ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*のか*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: のか, -のか-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
七日[なのか, nanoka] (n) วันที่เจ็ดของเดือน,เจ็ดวัน
九日[ここのか, kokonoka] (n) วันที่เก้าของเดือน,เก้าวัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
果物籠[くだものかご, kudamonokago] (n) ตะกร้าใส่ผลไม้
あの方[あのかた, anokata] คนนั้น, เขา, เธอ, เป็นคำสุภาพของ あの人, See also: S. あの人
あの方[あのかた, anokata] (n) คนนั้น, เขา, เธอ (あの方 เป็นคำสุภาพของ あの人), See also: S. あの人
あの方[あのかた, anokata, anokata , anokata] (n) คนนั้น, เขา, เธอ (あの方 เป็นคำสุภาพของ あの人), See also: S. あの人

Japanese-English: EDICT Dictionary
あの方[あのかた, anokata] (pn,adj-no) that gentleman (lady); he; she; (P) [Add to Longdo]
この間(P);此の間[このあいだ(P);このかん, konoaida (P); konokan] (n-t,n-adv) (1) the other day; lately; recently; during this period; (2) (このかん only) meanwhile; in the meantime; (P) [Add to Longdo]
ご存知なのか;御存知なのか[ごぞんじなのか, gozonjinanoka] (exp) do you know; perhaps you know; I wonder if you know [Add to Longdo]
その代り;その代わり[そのかわり, sonokawari] (conj) instead; but (on the other hand) [Add to Longdo]
それだけの価値がある[それだけのかちがある, soredakenokachigaaru] (exp,v5r-i) to be deserved; to be worth it; to have merit; to have value [Add to Longdo]
どうかしたのか;どうかしたのですか;どうかしたんですか[doukashitanoka ; doukashitanodesuka ; doukashitandesuka] (exp) is something up?; is something wrong? [Add to Longdo]
のか[noka] (prt) endorsing and questioning the preceding statement (sentence ending particle); lamenting reflections on the preceding statement (sentence ending particle) [Add to Longdo]
め組の頭[めぐみのかしら, meguminokashira] (n) (arch) fire brigade chief (in Edo); chief fireman [Add to Longdo]
のか;もんか[monoka ; monka] (prt) (male) used to create a form of question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something, e.g. "Like hell I will!" [Add to Longdo]
オープンシステムの会社[オープンシステムのかいしゃ, o-punshisutemu nokaisha] (n) {comp} open systems company [Add to Longdo]
オープンソースの会社[オープンソースのかいしゃ, o-punso-su nokaisha] (n) {comp} open source vendor; open source company [Add to Longdo]
オッカムの剃刀[オッカムのかみそり, okkamu nokamisori] (n) Occam's razor; Ockham's razor [Add to Longdo]
サピアウォーフの仮説[サピアウォーフのかせつ, sapiauo-fu nokasetsu] (n) Sapir-Whorf hypothesis [Add to Longdo]
データの階層;データ階層[データのかいそう(データの階層);データかいそう(データ階層), de-ta nokaisou ( de-ta no kaisou ); de-ta kaisou ( de-ta kaisou )] (n) {comp} data hierarchy [Add to Longdo]
データの完全性[データのかんぜんせい, de-ta nokanzensei] (n) {comp} data integrity [Add to Longdo]
デフォルト時の解釈[デフォルトときのかいしゃく, deforuto tokinokaishaku] (n) {comp} default assumption [Add to Longdo]
ハンロンの剃刀[ハンロンのかみそり, hanron nokamisori] (n) (obsc) (See オッカムの剃刀) Hanlon's razor ("Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity") [Add to Longdo]
バナナの皮[バナナのかわ, banana nokawa] (n) banana peel [Add to Longdo]
ファイル名の完結[ファイルめいのかんけつ, fairu meinokanketsu] (n) {comp} filename completion [Add to Longdo]
ファラデーの籠[ファラデーのかご, farade-nokago] (n) Faraday cage [Add to Longdo]
ベルリンの壁[ベルリンのかべ, berurin nokabe] (n) the Berlin Wall [Add to Longdo]
ユーモアの感覚[ユーモアのかんかく, yu-moa nokankaku] (n) sense of humor; sense of humour [Add to Longdo]
亜麻色の髪[あまいろのかみ, amaironokami] (n) flaxen hair [Add to Longdo]
愛の神[あいのかみ, ainokami] (n) Amor; Eros; Venus; god of love [Add to Longdo]
悪事を唆す[あくじをそそのかす, akujiwososonokasu] (exp,v5s) to entice a person to do something wrong [Add to Longdo]
闇夜の烏[やみよのからす, yamiyonokarasu] (exp) (See 闇夜に烏) something indistinct (lit [Add to Longdo]
意味の関係理論[いみのかんけいりろん, iminokankeiriron] (n) {ling} relational theory of meaning [Add to Longdo]
異常の回復[いじょうのかいふく, ijounokaifuku] (n) fault (anomaly) recovery [Add to Longdo]
井の中の蛙[いのなかのかわず, inonakanokawazu] (exp) person who is ignorant of the real world (lit [Add to Longdo]
井の中の蛙大海を知らず[いのなかのかわずたいかいをしらず, inonakanokawazutaikaiwoshirazu] (exp) parochial; provincial; used to encourage someone to get a wider perspective [Add to Longdo]
一ノ貝[いちのかい, ichinokai] (n) (See 大貝) kanji "big shell" radical [Add to Longdo]
一陣の風[いちじんのかぜ, ichijinnokaze] (n) gust of wind [Add to Longdo]
一読の価値が有る;一読の価値がある[いちどくのかちがある, ichidokunokachigaaru] (exp) to be worth reading [Add to Longdo]
一房の髪[ひとふさのかみ, hitofusanokami] (n) a tuft of hair [Add to Longdo]
茨の冠[いばらのかんむり, ibaranokanmuri] (n) a crown of thorns [Add to Longdo]
宇賀の神[うかのかみ, ukanokami] (n) (obsc) (See 宇賀神) god of harvests and wealth (syncretized with Saraswati, and often taking the form of a heavenly woman, a white snake or a fox) [Add to Longdo]
煙突の笠[えんとつのかさ, entotsunokasa] (n) chimney cap [Add to Longdo]
縁結びの神[えんむすびのかみ, enmusubinokami] (n) god of marriage; matchmaker [Add to Longdo]
遠きは花の香近きは糞の香[とおきははなのかちかきはくそのか, tookihahananokachikakihakusonoka] (exp) it's human nature to consider things that are afar as beautiful and things that are up close as unsightly [Add to Longdo]
音の壁[おとのかべ, otonokabe] (exp) sound barrier [Add to Longdo]
音無しの構え[おとなしのかまえ, otonashinokamae] (n) lying low; saying nothing and waiting for an opportunity [Add to Longdo]
下の階[したのかい, shitanokai] (n) lower floor [Add to Longdo]
下手の考え休むに似たり[へたのかんがえやすむににたり, hetanokangaeyasumuninitari] (exp) (id) It's hard to tell a poor thinker from a sleeping one; Mickle fails that fools think [Add to Longdo]
化けの皮;化の皮(io)[ばけのかわ, bakenokawa] (n) masking one's true character; disguise; sheep's clothing [Add to Longdo]
化けの皮を現わす;化けの皮を現す[ばけのかわをあらわす, bakenokawawoarawasu] (exp,v5s) to expose one's true colors (colours); to expose one's true character [Add to Longdo]
化けの皮を剥ぐ;化けの皮をはぐ[ばけのかわをはぐ, bakenokawawohagu] (exp,v5g) to unmask (someone's true nature) [Add to Longdo]
何なのか[なんなのか(P);なになのか(P), nannanoka (P); naninanoka (P)] (exp) what is it (that); the meaning of something; what something is about; (P) [Add to Longdo]
何者か[なにものか, nanimonoka] (n) someone [Add to Longdo]
価格の下方硬直性[かかくのかほうこうちょくせい, kakakunokahoukouchokusei] (n) downward price rigidity [Add to Longdo]
果物籠[くだものかご, kudamonokago] (n) fruit basket [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Shot, huh?撃たれたのか
My bag is.のかばんです。
"You look pale. Are you sick?" "Not exactly."「顔色がわるいけど具合が悪いのかい」「そういうわけでもないよ」
"Is he seriously ill?" "I hope not."「彼の病気は重いのかな」「そうでないといいね」
"Are you sure you want to call the police?" I asked her.「本当に警察を呼びたいのか」と僕は彼女に尋ねた。 [M]
Would you mind carrying it up the stairs for me?2階に私のかわりにもっていってください。
Do you still trust him after he broke his promise twice?2度までも彼は約束を破ったのにまだ信じるのか
Can you explain what PKO stands for?PKOとは何を表しているのか説明して下さい。
Something looking like a UFO made a sudden turn then disappeared into the distant sky.UFOらしき物体はガクンと方向を変え、空のかなたに消えた。
I wonder where he is hiding.あいつどこに雲隠れしたのかな。
What were you doing down there?あそこで何をしていたのか
It is Eve that sets Adam on.アダムをそそのかしたのはイブだ。
Please tell me what you saw then.あなたがその時に何を見たのか話して下さい。
I see why you don't want to go there.あなたがどうしてそこへ行きたくないのかが分かります。
Tell me what you are looking forward to.あなたが何を楽しみにしているのか私に教えて下さい。
Tell me what you mean.あなたが何を言いたいのか、話しなさい。
I can't make out what you are trying to say.あなたが何を言おうとしているのか理解できない。
You might well ask her why she dislikes you.あなたが彼女に、なぜ嫌いなのか尋ねるのも当然だろう。
Who will look after your cat while you are away?あなたが不在の間、誰があなたの猫の世話をするのか
What was that you wanted?あなたが欲しかったものは何だったのか
Who do you want to talk to?あなたが話をしたいのは誰なのか
Do I pay you or the cashier?あなたに払うのか、レジで払うのか
You have the wrong number.あなたのかけた電話番号は間違っています。
Your bag is on my desk.あなたのかばんは私の机の上にありますよ。
Is your husband a picky eater?あなたのご主人は食事にうるさいのかな?
We will check to see if what you have said is really the truth.あなたの言う事が果たして事実なのか調べてみよう。
What should we do with this white elephant your aunt gave us? It's way too ugly to go on the wall.あなたの叔母さんのくれた有難迷惑なあのプレゼントだけど、どうしたものかしらね。みっともなくてとても壁にはかけられないし。 [F]
What does your remark have to do with the subject we are talking about?あなたの発言は我々が話し合っている話題とどんな関係があるのか
Do you have something to do with that company?あなたはあの会社に何か関係があるのか
What did you do with that car?あなたはあの車をどう処理したのか
When will you bring back my umbrella?あなたはいつ私のかさを返してくれるのですか。
Do you believe it at all?あなたはそれをいったい信じているのか
Why did you come here this morning?あなたはどうして今朝ここにきたのか
How do you come to school?あなたはどうやって学校へ来るのか
Why do you talk about him as if he were an old man?あなたはなぜ彼のことをまるで老人であるかのように話すのか
Did you make that mistake on purpose?あなたはわざとその間違いをしたのか
I wonder what you were referring to.あなたは何のことを言おうとしていたのかしら。 [F]
What prevented you from working?あなたは何故働かなかったのか
Do you know where I live?あなたは私がどこに住んでいるのか知っていますか。
Do you mean to charge me with the crime?あなたは私に罪をきせるというのか
Do you disobey me?あなたは私の言うことに逆らう勇気があるのか
Do you take me for a complete beginner?あなたは私をまったくの初心者と思っているのか
Do you refuse to leave with us?あなたは私達と一緒に出発することを断るのか
Who do you want to talk to?あなたは誰と話したいのか
With whom did you talk?あなたは誰と話したのか
Have you lost your reason?あなたは物事の分別がつかなくなったのか
I wonder if you are truly happy.あなたは本当に幸せなのかしら。 [F]
How many of you are there?あなた達の中のどれくらいの人がそこにいるのか
Could you put those bags in the car for me?のかばんを車に運んでくれますか。
That pretty girl is my sister.のかわいい少女は私の妹です。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ(の)階層[データのかいそう, de-ta nokaisou] data hierarchy [Add to Longdo]
データの完全性[データのかんぜんせい, de-ta nokanzensei] data integrity [Add to Longdo]
デフォルト時の解釈[デフォルトときのかいしゃく, deforuto tokinokaishaku] default assumption [Add to Longdo]
ファイル名の完結[ファイルめいのかんけつ, fairu meinokanketsu] filename completion [Add to Longdo]
機関名の階層性[きかんめいのかいそうせい, kikanmeinokaisousei] hierarchy of name of corporate body [Add to Longdo]
疑問の解決[ぎもんのかいけつ, gimonnokaiketsu] problem solution [Add to Longdo]
問題の解決[もんだいのかいけつ, mondainokaiketsu] problem solution [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
卵の殻[たまごのから, tamagonokara] Eierschale [Add to Longdo]
唆す[そそのかす, sosonokasu] verfuehren, verleiten, ueberreden, aufwiegeln, aufhetzen [Add to Longdo]
御用の方[ごようのかた, goyounokata] Kunde, -Gast [Add to Longdo]
心の糧[こころのかて, kokoronokate] geistige_Nahrung [Add to Longdo]
日々の糧[ひびのかて, hibinokate] das_taegliche_Brot [Add to Longdo]
潮の干満[しおのかんまん, shionokanman] Ebbe_und_Flut, Gezeiten [Add to Longdo]
物陰[ものかげ, monokage] Schatten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top