; severe; rigorous, #6,231 [Add to Longdo]
[zūn yán, ㄗㄨㄣ ㄧㄢˊ, / ] dignity; sanctity; honor, #6,747 [Add to Longdo]
[yán mì, ㄧㄢˊ ㄇㄧˋ, / ] strict; tight (organization, surveillance etc), #7,926 [Add to Longdo]
[yán jìn, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˋ, / ] strictly prohibit, #8,840 [Add to Longdo]
[yán jǐn, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˇ, / ] rigorous; strict; careful; cautious; compact; well-knit, #9,668 [Add to Longdo]
[zhuāng yán, ㄓㄨㄤ ㄧㄢˊ, / ] stately, #12,642 [Add to Longdo]
[yán hán, ㄧㄢˊ ㄏㄢˊ, / ] bitter cold; severe winter, #16,853 [Add to Longdo]
[wēi yán, ㄨㄟ ㄧㄢˊ, / ] dignified; imposing; august; awe-inspiring; awe; prestige; dignity, #18,686 [Add to Longdo]
[yán fáng, ㄧㄢˊ ㄈㄤˊ, / ] to take strict precautions; on your guard, #21,087 [Add to Longdo]
重性[yán zhòng xìng, ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] seriousness, #21,613 [Add to Longdo]
[yán zhèng, ㄧㄢˊ ㄓㄥˋ, / ] sternly; solemn, #22,704 [Add to Longdo]
[yán kù, ㄧㄢˊ ㄎㄨˋ, / ] bitter; harsh; grim; ruthless; severe; cut-throat (competition), #28,517 [Add to Longdo]
[jiè yán, ㄐㄧㄝˋ ㄧㄢˊ, / ] martial law; emergency measures, #31,391 [Add to Longdo]
[yán shǒu, ㄧㄢˊ ㄕㄡˇ, / ] closely observe, #33,026 [Add to Longdo]
[yán dōng, ㄧㄢˊ ㄉㄨㄥ, / ] severe winter, #33,433 [Add to Longdo]
戒备森[jiè bèi sēn yán, ㄐㄧㄝˋ ㄅㄟˋ ㄙㄣ ㄧㄢˊ, / ] heavily-guarded, #43,004 [Add to Longdo]
[yán kē, ㄧㄢˊ ㄎㄜ, / ] severe; harsh, #46,432 [Add to Longdo]
[Yán Fù, ㄧㄢˊ ㄈㄨˋ, / ] Yan Fu (1853-1921), influential Chinese writer and translator of Western books, esp. on social sciences, #50,100 [Add to Longdo]
[yán cí, ㄧㄢˊ ㄘˊ, / ] forceful (criticism etc); to use strong words, #53,963 [Add to Longdo]
惩不贷[yán chéng bù dài, ㄧㄢˊ ㄔㄥˊ ㄅㄨˋ ㄉㄞˋ, / ] to punish strictly with no leniency (成语 saw); to punish and show no mercy; zero tolerance, #64,222 [Add to Longdo]
[yán jiā, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄚ, / ] to increase vigilance; to take more rigorous (precautions), #74,284 [Add to Longdo]
[jiè yán lìng, ㄐㄧㄝˋ ㄧㄢˊ ㄌㄧㄥˋ, / ] martial law, #84,692 [Add to Longdo]
章孝[zhāng xiào yán, ㄓㄤ ㄒㄧㄠˋ ㄧㄢˊ, / ] John Chang (Taiwan Foreign Minister), #98,980 [Add to Longdo]
[huá yán jīng, ㄏㄨㄚˊ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄥ, / ] Avatamsaka sutra of the Huayan school; also called Buddhavatamsaka-mahavaipulya Sutra, the Flower adornment sutra or the Garland sutra, #104,147 [Add to Longdo]
壁垒森[bì lěi sēn yán, ㄅㄧˋ ㄌㄟˇ ㄙㄣ ㄧㄢˊ, / ] closely guarded; strongly fortified; sharply divided, #105,258 [Add to Longdo]
[jiě yán, ㄐㄧㄝˇ ㄧㄢˊ, / ] to lift restrictions (such as curfew or martial law), #134,610 [Add to Longdo]
[huá yán zōng, ㄏㄨㄚˊ ㄧㄢˊ ㄗㄨㄥ, / ] Chinese Buddhist school founded on the Buddhavatamsaka-mahavaipulya Sutra (Garland sutra), #136,921 [Add to Longdo]
[yán chì, ㄧㄢˊ ㄔˋ, / ] careful; precise, #225,903 [Add to Longdo]
加申饬[yán jiā shēn chì, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄚ ㄕㄣ ㄔˋ, / ] serious warning [Add to Longdo]
[yán cí, ㄧㄢˊ ㄘˊ, / ] strict and compassionate; strict as a father and tender as a mother [Add to Longdo]
格来说[yán gé lái shuō, ㄧㄢˊ ㄍㄜˊ ㄌㄞˊ ㄕㄨㄛ, / ] strictly speaking [Add to Longdo]
格来讲[yán gé lái jiǎng, ㄧㄢˊ ㄍㄜˊ ㄌㄞˊ ㄐㄧㄤˇ, / ] strictly speaking [Add to Longdo]
格隔离[yán gé gé lí, ㄧㄢˊ ㄍㄜˊ ㄍㄜˊ ㄌㄧˊ, / ] rigorous isolation [Add to Longdo]
[yán jùn, ㄧㄢˊ ㄐㄩㄣˋ, / ] tight; strict; severe; stern; difficult [Add to Longdo]
[yán jǐn, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˇ, / ] strict; tight [Add to Longdo]
[yán cí, ㄧㄢˊ ㄘˊ, / ] stern words [Add to Longdo]
重问题[yán zhòng wèn tí, ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ, / ] serious problem [Add to Longdo]
重后果[yán zhòng hòu guǒ, ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ ㄏㄡˋ ㄍㄨㄛˇ, / ] grave consequence; serious repercussion [Add to Longdo]
重关切[yán zhòng guān qiè, ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ ㄍㄨㄢ ㄑㄧㄝˋ, / ] serious concern [Add to Longdo]
妻子管得[qī zi guǎn dé yán, ㄑㄧ ㄗ˙ ㄍㄨㄢˇ ㄉㄜˊ ㄧㄢˊ, / ] hen-pecked male (esp. one obliged to forsake male friends) [Add to Longdo]
妻管[qī guǎn yán, ㄑㄧ ㄍㄨㄢˇ ㄧㄢˊ, / ] hen-pecked male (esp. one obliged to forsake male friends) [Add to Longdo]
经大方广佛[huá yán jīng dà fāng guǎng fó, ㄏㄨㄚˊ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˋ ㄈㄤ ㄍㄨㄤˇ ㄈㄛˊ, 广 / ] Avatamsaka sutra of the Huayan school; also called Buddhavatamsaka-mahavaipulya Sutra, the Flower adornment sutra or the Garland sutra [Add to Longdo]
越来越[yuè lái yuè yán zhòng, ㄩㄝˋ ㄌㄞˊ ㄩㄝˋ ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ, / ] to become more serious every day [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top