ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*さす*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: さす, -さす-
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
刺す[さす, sasu] TH: แทง  EN: to pierce
刺す[さす, sasu] TH: กระซวก  EN: to stab
刺す[さす, sasu] TH: ทิ่ม  EN: to prick
差す[さす, sasu] TH: กางร่ม  EN: to raise umbrella
指す[さす, sasu] TH: ชี้  EN: to point
指す[さす, sasu] TH: กางร่ม  EN: to put up umbrella
指す[さす, sasu] TH: เล่นหมากรุก  EN: to play

Japanese-English: EDICT Dictionary
さす[sasu] (v5s,vt) (1) (See 為せる・1) to make (someone) do; (2) (See 為せる・2) to allow (someone) to; (aux-v,v5s) (3) auxiliary verb indicating the causative; (4) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (5) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (6) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions; (n) (7) (arch) swidden [Add to Longdo]
さすけね;サスケネ[sasukene ; sasukene] (exp) (thb [Add to Longdo]
とどめを刺す;止めを刺す[とどめをさす, todomewosasu] (exp,v5s) (1) to finish off; to ensure (something) is dead; to deliver the coup de grace; (2) to put an end to; to deliver the final blow; (3) (as AはBに止めを刺す) to be the best for A [Add to Longdo]
茜差す空;茜さす[あかねさすそら, akanesasusora] (n) glowing sky [Add to Longdo]
噂をすれば影が射す;噂をすれば影がさす[うわさをすればかげがさす, uwasawosurebakagegasasu] (exp) (id) speak of the devil and he shall appear; speak rumours of someone and they shall appear [Add to Longdo]
影がさす;影が差す;影が射す[かげがさす, kagegasasu] (exp,v5s) (1) to cast a shadow; to appear; (2) to loom (of a threat, etc.); to manifest (of symptoms, etc.) [Add to Longdo]
気が差す[きがさす, kigasasu] (exp,v5s) to feel uneasy; to worry (about something) [Add to Longdo]
嫌気が差す[いやけがさす, iyakegasasu] (exp,v5s) to be tired of; to be sick of [Add to Longdo]
検査数字[けんさすうじ, kensasuuji] (n) {comp} check digit [Add to Longdo]
言い止す;言止す[いいさす, iisasu] (v5s) to break off (in middle of sentence) [Add to Longdo]
後ろ指を指す;後指を指す[うしろゆびをさす, ushiroyubiwosasu] (exp,v5s) (obsc) to talk about someone behind their back; to backbite [Add to Longdo]
黒房酸塊;黒房すぐり;黒房スグリ[くろふさすぐり(黒房酸塊;黒房すぐり);くろふさスグリ(黒房スグリ);クロフサスグリ, kurofusasuguri ( kuro bou san kai ; kuro bou suguri ); kurofusa suguri ( kuro bou s] (n) black-currant (Ribes nigrum) [Add to Longdo]
差す[さす, sasu] (v5s,vi) (1) (See 射す) to shine; (2) to be visible; (3) to be tinged with; (4) to rise (of water levels); to flow in; (5) (See 気が差す,魔が差す) to be felt (i.e. as an emotion); to come over one; (v5s,vt) (6) to hold up (an umbrella, etc.); to put up; to raise; (7) (See 指す・5) to extend one's arm straight ahead (in dance); (8) (See 挿す・1) to insert; to put in; (9) (See 挿す・4) to wear (a sword) in one's belt; to wear at one's side; to carry under one's arm; (10) to insert one's arm under an opponent's arm (in sumo); (11) (See 刺す・4) to pole (a boat); (12) (See 注す・1) to pour; to add (liquid); to serve (drinks); (13) to put on (lipstick, etc.); to apply; to colour; to dye; (14) to light (a fire); to burn; (15) (See 鎖す・さす・1) to shut; to close; to lock; to fasten; (suf,v5s) (16) (after the -masu stem of a verb) (See 止す・さす) to stop in the midst of; to leave undone; (P) [Add to Longdo]
砂州;砂洲[さす, sasu] (n) reef; sandbar; sandbank [Add to Longdo]
刺す[さす, sasu] (v5s,vt) (1) to pierce; to stab; to prick; to stick; to thrust; (2) (See 螫す) to sting; to bite; (3) to sew; to stitch; to embroider; (4) (See 差す・11) to pole (a boat); (5) to catch (with a limed pole); (6) (in baseball) to put (a runner) out; to pick off; (P) [Add to Longdo]
刺股;刺叉;指叉[さすまた, sasumata] (n) {MA} two-pronged weapon for catching a criminal; man-catcher war fork [Add to Longdo]
刺刀[さすが, sasuga] (n) (arch) dagger [Add to Longdo]
指す[さす, sasu] (v5s,vt) (1) to point; (2) to nominate; to select someone; to specify some person; (3) to identify; to indicate; to point out; (4) to play (shogi); (5) (See 差す・7) to extend one's arm straight ahead (in dance); (P) [Add to Longdo]
指差す(P);指さす[ゆびさす, yubisasu] (v5s,vt) to point at; (P) [Add to Longdo]
射す[さす, sasu] (v5s,vi) (See 差す・1) to shine; (P) [Add to Longdo]
将棋を指す[しょうぎをさす, shougiwosasu] (exp,v5s) to play shogi [Add to Longdo]
掌を指す[たなごころをさす;しょうをさす, tanagokorowosasu ; shouwosasu] (exp,v5s) (id) to be obvious; to be obviously correct; to point to one's palm [Add to Longdo]
針で刺す[はりでさす, haridesasu] (v5s) to prick with a needle [Add to Longdo]
図星を指す[ずぼしをさす, zuboshiwosasu] (exp,v5s) to hit the nail on the head; to guess exactly right [Add to Longdo]
水をさす;水を注す;水を差す[みずをさす, mizuwosasu] (exp,v5s) to estrange people; to pour water (into); to throw cold water (on something) [Add to Longdo]
寸鉄人を刺す[すんてつひとをさす, suntetsuhitowosasu] (exp,v5s) to make a cutting remark; to stab someone with a short blade [Add to Longdo]
挿す[さす, sasu] (v5s,vt) (1) (See 差す・8) to insert; to put in; (2) (See 挿し木) to plant (a cutting); to strike; (3) (See 挿し花) to arrange (flowers); (4) (See 差す・9) to wear (a sword) in one's belt; (5) (See 鎖す・さす・1) to shut; to close; to lock; to fasten [Add to Longdo]
草杉蔓[くさすぎかずら;クサスギカズラ, kusasugikazura ; kusasugikazura] (n) (uk) Chinese asparagus (Asparagus cochinchinensis) [Add to Longdo]
注す(P);点す[さす, sasu] (v5s,vt) (1) (esp. 注す) (See 差す・さす・12) to pour; to add (liquid); to serve (drinks); (2) (esp. 点す) (See 差す・さす・13) to put on (lipstick, etc.); to apply; to colour; to dye; (3) (esp. 点す) (See 差す・さす・14) to light (a fire); to burn; (P) [Add to Longdo]
朝涼[あさすず, asasuzu] (n) (arch) morning chill (of a summer's day) [Add to Longdo]
朝涼み[あさすずみ, asasuzumi] (n) (arch) (obsc) (See 朝涼) morning chill (of a summer's day) [Add to Longdo]
釘を刺す;釘をさす;釘を差す[くぎをさす, kugiwosasu] (exp,v5s) to give a warning; to remind (a person) of [Add to Longdo]
刀を差す[かたなをさす, katanawosasu] (exp,v5s) to wear a sword [Add to Longdo]
等差数列[とうさすうれつ, tousasuuretsu] (n) arithmetic progression [Add to Longdo]
動作すきま;動作隙間[どうさすきま, dousasukima] (n) differential gap [Add to Longdo]
読み止す[よみさす, yomisasu] (v5s,vt) to leave half-read or unfinished [Add to Longdo]
突き刺す(P);突きさす;つき刺す[つきさす, tsukisasu] (v5s,vt) to stab; to pierce; to thrust; (P) [Add to Longdo]
日が差す;日が射す;陽が差す;陽が射す[ひがさす, higasasu] (exp,v5s) to shine (of the sun) [Add to Longdo]
杯を差す[さかずきをさす, sakazukiwosasu] (exp,v5s) to offer a cup (of sake) [Add to Longdo]
腐す[くさす, kusasu] (v5s,vt) to speak ill of [Add to Longdo]
閉ざす(P);鎖す[とざす(P);さす(鎖す), tozasu (P); sasu ( tozasu )] (v5s,vt) (1) to shut; to close; to lock; to fasten; (2) (とざす only) to plunge (in grief); (P) [Add to Longdo]
方向を指す[ほうこうをさす, houkouwosasu] (exp,v5s) to point to a direction [Add to Longdo]
房酸塊;房すぐり;房スグリ[ふさすぐり(房酸塊;房すぐり);ふさスグリ(房スグリ);フサスグリ, fusasuguri ( bou san kai ; bou suguri ); fusa suguri ( bou suguri ); fusasuguri] (n) cultivated currant (Ribes altissimum) [Add to Longdo]
摩る(P);擦る;摩する(io)[さする, sasuru] (v5r,vt) (1) to pat; to stroke; (2) to rub off; to polish; to grind; to graze; to scrape; (3) to be equal to; (4) to be about to reach; (P) [Add to Longdo]
魔が差す[まがさす, magasasu] (exp,v5s) to be possessed by an evil spirit; to be tempted; to give in to an urge; to succumb to temptation [Add to Longdo]
目薬を差す;目薬を点す;目薬を注す[めぐすりをさす, megusuriwosasu] (exp,v5s) to apply eyedrops [Add to Longdo]
油をさす;油を差す[あぶらをさす, aburawosasu] (exp,v5s) (See 油を引く) to oil (e.g. chains, hinges, etc.) [Add to Longdo]
優姿[やさすがた, yasasugata] (n) graceful figure [Add to Longdo]
流石(ateji)[さすが, sasuga] (adj-na,adv,n,adj-no) (1) (uk) as one would expect; (2) still; all the same; (3) (as さすがの〜も) even... (e.g. "even a genius..."); (P) [Add to Longdo]
流石に(ateji)[さすがに, sasugani] (adv) (1) (uk) (See 流石) as one would expect; (2) still; all the same [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That box is too small to hold all these things.あの箱は小さすぎて、これだけ全部は入りません。
This T-shirt is too small for me.このTシャツはぼくには小さすぎる。 [M]
This shirt is too small for me to wear.このシャツは小さすぎて着られない。
These shoes are too small for me to put on.この靴は小さすぎて私にははけない。
These shoes are expensive, and what is more, they are too small.この靴は値段が高いし、その上、小さすぎる。
This hat is too small for me.この帽子は私には小さすぎる。
This hat is a little too small for me.この帽子は私には少し小さすぎる。
This hat is too small for me.この帽子は小さすぎて、私にはかぶれない。
This cap is too small. Please show me another.この帽子は小さすぎる。別のものを見せて下さい。
That's just what one would expect of him.さすが、彼は期待を裏切らないね。
Excellent! It's just like you to come through like that.さすがだね。君ならやってくれると思っていたよ。 [M]
Like the great scholar that he was, he answered the question easily.さすがに偉大な学者だけあって、彼はその問いに容易に答えた。
Opportunity makes a thief. [Quote, Bacon]すきを与えると魔がさすもの。
The desk is too small for Meg.その机はメグには小さすぎる。
That bicycle is too small for you.その自転車は君には小さすぎるね。 [M]
That is too small a box to hold all these things.その箱は小さすぎてこれらの物を全部いれることができない。
It is too small a hat for you.その帽子はあなたには小さすぎる。
The cap is too small for me.その帽子は私には小さすぎる。
The angle would be too narrow.それでは角度が小さすぎよう。
That's too small to fit on your head.それはあなたには小さすぎてかぶれない。
The word downtown refers to the business quarter of any town.ダウンタウンという言葉はすべての町の繁華街をさす
I can't study anywhere in my house; it's too noisy.もうどこもうるさすぎて家の中では勉強できない。
Speak of angels and you hear their wings. [Proverb]噂をすれば影がさす。 [Proverb]
Would you like me to massage your chest?胸をさすってあげましょうか。
Germs are too tiny for our eyes to see.細菌は小さすぎて我々の眼には見えない。
They say our house is too small by Western standards.私たちの家は西欧の基準から見ると小さすぎるとのことです。
It's too small.さすぎるわ。 [F]
It is freezing cold.身をさすような寒さだ。
It's rude to point at anyone.人を指さすのは失礼だ。
It is rude to point at others.他人を指さすのは失礼にあたる。
Maybe it's his age but his opinions seem a little more grounded in experience than everyone else's.年の功というのか、彼の意見はさすがに一日の長いがあるね。
He found the shoes too small for him.彼にはその靴が小さすぎると解った。
He did not go to college for nothing.彼はさすが大学に行っただけのことはある。
He is too young to go swimming alone.彼は小さすぎて一人では泳ぎに行けない。
He complained of the room being too small.彼は部屋が小さすぎるとこぼしていた。
The mother rubbed the sick child's back.母親は病気の子供の背中をさすった。
You were courageous to tell the truth.本当の事を言ったとはさすがに勇気がある。
Just what you'd expect of a young lady, you certainly weren't left to live as you pleased.さすが、お嬢様。自由奔放な生活をしていたわけじゃないんだ。
Isn't that just what you'd expect from the prince? He certainly has the character of a truly great man.さすがは、王子様ですわね。きっとただならない傑物の素質をお持ちなのですわ。 [F]
I think it is all right for beginners to take great pains to avoid using Dr Martin's book.初心者はマーテン博士の本を使わなさすぎてもいいと思う。
It's just if we have it every day we're bound to get fed up with it. I must increase the variety of my cooking.ただ、毎日だとさすがに飽きるだろう。もっと料理のバリエーションを増やさないと。
This screwdriver is too small to be any use.このドライバーは小さすぎて役に立たない。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
検査数字[けんさすうじ, kensasuuji] check digit [Add to Longdo]
指す[さす, sasu] to point, to indicate, to nominate, to measure [Add to Longdo]
サス[さす, sasu] SAS [Add to Longdo]
ペガサス[ぺがさす, pegasasu] Pegasus [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
刺す[さす, sasu] stechen [Add to Longdo]
差す[さす, sasu] die_Haende_erheben, hineinstecken [Add to Longdo]
指す[さす, sasu] zeigen (auf) [Add to Longdo]
挿す[さす, sasu] einfuegen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top