ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*丁*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -丁-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[可, kě, ㄎㄜˇ] may, can, -able; possibly
Radical: , Decomposition:   丁 [dīng, ㄉㄧㄥ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] vigorous, Rank: 30
[成, chéng, ㄔㄥˊ] to accomplish; to become; to complete, to finish; to succeed
Radical: , Decomposition:   丁 [dīng, ㄉㄧㄥ]  戈 [, ㄍㄜ]
Etymology: -, Rank: 59
[打, dǎ, ㄉㄚˇ] to attack, to beat, to hit, to strike
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  丁 [dīng, ㄉㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 223
[予, yǔ, ㄩˇ] to give; to award
Radical: , Decomposition:   ?  丁 [dīng, ㄉㄧㄥ]
Etymology: -, Rank: 925
[顶, dǐng, ㄉㄧㄥˇ] top, summit, peak; to carry on the head
Radical: , Decomposition:   丁 [dīng, ㄉㄧㄥ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 1000
[宁, níng, ㄋㄧㄥˊ] calm, peaceful; healthy; rather; to prefer
Radical: , Decomposition:   宀 [gài,mián, ㄍˋ]  丁 [dīng, ㄉㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] roof, Rank: 1019
[灯, dēng, ㄉㄥ] lamp, lantern, light
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  丁 [dīng, ㄉㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 1115
[丁, dīng, ㄉㄧㄥ] male adult; robust, vigorous; 4th heavenly stem
Radical: , Decomposition: 一 [, ]
Etymology: [pictographic] A nail, Rank: 1168
[订, dìng, ㄉㄧㄥˋ] to make an order; to draw up an agreement
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  丁 [dīng, ㄉㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 1176
[厅, tīng, ㄊㄧㄥ] hall, central room
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  丁 [dīng, ㄉㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] spacious, Rank: 1217
[盯, dīng, ㄉㄧㄥ] to rivet one's gaze upon; to keep eyes on
Radical: , Decomposition:   目 [, ㄇㄨˋ]  丁 [dīng, ㄉㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] eye, Rank: 1906
[亭, tíng, ㄊㄧㄥˊ] pavilion; erect
Radical: , Decomposition:     亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  丁 [dīng, ㄉㄧㄥ]
Etymology: [pictographic] 亠, 口, and 冖 form a picture of a pavilion; 丁 provides the pronunciation, Rank: 2002
[钉, dīng, ㄉㄧㄥ] nail, spike
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  丁 [dīng, ㄉㄧㄥ]
Etymology: [ideographic] A metal 钅 nail 丁; 丁 also provides the pronunciation, Rank: 2267
[叮, dīng, ㄉㄧㄥ] to persistently exhort or urge; sting (as of an insect)
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  丁 [dīng, ㄉㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 2611
[汀, tīng, ㄊㄧㄥ] bank, sandbar; beach, shore
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  丁 [dīng, ㄉㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 3163
[町, tīng, ㄊㄧㄥ] a raised path between fields
Radical: , Decomposition:   田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]  丁 [dīng, ㄉㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] field, Rank: 4001
[酊, dīng, ㄉㄧㄥ] drunk, intoxicated
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]  丁 [dīng, ㄉㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] wine, Rank: 4791
[仃, dīng, ㄉㄧㄥ] lonely, solitary
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  丁 [dīng, ㄉㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] person, Rank: 4973
[玎, dīng, ㄉㄧㄥ] jingling, tinkling
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  丁 [dīng, ㄉㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] jade, Rank: 5921
[疔, dīng, ㄉㄧㄥ] boil, carbuncle, ulcer
Radical: , Decomposition:   疒 [, ㄋㄜˋ]  丁 [dīng, ㄉㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] sickness, Rank: 6359
[耵, dīng, ㄉㄧㄥ] earwax
Radical: , Decomposition:   耳 [ěr, ㄦˇ]  丁 [dīng, ㄉㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] ear, Rank: 6738
[頂, dǐng, ㄉㄧㄥˇ] top, summit, peak; to carry on the head
Radical: , Decomposition:   丁 [dīng, ㄉㄧㄥ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 7211
[訂, dìng, ㄉㄧㄥˋ] to make an order; to draw up an agreement
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  丁 [dīng, ㄉㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 7313
[釘, dīng, ㄉㄧㄥ] nail, spike
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  丁 [dīng, ㄉㄧㄥ]
Etymology: [ideographic] A metal 釒 nail 丁; 丁 also provides the pronunciation, Rank: 7371
[虰, dīng, ㄉㄧㄥ] dragonfly
Radical: , Decomposition:   虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]  丁 [dīng, ㄉㄧㄥ]
Etymology: [ideographic] An adult male 丁 insect 虫; 丁 also provides the pronunciation, Rank: 8243
[亍, chù, ㄔㄨˋ] to take small steps; Korean place name
Radical: , Decomposition:   一 [, ]  丁 [dīng, ㄉㄧㄥ]
Etymology: -
[寧, níng, ㄋㄧㄥˊ] calm, peaceful; healthy; rather; to prefer
Radical: , Decomposition:   宀 [gài,mián, ㄍˋ]    心 [xīn, ㄒㄧㄣ]    皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]  丁 [dīng, ㄉㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] heart

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dīng, ㄉㄧㄥ, ] surname Ding; cubes (of food); fourth of 10 heavenly trunks 十天干; fourth in order; letter "D" or roman "IV" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; butyl, #2,765 [Add to Longdo]
美洲[Lā dīng Měi zhōu, ㄌㄚ ㄉㄧㄥ ㄇㄟˇ ㄓㄡ, ] Latin America, #17,131 [Add to Longdo]
[bù dīng, ㄅㄨˋ ㄉㄧㄥ, ] pudding, #18,145 [Add to Longdo]
[Mǎ dīng, ㄇㄚˇ ㄉㄧㄥ, / ] Martin (name), #18,352 [Add to Longdo]
[bǔ dīng, ㄅㄨˇ ㄉㄧㄥ, / ] patch, #21,166 [Add to Longdo]
[lā dīng, ㄌㄚ ㄉㄧㄥ, ] Latin; (in former times) to press-gang; to kidnap and force people into service, #24,493 [Add to Longdo]
[dīng xiāng, ㄉㄧㄥ ㄒㄧㄤ, ] lilac (Syringia vulgaris); clove (Eugenia aromatica), #26,117 [Add to Longdo]
尼古[ní gǔ dīng, ㄋㄧˊ ㄍㄨˇ ㄉㄧㄥ, ] nicotine, #34,250 [Add to Longdo]
[Dīng Lěi, ㄉㄧㄥ ㄌㄟˇ, ] Ding Lei, #35,104 [Add to Longdo]
[yuán dīng, ㄩㄢˊ ㄉㄧㄥ, / ] gardener, #40,417 [Add to Longdo]
[Dàn dīng, ㄉㄢˋ ㄉㄧㄥ, ] Dante Alighieri, #41,648 [Add to Longdo]
[Dīng Líng, ㄉㄧㄥ ㄌㄧㄥˊ, ] Ding Ling (1904-1986), female novelist, author of novel The Sun Shines over the Sanggan River 太陽照在桑乾河上|太阳照在桑干河上, attacked during the 1950s as anti-Party, #41,782 [Add to Longdo]
[jī dīng, ㄐㄧ ㄉㄧㄥ, / ] diced chicken meat, #42,013 [Add to Longdo]
[Ài dīng bǎo, ㄞˋ ㄉㄧㄥ ㄅㄠˇ, / ] Edinburgh, capital of Scotland, #43,618 [Add to Longdo]
[shā dīng yú, ㄕㄚ ㄉㄧㄥ ㄩˊ, / ] sardine, #44,580 [Add to Longdo]
[lā dīng wǔ, ㄌㄚ ㄉㄧㄥ ㄨˇ, ] Latin American dancing, #45,905 [Add to Longdo]
[Yà dīng, ㄧㄚˋ ㄉㄧㄥ, / ] Aden, #46,284 [Add to Longdo]
[dīng hài, ㄉㄧㄥ ㄏㄞˋ, ] twenty fourth year D12 of the 60 year cycle, e.g. 2007 or 2067, #53,758 [Add to Longdo]
[lā dīng wén, ㄌㄚ ㄉㄧㄥ ㄨㄣˊ, ] latin letters; latin literature, #57,856 [Add to Longdo]
[dīng mǎo, ㄉㄧㄥ ㄇㄠˇ, ] fourth year D4 of the 60 year cycle, e.g. 1987 or 2047, #58,503 [Add to Longdo]
[dīng jī, ㄉㄧㄥ ㄐㄧ, ] butyl group C4H9- (chem.), #60,118 [Add to Longdo]
[Dīng Jī, ㄉㄧㄥ ㄐㄧ, ] Ding Ji (1917-1944), real name Li Baicen 李百岑, a Yanan base journalist, martyr of the revolution, #60,118 [Add to Longdo]
[dīng yǒu, ㄉㄧㄥ ㄧㄡˇ, ] thirty fourth year D10 of the 60 year cycle, e.g. 1957 or 2017, #63,938 [Add to Longdo]
[dīng wèi, ㄉㄧㄥ ㄨㄟˋ, ] forty fourth year D8 of the 60 year cycle, e.g. 1967 or 2027, #64,530 [Add to Longdo]
[dīng chǒu, ㄉㄧㄥ ㄔㄡˇ, ] fourteenth year D2 of the 60 year cycle, e.g. 1997 or 2057, #66,013 [Add to Longdo]
[dīng sì, ㄉㄧㄥ ㄙˋ, ] fifty fourth year D6 of the 60 year cycle, e.g. 1977 or 2037, #66,356 [Add to Longdo]
[Lā dīng yǔ, ㄌㄚ ㄉㄧㄥ ㄩˇ, / ] Latin (language), #66,785 [Add to Longdo]
肇中[Dīng Zhào zhōng, ㄉㄧㄥ ㄓㄠˋ ㄓㄨㄥ, ] Samuel C. C. Ting, #79,390 [Add to Longdo]
[dīng chún, ㄉㄧㄥ ㄔㄨㄣˊ, ] butanol; butyl alcohol C4H9OH, #81,203 [Add to Longdo]
目不识[mù bù shí dīng, ㄇㄨˋ ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄉㄧㄥ, / ] lit. the eye cannot recognize the letter T (成语 saw); totally illiterate, #87,111 [Add to Longdo]
[Nuò dīng hàn, ㄋㄨㄛˋ ㄉㄧㄥ ㄏㄢˋ, / ] Nottingham (city in England), #87,209 [Add to Longdo]
阿拉[Ā lā dīng, ㄚ ㄌㄚ ㄉㄧㄥ, ] Aladdin, character in one of the tales in the The Book of One Thousand and One Nights, #89,115 [Add to Longdo]
[zǐ dīng xiāng, ㄗˇ ㄉㄧㄥ ㄒㄧㄤ, ] lilac, #93,401 [Add to Longdo]
君士坦[Jūn shì tǎn dīng bǎo, ㄐㄩㄣ ㄕˋ ㄊㄢˇ ㄉㄧㄥ ㄅㄠˇ, ] Constantinople (capital of Byzantium), #94,986 [Add to Longdo]
汝昌[Dīng Rǔ chāng, ㄉㄧㄥ ㄖㄨˇ ㄔㄤ, ] Ding Ruchang (1836-1895), commander of the Qing North China Navy, #95,505 [Add to Longdo]
[dīng wán, ㄉㄧㄥ ㄨㄢˊ, ] butane, #98,822 [Add to Longdo]
字母[Lā dīng zì mǔ, ㄌㄚ ㄉㄧㄥ ㄗˋ ㄇㄨˇ, ] Latin alphabet, #99,061 [Add to Longdo]
奥斯[Ào sī dīng, ㄠˋ ㄙ ㄉㄧㄥ, / ] Austin or Austen (name); Austin, Texas; also written 奧斯汀, #116,054 [Add to Longdo]
[Ài dīng hú, ㄞˋ ㄉㄧㄥ ㄏㄨˊ, ] Lake Aydingkol in Xinjiang, #134,776 [Add to Longdo]
[Lā dīng huà, ㄌㄚ ㄉㄧㄥ ㄏㄨㄚˋ, ] romanization, #146,092 [Add to Longdo]
[Dīng qīng, ㄉㄧㄥ ㄑㄧㄥ, ] (N) Dingqing (place in Tibet), #163,033 [Add to Longdo]
[liǔ dīng, ㄌㄧㄡˇ ㄉㄧㄥ, ] tangerine, #168,540 [Add to Longdo]
[Wǔ Dīng, ㄨˇ ㄉㄧㄥ, ] Wu Ding (c. 14th century BC), legendary founder and wise ruler of Shang dynasty, #177,978 [Add to Longdo]
字街[dīng zì jiē, ㄉㄧㄥ ㄗˋ ㄐㄧㄝ, ] T-junction, #204,598 [Add to Longdo]
圣文森特和格林纳[Shèng wén sēn tè hé Gé lín nà dīng sī, ㄕㄥˋ ㄨㄣˊ ㄙㄣ ㄊㄜˋ ㄏㄜˊ ㄍㄜˊ ㄌㄧㄣˊ ㄋㄚˋ ㄉㄧㄥ ㄙ, / ] Saint Vincent and the Grenadines, #215,161 [Add to Longdo]
零当啷[dīng ling dāng lāng, ㄉㄧㄥ ㄌㄧㄥ˙ ㄉㄤ ㄌㄤ, / ] ding-a-ling; onomat. for sound of bell, #228,913 [Add to Longdo]
汉郡[Nuò dīng hàn jùn, ㄋㄨㄛˋ ㄉㄧㄥ ㄏㄢˋ ㄐㄩㄣˋ, / ] Nottinghamshire (English county), #234,140 [Add to Longdo]
圣奥古斯[Shèng Ào gǔ sī dīng, ㄕㄥˋ ㄠˋ ㄍㄨˇ ㄙ ㄉㄧㄥ, / ] St Augustine; Aurelius Augustinus (354-430), theologian and Christian philosopher, #268,867 [Add to Longdo]
鲍罗[Bào luó dīng, ㄅㄠˋ ㄌㄨㄛˊ ㄉㄧㄥ, / ] Borodin (name); Alexander Borodin (1833-1887), Russian chemist and composer, #284,758 [Add to Longdo]
字尺[dīng zì chǐ, ㄉㄧㄥ ㄗˋ ㄔˇ, ] T-square; set square (carpenter's tool), #319,256 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ていねい, teinei] (adj) สุภาพ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ちょうめ, choume] ช่วงตึก (แถวติดต่อกันของอาคาร)

Japanese-English: EDICT Dictionary
カンフル[カンフルチンキ, kanfuruchinki] (n) tincture of camphor [Add to Longdo]
パンツ一[パンツいっちょう, pantsu icchou] (n) (wearing only) one pair of underpants [Add to Longdo]
ラテン語(P);羅甸語;拉[ラテンご(ラテン語)(P);らてんご(羅甸語;拉丁語), raten go ( raten go )(P); ratengo ( ra den go ; ratsu chou go )] (n,adj-no) Latin; (P) [Add to Longdo]
亜爾然[あるぜんちん;アルゼンチン, aruzenchin ; aruzenchin] (n,adj-no) (uk) Argentina [Add to Longdo]
[いっちょう, icchou] (n) (1) one sheet; one page; one leaf; (2) one block of tofu; one serving (in a restaurant); (3) (also written as 一挺, 一梃) one long and narrow thing (e.g. guns, scissors, spades, hoes, inksticks, palanquins, candles, jinrikishas, shamisen, oars, etc.); (4) one cho (unit of distance, 109.09 m); (5) one game; one task; (n-adv) (6) well then; come then; (P) [Add to Longdo]
[いっていじ;いっちょうじ, itteiji ; icchouji] (n) single letter or character [Add to Longdo]
[いっちょうまえ;いっちょまえ, icchoumae ; icchomae] (adj-na,n) (See 一人前) becoming an adult or full-fledged member of (a) society [Add to Longdo]
[いっちょうめ, icchoume] (n) Block 1 [Add to Longdo]
隠し包[かくしぼうちょう, kakushibouchou] (n) (light) scoring (in cooking) [Add to Longdo]
鰻裂き包;うなぎ裂き包;鰻サキ包[うなぎさきほうちょう(鰻裂き包丁;うなぎ裂き包丁);うなぎサキほうちょう(鰻サキ包丁), unagisakihouchou ( unagi saki houchou ; unagi saki houchou ); unagi saki houchou ( ] (n) eel knife [Add to Longdo]
[えんてい, entei] (n) gardener [Add to Longdo]
;横町[よこちょう, yokochou] (n) bystreet; side street; back street; alley; lane [Add to Longdo]
規那[キナチンキ, kinachinki] (n) (uk) tincture of cinchona [Add to Longdo]
胸突き八;胸突八[むなつきはっちょう, munatsukihacchou] (n) the most trying spot or period; the most difficult period [Add to Longdo]
玉虫;吉[たまむし, tamamushi] (n) jewel beetle; Chrysochroa fulgidissima; insect with iridescent wings [Add to Longdo]
苦味チンキ;苦味[くみチンキ, kumi chinki] (n) bitter tincture [Add to Longdo]
口八[くちはっちょう, kuchihacchou] (n) voluble; eloquent [Add to Longdo]
甲乙丙[こうおつへいてい, kouotsuheitei] (n) A, B, C and D; first, second, third and fourth [Add to Longdo]
懇切[こんせつていねい, konsetsuteinei] (n,adj-na) (an explanation, advice, etc. being) kind, careful, and thorough [Add to Longdo]
菜切り包[なきりぼうちょう, nakiribouchou] (n) nakiri bocho, var. of Japanese knife used for cutting vegetables [Add to Longdo]
裁ち庖[たちぼうちょう, tachibouchou] (n) tailor's knife [Add to Longdo]
三徳包[さんとくほうちょう;さんとくぼうちょう, santokuhouchou ; santokubouchou] (n) all-purpose kitchen knife; santoku knife [Add to Longdo]
使[してい, shitei] (n) servant; janitor; messenger [Add to Longdo]
刺身包;刺身庖;刺し身包[さしみぼうちょう, sashimibouchou] (n) sashimi knife [Add to Longdo]
手八[てはっちょう, tehacchou] (n,adj-na) eloquence; cleverness in speaking [Add to Longdo]
手八口八[てはっちょうくちはっちょう, tehacchoukuchihacchou] (n) (See 口八,手八) eloquent and skilled (worker) [Add to Longdo]
出刃包;出刃庖[でばぼうちょう, debabouchou] (n) knife; pointed carver [Add to Longdo]
樟脳チンキ;樟脳[しょうのうチンキ, shounou chinki] (n) tincture of camphor [Add to Longdo]
[せいてい;しょうてい, seitei ; shoutei] (n) under the ritsuryo system, a man in good health between 21 and 60 years of age to whom applied various corvee and taxes [Add to Longdo]
;折り[おりちょう, orichou] (n) quire [Add to Longdo]
[そうてい, soutei] (n) youth; young man who has reached adulthood (conscription age) [Add to Longdo]
(P);装幀;装釘;装訂[そうてい, soutei] (n,vs) binding (book); format; (P) [Add to Longdo]
[てい;ひのと, tei ; hinoto] (ctr) (1) counter for sheets, pages, leaves, etc.; (2) counter for blocks of tofu; counter for servings in a restaurant; (3) (See 挺) counter for long and narrow things such as guns, scissors, spades, hoes, inksticks, palanquins, candles, jinrikishas, shamisen, oars, etc.; (n) (4) (See 半・はん・3) even number; (5) (See 町・3) 109.09 m [Add to Longdo]
[てい;ひのと, tei ; hinoto] (n) 4th in rank; fourth sign of the Chinese calendar [Add to Longdo]
々;[ちょうちょう;とうとう, chouchou ; toutou] (adv,n) clashing of swords; felling of trees; ringing of an ax [Add to Longdo]
々発止;発止[ちょうちょうはっし, chouchouhasshi] (adv,n) (sound) of clashing swords; (arguing) as fiercely as clashing and blocking swords [Add to Longdo]
か半か[ちょうかはんか, choukahanka] (n) even or odd [Add to Longdo]
[ちょうと, chouto] (adv) with a clang; with a bang; with a crash [Add to Longdo]
[ていがい, teigai] (n) 24th of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
[ひのとう;ていぼう, hinotou ; teibou] (n) (See 干支) fourth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
[ひのとのうし;ていちゅう, hinotonoushi ; teichuu] (n) (See 干支) fourteenth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
幾(ateji)[チンキ, chinki] (n) (uk) (orig. from the Dutch 'tinctuur') tincture [Add to Longdo]
銀;挺銀[ちょうぎん, chougin] (n) Edo period silver coin shaped like a sea cucumber [Add to Longdo]
[ちょうこう, choukou] (n) clove [Add to Longdo]
合い;[ちょうあい, chouai] (n) (1) (a) gathering; (2) sorting; collating [Add to Longdo]
[ちょうじ, chouji] (n) clove [Add to Longdo]
子油[ちょうじゆ, choujiyu] (n) clove oil [Add to Longdo]
[ていじ, teiji] (n) clove [Add to Longdo]
[ていじ, teiji] (n) letter "T" [Add to Longdo]
字形[ていじけい, teijikei] (n) T-shaped [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I got out of the car at 40th Street.40目で車を降りた。
Working part-time, I found that some customers were polite whereas others were not.アルバイトをして客の中にも寧な人とそうでない人がいることが分かった。
Polite language, in a sense, spoils a casual atmosphere.ある意味では、寧語は気さくな雰囲気を壊す。
What is hard to put up with is his over-politeness.がまんするのが難しいのは彼の度を超した重さである。
When Chris suggested going out, she managed to politely say no.クリスがデートに誘った時、彼女は何とか寧に断りました。
Handle the glasses carefully.コップ類を寧に扱いなさい。
The document clearly spells out the correct procedure for dealing with complaints.この書類に苦情の取り扱いかたが寧に説明してある。
Working part-time at a supermarket, I found that some customers were polite whereas others weren't.スーパーでアルバイトしてみて、客の中にも寧な人と、そうでない人がいることがわかった。
Since ski season is almost over, the ski wear that's on sale is all leftovers, so there's nothing that's just my size.スキーシーズンも終わりに近づいて、ウエアとかのバーゲンやっているけど、余り物しかなくて度いいサイズのモノがない。
The cat has just passed by beside me.ねこが私のそばを度今横切った。
You should have talked more politely.もっと寧な話し方をすべきだったのに。
You cannot be too polite when you meet the president.会長に会う際にはどんなに寧にしてもしすぎることはない。
We were just talking about you when you called.君が電話をくれたとき度君の事を話していた。 [M]
Your telegram arrived just as I was about to telephone you.君に電話をしようとしたら、度君の電報が届いた。 [M]
In the U.S., as many as 216 million firearms are said to be in private hands.合衆国では2億1600万もの鉄砲類が、民間の手にあるという。
Don't let your boy play with a knife.子供に包をいたずらさせてはダメだよ。
I found nothing but a pair of scissors.私が見つけたのは1のハサミだけだった。
When using the kitchen knife, my wife cut her finger.私の妻は、包を使っているときに、指を切った。
I was just going to write a letter.私は度手紙を書こうとした。
The little girl made a polite bow to me.私は寧におじぎをした。
I politely turned down his offer and hung up.私は彼の提案を寧に断り、電話を切った。
We treated him in the politest manner possible.私達はできる限りの寧な態度で彼を取り扱った。
He works fast and is very articulate but his insincerity is his biggest defect.手八口八の彼だけど、誠がないのが玉に疵だね。
It is polite to open doors for people.人にドアを開けてあげるのは寧なことです。
I've just been to my uncle's house.度おじさんの家に行ってきたところだ。
There's a white building just around the corner.度角を曲がったところに白い家があります。
It's just what I wanted.度欲しかった物です。
A polite manner is characteristic of Japanese people.寧な物腰は日本人に特徴的だ。
The train has just left.電車は度出たところだ。
The Japanese are most polite when dealing with friends.日本人は友人と付き合う時はとても寧だ。
Write him a civil answer.彼に寧な返事を書く。
His behavior was anything but polite.彼のふるまいはとても寧とは言えなかった。
His attitude is by no means polite.彼の態度は決して重ではない。
He is polite to a fault.彼はばか寧だ。
He took a polite leave of us.彼は我々に寧に別れを告げた。
He is as ready to talk as to work.彼は手八口八だ。
He declined the job-offer very politely.彼は就職を重に断った。
He made a polite bow to his teacher.彼は先生に寧におじぎをした。
He took off his hat and made a polite bow.彼は帽子を取って、寧にお辞儀した。
He took off his hat and made a polite bow.彼は帽子を立って、寧にお辞儀をした。
He behaves respectfully toward his superiors.彼は目上の人に対して重である。
They mistook my politeness for friendship.彼らは私の寧さと友情を誤解した。
Whenever she sees me, she greets me politely.彼女はいつも私に会っても寧におじぎする。
She made a polite bow to me.彼女は私に寧におじぎをした。
She bowed to me politely.彼女は私に寧に頭を下げた。
She bowed to me with courtesy when she saw me.彼女は私を見ると、重におじぎをした。
She bowed to me with courtesy when she saw me.彼女は私を見ると、寧におじぎをした。
She did me the courtesy of answering my letter.彼女は重にも私の手紙に返事をくれた。
She ground down a kitchen knife in the course of many years.彼女は長年の間に包をする減らした。
I cut my finger with a knife.で指を切りました。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[いっちょう, icchou] ein_Stueck [Add to Longdo]
[いっちょうめ, icchoume] Block 1 [Add to Longdo]
[てい, tei] GERADE ZAHL, BLATT (PAPIER), STUECK, HAEUSERBLOCK [Add to Longdo]
[てい, tei] gerade_Zahl, Blatt (Papier), Stueck, Haeuserblock [Add to Longdo]
[てい, tei] gerade_Zahl, Blatt (Papier), Stueck, Haeuserblock [Add to Longdo]
[てい, tei] NR.4 (IN EINER REIHE), D, ERWACHSENER, T-FORM [Add to Longdo]
[てい, tei] Nr.4 (In einer Reihe), D, Erwachsener, T-Form [Add to Longdo]
[てい, tei] Nr.4 (in e.Reihe), D, Erwachsener, T-Form [Add to Longdo]
[ていねい, teinei] hoeflich, sorgfaeltig, gewissenhaft [Add to Longdo]
[ほうちょう, houchou] Kuechenmesser [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top