ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*世*

   
251 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -世-
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[shì jiè, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ] (n ) โลก

Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
界遺産[sekai isan] (n ) World Heritage

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[世, shì, ㄕˋ] generation, era, age; world
Radical: Decomposition: 廿 (niàn ㄋㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictographic] Three leaves on a branch,  Rank: 181
[泄, xiè, ㄒㄧㄝˋ] drip, leak, vent; to disperse; to reduce
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  世 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] water,  Rank: 2,010
[屉, tì, ㄊㄧˋ] drawer, tier; pad, screen, tray
Radical: Decomposition: 尸 (shī )  世 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 3,127
[绁, xiè, ㄒㄧㄝˋ] to shorten, to contract; tie, leash
Radical: Decomposition: 纟 (sī )  世 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] thread,  Rank: 6,521
[贳, shì, ㄕˋ] to borrow; to pardon; loan
Radical: Decomposition: 世 (shì ㄕˋ)  贝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 6,977
[屜, tì, ㄊㄧˋ] drawer, tier; pad, screen, tray
Radical: Decomposition: 尸 (shī )  彳 (chì ㄔˋ)  世 (shì ㄕˋ) 
Etymology: []
[枼, yè, ㄧㄝˋ] table; flat pieces of wood; a slip, a leaf
Radical: Decomposition: 世 (shì ㄕˋ)  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] wood

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shì jiè, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ, ] world, #176 [Add to Longdo]
[shì jì, ㄕˋ ㄐㄧˋ, / ] century, #1,101 [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, ] life; age; generation; era; world; lifetime, #1,716 [Add to Longdo]
界杯[shì jiè bēi, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄅㄟ, ] World Cup, #2,367 [Add to Longdo]
[quán shì jiè, ㄑㄩㄢˊ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ, ] worldwide; entire world, #2,503 [Add to Longdo]
[qù shì, ㄑㄩˋ ㄕˋ, ] to pass away; to die, #5,298 [Add to Longdo]
[shì shàng, ㄕˋ ㄕㄤˋ, ] on earth, #5,350 [Add to Longdo]
锦赛[shì jǐn sài, ㄕˋ ㄐㄧㄣˇ ㄙㄞˋ, / ] world skating championship, #5,652 [Add to Longdo]
[shì rén, ㄕˋ ㄖㄣˊ, ] (common) people, #7,970 [Add to Longdo]
[shì jiān, ㄕˋ ㄐㄧㄢ, / ] world; earth, #8,681 [Add to Longdo]
[shì shì, ㄕˋ ㄕˋ, ] to pass away; to die, #9,861 [Add to Longdo]
[rù shì, ㄖㄨˋ ㄕˋ, ] to join the WTO; cf China joined WTO in 2003, after 15 years' negotiations, #9,966 [Add to Longdo]
界观[shì jiè guān, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄍㄨㄢ, / ] worldview; world outlook; Weltanschauung, #10,254 [Add to Longdo]
界纪录[shì jiè jì lù, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄐㄧˋ ㄌㄨˋ, / ] world record, #10,703 [Add to Longdo]
[yī shì, ㄧ ㄕˋ, ] generation; period of 30 years; one's whole lifetime; lifelong; age; era; times; the whole world; the First (of named European Kings), #11,071 [Add to Longdo]
[wèn shì, ㄨㄣˋ ㄕˋ, / ] to be published; to come out, #11,180 [Add to Longdo]
贸组织[shì mào zǔ zhī, ㄕˋ ㄇㄠˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / 貿] WTO (World Trade Organization), #11,358 [Add to Longdo]
[luàn shì, ㄌㄨㄢˋ ㄕˋ, / ] the world in chaos; troubled times; (in Buddhism) the mortal world, #11,627 [Add to Longdo]
界大战[shì jiè dà zhàn, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄉㄚˋ ㄓㄢˋ, / ] world war, #12,108 [Add to Longdo]
[shì sú, ㄕˋ ㄙㄨˊ, ] profane; secular; worldly, #12,750 [Add to Longdo]
[shì jiā, ㄕˋ ㄐㄧㄚ, ] family influential for generations; aristocratic family, #12,829 [Add to Longdo]
界末日[shì jiè mò rì, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄛˋ ㄖˋ, ] end of the world, #13,273 [Add to Longdo]
[zài shì, ㄗㄞˋ ㄕˋ, ] to be alive, #14,441 [Add to Longdo]
界卫生组织[Shì jiè Wèi shēng Zǔ zhī, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] World Health Organization (WHO), #14,691 [Add to Longdo]
界银行[Shì jiè Yín háng, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ˊ ㄏㄤˊ, / ] World Bank, #14,793 [Add to Longdo]
[xīn shì jiè, ㄒㄧㄣ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ, ] New World, #14,916 [Add to Longdo]
[hòu shì, ㄏㄡˋ ㄕˋ, / ] later generations, #15,871 [Add to Longdo]
[rén shì, ㄖㄣˊ ㄕˋ, ] human world, #16,006 [Add to Longdo]
[shì shì, ㄕˋ ㄕˋ, ] affairs of life; things of the world, #16,358 [Add to Longdo]
[shì dài, ㄕˋ ㄉㄞˋ, ] generation; an era; accumulation of years; passing on from generation to generation, #17,182 [Add to Longdo]
界贸易组织[shì jiè mào yì zǔ zhī, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / 貿] WTO (World Trade Organization), #17,307 [Add to Longdo]
[shèng shì, ㄕㄥˋ ㄕˋ, ] a flourishing period; period of prosperity; a golden age, #17,721 [Add to Longdo]
[miàn shì, ㄇㄧㄢˋ ㄕˋ, ] to be published (of art, literary works etc); to come out; to take shape; to see the light of day, #17,999 [Add to Longdo]
[Lǐ Shì mín, ㄌㄧˇ ㄕˋ ㄇㄧㄣˊ, ] Li Shimin, personal name of second Tang emperor Taizong 唐太宗 (reigned 626-649), #18,660 [Add to Longdo]
[shēn shì, ㄕㄣ ㄕˋ, ] one's life experience; one's lot, #19,730 [Add to Longdo]
[chū shì, ㄔㄨ ㄕˋ, ] to enter the world (i.e. to be born); to be reborn (in Christianity), #19,777 [Add to Longdo]
一生一[yī shēng yī shì, ㄧ ㄕㄥ ㄧ ㄕˋ, ] a whole lifetime (成语 saw); all my life, #20,067 [Add to Longdo]
[zhōng shì jì, ㄓㄨㄥ ㄕˋ ㄐㄧˋ, / ] medieval; Middle Ages, #22,224 [Add to Longdo]
[Yuán Shì kǎi, ㄩㄢˊ ㄕˋ ㄎㄞˇ, / ] Yuan Shikai (1859-1916), senior general of late Qing, subsequently warlord and self-proclaimed emperor of China, #22,379 [Add to Longdo]
[chén shì, ㄔㄣˊ ㄕˋ, / ] this mortal life; the mundane world, #23,100 [Add to Longdo]
[chǔ shì, ㄔㄨˇ ㄕˋ, / ] to conduct oneself in society, #23,621 [Add to Longdo]
第三[dì sān shì jiè, ㄉㄧˋ ㄙㄢ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ, ] Third World, #23,817 [Add to Longdo]
[guò shì, ㄍㄨㄛˋ ㄕˋ, / ] to die; to pass away, #25,363 [Add to Longdo]
[zhuǎn shì, ㄓㄨㄢˇ ㄕˋ, / ] (Buddhist) reincarnation; (Buddhist) transmigration, #25,669 [Add to Longdo]
瞩目[jǔ shì zhǔ mù, ㄐㄩˇ ㄕˋ ㄓㄨˇ ㄇㄨˋ, / ] attract worldwide attention, #25,967 [Add to Longdo]
[chuán shì, ㄔㄨㄢˊ ㄕˋ, / ] handed down from ancient times; family heirloom, #29,642 [Add to Longdo]
外桃源[shì wài táo yuán, ㄕˋ ㄨㄞˋ ㄊㄠˊ ㄩㄢˊ, ] the Garden of the Peaches of Immortality; Shangri-la; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la), #31,547 [Add to Longdo]
[jiù shì zhǔ, ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄓㄨˇ, ] the Savior (in Christianity), #31,956 [Add to Longdo]
[xiàn shì, ㄒㄧㄢˋ ㄕˋ, / ] this life; tolose face; to be disgraced, #34,231 [Add to Longdo]
纪末[shì jì mò, ㄕˋ ㄐㄧˋ ㄇㄛˋ, / ] end of the century, #34,317 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
一代[いっせいちだい, isseichidai] (phrase) ครั้งหนึ่งในชีวิต
[せたい, setai] (n) ครอบครัว, หลังคาเรือน(ลักษณนาม)
[せかい, sekai] (n) โลก
[そうせいき, souseiki] (n) หนังสือปฐมกาล หนังสือเล่มแรกของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า)
[じせだい, jisedai] (n) รุ่นถัดไป

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[せいき, seiki] (n) ศตวรรษ, ยุคสมัย
界遺産[sekai isan, sekai isan] (n ) มรดกโลก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[せかい, sekai] Thai: โลก English: world
[せわ, sewa] Thai: การดูแลเอาใจใส่ การอุปถัมภ์ช่วยเหลือ English: looking after
[せわ, sewa] Thai: ช่วยเหลือ English: aid

Japanese-English: EDICT Dictionary
あの[あのよ, anoyo] (n,adj-no) the other world; world of the dead; (P) [Add to Longdo]
辞(P);御[おせじ, oseji] (n) (See 辞) flattery; compliment; (P) [Add to Longdo]
辞にもうまいとは言えない;お辞にもうまいとはいえない[おせじにもうまいとはいえない, osejinimoumaitohaienai] (exp,adj-i) With the best will in the world, you can't say that it's good [Add to Longdo]
話;御[おせわ, osewa] (n) help; aid; assistance [Add to Longdo]
話さま;御話様[おせわさま, osewasama] (exp) thanks for taking care of me; thanks for taking care of my loved one [Add to Longdo]
話になる;御話になる[おせわになる, osewaninaru] (exp,v5r) (See 話になる) to receive favor (favour); to be much obliged to someone; to be indebted; to be grateful [Add to Longdo]
話をする;御話をする[おせわをする, osewawosuru] (exp,vs-i) to take care of [Add to Longdo]
この[このよ, konoyo] (n,adj-no) this world; the present life [Add to Longdo]
このを去る[このよをさる, konoyowosaru] (exp,v5r) to leave this world; to die [Add to Longdo]
この度は大変お話になりありがとうございました;このたびは大変お話になりありがとうございました[このたびはたいへんおせわになりありがとうございました, konotabihataihen'osewaninariarigatougozaimashita] (exp) thank you for all your hard work [Add to Longdo]
パンと見[パンとみせもの, pan tomisemono] (exp) bread and circuses [Add to Longdo]
[あせい, asei] (n) (obsc) timeserving [Add to Longdo]
阿闍コンプレックス[あじゃせコンプレックス, ajase konpurekkusu] (n) Ajase complex (feelings of guilt towards one's mother) [Add to Longdo]
[いせかい, isekai] (n) parallel universe (e.g. in SF) [Add to Longdo]
[いせだい, isedai] (adj-f) intergenerational; of different generations [Add to Longdo]
代間[いせだいかん, isedaikan] (adj-f) intergenerational [Add to Longdo]
[いっせい(P);いっせ, issei (P); isse] (n) a lifetime; a generation; foreign immigrant; Japanese immigrant to USA; (P) [Add to Longdo]
の雄[いっせいのゆう, isseinoyuu] (n) greatest hero (mastermind) of the age [Add to Longdo]
を風靡する[いっせいをふうびする, isseiwofuubisuru] (exp,vs-i) take the world by storm; to hold sway over the minds of the people [Add to Longdo]
一元[いっせいいちげん, isseiichigen] (n) the practice of assigning one era name to one emperor [Add to Longdo]
一代[いっせいちだい;いっせいいちだい(ik), isseichidai ; isseiichidai (ik)] (n,adj-no) once in a lifetime; the first and last occurrence (event, experience) of one's lifetime [Add to Longdo]
[いっせいき, isseiki] (n) century [Add to Longdo]
風靡[いっせいふうび, isseifuubi] (n) ruling the times; holding sway over the minds of the people [Add to Longdo]
一番出[いちばんしゅっせ, ichibanshusse] (n) newly recruited sumo wrestlers in the first round of presentation after mae-zumo [Add to Longdo]
隠り;隠;幽[かくりよ, kakuriyo] (n) (obsc) (See あの) afterlife; realm of the dead [Add to Longdo]
[えいせい, eisei] (n) eternity; perpetuity; immortality; permanence [Add to Longdo]
中立[えいせいちゅうりつ, eiseichuuritsu] (n) permanent neutrality [Add to Longdo]
中立国[えいせいちゅうりつこく, eiseichuuritsukoku] (n) permanent neutral country [Add to Longdo]
[えんせい, ensei] (n) pessimism; weariness with life [Add to Longdo]
[えんせいか, enseika] (n) pessimist [Add to Longdo]
[えんせいかん, enseikan] (n) pessimistic view of life; pessimism [Add to Longdo]
自殺[えんせいじさつ, enseijisatsu] (n,vs) killing oneself out of despair (disgust with life) [Add to Longdo]
主義[えんせいしゅぎ, enseishugi] (n,adj-no) pessimism [Add to Longdo]
[えんせいてき, enseiteki] (adj-na) pessimistic [Add to Longdo]
悲観者[えんせいひかんしゃ, enseihikansha] (n) pessimist [Add to Longdo]
黄金[おうごんせかい, ougonsekai] (n) utopia [Add to Longdo]
沖積[ちゅうせきせい, chuusekisei] (n) (See 完新) alluvial epoch (i.e. the Holocene epoch) [Add to Longdo]
下の[しものせわ, shimonosewa] (n) care for people (patients) with bedpans, urinary bottles, etc. [Add to Longdo]
[げせわ, gesewa] (n) common saying; common phrase; juicy (story) [Add to Longdo]
仮の[かりのよ, karinoyo] (n) this transient world [Add to Longdo]
可能界モデル[かのうせかいモデル, kanousekai moderu] (n) possible-world model [Add to Longdo]
我がの春[わがよのはる, wagayonoharu] (n) heyday; prime [Add to Longdo]
[かくせいてき, kakuseiteki] (adj-na) epoch-making [Add to Longdo]
[がいせい, gaisei] (n) deploring the course of public events [Add to Longdo]
憂国[がいせいゆうこく, gaiseiyuukoku] (n) worrying about the conditions of the country out of sheer patriotism [Add to Longdo]
[かくせい, kakusei] (n) previous age [Add to Longdo]
の感が有る[かくせいのかんがある, kakuseinokangaaru] (exp) to be poles apart [Add to Longdo]
遺伝[かくせいいでん, kakuseiiden] (n,adj-no) atavism; throwback; reappearance of an earlier characteristic; skipping a generation; reversion to ancestral type [Add to Longdo]
活字[かつじせろん, katsujiseron] (n) public opinion (sentiment) as reflected in the print media [Add to Longdo]
[かんぜより, kanzeyori] (n) twisted paper; twisted-paper string [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Do you think the Supersonics will go all the way to the world championships?「スーパーソニック」は界制覇すると思うかい。
"Have I ever thought of buying a new pair of shoes?" "Mind your own business."「新しい靴買おうなんて思ったことあるかって?」「大きなお話だよ」
"Hello, people of the world!"界のみなさん、こんにちは」と。
Although the phrase 'world peace' sounds attractive, the road to world peace is very long and full of troubles.界平和」という言葉は魅力的に聞こえるが、界平和への道は長く苦難に満ちている。
Suppose there was a worldwide oil shortage in ten years' time. What would happen to the industrialised countries?10年経って、界に石油が不足すると仮定しよう。工業国に何が起こるだろうか。
The fine arts flourished in Italy in the 15th century.15紀のイタリアでは美術が栄えた。
In 1603, when King James I came into power, football was allowed again.1603年、ジェームズ一が政権の座についたとき、フットボールは再び許可されたのです。
Hanson is wrong when he states international economic developments led to great migrations of labour in the seventeenth century.17紀に国際経済論の発展が労働力の大移動を導いたとハンセンが述べているが、これは誤りである。
In the late eighteenth century, a passport for an American was usually signed by the President of the United States.18紀の後半には、アメリカ人のパスポートは通常、合衆国大統領によって署名されていた。
Fashion in the eighteenth century emphasized the bosom.18紀の流行は胸の部分を強調していた。
In 1939, as in 1914, the world was on the brink of war.1939年には、1914年と同様、界は戦争の危機に瀕していた。
In 1997, the world was surprised again when Mother Teresa died.1997年にマザー・テレサが死んだとき、界の人々は再び驚いた。
In the 19th century, the number of immigrants swelled rapidly.19紀には移民の数が急激に増大した。
The 19th century saw the Industrial Revolution.19紀には事業革命が起こった。
During the 19th century, many inventions were developed.19紀には多くの発明がなされることになった。
The nineteenth century was the age of the white men's civilization.19紀は白人文明の時代だった。
Even at the end of the nineteenth century, sailors in the British Navy were not permitted to use knives and forks because using them was considered a sign of weakness.19紀末でも、イギリス海軍の船員は、そうすることが弱さの印だという理由で、ナイフとフォークを使うことを許されていなかった。
Not until the end of the nineteenth century, did plant breeding become a scientific discipline.19紀末になって初めて植物の品種改良は科学の一分野となった。
A century is one hundred years.紀は100年です。
2001 is the year when the 21st century begins.2001年は21紀の始まる年です。
In the course of the twentieth century all this changed.20紀の間に、こうしたことすべてが変わった。
There is no telling how far science may have progressed by the end of the twentieth century.20紀の終わりまでに科学がどこまで進歩しているか、見当もつかない。
Can you imagine what the 21st century will be like?21紀がどのようになるか想像できますか。
The twenty-first century begins in 2001.21紀は2001年に始まる。
The 21st century belongs to Asia.21紀はアジアの時代である。
The twenty-first century starts in just a few years.21紀はほんの数年で始まる。
The 21st century is going to be based on economic power.21紀は経済力を基盤とするようになるだろう。
Even three centuries ago, most Western Europeans still used their fingers.紀前においてさえも、ほとんどの西ヨーロッパ人はまだ指を使っていた。
In the 6th century the Anglo-Saxons adopted Roman characters.紀にアングロ・サクソン族はローマ文字を採用した。
The TGV goes faster than any other train in the world.TGVは界の他のどの列車よりも速く走る。
WHO stands for World Health Organization.WHOとは界保健機構を表す。
By tomorrow morning all the world will have been covered with snow.あすの朝までには一面の銀界になっているだろう。
What a lonely world it would be with you away!あなたがいなくなったら、このは本当に侘びしくなるわ。 [F]
When you said you'd look after Spot, you knew there'd be responsibilities.あなたがスポットを話するって言ったとき、そういった責任が生じるのは分かっていたはずでしょ。
Who will look after your cat while you are away?あなたが不在の間、誰があなたの猫の話をするのか。
If you are to be a good world citizen, you should try to be free of any prejudices.あなたが立派な界市民になろうとするのなら、偏見は持たないように努力すべきである。
Both you and I must take care of the dog.あなたと私の両方が犬の話をしなければならない。
I am ready to do anything that I can for you, because I owe you a great deal.あなたにはずいぶんお話になりましたから、私にできることなら何でも喜んでいたします。
I'll look after your child while you are away.あなたの留守中は、私がお子さんの話をします。
You must look after the child.あなたはその子供の話をしなければならない。
You can't care for pets.あなたはペットの話ができない。
Can you go around the world in a day?あなたは一日で界を回ることが出来ますか。
You must take care of the dog.あなたは犬の話をしなければならない。
You must look after the child.あなたは子供を話しなければならない。
You know nothing of the world.あなたは間知らずですね。
You look as if you don't have a care in the world.あなたは浮きの悩みがないような顔をしている。
It is a pity that a man of your ability should remain unknown to the world.あなたほどの才能の持ち主が間に知られずにいるのは惜しいことです。
I think that actress is one of the most beautiful women on earth.あの女優は界中で最も美しい女性の一人だと思う。
The Amazon is the second longest river in the world after the Nile.アマゾン川は、ナイル川に次いで界で二番目に長い川だ。
So much has happened it's as if the whole world is flipped upside down.あまりにもいろんな事が起こって界中がひっくり返ったみたいだ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mom, you are my sunshine and idol.[CN] 她让我出生在这个界上 Episode #1.2 (2004)
#We don't have to care if the whole world knows #[CN] 我们不需要关心 是否全界都知道 One Hour with You (1932)
I don't know much about the literary world, but maybe if it got a lucky break, it would sell.[JA] (佑希) 私は本の界に 詳しくないんですけど 何かきっかけがあれば 売れるものなんでしょうか? Appeal (2017)
Does the world belong to you, Mr. Preysing?[CN] 這界只屬於你一個人嗎, 普萊辛格先生? Grand Hotel (1932)
By normal logic, it's only natural.[JA] それは の中の理屈で言っても当然です Emotions (2017)
Against all odds, Kid Chocolate made it out of Grand Rapids, reaching the pinnacle of the sport as he won the middleweight championship of the world.[JA] 彼はグランドラピッズを 抜け出し 界の頂点に立った ミドル級の 界チャンピオンだ CounterPunch (2017)
Twelve rounds of boxing for the WBO middleweight championship of the world.[JA] WBO界ミドル級 タイトルマッチ12回戦 CounterPunch (2017)
Junior![CN] 二 Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
"Once our trains and troops cross that bridge, nothing on the earth can stop us."[CN] 一旦我军火车和部队越过桥 上没有东西可抵挡我们 The General (1926)
I served as a surgeon in the Great War... till the end.[CN] (第一次)界大戰的時候, 我在軍隊裏做外科醫生... 直到戰爭結束. Grand Hotel (1932)
Aren't there a lot of people in the word, though?[CN] 實際上這個界並沒有那麼多人,不是麼? Applause (1929)
I'm the motherfucking world champion. - What?[JA] 俺は界チャンピオンだ CounterPunch (2017)
Fang Shih-yu.[CN] 方 Kung Fu Invaders (1974)
She had got the better of herself and asked for none of the things that belonged to this world.[CN] "她牺牲了她自己的需求 而对这个界却一无所求" The Phantom Carriage (1921)
"You have possessed all that is most wonderful, but you have lost it!"[CN] "你将明白,你所拥有的那件东西是 界上最珍贵的,而你现在遗失了它! The Phantom Carriage (1921)
We've come to a world now where winning is all that matters.[JA] 今や勝つことが すべてという界よ 今や勝つことが すべてという界よ キャシー・デューバ ボクシング・ プロモーター CounterPunch (2017)
There are things in this world that cannot be explained logically.[JA] の中には 理屈では説明できないことがある Absolute (2017)
Jay, you're getting a glimpse of the future, Jay.[JA] 次代のスターだ CounterPunch (2017)
Maybe they'll go from two tomato can level to one tomato can level to, you know, half journeyman level.[JA] 弱い奴も ある程度の レベルに見える 弱い奴も ある程度の レベルに見える ポーリー・マリナッジ 元界ウェルター級 チャンピオン CounterPunch (2017)
Professional boxing, it's all about perception.[JA] プロの界では箔(はく)が重要だ CounterPunch (2017)
The man who murdered the internationally famous Nanaka Hiraki was a crazy fan.[JA] (ニュースキャスター) 界的に活躍する女優 開 菜々果さんを 殺害したのは 熱狂的なファンでした Reason (2017)
People are easily moved by emotional events.[JA] (花木(はなき)) 間はエモーショナルなものに 弱いですからね Ready (2017)
It would be folly to reject what Siegfried offers you as a brother and Kriemhild is worth more than all the gold in the world![CN] 齊格弗裏德是你的兄弟 不會拒絕你的要求的 而且克裏米爾特比全界的黃金更有價值 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
I owe a lot to Ms. Hiraki.[JA] 開さんには いろいろと お話になりましたので Reason (2017)
Spare my life, O hero, and I will make you the richest king on earth![CN] 繞過我吧! 勇士! 我會讓你成為上最富有的王! Die Nibelungen: Siegfried (1924)
"Everyone in this world has a different set of values."[JA] "の中には人間の数だけ 価値観の違いがある"と Confrontation (2017)
There are all kinds of people in this world.[JA] の中には いろんな人がいるんですね Values (2017)
That belt will still be with me.[JA] 努力し 犠牲を払って 勝ち取ったベルトだ 元界ミドル級 チャンピオン 元界ミドル級 チャンピオン CounterPunch (2017)
Small world.[CN] 界真小 Man of Science, Man of Faith (2005)
I will find a new logic yet to be expressed in this world.[JA] の中の理屈では 言い表せないような原石を掘り出し Emotions (2017)
'Cause there's nobody that's gonna get you to the top, where you need to be, and make the right money that you're supposed to be making, but Al.[JA] 界チャンピオンになりたい 見合った報酬も払ってくれる CounterPunch (2017)
Now, the world will finally realize how little talent Shin Michima really has.[JA] これで間も 道間 慎の 本当の実力に気が付くだろうね Disbanded (2017)
I have to look after all the women.[JA] 女たちの話は 全部僕がすること The Mysterious Million Yen Women (2017)
Is there a view like this in all the world, Helen?[CN] 海伦,界上其他地方也有像这样的景观吗? The Mummy (1932)
I take care of them.[JA] 僕はその話をする Reason (2017)
And some day, in all of Italy. - Why not in all the world?[CN] 为何不是届第一? A Farewell to Arms (1932)
If an orphan high-school girl had died in that fire, society would have enjoyed it more.[JA] 施設育ちの女子高生が焼死 間はもっと喜んだし 食いついたでしょうね Confrontation (2017)
Al Haymon is putting Kid Chocolate back in the ring against Andy Lee, an Irish fighter, who just so happens to have won that same WBO Middleweight Championship belt that Kid Chocolate gave up.[JA] ヘイモンはクイリンの 復帰戦を設定した 相手はアンディ・リー クイリンがベルトを返上した WBO界ミドル級の― CounterPunch (2017)
It seems you don't know this, but there are many people in this world who agree with my opinion.[JA] 君は知らないようだけど 間には 僕の評論に賛同してくれる人間が たくさんいるんだよ Absolute (2017)
In the near future, the whole world will know the name Shin Michima.[JA] 道間 慎の名前は 近いうちに 必ず間に知れ渡ります Appeal (2017)
Does one have to be a roughneck to get along in the world?[CN] 难道只有无赖的人 才能在上横行霸道? One Hour with You (1932)
But then, he just gave it up.[JA] 〝ピーター・クイリン 界ミドル級 チャンピオン〞 〝ピーター・クイリン 界ミドル級 チャンピオン〞 ところが王座を返上した CounterPunch (2017)
And the new WBO middleweight champion of the world,[JA] ピーター・〝キッド・ チョコレート〞・ クイリン ピーター・〝キッド・ チョコレート〞・ クイリン WBO界ミドル級 新チャンピオンです CounterPunch (2017)
That's what makes the world go round.[CN] 这是界会转动的原因 One Hour with You (1932)
Nothing is absolute in this world.[JA] (景介)絶対なんて の中には ありえないんですよ Absolute (2017)
I mean, who in their right mind gives up a championship title because they don't wanna face the best in their division?[JA] すべてはビジネスだ 元界ミドル級 チャンピオン 元界ミドル級 チャンピオン CounterPunch (2017)
I knew the Scroll of Thoth could bring thee back to life.[CN] 吾知月神卷轴 可令汝重生于 The Mummy (1932)
Thanks for looking after us, Shin.[JA] 慎さん お話になりました Disbanded (2017)
How very impolite of the 20th century to wake up the children.[CN] 这二十纪一到就 把孩子吵醒真不懂礼貌 Cavalcade (1933)
era, it's not the Ali era, it's not the Joe Louis era, the Rocky Marciano era.[JA] ポーリー・マリナッジ 元界ウェルター級 チャンピオン ポーリー・マリナッジ 元界ウェルター級 チャンピオン ポーリー・マリナッジ 元界ウェルター級 チャンピオン CounterPunch (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
協定界時[きょうていせかいじ, kyouteisekaiji] Coordinated Universal Time, UTC [Add to Longdo]
現在[げんざいせかい, genzaisekai] modern world [Add to Longdo]
代コンピュータ開発機構[しんせだいコンピュータかいはつきこう, shinsedai konpyu-ta kaihatsukikou] ICOT [Add to Longdo]
代コンピュータ技術開発機構[しんせだいコンピュータぎじゅつかいはつきこう, shinsedai konpyu-ta gijutsukaihatsukikou] The Institute for New Generation Computer Technology, ICOT [Add to Longdo]
界規模[せかいきぼ, sekaikibo] global (scale) [Add to Longdo]
界座標[せかいざひょう, sekaizahyou] world coordinate, WC [Add to Longdo]
界座標系[せかいざひょうけい, sekaizahyoukei] world coordinates, WC [Add to Longdo]
界情報インフラ[せかいじょうほうインフラ, sekaijouhou infura] global information infrastructure (GII) [Add to Longdo]
界的[せかいてき, sekaiteki] global [Add to Longdo]
界電気通信会議[せかいでんきつうしんかいぎ, sekaidenkitsuushinkaigi] International Telecommunications Union (ITU) [Add to Longdo]
界貿易機関[せかいぼうえききかん, sekaibouekikikan] World Trade Organization (WTO) [Add to Longdo]
[せだい, sedai] generation [Add to Longdo]
代管理[せだいかんり, sedaikanri] generation management [Add to Longdo]
相対代番号[そうたいせだいばんごう, soutaisedaibangou] relative generation number [Add to Longdo]
第5代コンピューター[だいごせだいコンピューター, daigosedai konpyu-ta-] the fifth generation computer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[よ, yo] -Welt, Zeitalter [Add to Longdo]
[せだい, sedai] Generation [Add to Longdo]
[せかい, sekai] Welt, Erde [Add to Longdo]
界史[せかいし, sekaishi] Weltgeschichte [Add to Longdo]
[せいき, seiki] Jahrhundert [Add to Longdo]
[せしゅう, seshuu] erblich, Erb- [Add to Longdo]
[せわ, sewa] Bemuehung, Fuersorge, Pflege [Add to Longdo]
[よろん, yoron] oeffentliche_Meinung [Add to Longdo]
[よろん, yoron] oeffentliche_Meinung, Oeffentlichkeit [Add to Longdo]
[せじ, seji] Kompliment, Schmeichelei [Add to Longdo]
[せけん, seken] -Welt, Oeffentlichkeit, Leute [Add to Longdo]
[ちゅうせい, chuusei] Mittelalter [Add to Longdo]
[にせい, nisei] zweite_Generation, Junior, II. [Add to Longdo]
[しゅっせ, shusse] Erfolg_im_Leben, schnelle_Karriere [Add to Longdo]
[きゅうせいぐん, kyuuseigun] Heilsarmee [Add to Longdo]
沖積[ちゅうせきせい, chuusekisei] Alluvium (Erdzeitalter) [Add to Longdo]
[うきよえ, ukiyoe] (japanischer) Farbholzschnitt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top