ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*一致*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 一致, -一致-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一致[yī zhì, ㄧ ㄓˋ, ] unanimous; identical (views or opinions), #1,659 [Add to Longdo]
一致[yī zhì xìng, ㄧ ㄓˋ ㄒㄧㄥˋ, ] consistency, #16,660 [Add to Longdo]
步调一致[bù diào yī zhì, ㄅㄨˋ ㄉㄧㄠˋ ㄧ ㄓˋ, / 調] to be united in action, #52,145 [Add to Longdo]
一致[yī zhì zì, ㄧ ㄓˋ ㄗˋ, ] consistent phonogram(s) [Add to Longdo]
一致性效应[yī zhì xìng xiào yìng, ㄧ ㄓˋ ㄒㄧㄥˋ ㄒㄧㄠˋ ㄧㄥˋ, / ] consistency effect [Add to Longdo]
一致资源定址器[yī zhì zī yuán dìng zhǐ qì, ㄧ ㄓˋ ㄗ ㄩㄢˊ ㄉㄧㄥˋ ㄓˇ ㄑㄧˋ, / ] uniform resource locator (URL) [Add to Longdo]
一致[bù yī zhì zì, ㄅㄨˋ ㄧ ㄓˋ ㄗˋ, ] inconsistent phonogram(s) [Add to Longdo]
全场一致[quán chǎng yī zhì, ㄑㄩㄢˊ ㄔㄤˇ ㄧ ㄓˋ, / ] unanimous [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
一致[いっち, itchi] (vi, adj) เหมือนกัน, พ้องกัน, เห็นด้วย, เป็นเอกฉันท์, See also: A. 反対
一致[いっち, itchi] (adj) สอดคล้อง,เป็นไปในทางเดียวกัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
パターン一致[パターンいっち, pata-n icchi] (n) {comp} pattern match; pattern matching [Add to Longdo]
意見が一致[いけんがいっち, ikengaicchi] (exp,n,vs) seeing eye to eye; reaching an agreement; coinciding in opinion [Add to Longdo]
一致[いっち, icchi] (n,vs) (1) coincidence; agreement; union; match; (2) conformity; consistency; (3) cooperation; (P) [Add to Longdo]
一致ゲート[いっちゲート, icchi ge-to] (n) {comp} identity gate; identity element [Add to Longdo]
一致演算[いっちえんざん, icchienzan] (n) {comp} identity operation [Add to Longdo]
一致協力[いっちきょうりょく, icchikyouryoku] (n,vs) combined (concerted) efforts; solidarity; joining forces (with) [Add to Longdo]
一致結束[いっちけっそく, icchikessoku] (n,vs) closing ranks; uniting and working together; coming together for fighting [Add to Longdo]
一致指数[いっちしすう, icchishisuu] (n) coincident indicator [Add to Longdo]
一致素子[いっちそし, icchisoshi] (n) {comp} identity gate; identity element [Add to Longdo]
一致団結[いっちだんけつ, icchidanketsu] (n,vs) solidarity; banding together and working as one for a common cause [Add to Longdo]
一致[いっちてん, icchiten] (n) point of agreement [Add to Longdo]
一致判定[いっちはんてい, icchihantei] (n) {comp} matching [Add to Longdo]
挙国一致[きょこくいっち, kyokokuicchi] (n,vs) national unity [Add to Longdo]
共同一致[きょうどういっち, kyoudouicchi] (n) unanimous cooperation [Add to Longdo]
協力一致[きょうりょくいっち, kyouryokuicchi] (n,vs) combined (concerted) efforts; solidarity; joining forces (with) [Add to Longdo]
言行一致[げんこういっち, genkouicchi] (n) acting up to one's words [Add to Longdo]
言文一致[げんぶんいっち, genbun'icchi] (n) unification of the written and spoken forms of a language [Add to Longdo]
後方一致[こうほういっち, kouhouicchi] (n) {comp} (See 前方一致,部分一致) right-hand match; ends-with match; backward match; matching a sub-string with the end of a field [Add to Longdo]
祭政一致[さいせいいっち, saiseiicchi] (n) unity of church and state; theocracy [Add to Longdo]
衆目一致[しゅうもくいっち, shuumokuicchi] (exp) The consensus of opinion is that ...; It is widely agreed (admitted) that ... [Add to Longdo]
政教一致[せいきょういっち, seikyouicchi] (n) unity of church and state [Add to Longdo]
前方一致[ぜんぽういっち, zenpouicchi] (n) {comp} (See 部分一致,後方一致) left-hand match; begins-with match; matching a sub-string with the beginning of a field [Add to Longdo]
全員一致[ぜんいんいっち, zen'in'icchi] (n,adj-no) unanimity [Add to Longdo]
全会一致[ぜんかいいっち, zenkaiicchi] (n,adj-no) unanimous [Add to Longdo]
知行一致[ちこういっち, chikouicchi] (n) unity (consistency) of knowledge and action [Add to Longdo]
電流一致選択[でんりゅういっちせんたく, denryuuicchisentaku] (n) {comp} coincident-current selection [Add to Longdo]
一致[ひいっち, hiicchi] (adj-f) non-matching [Add to Longdo]
一致演算[ひいっちえんざん, hiicchienzan] (n) {comp} non-identity operation [Add to Longdo]
一致[ふいっち, fuicchi] (n) discrepancy; discord; disagreement; mismatch; dissonance [Add to Longdo]
部分一致[ぶぶんいっち, bubun'icchi] (n) {comp} partial match; matching a search term with sub-string within a field [Add to Longdo]
万場一致[まんじょういっちで, manjouicchide] (exp) unanimously [Add to Longdo]
満場一致[まんじょういっち, manjouicchi] (n) unanimous; (P) [Add to Longdo]
霊肉一致[れいにくいっち, reinikuicchi] (n) unity of body and spirit [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Some 20 issues have been agreed on.20ほどの問題で意見の一致をみている。
Your account of the accident corresponds with the driver's.あなたのその事故の説明は運転手の説明と一致している。
Your plan is not in line with our policy.あなたの計画は私たちの方針と一致していない。
Your ideas are in accord with ours.あなたの考えは私たちと一致している。
We all agree in liking the teacher.あの先生が好きだということで我々はみんな一致している。
The man answer the description in the news.あの男は新聞と一致する。
These measurements conform to the blueprints.これらの寸法は設計図に一致する。
Barter, however, was a very unsatisfactory system because people's needs seldom matched exactly.しかし物々交換制は、人々の要求が一致することは希であったので、非常に不満足な制度だった。
That couple never fights; they are always in agreement on everything.その2人は決してけんかをしない。彼らはいつでも何でも意見が一致している。
Such conduct doesn't fit in with your reputation.そのような行動は、あんたの評判とは一致していない。
There seems to be little agreement as to how to preserve the evidence in such cases.そのような事件の場合、証拠をどのように保存するかについては一致した見解はないようである。
Publication of the article was timed to coincide with the professor's birthday.その記事の発表は教授の誕生日に一致するように行われた。
We all agreed that the plan made sense.その計画は理にかなっていると我々全員一致した。
Our views on the matter are in accord.その件についての我々の見解は一致している。
Her account of the incident accords with yours.その事件についての彼女の説明は君の説明と一致する。 [M]
His story of the collision agrees with mine.その衝突について彼が言う事はぼくのと一致する。 [M]
The evidence corresponds to his previous statement.その証拠は彼の前回の証言と一致している。
We are all one on that point.その点では皆の意見が一致している。
The story is not in accord with the facts.その話は事実と一致していない。
The story is consistent with the evidence.その話は証拠と一致する。
That does not accord with his statement.それは彼の言ったことと一致しない。
We shall never agree on such a careless plan.そんな軽率な計画で私達の意見は一致しないだろう。
What a coincidence!なんと不思議な偶然の一致だろう。
It is unclear in Patterson's experiment whether the output objects fully correspond to the designed models.パターソンの実験ではアウトプットされた物体がデザインされたモデルと完全に一致するかどうかが不明確である。
We agreed that there was no other alternative.ほかに選ぶ道がないということで意見が一致した。
Our tastes in art agree.われわれの芸術上の好みは一致する。
We were as one in our opinion.われわれは意見が一致した。
We agree to start at once.意見が一致している。
Let's close ranks and do something new.一致団結して何か新しいことをやろうじゃないか。
If we hang tight, I'm sure we can make it through these bad times.我々が手に手を取って一致団結すれば、きっとこの不況の時代も乗り切れるだろう。
We agreed among ourselves.我々はお互いに意見が一致した。
We are in agreement on this subject.我々はこの問題については一致している。
Our views are in agreement with theirs as to the essential points.我々は基本的な点については彼らと意見が一致している。
We hope to come to an accord with them about arms reduction.我々は軍縮に関して彼らと意見が一致したいと望んでいる。
We agreed to start early the next morning.我々は翌朝早く出発することで一致した。
It has been agreed that the meeting will be held on Friday.会議は金曜に開くことで一致した。
All of the rules must be in line with company policy.規則は全て会社の方針と一致していなければならない。
The chairman did not rule out the possibility of a disagreement.議長は意見が不一致に終る可能性を排除しなかった。
My wife and I agreed on a holiday plan.休暇のプランについて妻と私の意見は一致した。
The fingerprints left on the weapon correspond with the suspect's.凶器に残された指紋は容疑者のものと一致する。
Your words must correspond with your action.君の言うことは行うことと一致しなければならない。 [M]
Your principles are not consistent with your actions.君の信条は行為と一致していない。 [M]
You should make your ideas correspond with reality.君は考えを現実と一致させるべきだ。 [M]
A married couple should form a union.結婚した2人は一致した世界を作るべきだ。
I could never be a true man of my word.言行一致なんて、とても俺にはできそうにない。 [M]
The people did not reach consensus on taxation.国民は税制に関しては意見が一致しなかった。
Right now your actions do not match your words.今、皆さんの行動は言っていることと一致していません。
At present, consensus has yet to be reached.今のところ、全体の意見の一致には至っていない。
What you say now isn't consistent with what you said before.今君が言っていることは以前君が言ったここと一致しない。 [M]
There is little harmony in international affairs nowadays.最近では国際問題ではほとんど一致することがない。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パターン一致[パターンいっち, pata-n icchi] pattern match, pattern matching [Add to Longdo]
一致[いっち, icchi] match (vs), concordance [Add to Longdo]
一致ゲート[いっちゲート, icchi ge-to] identity gate, identity element [Add to Longdo]
一致演算[いっちえんざん, icchienzan] identity operation [Add to Longdo]
一致素子[いっちそし, icchisoshi] identity gate, identity element [Add to Longdo]
一致判定[いっちはんてい, icchihantei] matching [Add to Longdo]
電流一致選択[でんりゅういっちせんたく, denryuuicchisentaku] coincident-current selection [Add to Longdo]
一致演算[ひいっちえんざん, hiicchienzan] non-identity operation [Add to Longdo]
一致[ふいっち, fuicchi] mismatch [Add to Longdo]
一致[ふいっち, fuicchi] mismatch [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一致[いっち, icchi] Uebereinstimmung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top