ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*サス*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: サス, -サス-
Japanese-English: EDICT Dictionary
さすけね;サスケネ[sasukene ; sasukene] (exp) (thb [Add to Longdo]
アガパンサス[agapansasu] (n) agapanthus (esp. the African lily, Agapanthus africanus) (lat [Add to Longdo]
エアサス[easasu] (n) (abbr) air suspension [Add to Longdo]
エアサスペンション[easasupenshon] (n) air suspension [Add to Longdo]
コーカサス諸語[コーカサスしょご, ko-kasasu shogo] (n) Caucasian languages [Add to Longdo]
コーカサス人種[コーカサスじんしゅ, ko-kasasu jinshu] (n) (See コーカソイド) Caucasoid [Add to Longdo]
コロッサス[korossasu] (n) colossus [Add to Longdo]
コンセンサス[konsensasu] (n) consensus; (P) [Add to Longdo]
サスズメダイ[sasasuzumedai] (n) scaly chromis (Chromis lepidolepis) [Add to Longdo]
サスカチワン[sasukachiwan] (n) Saskatchewan [Add to Longdo]
サステイナビリティ;サステナビリティ[sasuteinabiritei ; sasutenabiritei] (n) sustainability [Add to Longdo]
サステイナブル[sasuteinaburu] (adj-f) sustainable [Add to Longdo]
サステイナブルディベロップメント[sasuteinaburudeiberoppumento] (n) sustainable development [Add to Longdo]
サステイニングプログラム[sasuteiningupuroguramu] (n) sustaining program; sustaining programme [Add to Longdo]
サステイン[sasutein] (n) sustain [Add to Longdo]
サスプロ[sasupuro] (n) (abbr) sustaining program; sustaining programme [Add to Longdo]
サスペンション[sasupenshon] (n) suspension; (P) [Add to Longdo]
サスペンス[sasupensu] (n) suspense; (P) [Add to Longdo]
サスペンスドラマ[sasupensudorama] (n) suspense drama [Add to Longdo]
サスペンダー[sasupenda-] (n) suspenders [Add to Longdo]
サスペンダースカート[sasupenda-suka-to] (n) skirt with suspender [Add to Longdo]
サスペンデットゲーム[sasupendettoge-mu] (n) suspended game; (P) [Add to Longdo]
サスペンデッドゲーム[sasupendeddoge-mu] (n) suspended game [Add to Longdo]
サスペンド[sasupendo] (n) suspend [Add to Longdo]
センサス[sensasu] (n) census [Add to Longdo]
テキサス[tekisasu] (n) Texas; (P) [Add to Longdo]
テキサスヒット[tekisasuhitto] (n) Texas hit (baseball); Texas leaguer [Add to Longdo]
テキサスリーガー[tekisasuri-ga-] (n) Texas leaguer [Add to Longdo]
ナショナルコンセンサス[nashonarukonsensasu] (n) national consensus [Add to Longdo]
ネクサス[nekusasu] (n) nexus [Add to Longdo]
ペガサス[pegasasu] (n) Pegasus [Add to Longdo]
ポリアンサス[poriansasu] (n) polyanthus (Primula x polyantha) [Add to Longdo]
マルケサスコリス[marukesasukorisu] (n) Coris marquesensis (type of wrasse species, endemic to Marquesan Islands) [Add to Longdo]
マルケサスバタフライフィッシュ;マルケサンバタフライフィッシュ;ワイルダーズバタフライフィッシュ[marukesasubatafuraifisshu ; marukesanbatafuraifisshu ; wairuda-zubatafuraifisshu] (n) Marquesas butterflyfish (Chaetodon declivis declivis); Wilder's butterflyfish (Chaetodon declivis wilderi) [Add to Longdo]
マルサス主義[マルサスしゅぎ, marusasu shugi] (n) Malthusianism [Add to Longdo]
リーサス[ri-sasu] (n) (obsc) rhesus (monkey, macaque) [Add to Longdo]
黒房酸塊;黒房すぐり;黒房スグリ[くろふさすぐり(黒房酸塊;黒房すぐり);くろふさスグリ(黒房スグリ);クロフサスグリ, kurofusasuguri ( kuro bou san kai ; kuro bou suguri ); kurofusa suguri ( kuro bou s] (n) black-currant (Ribes nigrum) [Add to Longdo]
新マルサス主義[しんマルサスしゅぎ, shin marusasu shugi] (n) neo-Malthusianism [Add to Longdo]
草杉蔓[くさすぎかずら;クサスギカズラ, kusasugikazura ; kusasugikazura] (n) (uk) Chinese asparagus (Asparagus cochinchinensis) [Add to Longdo]
房酸塊;房すぐり;房スグリ[ふさすぐり(房酸塊;房すぐり);ふさスグリ(房スグリ);フサスグリ, fusasuguri ( bou san kai ; bou suguri ); fusa suguri ( bou suguri ); fusasuguri] (n) cultivated currant (Ribes altissimum) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Pet Sematary" was a real cliff-hanger.「ペット・セミタリー」は真に迫ったサスペンス映画だった。
How do you like Texas so far?いかがですか、テキサスは?
Texas is nearly twice as large as Japan.テキサスは日本のほぼ2倍の広さがある。
Texas is nearly twice as large as Japan.テキサスは日本のほぼ二倍ある。
I want a map of Texas on a scale of 1 to 250000.テキサス州の縮尺、25万分の1の地図がほしいのですよ。
Texas borders on Mexico.テキサス州はメキシコと接している。
The United States annexed Texas in 1845.合衆国はテキサスを1845年に併合した。
Therefore, they cannot catalyze deregulation without "external pressure".今後は、新事業創造による経済の活性化という観点から、国民のコンセンサスに基づいた早急な内圧型規制緩和が推進されなければなるまい。
When you're at work, if you have a lot of workmates, it's surprisingly difficult to build a consensus.仕事をする時仲間が多いと、コンセンサスをとるのが意外と大変だ。
He was from Texas or thereabout.彼はテキサスかどこかその辺の出身だった。
He was born in Ohio but brought up in Texas.彼は生まれはオハイオだが育ったのはテキサスだ。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サス[さす, sasu] SAS [Add to Longdo]
ペガサス[ぺがさす, pegasasu] Pegasus [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top