ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*不*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -不-
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
简单[] (n, vi, vt) ความหมาย

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[不, bù, ㄅㄨˋ] no, not, un-; negative prefix
Radical: , Decomposition:   一 [, ]  ?
Etymology: [ideographic] A bird flying toward the sky 一, Rank: 4
[还, hái, ㄏㄞˊ] also, besides; still, yet; to return
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  不 [, ㄅㄨˋ]
Etymology: [ideographic] Not 不 moving 辶, Rank: 80
[否, fǒu, ㄈㄡˇ] no, not, un-; final particle
Radical: , Decomposition:   不 [, ㄅㄨˋ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] no, Rank: 620
[环, huán, ㄏㄨㄢˊ] bracelet, ring; to surround, to loop
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  不 [, ㄅㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] jade, Rank: 681
怀[怀, huái, ㄏㄨㄞˊ] bosom, breast; to carry in one's bosom
Radical: , Decomposition:   忄 [xīn, ㄒㄧㄣ]  不 [, ㄅㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 762
[坏, huài, ㄏㄨㄞˋ] bad, rotten, spoiled; to break down
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  不 [, ㄅㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 832
[杯, bēi, ㄅㄟ] cup, glass; measure word for liquids
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  不 [, ㄅㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] tree, Rank: 1396
[歪, wāi, ㄨㄞ] slanted, askew, awry
Radical: , Decomposition:   不 [, ㄅㄨˋ]  正 [zhèng, ㄓㄥˋ]
Etymology: [ideographic] Not 不 straight 正, Rank: 2239
[甭, béng, ㄅㄥˊ] "there is no need"
Radical: , Decomposition:   不 [, ㄅㄨˋ]  用 [yòng, ㄩㄥˋ]
Etymology: [ideographic] Not 不 needed 用; 用 also provides the pronunciation, Rank: 3396
[丕, pī, ㄆㄧ] great, grand, glorious, distinguished
Radical: , Decomposition:   不 [, ㄅㄨˋ]  一 [, ]
Etymology: -, Rank: 3748
[钚, bù, ㄅㄨˋ] plutonium
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  不 [, ㄅㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 4311
[孬, nāo, ㄋㄠ] bad, cowardly, useless; rogue, scoundrel
Radical: , Decomposition:   不 [, ㄅㄨˋ]  好 [hǎo, ㄏㄠˇ]
Etymology: [ideographic] Not 不 good 好, Rank: 5588
[罘, fú, ㄈㄨˊ] a screen used in ancient times
Radical: , Decomposition:   罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]  不 [, ㄅㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] net, Rank: 5614
[盃, bēi, ㄅㄟ] glass, cup
Radical: , Decomposition:   不 [, ㄅㄨˋ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] dish

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bù, ㄅㄨˋ, ] (negative prefix); not; no, #13 [Add to Longdo]
[bù shì, ㄅㄨˋ ㄕˋ, ] no; is not; not, #114 [Add to Longdo]
[bù shi, ㄅㄨˋ ㄕ˙, ] fault; blame, #114 [Add to Longdo]
[bù néng, ㄅㄨˋ ㄋㄥˊ, ] cannot; must not; should not, #163 [Add to Longdo]
[bù huì, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] improbable; unlikely; will not (act,happen etc); have not learned to; be unable to, #233 [Add to Longdo]
[bù yào, ㄅㄨˋ ㄧㄠˋ, ] don't!; must not, #244 [Add to Longdo]
[bù guò, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄛˋ, / ] only; merely; no more than; but; however; anyway (to get back to a previous topic), #251 [Add to Longdo]
[bù tóng, ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ, ] different; distinct; not the same; not alike, #279 [Add to Longdo]
[bù duàn, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄢˋ, / ] unceasing; uninterrupted; continuous; constant, #441 [Add to Longdo]
知道[bù zhī dào, ㄅㄨˋ ㄓ ㄉㄠˋ, ] to not know, #458 [Add to Longdo]
[bù cuò, ㄅㄨˋ ㄘㄨㄛˋ, / ] correct; right; not bad; pretty good, #555 [Add to Longdo]
[bù jǐn, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄣˇ, / ] not only (this one); not just (...) but also, #640 [Add to Longdo]
[bù shǎo, ㄅㄨˋ ㄕㄠˇ, ] not (just) a few, #665 [Add to Longdo]
[bù dào, ㄅㄨˋ ㄉㄠˋ, ] not to arrive; not reaching; insufficient; less than, #706 [Add to Longdo]
[bìng bù, ㄅㄧㄥˋ ㄅㄨˋ, / ] not at all; emphatically not, #717 [Add to Longdo]
[shì bù shì, ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄕˋ, ] is or isn't; yes or no; whether or not, #868 [Add to Longdo]
[bù zài, ㄅㄨˋ ㄗㄞˋ, ] no more; no longer, #1,162 [Add to Longdo]
[bù liǎo, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˇ, ] unable to; without end, #1,164 [Add to Longdo]
[bù kě, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ, ] cannot; should not; must not, #1,177 [Add to Longdo]
[bù yòng, ㄅㄨˋ ㄩㄥˋ, ] need not, #1,223 [Add to Longdo]
[bù gǎn, ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ, ] not to dare, #1,233 [Add to Longdo]
[bù guǎn, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄢˇ, ] no matter (what, how); regardless of; no matter, #1,247 [Add to Longdo]
[bù zú, ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ, ] insufficient; lacking; deficiency; not enough; inadequate; not worth; cannot; should, #1,321 [Add to Longdo]
[bù zhī, ㄅㄨˋ ㄓ, ] unknowing(ly), #1,389 [Add to Longdo]
可能[bù kě néng, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ, ] impossible; cannot; not able, #1,469 [Add to Longdo]
[bù gòu, ㄅㄨˋ ㄍㄡˋ, / ] not enough; insufficient; inadequate, #1,519 [Add to Longdo]
[bù dé, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ, ] must not; may not; not be allowed; cannot, #1,596 [Add to Longdo]
[bù rú, ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ, ] not equal to; not as good as; inferior to; it would be better to, #1,735 [Add to Longdo]
[bù dàn, ㄅㄨˋ ㄉㄢˋ, ] not only (... but also...), #1,991 [Add to Longdo]
[bù zài, ㄅㄨˋ ㄗㄞˋ, ] not be in; be out, #2,026 [Add to Longdo]
[bù dé bù, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄅㄨˋ, ] have no choice or option but to; cannot but; have to; can't help it; can't avoid, #2,127 [Add to Longdo]
[bù xíng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˊ, ] won't do; be out of the question; be no good; not work; not be capable, #2,268 [Add to Longdo]
[bù dà, ㄅㄨˋ ㄉㄚˋ, ] not very; not too; not often, #2,287 [Add to Longdo]
[yào bù, ㄧㄠˋ ㄅㄨˋ, ] otherwise; or; or else, #2,374 [Add to Longdo]
一样[bù yī yàng, ㄅㄨˋ ㄧ ㄧㄤˋ, / ] different; distinctive; unlike, #2,515 [Add to Longdo]
[bù tíng, ㄅㄨˋ ㄊㄧㄥˊ, ] incessant, #2,574 [Add to Longdo]
[bù zhù, ㄅㄨˋ ㄓㄨˋ, ] repeatedly; continuously; constantly, #2,609 [Add to Longdo]
[bù yuàn, ㄅㄨˋ ㄩㄢˋ, / ] unwilling; unwillingness, #2,733 [Add to Longdo]
[bù jiǔ, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄡˇ, ] not long (after); before too long; soon; soon after, #2,787 [Add to Longdo]
[bù jiàn, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] not see; not meet, #2,842 [Add to Longdo]
[huì bù huì, ㄏㄨㄟˋ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] (posing a question: whether sb, something) can or cannot?; is able to or not, #2,877 [Add to Longdo]
[bù bì, ㄅㄨˋ ㄅㄧˋ, ] need not; does not have to, #2,880 [Add to Longdo]
[bù liáng, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˊ, ] bad; harmful; unhealthy, #2,920 [Add to Longdo]
[duì bu qǐ, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄨ˙ ㄑㄧˇ, / ] I'm sorry; pardon me; forgive me, #2,956 [Add to Longdo]
[chà bu duō, ㄔㄚˋ ㄅㄨ˙ ㄉㄨㄛ, ] almost; nearly; more or less, #3,118 [Add to Longdo]
[néng bù néng, ㄋㄥˊ ㄅㄨˋ ㄋㄥˊ, ] can or cannot?; Is it possible?; Can we do it?, #3,155 [Add to Longdo]
[bù pà, ㄅㄨˋ ㄆㄚˋ, ] fearless; not worried (by setbacks or difficulties), #3,304 [Add to Longdo]
[bù duì, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] incorrect; wrong; amiss; abnormal; queer, #3,423 [Add to Longdo]
[bù rán, ㄅㄨˋ ㄖㄢˊ, ] not so; no; or else; otherwise; if not, #3,463 [Add to Longdo]
[jué bù, ㄐㄩㄝˊ ㄅㄨˋ, / ] in no way; not in the least; absolutely not, #3,510 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ふさく, fusaku] (n) การเกษตรกรรมที่ล้มเหลว เก็บเกี่ยวพืชผลไม่ได้ หรือได้ไม่ดี
便[ふべん, fuben] (adj) ไม่สะดวก
[ふり, furi] (adj) การเสียเปรียบ
味い[まずい, mazui] (adj) ไม่อร่อย (รสชาติ)
幸せ[ふしあわせ, fushiawase] (n) ความซวย ความโชคร้าย, Syn. しあわせでないこと, 不仕合わせ
思議だな[ふしぎだな, fushigidana] (colloq) มหัศจรรย์จริงๆ
[ふせい, fusei] (adj, adv) ไม่ถูกต้อง
眠症[ふみんしょう, fuminshou] (n, pron) โรค/อาการนอนไม่หลับ
[ふよう, fuyou] (n, adj) ไม่จำเป็น, ไร้ประโยชน์, ไม่ต้องการ, Ant. 必要
起訴[ふきそ, fukiso] (vt) ไม่ส่งฟ้อง
[ふそく, fusoku] (n) ไม่เพียงพอ
内閣信任案[ないかくふしんにんあん, naikakufushinnin'an] (n) ญัตติเพื่อเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
透明[ふとうめい, futoumei] (adj) ไม่แจ่มชัด ไม่แจ่มแจ้ง ทึบแสง มองไม่เห็นอนาคต
[ふきょう, fukyou] (n) เศรษฐกิจไม่ดี
[ふまん, fuman] ความไม่พึงพอใจ
透明[ふとうめい, futoumei] (adj) แปลตรงๆ ว่า ไม่แจ่มชัด ไม่แจ่มแจ้ง ทึบแสง. แต่โดยมากใช้ในความหมายว่า มองไม่เห็นอนาคต
並び[ならびふりょう, narabifuryou] (n) การเรียงตัวไม่ดี
[はばふりょう, habafuryou] ความกว้างไม่ได้
明瞭[ふめいりょう, fumeiryou] พร่ามัว ทึมๆ ไม่ชัดเจน
[ふい, fui] ไม่ได้คาดคิด
可解[ふかかい, fukakai] ยากเกินจะเข้าใจได้, ราวกับปริศนา
消化[しょうかふりょう, shoukafuryou] dyspepsia
[ふたつ, futatsu] (n) ส่งไม่ถึง
渡り手形[ふわたりてがた, fuwataritegata] (n) เช็คเด้ง
人気[ふにんき, funinki] ไม่มีชื่อเสียง,ไม่เป็นที่รู้จัก,
可思議[ふかしぎ, fukashigi] ความลึกลับ,สิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้,
良債権[ふりょうさいけん, furyousaiken] (n) หนี้เสีย
[ふじゅん, fujun] (n) (อิมเพียว' ริที) n. ความไม่บริสุทธิ์, ความไม่สะอาด, การมีสิ่งเจือปน, สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์
[ふりん,furin, furin ,furin] นอกใจ,การเป็นชู้(ใช้กับผู้ที่สมรสแล้ว)
[ふりん,furin, furin ,furin] (n, adj) นอกใจ,การเป็นชู้(ใช้กับผู้ที่สมรสแล้ว)
[ふれい, furei] (vt) ประชวร /ไม่ปกติ/ไม่สบาย
飽和脂肪酸[ふほうわしぼうさん, fuhouwashibousan] (n) กรดไขมันไม่อิ่มตัว, See also: R. unsaturated fatty acid
[bu4 bei4, bu4 bei4] ยังไม่ได้เตรียม
[bu4 bei4, bu4 bei4] ยังไม่ได้เตรียม
[bu4 bei4, bu4 bei4] ยังไม่ได้เตรียม

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
気味[ぶきみ, bukimi] TH: ลางไม่ดี  EN: weird
気味[ぶきみ, bukimi] TH: น่าหวาดเสียว  EN: eerie
十分[ふじゅうぶん, fujuubun] TH: ไม่เพียงพอ
[かふそく, kafusoku] TH: ขาดหรือเกิน มักใช้ในรูปปฏิเสธ ไม่ขาดไม่เกิน พอดี  EN: excess or deficiency
[ふてい, futei] TH: ไม่แน่นอน
[ふぜん, fuzen] TH: ไม่เต็มที่ เช่น การเจริญเติบโต
[ふぜん, fuzen] TH: ไม่สมบูรณ์
[ふぐ, fugu] TH: ความไม่ลงตัว  EN: deformity

Japanese-English: EDICT Dictionary
to定詞[ツーふていし, tsu-futeishi] (n) {ling} (See 原形定詞) to-infitinitive; full infinitive [Add to Longdo]
うっ血性心[うっけつせいしんふぜん, ukketsuseishinfuzen] (n) congestive heart failure; CHF [Add to Longdo]
浄;御[ごふじょう, gofujou] (n) (pol) (See 浄) bathroom [Add to Longdo]
ご無沙汰(P);御無沙汰(P);ご沙汰;御沙汰[ごぶさた, gobusata] (n,vs) (See 無沙汰) not writing or contacting for a while; neglecting (failing) to write (call, visit, etc.); long silence; (P) [Add to Longdo]
アクセス[アクセスふのう, akusesu funou] (n) {comp} unaccessible [Add to Longdo]
サーチ可能[サーチふかのう, sa-chi fukanou] (n) {comp} unsearchable [Add to Longdo]
サービス能攻撃[サービスふのうこうげき, sa-bisu funoukougeki] (n) {comp} denial of service attack [Add to Longdo]
ヒト免疫全ウイルス;人免疫全ウイルス[ヒトめんえきふぜんウイルス(ヒト免疫不全ウイルス);ひとめんえきふぜんウイルス(人免疫不全ウイルス), hito men'ekifuzen uirusu ( hito men'ekifuzen uirusu ); hitomen'ekifuzen uirusu ( ni] (n) (See HIV) human immunodeficiency virus; HIV [Add to Longdo]
ファイル属性整合条件[ファイルぞくせいふせいごうじょうけん, fairu zokuseifuseigoujouken] (n) {comp} file attribute conflict condition [Add to Longdo]
ブート可能ディスケット[ブートふかのうディスケット, bu-to fukanou deisuketto] (n) {comp} nonbootable diskette [Add to Longdo]
マスク可能割り込み[マスクふかのうわりこみ, masuku fukanouwarikomi] (n) {comp} Non-Maskable Interrupt; NMI [Add to Longdo]
メモリ[メモリぶそく, memori busoku] (n) {comp} low memory [Add to Longdo]
モホロビチッチ連続面;モホロヴィチッチ連続面[モホロビチッチふれんぞくめん(モホロビチッチ不連続面);モホロヴィチッチふれんぞくめん(モホロヴィチッチ不連続面), mohorobichicchi furenzokumen ( mohorobichicchi furenzoku men ); mohorovichicchi fur] (n) (See モホ面) Mohorovicic discontinuity [Add to Longdo]
ループ変式[ループふへんしき, ru-pu fuhenshiki] (n) {comp} loop invariant [Add to Longdo]
悪しからず(P);[あしからず, ashikarazu] (adv) don't get me wrong, but ...; I'm sorry; (P) [Add to Longdo]
悪妻は百年の[あくさいはひゃくねんのふさく, akusaihahyakunennofusaku] (exp) a bad wife spells the ruin of her husband; a bad wife means a hundred years of bad luck to her husband [Add to Longdo]
安否[あんぴふめい, anpifumei] (n) fate (safety) of a person (persons) being unknown [Add to Longdo]
意識[いしきふめい, ishikifumei] (n,adj-no) unconscious; senseless [Add to Longdo]
意味[いみふめい, imifumei] (n,adj-na,adj-no) of uncertain meaning; ambiguous; cryptic; (P) [Add to Longdo]
移動可データセット[いどうふかデータセット, idoufuka de-tasetto] (n) {comp} unmovable data set [Add to Longdo]
医者の養生[いしゃのふようじょう, ishanofuyoujou] (exp) failing to practice what one preaches; physician, heal thyself; doctors often neglect their own health [Add to Longdo]
一事再議[いちじふさいぎ, ichijifusaigi] (n) the principle of not resuming debate on an item in the same Diet session in which it has been voted down [Add to Longdo]
一事再理[いちじふさいり, ichijifusairi] (n) double jeopardy (legal term) [Add to Longdo]
一所[いっしょふじゅう, isshofujuu] (n) (1) vagrant; (2) transient lifestyle [Add to Longdo]
一心[いっしんふらん, isshinfuran] (adj-na,n) wholeheartedly; with heart and soul; intently; with undivided attention; with intense concentration; single-mindedly [Add to Longdo]
一生[いっしょうふぼん, isshoufubon] (n) (strict) observance of the Buddhist precept of lifelong celibacy [Add to Longdo]
一定[いっていふへん, itteifuhen] (n) invariable; permanent [Add to Longdo]
一文[いちもんふち, ichimonfuchi] (n,adj-no) total illiteracy [Add to Longdo]
一文[いちもんふつう, ichimonfutsuu] (n,adj-no) total illiteracy [Add to Longdo]
臼蓋形成[きゅうがいけいせいふぜん, kyuugaikeiseifuzen] (n) acetabular dysplasia [Add to Longdo]
運動[うんどうぶそく, undoubusoku] (n,adj-no) insufficient exercise [Add to Longdo]
栄養[えいようぶそく, eiyoubusoku] (n,adj-no) malnutrition [Add to Longdo]
栄養[えいようふりょう, eiyoufuryou] (n,adj-no) malnutrition; malnourishment [Add to Longdo]
永久[えいきゅうふへん, eikyuufuhen] (n,adj-na,adj-no) permanence; forever unchanging [Add to Longdo]
円高[えんだかふきょう, endakafukyou] (n) recession caused by the strong yen [Add to Longdo]
音信[おんしんふつう;いんしんふつう, onshinfutsuu ; inshinfutsuu] (n) break in contact; not hearing from; having no communication with [Add to Longdo]
可もなく可もなし[かもなくふかもなし, kamonakufukamonashi] (exp) neither good nor bad [Add to Longdo]
[かふきゅう, kafukyuu] (n) excess or deficiency [Add to Longdo]
[かふそく;かぶそく(ik), kafusoku ; kabusoku (ik)] (n) (often with なく or のない meaning neither too much nor too little) excess or deficiency; too much or too little [Add to Longdo]
会期継続の原則[かいきふけいぞくのげんそく, kaikifukeizokunogensoku] (n) principle holding that any matters left unresolved at the end of one Diet session are not to be carried over to the next [Add to Longdo]
会社の存在[かいしゃのふそんざい, kaishanofusonzai] (exp) non-existence of a business corporation [Add to Longdo]
回復可能[かいふくふかのう, kaifukufukanou] (n) non-recoverable [Add to Longdo]
回復能誤り[かいふくふのうあやまり, kaifukufunouayamari] (n) {comp} unrecoverable error [Add to Longdo]
拡散[かくふかくさん, kakufukakusan] (n) nuclear nonproliferation [Add to Longdo]
拡散条約[かくふかくさんじょうやく, kakufukakusanjouyaku] (n) Nuclear Non-Proliferation Treaty; NPT [Add to Longdo]
確乎[かっこふばつ, kakkofubatsu] (n,adj-no) determined; steadfast; unswerving; unshakable [Add to Longdo]
確固[かっこふどう, kakkofudou] (n) unshakeable (e.g. belief); invincible; steadfastness; firmness; unwavering (e.g. support); absolutely secure [Add to Longdo]
学業[がくぎょうふしん, gakugyoufushin] (n) poor academic performance; underachievement [Add to Longdo]
[かんふぜん, kanfuzen] (n) coronary insufficiency [Add to Longdo]
[かんふぜん, kanfuzen] (n) liver failure [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Your work has been causing a lot of complaints from customers; I'm ordering you to leave immediately." "Oh, up yours! I didn't want to work here in the first place."「君の仕事についてはお客さんから満が殺到している。すぐに辞めてもらおう」「ふん、くそったれめ。こんな所はじめから勤めたくなかったんだ。」 [M]
"I'd rather get the sack than not join the labour union," said the disgruntled worker.「労働組合に加わらないくらいなら、くびになるほうがいい」と満をいだいている労働者はいった。
Suppose there was a worldwide oil shortage in ten years' time. What would happen to the industrialised countries?10年経って、世界に石油が足すると仮定しよう。工業国に何が起こるだろうか。
Some people say thirteen is an unlucky number.13は吉な数であるという人がいる。
It is said that Friday the 13th is an unlucky day.13日の金曜日は吉な日だと言われている。
Is it next to impossible to live to be 150?150歳まで生きることはほとんど可能ですか。
In 1994, there was a shortage of water and rice in Japan.1994年、日本は水と米足だった。
It's impossible to learn English in a month.1か月で英語を習得することは可能だ。
It is impossible to finish the report in a week.1週間でそのレポートを仕上げるなんて可能だ。
An old woman limped along the street.1人の老婆が自由な足で通りを歩いていた。
It is next to impossible to see Rome in a day.1日でローマを見物することは可能だ。
It's impossible to do the sights of Tokyo in a day or two.1日や2日で東京見物をするのは可能です。
A quarrel estranged one boy from the other.2人の少年は口論がもとで和になった。
The comparison between the two was to his disadvantage.2人を比較すると彼の方が形勢利だった。
Three people are still missing.3人が依然行方明です。
I haven't heard a word from them in over four years.4年以上も音信通だったんだよ。
There were 20 failures among 50 applicants.50人の応募者のうち20人が合格となった。
Do you think it impossible to finish the task before five?5時までにその仕事を終えるのは可能だと思いますか。
Alas, what ill luck has befallen me!ああ、私はなんて幸にみまわれたんだ。
I find just the memory of his overly polite patronizing manner really offensive.あいつの慇懃無礼なものの言い方、思い出すだけで愉快になるよ。
She got tired of his waffling and dumped him.あいつは優柔断だから、彼女が愛想尽かししちゃったんだよ。
As it happens, she is absent.あいにく、彼女は在です。
To my dismay, he was caught cheating in the examination.あきれたことに、彼は試験中に正行為をしていて見つけられた。
It is strange that you should know that.あなたがそれを知っているのは思議だ。
Without your help this plan would be impossible.あなたがたの協力がなければこの計画は可能でしょう。
It was careless of you to forget your homework.あなたが宿題を忘れた事は、注意である。
It is strange that you should know nothing about her wedding.あなたが彼女の結婚式について何も知らないとは思議だ。
Who will look after your cat while you are away?あなたが在の間、誰があなたの猫の世話をするのか。
You shall want for nothing.あなたには何も自由はさせない。
Your answer is anything but satisfactory to us.あなたの解答には私たちとしてはまったく満だ。
It was careless of me to forget to answer your letter.あなたの手紙に返事を書くのを忘れたのは私にとって注意でした。
You are always complaining about your husband.あなたはいつも夫の平ばかり言っている。
Do you remember the mysterious murder?あなたはその可解な殺人事件を覚えていますか。
You must answer for your careless conduct.あなたはその始末に責任を取らねばならない。
You must not give in to his unreasonable demands.あなたは彼の当な要求に屈してはいけない。
You should cross out any word you don't need.あなたは必要な語は消したほうがよい。
Oh, well, you're just an amateur!あなたは本当に器用ですね。
Are you satisfied or dissatisfied?あなたは満足していますか、それとも満足ですか。
You should not be surprised at my saying, 'You must be born again.'あなた方は、新しく生まれなければならない、と私が言ったことを思議に思ってなりません。
Annie would eat uneasily.アニーは安な気持ちで食事をしたものだ。
I'm not satisfied with that company's service.あの会社のサービスには満だ。
That outfit is running a fly-by-night operation.あの会社は先行き安な商売をしています。
That accident is a good illustration of his carelessness.あの事故は彼の注意のよい例である。
That poor lady is disabled.あの女性は気の毒にからだが自由だ。
I think it strange that he should lose his temper over that.あの人がそのことでかんしゃくを起こすとは思議だと思う。
He is far from suitable for that job.あの人はあの仕事には全く向きな人です。
He thinks me unkind, too.あの人も私のことを親切だと思っている。
They are free from care and anxiety.あの人達には何の心配事も安もない。
For him a doctor to get lung cancer from smoking - it's a typical case of 'Do as I say not as I do.'あの先生タバコで肺がんになったんだって。医者の養生、そのものだね。
That landslide produced a lot of misery.あの地滑り事故は多くの幸を生んだ。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス[アクセスふのう, akusesu funou] unaccessible [Add to Longdo]
サーチ可能[サーチふかのう, sa-chi fukanou] unsearchable [Add to Longdo]
ファイル属性整合条件[ファイルぞくせいふせいごうじょうけん, fairu zokuseifuseigoujouken] file attribute conflict condition [Add to Longdo]
ブート可能ディスケット[ブートふかのうディスケット, bu-to fukanou deisuketto] nonbootable diskette [Add to Longdo]
マスク可能割り込み[マスクふかのうわりこみ, masuku fukanouwarikomi] Non-Maskable Interrupt, NMI [Add to Longdo]
ループ変式[ループふへんしき, ru-pu fuhenshiki] loop invariant [Add to Longdo]
移動可データセット[いどうふかデータセット, idoufuka de-tasetto] unmovable data set [Add to Longdo]
回復能誤り[かいふくふのうあやまり, kaifukufunouayamari] unrecoverable error [Add to Longdo]
使用能時間[しようふのうじかん, shiyoufunoujikan] unavailable time [Add to Longdo]
自発的判断による整合見込み状態[じはつてきはんだんによるふせいごうみこみじょうたい, jihatsutekihandanniyorufuseigoumikomijoutai] heuristic-hazard [Add to Longdo]
自発的判断による整合判明状態[じはつてきはんだんによるふせいごうはんめいじょうたい, jihatsutekihandanniyorufuseigouhanmeijoutai] heuristic-mix [Add to Longdo]
実行成功[じっこうふせいこう, jikkoufuseikou] unsuccessful execution [Add to Longdo]
実行能文[じっこうふのうぶん, jikkoufunoubun] nonexecutable statement [Add to Longdo]
受信能通知要求表示[じゅしんふのうつうちようきゅうひょうじ, jushinfunoutsuuchiyoukyuuhyouji] non-receipt notification request indication [Add to Longdo]
初期[しょきふりょう, shokifuryou] early failure [Add to Longdo]
省略可能[しょうりゃくふかのう, shouryakufukanou] mandatory, cannot be omitted [Add to Longdo]
着呼受付可信号[ちゃっこうけつけふかしんごう, chakkouketsukefukashingou] call-not-accepted signal [Add to Longdo]
動作能時間[どうさふのうじかん, dousafunoujikan] inoperable time [Add to Longdo]
入手能公開文[にゅうしゅふのうこうかいぶん, nyuushufunoukoukaibun] unavailable public text [Add to Longdo]
配信の否認[はいしんのひにんふのう, haishinnohininfunou] non-repudiation of delivery [Add to Longdo]
配信[はいしんふのう, haishinfunou] non-delivery [Add to Longdo]
配信能通知[はいしんふのうつうち, haishinfunoutsuuchi] non-delivery notification [Add to Longdo]
配信能通知の抑止[はいしんふのうつうちのよくし, haishinfunoutsuuchinoyokushi] prevention of non-delivery notification [Add to Longdo]
配達能郵便の物理的返送[はいたつふのうゆうびんのぶつりてきへんそう, haitatsufunouyuubinnobutsuritekihensou] undeliverable mail with return of physical message, PD PR [Add to Longdo]
発信の否認[はっしんのひにんふのう, hasshinnohininfunou] non-repudiation of submission [Add to Longdo]
発生源の否認[はっせいげんのひにんふのう, hasseigennohininfunou] non-repudiation of origin [Add to Longdo]
安定状態[ふあんていじょうたい, fuanteijoutai] unstable state, metastable state, quasistable state [Add to Longdo]
一致[ふいっち, fuicchi] mismatch [Add to Longdo]
一致[ふいっち, fuicchi] mismatch [Add to Longdo]
可視[ふかし, fukashi] invisibility [Add to Longdo]
可視フィルタ[ふかしフィルタ, fukashi firuta] invisibility filter [Add to Longdo]
確定判定[ふかくていはんてい, fukakuteihantei] inconclusive (verdict) [Add to Longdo]
活性機能文字[ふかっせいきのうもじ, fukasseikinoumoji] inert function character [Add to Longdo]
感帯要素[ふかんたいようそ, fukantaiyouso] dead-zone unit [Add to Longdo]
揮発性[ふきはつせい, fukihatsusei] non-volatility [Add to Longdo]
揮発性メモリ[ふきはつせいメモリ, fukihatsusei memori] nonvolatile memory [Add to Longdo]
揮発性記憶装置[ふきはつせいきおくそうち, fukihatsuseikiokusouchi] nonvolatile storage [Add to Longdo]
整合[ふせいごう, fuseigou] non-conformance, non-alignment, non-correspondence [Add to Longdo]
[ふせい, fusei] illegal (a-no), invalid [Add to Longdo]
正タイミングの試験事象[ふせいたいみんぐのしけんじしょう, fuseitaimingunoshikenjishou] inopportune test event [Add to Longdo]
正文字[ふせいもじ, fuseimoji] illegal character [Add to Longdo]
鮮明[ふせんめい, fusenmei] blurred (an), indistinct [Add to Longdo]
足データ[ふそくデータ, fusoku de-ta] insufficient data [Add to Longdo]
[ふつう, futsuu] cut off, suspension, interruption, stoppage, tie-up, cessation [Add to Longdo]
[ふてい, futei] undefined [Add to Longdo]
定ファイル[ふていファイル, futei fairu] optional file [Add to Longdo]
定期業務[ふていきぎょうむ, futeikigyoumu] unscheduled task [Add to Longdo]
定長レコード[ふていちょうレコード, futeichou reko-do] undefined record [Add to Longdo]
動作時間[ふどうさじかん, fudousajikan] dead time [Add to Longdo]
特定下位参照[ふとくていかいさんしょう, futokuteikaisanshou] non-specific subordinate reference [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふ, fu] (Praefix [Add to Longdo]
[ふ, fu] (Praefix [Add to Longdo]
便[ふべん, fuben] unbequem, unpraktisch [Add to Longdo]
[ふしん, fushin] Untreue, Misstrauen, Unglaube [Add to Longdo]
[ふりん, furin] unsittlich, unmoralisch [Add to Longdo]
[ふへん, fuhen] unparteiisch, neutral [Add to Longdo]
[ふへんふとう, fuhenfutou] unparteiisch, neutral [Add to Longdo]
健康[ふけんこう, fukenkou] nicht_gesund, ungesund [Add to Longdo]
[ふぐ, fugu] Missbildung, Verkrueppelung [Add to Longdo]
動産[ふどうさん, fudousan] Immobilien, Grundstueck [Add to Longdo]
十分[ふじゅうぶん, fujuubun] ungenuegend, unzulaenglich [Add to Longdo]
可侵[ふかしん, fukashin] Unantastbarkeit, Unverletzbarkeit, Unangreifbarkeit [Add to Longdo]
可侵条約[ふかしんじょうやく, fukashinjouyaku] Nichtangriffspakt [Add to Longdo]
可分[ふかぶん, fukabun] unteilbar [Add to Longdo]
可欠[ふかけつ, fukaketsu] unerlaesslich [Add to Longdo]
可能[ふかのう, fukanou] unmoeglich [Add to Longdo]
可避[ふかひ, fukahi] unvermeidlich [Add to Longdo]
[ふきつ, fukitsu] schlechtes_Vorzeichen [Add to Longdo]
[ふわ, fuwa] Zwietracht, Feindschaft [Add to Longdo]
[ふざい, fuzai] Abwesenheit [Add to Longdo]
[ふへん, fuhen] Unveraenderlichkeit, Bestaendigkeit [Add to Longdo]
[ふにん, funin] unfruchtbar, steril [Add to Longdo]
[ふこう, fukou] Ungehorsam_gegenueber_den_Eltern, Nichterfuellung_der_Pflichten, gegenueber_den_Eltern [Add to Longdo]
[ふあん, fuan] Unruhe, Sorge, Angst [Add to Longdo]
安の種[ふあんのたね, fuannotane] Grund_der_Besorgnis [Add to Longdo]
[ふしん, fushin] Zweifel, Verdacht [Add to Longdo]
[ふくつ, fukutsu] unbeugsam, unerschuetterlich [Add to Longdo]
[ふへい, fuhei] Unzufriedenheit, Klagen [Add to Longdo]
[ふこう, fukou] Unglueck [Add to Longdo]
[ふとう, futou] ungerecht, nicht_richtig [Add to Longdo]
[ふとく, futoku] mangelnde_Tugend, Laster [Add to Longdo]
思議[ふしぎ, fushigi] Wunder, Mysterium, Geheimnis [Add to Longdo]
愉快[ふゆかい, fuyukai] unangenehm [Add to Longdo]
[ふい, fui] ploetzlich, ueberraschend [Add to Longdo]
[ふしん, fushin] Flauheit, Stillstand, Stagnation [Add to Longdo]
[ふてき, futeki] furchtlos, verwegen [Add to Longdo]
文律[ふぶんりつ, fubunritsu] ungeschriebenes_Gesetz [Add to Longdo]
景気[ふけいき, fukeiki] schwere_Zeiten, Rezession [Add to Longdo]
[ふきゅう, fukyuu] unvergaenglich, unsterblich [Add to Longdo]
朽の名作[ふきゅうのめいさく, fukyuunomeisaku] unvergaengliches_Meisterwerk [Add to Longdo]
[ふせい, fusei] Unrecht, Ungerechtigkeit [Add to Longdo]
死身[ふじみ, fujimi] unverwundbar, unverletzlich [Add to Longdo]
[ふもう, fumou] unfruchtbar, steril, wuest, oede [Add to Longdo]
気味[ぶきみ, bukimi] unheimlich, graesslich [Add to Longdo]
[ふきょう, fukyou] Rezession, wirtschaftliche_Flaute [Add to Longdo]
[ふじょう, fujou] Unreinlichkeit, Schmutz [Add to Longdo]
[ふまん, fuman] Unzufriedenheit [Add to Longdo]
[ふけつ, fuketsu] unrein, unsauber, schmutzig [Add to Longdo]
燃性[ふねんせい, funensei] nichtbrennbar, feuerfest [Add to Longdo]
[ふみん, fumin] Schlaflosigkeit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top