ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*上*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -上-
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
取り扱いの注意[Toriatsukaijo no chui] (n) Precaution, See also: R. 予防

Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[zǎo shang, ㄗㄠˇ ㄕㄤ˙, ] (n) เช้าตรู่,ตอนเช้า
[zǎo shang hǎo, ㄗㄠˇ ㄕㄤ˙ ㄏㄠˇ, ] สวัดดีตอนเช้า

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[上, shàng, ㄕㄤˋ] above, on top, superior; to go up; to attend; previous
Radical: , Decomposition:     一 [, ]
Etymology: [ideographic] One stroke on top of another; compare 下 (below), Rank: 16
[让, ràng, ㄖㄤˋ] to allow, to permit, to yield
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  上 [shàng, ㄕㄤˋ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 339
[止, zhǐ, ㄓˇ] to stop, to halt; to detain; to desist
Radical: , Decomposition:   上 [shàng, ㄕㄤˋ]  丨 [shù, ㄕㄨˋ]
Etymology: [pictographic] A foot, Rank: 596
[卡, kǎ, ㄎㄚˇ] card, punch card; calorie
Radical: , Decomposition:   上 [shàng, ㄕㄤˋ]  卜 [bo, ㄅㄛ˙]
Etymology: [ideographic] A card squeezed between 上 and 下, Rank: 717
[叔, shū, ㄕㄨ] uncle; father's younger brother
Radical: , Decomposition:     上 [shàng, ㄕㄤˋ]  小 [xiǎo, ㄒㄧㄠˇ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]
Etymology: [ideographic] The smaller 小 brother, Rank: 1422
[忐, tǎn, ㄊㄢˇ] nervous, timorous
Radical: , Decomposition:   上 [shàng, ㄕㄤˋ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] A weight on 上 the heart 心, Rank: 4164
[尗, shū, ㄕㄨ] younger brother; father's younger brother
Radical: , Decomposition:   上 [shàng, ㄕㄤˋ]  小 [xiǎo, ㄒㄧㄠˇ]
Etymology: [ideographic] The smaller 小 of two brothers

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shàng, ㄕㄤˋ, ] on; on top; upon; first (of two parts); previous or last (week etc); upper; higher; above; previous; to climb; to go into; above; to go up; to attend (class or university); third tone of putonghua, #15 [Add to Longdo]
[Shàng hǎi, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ, ] Shanghai; a municipality in southeast China, abbr. 滬|沪, #288 [Add to Longdo]
[yǐ shàng, ㄧˇ ㄕㄤˋ, ] more than; above; over; the above-mentioned, #370 [Add to Longdo]
[shàng shì, ㄕㄤˋ ㄕˋ, ] on the market; to float (a company on the stock market), #627 [Add to Longdo]
[wǎn shang, ㄨㄢˇ ㄕㄤ˙, ] in the evening, #639 [Add to Longdo]
[shàng wǔ, ㄕㄤˋ ㄨˇ, ] morning, #840 [Add to Longdo]
[shàng zhǎng, ㄕㄤˋ ㄓㄤˇ, / ] rise; go upward, #1,071 [Add to Longdo]
[shàng shēng, ㄕㄤˋ ㄕㄥ, / ] rise; go up; ascend, #1,250 [Add to Longdo]
[mǎ shàng, ㄇㄚˇ ㄕㄤˋ, / ] at once; right away; immediately; lit. on horseback; mounted, #1,357 [Add to Longdo]
[jiā shàng, ㄐㄧㄚ ㄕㄤˋ, ] plus; to put in; to add; to add on; to add into; in addition; on top of that, #1,431 [Add to Longdo]
[shàng shù, ㄕㄤˋ ㄕㄨˋ, ] above-mentioned, #1,460 [Add to Longdo]
实际[shí jì shàng, ㄕˊ ㄐㄧˋ ㄕㄤˋ, / ] in fact; in reality; as a matter of fact; in practice, #1,496 [Add to Longdo]
[zǎo shang, ㄗㄠˇ ㄕㄤ˙, ] early morning, #1,531 [Add to Longdo]
[shàng bān, ㄕㄤˋ ㄅㄢ, ] to go to work; to be on duty; to start work; to go to the office, #1,698 [Add to Longdo]
[shàng mian, ㄕㄤˋ ㄇㄧㄢ˙, ] on top of; above-mentioned, #1,883 [Add to Longdo]
[lù shang, ㄌㄨˋ ㄕㄤ˙, ] on the road; on a journey; road surface, #2,128 [Add to Longdo]
[shàng lái, ㄕㄤˋ ㄌㄞˊ, / ] to come up; to approach; (verb complement indicating success), #2,405 [Add to Longdo]
[dì shang, ㄉㄧˋ ㄕㄤ˙, ] on the ground; on the floor, #2,538 [Add to Longdo]
事实[shì shí shàng, ㄕˋ ㄕˊ ㄕㄤˋ, / ] in fact; in reality; actually; as a matter of fact; de facto; ipso facto, #2,554 [Add to Longdo]
[shàng wǎng, ㄕㄤˋ ㄨㄤˇ, / ] to be on the internet; to stretch a net (in a sports game or for covering sth); to be netted (of fish), #2,668 [Add to Longdo]
[shàng qù, ㄕㄤˋ ㄑㄩˋ, ] to go up, #2,837 [Add to Longdo]
[shàng xià, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄚˋ, ] up and down; top and bottom; old and new, #2,849 [Add to Longdo]
基本[jī běn shang, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄕㄤ˙, ] basically; on the whole, #2,883 [Add to Longdo]
[shàng zhōu, ㄕㄤˋ ㄓㄡ, ] last week, #2,977 [Add to Longdo]
[shàng kè, ㄕㄤˋ ㄎㄜˋ, / ] to attend class, #3,271 [Add to Longdo]
半年[shàng bàn nián, ㄕㄤˋ ㄅㄢˋ ㄋㄧㄢˊ, ] first half (of a year), #3,291 [Add to Longdo]
历史[lì shǐ shàng, ㄌㄧˋ ㄕˇ ㄕㄤˋ, / ] historical; in history, #3,391 [Add to Longdo]
[ài shàng, ㄞˋ ㄕㄤˋ, / ] to fall in love with; to be in love with, #3,759 [Add to Longdo]
[shàng xué, ㄕㄤˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] to go to school; to attend school, #3,900 [Add to Longdo]
[zhī shàng, ㄓ ㄕㄤˋ, ] above, #3,958 [Add to Longdo]
[shàng cì, ㄕㄤˋ ㄘˋ, ] last time, #4,027 [Add to Longdo]
海市[Shàng hǎi shì, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄕˋ, ] Shanghai; a municipality in southeast China, abbr. 滬|沪, #4,053 [Add to Longdo]
[xiàng shàng, ㄒㄧㄤˋ ㄕㄤˋ, ] upwards; uplifting, #4,279 [Add to Longdo]
[Shàng dì, ㄕㄤˋ ㄉㄧˋ, ] God, #4,567 [Add to Longdo]
[shàng yǎn, ㄕㄤˋ ㄧㄢˇ, ] to screen (a movie); to stage (a play); a screening; a staging, #4,713 [Add to Longdo]
[kàn shang qu, ㄎㄢˋ ㄕㄤ˙ ㄑㄩ˙, ] it would appear; it seems (that), #4,761 [Add to Longdo]
[shàng jí, ㄕㄤˋ ㄐㄧˊ, / ] higher authorities; superiors, #4,899 [Add to Longdo]
[hǎi shàng, ㄏㄞˇ ㄕㄤˋ, ] maritime, #5,196 [Add to Longdo]
[shì shàng, ㄕˋ ㄕㄤˋ, ] on earth, #5,350 [Add to Longdo]
[shàng tiáo, ㄕㄤˋ ㄊㄧㄠˊ, / 調] to raise (prices); to adjust upwards, #5,574 [Add to Longdo]
[shàng qián, ㄕㄤˋ ㄑㄧㄢˊ, ] to go forward; front upper, #5,836 [Add to Longdo]
穿[chuān shang, ㄔㄨㄢ ㄕㄤ˙, 穿] to put on (clothes etc), #5,905 [Add to Longdo]
[dēng shàng, ㄉㄥ ㄕㄤˋ, ] to climb over; to ascend onto; to mount, #5,968 [Add to Longdo]
[huáng shang, ㄏㄨㄤˊ ㄕㄤ˙, ] the emperor; Your majesty the emperor; His imperial majesty, #6,122 [Add to Longdo]
[shàng yìng, ㄕㄤˋ ㄧㄥˋ, ] to show (a movie); to screen, #6,310 [Add to Longdo]
[shàng fāng, ㄕㄤˋ ㄈㄤ, ] place above, #6,348 [Add to Longdo]
[jiē shang, ㄐㄧㄝ ㄕㄤ˙, ] on the street, #6,448 [Add to Longdo]
[shàng chē, ㄕㄤˋ ㄔㄜ, / ] to get on or into (a bus, train, car etc), #6,454 [Add to Longdo]
[shàng mén, ㄕㄤˋ ㄇㄣˊ, / ] drop in; visit, #6,716 [Add to Longdo]
[gǎn shàng, ㄍㄢˇ ㄕㄤˋ, / ] to keep up with; to catch up with; to overtake, #6,934 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かみ, kami] (n) ยอด, ส่วนบน, ข้างบน
半期[かみはんき, kamihanki] (n) ครึ่งปีแรก
[じょうし, joushi] (n) หัวหน้า,เจ้านาย
[じょうず, jouzu] (adj) เก่ง (ในเรื่องนั้นๆ )
[じょうきゅう, joukyuu] (n) ขั้นสูง, See also: 初級, 中級
[じょうぶ, joubu] (n) ส่วนบน ท่อนบน
[しじょう, shijou] (adv) เป็นประวัติการณ์,ในประวัติศาตร์ เช่น 史最高(しじょうさいこう) สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์
[ちじょう, chijou] (n) พื้นดิน
地球[ちきゅうじょう, chikyuujou] (adj) บนพื้นโลก, บนโลก
[うりあげ, uriage] (n) ยอดขาย
[おくじょう, okujou] (n) ดาดฟ้า, บนหลังคา
買い[かいあげ, kaiage] (vt) ซื้อสินค้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[さんじょう, sanjou] (n, vi, vt) (การ)เยี่ยม, เยือน, แวะ, มาหา, See also: S. 訪問、伺う
棚にげる[たなにあげる, tananiageru] (vi) ลืมข้อบกพร่องของตนเอง
お手げだ[おてあげだ, oteageda] หมดตำราแล้ว, ทำอะไรไม่ได้แล้ว
開発途[かいはつとじょうこく, kaihatsutojoukoku] (n) ประเทศกำลังพัฒนา
[みなかみ, minakami] (n) กระแสน้ำช่วงต้นน้ำ
[じょうき, jouki] การเขียนมาแล้วข้างต้น
[じょうきょう, joukyou] 1.การไปโตเกียว 2.การไปเมืองหลวง
笑い[わらいじょうご, waraijougo] (n) คนเส้นตื้น เส้นต้น พวกเส้นตื้น
打ち[うちあげ, uchiage] (n, vi, vt) (ลอนชฺ) {launched,launching,launches} vt. ปล่อย (เรือ) ลงน้ำปล่อย (ดาวเทียม,ทุ่นระเบิด) ,เหวี่ยง,ยิง,ทำให้เริ่มปฏิบัติการ,เริ่ม,ยื่น (คำคัดค้าน) ,ออกคำสั่ง. vi. เริ่ม,เข้าร่วม,ลงมือ. n. การปล่อย,การเริ่มปฏิบัติการ,การเข้าร่วม,เรือบด,เรือยนต์ คำที่มีความหม
[ずじょう, zujou] (n) บนศีรษะ,เหนือศีรษะ See :http://dic.siamkane.com/dict.php?keyword=%E9%A0%AD%E4%B8%8A
棟式[じょうとうしき, joutoushiki] พิธีการเข้าอยู่บ้านใหม่
棟式[じょうとうしき, joutoushiki] พิธีการขึ้นเสาเอกบ้านใหม่
打ち[うちあげ, uchiage] (n) การแจ้ง(เรื่องราวให้ทราบ)
染めげる[そめあげる, someageru] (vi) ย้อม

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
盛りがる[もりあがる, moriagaru] TH: ครื้นเครง  EN: to rouse
差しげる[さしあげる, sashiageru] TH: ยกขึ้น  EN: to hold up
げる[あげる, ageru] TH: ยกให้  EN: to give
げる[あげる, ageru] TH: ยกขึ้น
げる[あげる, ageru] TH: ทำให้ดีขึ้น
げる[みあげる, miageru] TH: แหงนมอง  EN: look up at
げる[みあげる, miageru] TH: เหลือบตามอง  EN: raise one's eyes
げる[みあげる, miageru] TH: ชื่นชม  EN: admire
回る[うわまわる, uwamawaru] TH: มากกว่า, เหนือกว่า  EN: to exceed
取りげる[とりあげる, toriageru] TH: ยกขึ้นมา  EN: to take up
取りげる[とりあげる, toriageru] TH: หยิบขึ้นมา  EN: to pick up
取りげる[とりあげる, toriageru] TH: ริบ  EN: to disqualify
取りげる[とりあげる, toriageru] TH: ริบขึ้นมา  EN: to confiscate
[いじょう, ijou] TH: มากกว่า  EN: more than
[いじょう, ijou] TH: เกินกว่า
[いじょう, ijou] TH: ยิ่งกว่า  EN: greater than
[いじょう, ijou] TH: (ที่กล่าวมา)ข้างต้น  EN: the above
[いじょう, ijou] TH: จบ
重量[じゅうりょうあげ, juuryouage] TH: กีฬาประเภทยกน้ำหนัก  EN: weight lifting
召しがる[めしあがる, meshiagaru] TH: รับประทาน(รูปสุภาพใช้กับประธานที่เป็นผู้อื่น ไม่ใช่ผู้พูด)  EN: to eat (pol)
申しげる[もうしあげる, moushiageru] TH: ขอกล่าว
出来がり[できあがり, dekiagari] TH: เป็นคำพูดบอกว่าทำงานหรือบางสิ่งบางอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว  EN: be finished
出来がり[できあがり, dekiagari] TH: เสร็จแล้ว, พร้อมที่จะทำสิ่งต่อไป  EN: ready
出来がる[できあがる, dekiagaru] TH: เสร็จสิ้น  EN: to be finished
出来がる[できあがる, dekiagaru] TH: เรียบร้อยแล้ว  EN: to be ready
出来がる[できあがる, dekiagaru] TH: เมาแอ๋  EN: to be very drunk
[ねあげ, neage] TH: การขึ้นราคา  EN: price raising
立ちがる[たちあがる, tachiagaru] TH: ลุกขึ้นยืน  EN: to stand up
立ちがる[たちあがる, tachiagaru] TH: เริ่มดำเนินการ  EN: start
げる[しあげる, shiageru] TH: ทำให้เสร็จ  EN: to finish up
げる[しあげる, shiageru] TH: ทำให้สมบูรณ์  EN: to complete
[めうえ, meue] TH: ผู้ที่อยู่ในสถานะที่สูงกว่า เช่น เจ้านาย หัวหน้า อาจารย์ เป็นต้น  EN: superior(s)
[かみ, kami] TH: ชื่อสกุลของคนญี่ปุ่น  EN: Kami(pl)
作りげる[つくりあげる, tsukuriageru] TH: แต่งขึ้น  EN: to make up
がる[あがる, agaru] TH: เข้าบ้านหรือห้อง
がる[あがる, agaru] TH: ขึ้นไปข้างบน  EN: to go up
がる[あがる, agaru] TH: ลอยขึ้น  EN: to rise
[どうじょう, doujou] TH: เหมือนข้างบน

Japanese-English: EDICT Dictionary
2部場企業[にぶじょうじょうきぎょう, nibujoujoukigyou] (n) Second Section company (on the Tokyo Stock Exchange) [Add to Longdo]
あがり症;がり症;がり性;あがり性[あがりしょう, agarishou] (n) stage fright; social anxiety disorder; social phobia [Add to Longdo]
あごが干がる;顎が干がる[あごがひあがる, agogahiagaru] (exp,v5r) to lose one's means of livelihood; to become unable to earn a living [Add to Longdo]
いやがに;弥がに;嫌がに(iK)[いやがうえに, iyagaueni] (exp,adv) (usu. as いやがにも) (See いやがにも) even more; all the more [Add to Longdo]
いやがにも;弥がにも;嫌がにも(iK)[いやがうえにも, iyagauenimo] (adv) all the more [Add to Longdo]
うだつががらない;卯建ががらない;梲ががらない(oK)[うだつがあがらない, udatsugaagaranai] (exp) (See うだつのがらない) no hope of getting ahead [Add to Longdo]
うだつのがらない;卯建のあがらない[うだつのあがらない, udatsunoagaranai] (exp,adj-i) (See うだつががらない) lacking potential for advancement; no-hoper [Add to Longdo]
うなぎり;うなぎ登り;鰻り;鰻登り;うなぎ昇り[うなぎのぼり, unaginobori] (n,adj-no) rapid promotion; soaring; going through the roof [Add to Longdo]
うまく行く(P);手くいく(P);手く行く;旨くいく;旨く行く[うまくいく, umakuiku] (v5k-s) to go smoothly; to turn out well; to do the trick; to have peaceful relations; (P) [Add to Longdo]
おまんまの食い[おまんまのくいあげ, omanmanokuiage] (exp) (See 食いげ) losing the means of livelihood [Add to Longdo]
お悔やみ申しげます[おくやみもうしあげます, okuyamimoushiagemasu] (exp) my condolences; my deepest sympathy [Add to Longdo]
お願い申しげる[おねがいもうしあげる, onegaimoushiageru] (exp,v1) (pol) (very polite) please [Add to Longdo]
お見舞い申しげる[おみまいもうしあげる, omimaimoushiageru] (exp,v1) (hum) you have my deepest sympathy [Add to Longdo]
お手げ(P);御手[おてあげ, oteage] (n) all over; given in; given up hope; bring to knees; (P) [Add to Longdo]
さん;お内儀さん;御さん;御内儀さん[おかみさん, okamisan] (n) (uk) missus (orig. honorific, now familiar); missis [Add to Longdo]
りさん[おのぼりさん, onoborisan] (n) countryside people (in town); visitor from the country; out-of-towner; country bumpkin (visiting the big city); yokel [Add to Longdo]
[おじょうず, ojouzu] (n,adj-na) (1) skill; skillful; dexterity; (2) flattery [Add to Longdo]
手を言う[おじょうずをいう, ojouzuwoiu] (exp,v5u) to flatter; to boot-lick; to curry favour (favor) [Add to Longdo]
お買いげ;お買げ;御買いげ;御買[おかいあげ, okaiage] (n) (hon) (See 買いげ) buying; purchasing [Add to Longdo]
けたげ数;桁げ数[けたあげすう, ketaagesuu] (n) {comp} carry digit [Add to Longdo]
けたげ保留加算機;桁げ保留加算機[けたあげほりゅうかさんき, ketaagehoryuukasanki] (n) {comp} carry-save adder [Add to Longdo]
この[このうえ, konoue] (exp) besides; moreover; in addition; further [Add to Longdo]
このない[このうえない, konouenai] (exp) the most; the best; peerless; the greatest; first-rate [Add to Longdo]
このなく;このもなく[このうえなく(この上なく);このうえもなく(この上もなく), konouenaku ( kono jouna ku ); konouemonaku ( kono ue monaku )] (exp) most of all; extremely [Add to Longdo]
こみげる;込みげる;込げる(io)[こみあげる, komiageru] (v1,vi) (1) to fill (one's heart); to experience a welling up of feelings or sensations; (2) to feel nauseated [Add to Longdo]
ご連絡申しげます[ごれんらくもうしあげます, gorenrakumoushiagemasu] (exp) I am writing ....; we are contacting ... [Add to Longdo]
しゃくりげる[しゃくりあげる, shakuriageru] (v1) to sob convulsively; to heave with sobs [Add to Longdo]
ずりがる[ずりあがる, zuriagaru] (v5r,vi) to creep up; to ride up [Add to Longdo]
その(P);其の[そのうえ, sonoue] (conj) (1) in addition; furthermore; (2) above (which); on top of (which); (P) [Add to Longdo]
そので;其の[そのうえで, sonouede] (exp) moreover; in addition [Add to Longdo]
そりげる;剃りげる[そりあげる, soriageru] (v1) to shave off [Add to Longdo]
それ以[それいじょう, soreijou] (exp) further; above; anymore [Add to Longdo]
たくしげる[たくしあげる, takushiageru] (v1) to roll up or pull up (sleeves, skirt, etc.) [Add to Longdo]
はげがる;禿げがる;禿がる(io);禿げ[はげあがる, hageagaru] (v5r) to become bald from the forehead; to recede [Add to Longdo]
まくりげる;捲りげる[まくりあげる, makuriageru] (v1) to tuck (e.g. sleeves); to roll up [Add to Longdo]
よじ登る;攀じ登る;よじる;攀じ[よじのぼる, yojinoboru] (v5r,vi) to climb; to clamber (over, up); to scramble (up); to scale; to claw one's way up [Add to Longdo]
ウィンドウ[ウィンドウじょうげん, uindou jougen] (n) {comp} upper window edge [Add to Longdo]
ウェブ[ウェブじょう, uebu jou] (adv) over the Web [Add to Longdo]
エロ[エロじょうご, ero jougo] (n) (derog) (sl) horny drunkard [Add to Longdo]
カスケード式けた[カスケードしきけたあげ, kasuke-do shikiketaage] (n) {comp} cascaded carry [Add to Longdo]
サムエル記[サムエルきじょう, samueru kijou] (n) Samuel I (book of the Bible) [Add to Longdo]
システム立ち[システムたちあげ, shisutemu tachiage] (n) {comp} system initialization; system start up [Add to Longdo]
ノルマンディー陸作戦[ノルマンディーじょうりくさくせん, norumandei-jourikusakusen] (n) Invasion of Normandy (June-July 1944); Normandy Invasion [Add to Longdo]
パフォーマンス向[パフォーマンスこうじょう, pafo-mansu koujou] (n) {comp} performance improvement [Add to Longdo]
ビュー方向定義ベクトル[ビューじょうほうこうていぎベクトル, byu-jouhoukouteigi bekutoru] (n) {comp} view up vector [Add to Longdo]
モル沸点[モルふってんじょうしょう, moru futtenjoushou] (n) molar elevation [Add to Longdo]
リップルけた[リップルけたあげ, rippuru ketaage] (n) {comp} ripple carry [Add to Longdo]
悪人は畳のでは死ねない[あくにんはたたみのうえではしねない, akuninhatataminouedehashinenai] (exp) (id) A bad person does not deserve to die in his own bed [Add to Longdo]
梓にせる[しにのぼせる, shininoboseru] (exp,v1) to bring (a book) into the world; to publish [Add to Longdo]
安くがる;安くあがる[やすくあがる, yasukuagaru] (exp,v5r) to cost little; to come cheap [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Let's fly kites.げをしよう。
As it is, prices are going up every week.実のところ物価は毎週昇している。
"Where are your books?" "They are on the desk."「あなたの本はどこですか」「それらは机のです」
"Is there a book on the chair?" "Yes, there is."「イスのに本がありますか」「はい、あります」
He said, "I will say nothing more, because I hate making excuses."「これ以何も言うことはありません、いいわけをするのはいやですから」と彼は言った。
"Superman" is showing at the movie theatre this month.「スーパーマン」は今月その映画館で映中です。
You had better put the book back on the desk, for the owner will come back there.「その本を机のに戻しておいた方がよい」というのは所有者がそこへ戻ってくるでしょうから。
"Look, Mike!", Hiroshi cries.「ほら、マイク!」と博が声をげます。
"Do you eat more?" "No, I had enough."「もっと召しがりますか」「いいえ、じゅうぶんいただきました」
Romeo and Juliet is on at the theatre.「ロミオとジュリエット」が劇場で演されている。
"I do not regret having gone into the forest and up the mountain," replied the younger brother.「わたしは森の中に入って、山に駆けがったことを後悔していない。」と弟は答えた。
"May I help you?" "No, thank you. I'm just looking."「何を差しげましょう?」「いや、結構です。ただ見ているだけです」
"Where is my notebook?" "It is on the chair."「私のノートはどこにありますか」「それはイスのです」
"Where is his book?" "It is on the table."「彼の本はどこですか」「それはテーブルのです」
You could see the elation in the president's face when he announced that our shares are going to be listed on the First Section of the TSE next year.「来年こそは一部場だ」と、社長は意気軒高だ。
More than 1000 issues are listed on the stock exchange.1000銘柄以の株が取引所に場されている。
I don't want to spend more than $10.10ドル以は使いたくありません。
As many as ten students stood up all at once.10人もの学生が全く同時に立ちがった。
There are over 15 different kinds of pies.15種類以のパイをご用意しています。
Between 1820 and 1973, the United States admitted more than 46 million immigrants.1820年から1973年の間に合衆国は、4600万以の移民を受け入れた。
Anyone over eighteen years of age counts as an adult.18歳以の者はだれでも大人としてみなされる。
People above 18 may drive.18歳以の人は車を運転できる。
Japan's exports exceeded imports by $77.8 billion in 1998.1998年日本の輸出が輸入を778億ドル回った。
Subway fares will be raised as of April 1st, 1999.1999年4月1日より地下鉄運賃費が値げになります。
The price in January advanced 20% on the year.1月の価格は1年前に比べ20%の昇を記録した。
It is hard to get through the work in an hour.1時間でその仕事を仕げるのは難しい。
I've been looking for them for more than one hour.1時間以ずっと探しているんですが。
It is impossible to finish the report in a week.1週間でそのレポートを仕げるなんて不可能だ。
I've been waiting for you for over an week.1週間以も待っていた。
A monster lay on a rock near the top of the mountain.1頭の怪物が山の頂の近くの岩に横になっていた。
It will cost more than ten thousand yen.1万円以します。
It took me more than two hours to translate a few pages of English.2、3ページの英語を訳すのに2時間以もかかりました。
Tuition will be raised by nearly ten percent as of April 1, 2001.2001年4月1日から授業料が、10%近く値げになります。
We could see the summit of a mountain twenty miles away.20マイル先に山の頂が見えた。
If we place an order for more than 20 units, might you reduce the price?20ユニット以注文したら、値引きしていただけますか。
For quantities of 20 or more, we can allow you a special discount of 10% on the prices quoted.20以の注文につきましては、見積りより10%引きの特別価格でご提供します。
Better than twenty people.20人以の人。
There is a bridge two miles upstream.2マイル流に橋がかかっている。
There's a good view of Mt. Akagi from upstairs.2階へがると赤城山がよく見える。
The trade imbalance between two nations should be improved.2国間の貿易のアンバランスを改善しなければならない。
If you agree to buy 3000 of them, we'll give you a 3 percent discount.3000個お買いげいただければ、3パーセント割引いたします。
Over three thousand people attended the concert.3000人以の人々がそのコンサートに出かけた。
All of a sudden the thirty-story skyscraper went up in flames.30階建の超高層ビルが突然爆発炎した。
It began to rain heavily more than three hours ago.3時間以も激しい雨が降り続いている。
I am the oldest of the three.3人のうちで私が一番年です。
While one of them sped around major parts of the property on the mower, a second made a few sweeps at some tall weeds on the edge of my wife's garden and the third got into the truck and smoked a cigarette.3人のうちの1人が芝刈り機で私の庭を大雑把にさっと刈り、もう一人が妻の庭の端の伸びた雑草をさっと2、3回刈り、残りの一人はトラックにがってタバコをすっていた。
More than 40 percent of students go on to university.40%以の生徒が大学に進学する。
You need not write more than 400 words.400語以書く必要はない。
Having failed four times, he didn't try anymore.4回も失敗したので、彼はもうそれ以やって見なかった。
Public utility charges will go up next April.4月から公共料金が値げになる。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
けた[けたあげ, ketaage] carry (vs) [Add to Longdo]
けたげ数[けたあげすう, ketaagesuu] carry digit [Add to Longdo]
けたげ保留加算機[けたあげほりゅうかさんき, ketaagehoryuukasanki] carry-save adder [Add to Longdo]
ウィンドウ[ウィンドウじょうげん, uindou jougen] upper window edge [Add to Longdo]
カスケード式けた[カスケードしきけたあげ, kasuke-do shikiketaage] cascaded carry [Add to Longdo]
システム立ち[システムたちあげ, shisutemu tachiage] system initialization, system start up [Add to Longdo]
パフォーマンス向[パフォーマンスこうじゅう, pafo-mansu koujuu] performance improvement [Add to Longdo]
ビュー方向定義ベクトル[ビューじょうほうこうていぎべくとる, byu-jouhoukouteigibekutoru] view up vector [Add to Longdo]
リップルけた[りっぷるけたあげ, rippuruketaage] ripple carry [Add to Longdo]
[みぎうえすみ, migiuesumi] top right corner [Add to Longdo]
画面[がめんじょう, gamenjou] on-screen (a-no) [Add to Longdo]
チェック[きじょうチェック, kijou chiekku] desk checking [Add to Longdo]
検査[きじょうけんさ, kijoukensa] desk checking [Add to Longdo]
[けたあげ, ketaage] carry [Add to Longdo]
げなし加算[けたあげなしかさん, ketaagenashikasan] addition without carry [Add to Longdo]
[けたあがり, ketaagari] carry [Add to Longdo]
光立ちがり時間[ひかりたちあがりじかん, hikaritachiagarijikan] optical rise time [Add to Longdo]
高速けた[こうそくけたあげ, kousokuketaage] high-speed carry [Add to Longdo]
[ひだりうえすみ, hidariuesumi] top left corner [Add to Longdo]
[さいじょうい, saijoui] high-end (a-no), high-order [Add to Longdo]
位のビット[さいじょういのビット, saijouino bitto] MSB, most significant bit [Add to Longdo]
位ビット[さいじょういビット, saijoui bitto] most significant bit (MSB) [Add to Longdo]
事実の標準[じじつじょうのひょうじゅん, jijitsujounohyoujun] de facto standard (a-no) [Add to Longdo]
事実標準[じじつじょうひょうじゅん, jijitsujouhyoujun] de-facto standard [Add to Longdo]
実装の事項[じつそうじょうのじこう, jitsusoujounojikou] local matter [Add to Longdo]
循環けた[じゅんかんけたあげ, junkanketaage] end-around carry [Add to Longdo]
つき[うわつき, uwatsuki] superscript [Add to Longdo]
[じょうい, joui] superior (rank not class), higher order (e.g. byte), host computer (of connected device) [Add to Longdo]
位グループ[じょういグループ, joui guru-pu] ancestor [Add to Longdo]
位ダイアログ[じょういダイアログ, joui daiarogu] superior dialogue [Add to Longdo]
位概念[じょういがいねん, jouigainen] high level concept, broader term [Add to Longdo]
位機種[じょういきしゅ, jouikishu] high-end equipment [Add to Longdo]
位互換[じょういごかん, jouigokan] upwardly compatible [Add to Longdo]
位語[じょういご, jouigo] broader term [Add to Longdo]
位参照[じょういさんしょう, jouisanshou] superior reference [Add to Longdo]
位試験手段[じょういしけんしゅだん, jouishikenshudan] upper tester [Add to Longdo]
位省略表記[じょういしょうりゃくひょうき, jouishouryakuhyouki] truncated representation [Add to Longdo]
位層[じょういそう, jouisou] upper level, upper layer [Add to Longdo]
下限[じょうげげん, jougegen] bounds [Add to Longdo]
下列[じょうげれつ, jougeretsu] chain [Add to Longdo]
限実行優先順位[じょうげんじっこうゆうせんじゅんい, jougenjikkouyuusenjun'i] limit dispatching priority [Add to Longdo]
限値[じょうげんち, jougenchi] upper bound, upper value [Add to Longdo]
向き[うわむき, uwamuki] bottom-up [Add to Longdo]
書き[うわがき, uwagaki] override [Add to Longdo]
[じょうせん, jousen] tilde, over line (~) [Add to Longdo]
[じょうたん, joutan] top edge [Add to Longdo]
端部の余白[じょうたんぶのよはく, joutanbunoyohaku] top margin [Add to Longdo]
付き添え字[うえづきそえじ, uedukisoeji] superscript [Add to Longdo]
切りげる[きりあげる, kiriageru] to round up [Add to Longdo]
げ機能[きりあげきのう, kiriagekinou] round-up function, rounding [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
三倍以[さんばいいじょう, sanbaiijou] mehr_als_dreimal_soviel [Add to Longdo]
[かみ, kami] -oben [Add to Longdo]
[かみ, kami] der_obere_Teil [Add to Longdo]
げる[あげる, ageru] erheben, emporheben, erhoehen [Add to Longdo]
[のぼす, nobosu] auffuehren, vorlegen [Add to Longdo]
せる[のぼせる, noboseru] auffuehren, vorlegen [Add to Longdo]
り下り[のぼりくだり, noborikudari] Steigen_und_Fallen, Schwanken [Add to Longdo]
り坂[のぼりざか, noborizaka] Steigung, Anstieg [Add to Longdo]
[のぼる, noboru] steigen [Add to Longdo]
[あがる, agaru] steigen [Add to Longdo]
[じょうげ, jouge] oben_und_unten, Schwanken [Add to Longdo]
[じょうきょう, joukyou] nach_Tokyo_fahren [Add to Longdo]
[じょうい, joui] Vorrang [Add to Longdo]
[じょうし, joushi] vorgesetzte_Behoerde, Vorgesetzter [Add to Longdo]
[じょうひん, jouhin] -fein, vornehm, elegant [Add to Longdo]
[じょうしん, joushin] Oberlippe [Add to Longdo]
[じょうしん, joushin] Oberlippe [Add to Longdo]
回る[うわまわる, uwamawaru] uebertreffen [Add to Longdo]
[じょうそう, jousou] obere_Schicht, obere_Stockwerke [Add to Longdo]
[じょうかん, joukan] Band_1, Band 2 siehe chuukan, Band 3 siehe gekan [Add to Longdo]
[じょうげん, jougen] das_erste_Mondviertel [Add to Longdo]
[じょうず, jouzu] geschickt, gut [Add to Longdo]
[じょうじゅん, joujun] die_ersten_10_Tage_eines_Monats [Add to Longdo]
[じょうしょう, joushou] Anstieg, aufsteigende_Tendenz [Add to Longdo]
[じょうえい, jouei] Auffuehrung [Add to Longdo]
棟式[じょうとうしき, joutoushiki] Richtfest [Add to Longdo]
[じょうえん, jouen] Auffuehrung, Vorstellung, Spiel [Add to Longdo]
[じょうしん, joushin] Bericht (an_vorgesetzte_Behoerde) [Add to Longdo]
[じょうきゅう, joukyuu] ober, hoeher [Add to Longdo]
[じょうし, joushi] die_oberen_Gliedmassen, -Arme [Add to Longdo]
[じょうじゅつ, joujutsu] obig, obenerwaehnt, obengenannt o.g. [Add to Longdo]
[じょうたつ, joutatsu] Fortschritt(e) [Add to Longdo]
[じょうりく, jouriku] Landung, das_Landen [Add to Longdo]
高地[かみこうち, kamikouchi] (Ausflugsort i.d.jap.Alpen) [Add to Longdo]
げる[しあげる, shiageru] fertigmachen, vollenden [Add to Longdo]
[いじょう, ijou] -ueber, mehr_als, obenerwaehnt [Add to Longdo]
便宜[べんぎじょう, bengijou] die_Bequemlichkeit_wegen [Add to Longdo]
[ねあげ, neage] Preissteigerung [Add to Longdo]
切り[きりあげ, kiriage] Abschluss, Aufrundung, Aufwertung [Add to Longdo]
[たくじょう, takujou] auf_dem_Tisch, Tisch- [Add to Longdo]
取りげる[とりあげる, toriageru] aufnehmen, annehmen, wegnehmen [Add to Longdo]
召しがる[めしあがる, meshiagaru] etwas_zu_sich_nehmen, essen [Add to Longdo]
[こうじょう, koujou] Aufstieg, Entwicklung [Add to Longdo]
[おくじょう, okujou] (auf dem) Dach [Add to Longdo]
[かわかみ, kawakami] Oberlauf [Add to Longdo]
[ひだりうえ, hidariue] links_oben (z.B.Briefumschlag) [Add to Longdo]
[せきじょう, sekijou] auf_der_Versammlung, bei_der_Gelegenheit [Add to Longdo]
引き[ひきあげ, hikiage] Erhoehung [Add to Longdo]
思いがった[おもいあがった, omoiagatta] eingebildet, arrogant [Add to Longdo]
挟みげる[はさみあげる, hasamiageru] (mit_Essstaebchen) nehmen, aufnehmen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top