ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*一切*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 一切, -一切-
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
一切[yī qiè, ㄧ ㄑㄧㄝˋ, ] (n) everything

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一切[yī qiè, ㄧ ㄑㄧㄝˋ, ] everything, #513 [Add to Longdo]
不顾一切[bù gù yī qiè, ㄅㄨˋ ㄍㄨˋ ㄧ ㄑㄧㄝˋ, / ] reckless; regardless of everything, #15,393 [Add to Longdo]
目空一切[mù kōng yī qiè, ㄇㄨˋ ㄎㄨㄥ ㄧ ㄑㄧㄝˋ, ] the eye can see nothing worthwhile all around (成语 saw); arrogant; condescending; supercilious, #61,816 [Add to Longdo]
一切事物[yī qiè shì wù, ㄧ ㄑㄧㄝˋ ㄕˋ ㄨˋ, ] everything [Add to Longdo]
消除对妇女一切形式歧视公约[Xiāo chú duì Fù nǚ Yī qiè Xíng shì Qí shì Gōng yuē, ㄒㄧㄠ ㄔㄨˊ ㄉㄨㄟˋ ㄈㄨˋ ㄋㄩˇ ㄧ ㄑㄧㄝˋ ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ ㄑㄧˊ ㄕˋ ㄍㄨㄥ ㄩㄝ, / ] Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
一切[Xiāo chú duì Fù nǚ Yī qiè Xíng shì Qí shì Gōng yuē, ㄒㄧㄠ ㄔㄨˊ ㄉㄨㄟˋ ㄈㄨˋ ㄋㄩˇ ㄧ ㄑㄧㄝˋ ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ ㄑㄧˊ ㄕˋ ㄍㄨㄥ ㄩㄝ, issai] (adv) ทั้งหมด,ทุกอย่าง,โดยสิ้นเชิง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
一切[ひときれ, hitokire] TH: ชิ้น ๆ  EN: a slice
一切[ひときれ, hitokire] TH: เศษเล็ก ๆ  EN: small piece

Japanese-English: EDICT Dictionary
一切[いっさい, issai] (n-adv,n) all; everything; without exception; the whole; entirely; absolutely; (P) [Add to Longdo]
一切り;ひと切り[ひときり, hitokiri] (n) pause; period; step; once; some years ago [Add to Longdo]
一切れ;1切れ[ひときれ, hitokire] (n) slice; small piece [Add to Longdo]
一切皆空[いっさいかいくう, issaikaikuu] (exp) matter is void; all is vanity [Add to Longdo]
一切気にならない[いっさいきにならない, issaikininaranai] (exp,adj-i) (See 気になる) not be concerned about at all; not mind about at all; not care a bit [Add to Longdo]
一切[いっさいきょう, issaikyou] (n) complete Buddhist scriptures [Add to Longdo]
一切合切;一切合財[いっさいがっさい, issaigassai] (n-adv,n-t) any and every thing; altogether; lock, stock, and barrel; the whole shooting match; the whole kit and caboodle; without reserve [Add to Longdo]
一切衆生[いっさいしゅじょう, issaishujou] (n) all living creatures [Add to Longdo]
家財一切[かざいいっさい, kazaiissai] (n) complete set of household goods [Add to Longdo]
家事一切[かじいっさい, kajiissai] (n) all the domestic (housekeeping) chores [Add to Longdo]
世事一切[せじいっさい, sejiissai] (n) all the worldly matters [Add to Longdo]
費用一切[ひよういっさい, hiyouissai] (n) all expenses [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I hope this expense report contains all the relevant business expenses because I'm not paying a cent more after this.この見積もりは経費一切合切を含めたものでしょうね。これ以上はびた一文お金は出さないからね。
The dog had a piece of meat in its mouth.その犬は肉を一切れ口にくわえていた。
Please give me a piece of bread.どうか私にパンを一切れください。
Let's do away with all formalities.堅苦しい礼儀は一切抜きにしましょう。
A radical disarmament treaty prohibits all armaments and armed forces.根本的な軍縮条約とは一切の軍備と軍隊を禁ずるものである。
We usually have a slice of bread and a cup of coffee.私たちは通常パン一切れとコーヒー1杯をいただきます。
My father won't have any noise while he is at work.私の父は仕事中は雑音を一切好まない。
I was careful not to say anything to make him angry.私は彼を怒らせるようなことは一切言わないように気をつけた。
Any industrial property rights relating to the Product Specification shall belong to ABC Inc.製品仕様にかかわる一切の工業所有権はABC社に帰属するものとする。
When he started shouting, they dropped what they were doing and ran out.先生が怒鳴り始めると生徒たちは一切をすっぽかして逃げ出した。
The fact that he did not accept any money shows that he is an honest man.彼が一切お金を受取らなかったという事実から彼が正直な男だという事が分かる。
His secretary flatly denied leaking any confidential information.彼の秘書が機密情報は一切漏らしてないと明言した。
He never drinks alcohol.彼はアルコールを一切飲まない。
He was deaf to all arguments.彼は一切の論議に耳を貸さなかった。
He threw a piece of meat to a dog.彼は一切れの肉を犬に投げ与えた。
He didn't give me anything to eat.彼は私に食べ物を一切くれなかった。
He cut off a slice of meat.彼は肉を一切れ切り取った。
Her husband demanded that she tell him the him the whole truth.夫は彼女に一切のことを言わせようとした。
I awoke to find everything had been a dream.目を覚まして見ると、一切が夢だったことがわかりました。
Men are absolutely not allowed to post or reply to articles.男性からの投稿や記事へのレスは一切お断りしております。
There is no relation between characters appearing, organisations and places to those that really exist.登場する人物、団体および地名は実在するものと一切関係ありません。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一切[ひときれ, hitokire] eine_Scheibe, ein_Stueck [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top