ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*⿺*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -⿺-
Possible hiragana form: *
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[这, zhè, ㄓㄜˋ] this, these; such; here
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  文 [wén, ㄨㄣˊ]
Etymology: -, Rank: 11
[过, guò, ㄍㄨㄛˋ] pass; to go across, to pass through
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 46
[道, dào, ㄉㄠˋ] method, way; path, road
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  首 [shǒu, ㄕㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 52
[起, qǐ, ㄑㄧˇ] to begin, to initiate; to rise, to stand up
Radical: , Decomposition:   走 [zǒu, ㄗㄡˇ]  己 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 75
[还, hái, ㄏㄞˊ] also, besides; still, yet; to return
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  不 [, ㄅㄨˋ]
Etymology: [ideographic] Not 不 moving 辶, Rank: 80
[进, jìn, ㄐㄧㄣˋ] to advance, to make progress; to come in, to enter
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  井 [jǐng, ㄐㄧㄥˇ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 81
[通, tōng, ㄊㄨㄥ] to pass through, to open, to connect; to communicate; common
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  甬 [yǒng, ㄩㄥˇ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 190
[处, chù, ㄔㄨˋ] to reside at, to live in; place, locale; department
Radical: , Decomposition:   夂 [zhǐ, ㄓˇ]  卜 [bo, ㄅㄛ˙]
Etymology: [ideographic] To go somewhere 夂 and put down a flag 卜, Rank: 206
[题, tí, ㄊㄧˊ] forehead; headline, title; theme
Radical: , Decomposition:   是 [shì, ㄕˋ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 218
[建, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] to build, to erect; to establish, to found
Radical: , Decomposition:   廴 [yǐn, ㄧㄣˇ]  聿 [, ㄩˋ]
Etymology: [pictophonetic] action, Rank: 244
[达, dá, ㄉㄚˊ] to reach, to arrive at; intelligent
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  大 [, ㄉㄚˋ]
Etymology: [pictophonetic], Rank: 289
[边, biān, ㄅㄧㄢ] border, edge, margin, side
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 316
[术, shù, ㄕㄨˋ] skill, art; method, technique; trick
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]
Etymology: -, Rank: 328
[运, yùn, ㄩㄣˋ] to run; ship, transport; fortune, luck
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  云 [yún, ㄩㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 345
[造, zào, ㄗㄠˋ] to build, to construct, to invent, to manufacture
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  告 [gào, ㄍㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 354
[近, jìn, ㄐㄧㄣˋ] to approach; near, close; intimate
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 374
[远, yuǎn, ㄩㄢˇ] distant, remote, far; profound
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  元 [yuán, ㄩㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 386
[连, lián, ㄌㄧㄢˊ] to join, to connect; continuous; even
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  车 [chē, ㄔㄜ]
Etymology: [ideographic] A cart 车 moving 辶 goods between cities, Rank: 399
[断, duàn, ㄉㄨㄢˋ] to sever, to cut off, to interrupt
Radical: , Decomposition:     ?  米 [, ㄇㄧˇ]  斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] Using an axe 斤 to harvest grain 米, Rank: 434
[越, yuè, ㄩㄝˋ] to exceed, to surpass, to transcend
Radical: , Decomposition:   走 [zǒu, ㄗㄡˇ]  戉 [yuè, ㄩㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] run, Rank: 440
[选, xuǎn, ㄒㄩㄢˇ] to select, to elect, to choose; election
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  先 [xiān, ㄒㄧㄢ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 499
[速, sù, ㄙㄨˋ] prompt, quick, speedy
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  束 [shù, ㄕㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 617
[继, jì, ㄐㄧˋ] to continue, to carry on; to succeed, to inherit
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]    ?  米 [, ㄇㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 655
[送, sòng, ㄙㄨㄥˋ] to see off, to send off, to dispatch; to give
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  关 [guān, ㄍㄨㄢ]
Etymology: [ideographic] A person waving 关 to someone walking away 辶, Rank: 656
[适, shì, ㄕˋ] match, comfortable; just
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  舌 [shé, ㄕㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 663
[述, shù, ㄕㄨˋ] to express, to state; to narrate, to tell
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  术 [shù, ㄕㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 674
退[退, tuì, ㄊㄨㄟˋ] to retreat, to step back, to withdraw
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  艮 [gěn, ㄍㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 723
[超, chāo, ㄔㄠ] to jump over, to leap over; to overtake, to surpass
Radical: , Decomposition:   走 [zǒu, ㄗㄡˇ]  召 [zhào, ㄓㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] run, Rank: 754
[追, zhuī, ㄓㄨㄟ] to pursue, to chase after; to expel
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]    丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  㠯 [, ㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 768
[遗, yí, ㄧˊ] to lose; a lost article
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  贵 [guì, ㄍㄨㄟˋ]
Etymology: [ideographic] To leave 辶 something valuable 贵 behind, Rank: 892
[遇, yù, ㄩˋ] to meet, to encounter, to come across
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  禺 [, ㄩˊ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 899
[赶, gǎn, ㄍㄢˇ] to pursue, to overtake; to hurry; to expel
Radical: , Decomposition:   走 [zǒu, ㄗㄡˇ]  干 [gàn, ㄍㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] run, Rank: 908
[逐, zhú, ㄓㄨˊ] to pursue; to expel; step by step
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  豕 [shǐ, ㄕˇ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 954
[避, bì, ㄅㄧˋ] to avoid, to turn away; to escape, to hide
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  辟 [, ㄆㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 991
[逃, táo, ㄊㄠˊ] to abscond, to dodge, to escape, to flee
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  兆 [zhào, ㄓㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 996
[迫, pò, ㄆㄛˋ] to compel, to force; pressing, urgent
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  白 [bái, ㄅㄞˊ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 1006
[遍, biàn, ㄅㄧㄢˋ] everywhere, all over, throughout
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  扁 [biǎn, ㄅㄧㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 1012
[鬼, guǐ, ㄍㄨㄟˇ] ghost; demon; sly, mischievous
Radical: , Decomposition:   ?    乚 [gōu, ㄍㄡ]  厶 [, ]
Etymology: [pictographic] A ghost with a scary face, Rank: 1042
[遭, zāo, ㄗㄠ] to meet, to encounter, to come across
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  曹 [cáo, ㄘㄠˊ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 1048
[趣, qù, ㄑㄩˋ] interest; interesting; what attracts one's attention
Radical: , Decomposition:   走 [zǒu, ㄗㄡˇ]  取 [, ㄑㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 1065
[迎, yíng, ㄧㄥˊ] to welcome, to receive, to greet
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  卬 [áng, ㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 1069
[透, tòu, ㄊㄡˋ] to pierce, to penetrate, to pass through; thorough
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  秀 [xiù, ㄒㄧㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 1077
[途, tú, ㄊㄨˊ] way, road, path, journey, course
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  余 [, ㄩˊ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 1085
[迅, xùn, ㄒㄩㄣˋ] quick, hasty; sudden, rapid
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  卂 [xùn, ㄒㄩㄣˋ]
Etymology: [ideographic] To walk 辶 quickly 卂; 卂 also provides the pronunciation, Rank: 1090
[迹, jī, ㄐㄧ] trace, sign, mark, footprint
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  亦 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 1098
[迷, mí, ㄇㄧˊ] to bewitch, to charm; a fan of; infatuated
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  米 [, ㄇㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 1153
[赵, zhào, ㄓㄠˋ] ancient state; surname
Radical: , Decomposition:   走 [zǒu, ㄗㄡˇ]  乂 [, ㄧˋ]
Etymology: -, Rank: 1169
[违, wéi, ㄨㄟˊ] to violate, to disobey, to defy; to separate from
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  韦 [wéi, ㄨㄟˊ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 1184
[迟, chí, ㄔˊ] tardy, slow, late; to delay
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  尺 [chǐ, ㄔˇ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 1374
[爬, pá, ㄆㄚˊ] to climb, to scramble; to crawl, to creep
Radical: , Decomposition:   爪 [zhǎo, ㄓㄠˇ]  巴 [, ㄅㄚ]
Etymology: [pictophonetic] claw, Rank: 1426

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top