ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*⿵*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -⿵-
Possible hiragana form: *
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[用, yòng, ㄩㄥˋ] to use, to employ, to apply; use
Radical: , Decomposition:   冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  ?
Etymology: -, Rank: 51
[同, tóng, ㄊㄨㄥˊ] same, similar; together with, alike
Radical: , Decomposition:   凡 [fán, ㄈㄢˊ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [ideographic] Sharing a common 凡 tongue 口, Rank: 69
[间, jiān, ㄐㄧㄢ] between, among; midpoint; space, place, locality
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  日 [, ㄖˋ]
Etymology: [ideographic] The sun 日 shining through a doorway 门, Rank: 135
[问, wèn, ㄨㄣˋ] to ask about, to inquire after
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 137
[向, xiàng, ㄒㄧㄤˋ] towards; direction, trend
Radical: , Decomposition:   ?  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: -, Rank: 146
[见, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] to see, to observe, to meet, to appear
Radical: , Decomposition:   冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  儿 [ér, ㄦˊ]
Etymology: [ideographic] Simplified form of 見; a man 儿 with the eye 目 emphasized, Rank: 153
[月, yuè, ㄩㄝˋ] moon; month
Radical: , Decomposition:   冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  二 [èr, ㄦˋ]
Etymology: [pictographic] A crescent moon, Rank: 169
[太, tài, ㄊㄞˋ] very, too much; big; extreme
Radical: , Decomposition:   大 [, ㄉㄚˋ]  丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]
Etymology: [ideographic] A giant 大 with a normal-sized man 丶 for scale, Rank: 240
[南, nán, ㄋㄢˊ] south; southern; southward
Radical: , Decomposition:   十 [shí, ㄕˊ]    冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]    丷 [ha, ㄏㄚ˙]  干 [gàn, ㄍㄢˋ]
Etymology: [pictographic] A musical bell, Rank: 307
[风, fēng, ㄈㄥ] wind; air; customs, manners; news
Radical: , Decomposition:   几 [, ㄐㄧˇ]  乂 [, ㄧˋ]
Etymology: -, Rank: 348
[局, jú, ㄐㄩˊ] bureau, office; circumstance, game, situation
Radical: , Decomposition:   尺 [chǐ, ㄔˇ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [ideographic] A place where measures 尺 are discussed 口, Rank: 483
[尽, jǐn, ㄐㄧㄣˇ] to exhaust, to use up, to deplete
Radical: , Decomposition:   尺 [chǐ, ㄔˇ]  
Etymology: -, Rank: 488
[周, zhōu, ㄓㄡ] Zhou dynasty; circumference
Radical: , Decomposition:   冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]    土 [, ㄊㄨˇ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [ideographic] Border 冂 around land 土 with a well 口, Rank: 490
[网, wǎng, ㄨㄤˇ] net; network
Radical: , Decomposition:   冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]    乂 [, ㄧˋ]  乂 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictographic] A net for catching fish, Rank: 605
[田, tián, ㄊㄧㄢˊ] field, farm, arable land; cultivated
Radical: , Decomposition:   冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: [pictographic] The plots of a rice paddy, Rank: 778
[闻, wén, ㄨㄣˊ] news; to hear, to smell; to make known
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  耳 [ěr, ㄦˇ]
Etymology: [pictophonetic] ear, Rank: 825
[丽, lì, ㄌㄧˋ] beautiful, elegant, magnificent
Radical: , Decomposition:   一 [, ]      冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]    冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]
Etymology: [ideographic] Simplified form of 麗; the antlers of a deer 鹿, Rank: 834
[尚, shàng, ㄕㄤˋ] still, yet; even; fairly, rather
Radical: , Decomposition:       冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: -, Rank: 878
[奥, ào, ㄠˋ] mysterious, obscure, profound; used in transliterations
Radical: , Decomposition:     宀 [gài,mián, ㄍˋ]  米 [, ㄇㄧˇ]  大 [, ㄉㄚˋ]
Etymology: [ideographic] A person 大 discovering a house 宀 full of rice 米, Rank: 972
[凡, fán, ㄈㄢˊ] any, every, all; common, ordinary
Radical: , Decomposition:   几 [, ㄐㄧˇ]  丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]
Etymology: [ideographic] A plate or flat dish; an everyday item, Rank: 1013
[骨, gǔ, ㄍㄨˇ] bone; skeleton; frame, framework
Radical: , Decomposition:   冎 [guǎ, ㄍㄨㄚˇ]  
Etymology: [ideographic] Flesh ⺼ and bones 冎, Rank: 1036
[闪, shǎn, ㄕㄢˇ] flash, lightning; to dodge, to evade
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  人 [rén, ㄖㄣˊ]
Etymology: [ideographic] A man 人 just glimpsed through a door 门, Rank: 1113
[贝, bèi, ㄅㄟˋ] sea shell; money, currency
Radical: , Decomposition:   冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  人 [rén, ㄖㄣˊ]
Etymology: [pictographic] A sea shell, once used as currency, Rank: 1133
[闭, bì, ㄅㄧˋ] to shut, to close; to obstruct, to block
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  才 [cái, ㄘㄞˊ]
Etymology: [ideographic] A door 门 blocked by bars 才, Rank: 1267
[闹, nào, ㄋㄠˋ] busy, lively; to dispute, to quarrel
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  市 [shì, ㄕˋ]
Etymology: [ideographic] As busy as the market 市 gate 门, Rank: 1336
[甘, gān, ㄍㄢ] sweet, tasty; willing
Radical: , Decomposition:   卄 [niàn, ㄋㄧㄢˋ]  二 [èr, ㄦˋ]
Etymology: [ideographic] Picture of a tongue with 一 marking the sweet spot, Rank: 1408
[阅, yuè, ㄩㄝˋ] to examine, to inspect; to read, to review
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  兑 [duì, ㄉㄨㄟˋ]
Etymology: -, Rank: 1489
[凤, fèng, ㄈㄥˋ] male phoenix; symbol of joy
Radical: , Decomposition:   几 [, ㄐㄧˇ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] simplified form of 鳥 bird, Rank: 1504
[佩, pèi, ㄆㄟˋ] belt ornament, pendant; wear at waist, tie to the belt; respect
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]    凡 [fán, ㄈㄢˊ]  巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] Common 凡 cloth 巾 ornaments worn by people 亻, Rank: 1507
[闲, xián, ㄒㄧㄢˊ] fence, guard; to defend; idle time
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  木 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [ideographic] A wooden fence 木 with a door 门, Rank: 1529
[阔, kuò, ㄎㄨㄛˋ] ample, broad, wide; separate; to be apart
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  活 [huó, ㄏㄨㄛˊ]
Etymology: [pictophonetic] gate, Rank: 1675
[阁, gé, ㄍㄜˊ] cabinet, chamber, pavilion
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  各 [, ㄍㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] door, Rank: 1682
[瓜, guā, ㄍㄨㄚ] melon, gourd, squash, cucumber
Radical: , Decomposition:   ?  厶 [, ]
Etymology: [pictographic] Vines growing with a melon at their base, Rank: 1827
[闷, mèn, ㄇㄣˋ] gloomy, depressed, melancholy
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 1830
[冈, gāng, ㄍㄤ] ridge or crest of hill
Radical: , Decomposition:   冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  乂 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictographic] Simplified form of 岡, clouds 网 forming over a mountain 山, Rank: 2047
[闯, chuǎng, ㄔㄨㄤˇ] to rush in, to charge in, to burst in
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  马 [, ㄇㄚˇ]
Etymology: [ideographic] A horse 马 charging through a gate 门, Rank: 2129
[阐, chǎn, ㄔㄢˇ] to disclose; to explain; to open
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  单 [dān, ㄉㄢ]
Etymology: [pictophonetic] gate, Rank: 2197
[戚, qī, ㄑㄧ] ashamed, grieving; related to; relative
Radical: , Decomposition:   戊 [, ㄨˋ]  尗 [shū, ㄕㄨ]
Etymology: [ideographic] A younger brother 尗 killed in a war 戈, Rank: 2316
[爪, zhǎo, ㄓㄠˇ] claws, nails, talons
Radical: , Decomposition:   ?  丨 [shù, ㄕㄨˋ]
Etymology: [pictographic] A bird's talons, Rank: 2363
[凰, huáng, ㄏㄨㄤˊ] female phoenix
Radical: , Decomposition:   几 [, ㄐㄧˇ]  皇 [huáng, ㄏㄨㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic], Rank: 2453
[阎, yán, ㄧㄢˊ] village gate; surname
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  臽 [xiàn, ㄒㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] gate, Rank: 2473
[咸, xián, ㄒㄧㄢˊ] all, together, united; salted
Radical: , Decomposition:   戊 [, ㄨˋ]    一 [, ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [ideographic] One 一 voice 口 surrounded by conflict 戈, Rank: 2525
[昼, zhòu, ㄓㄡˋ] daytime, daylight
Radical: , Decomposition:   尺 [chǐ, ㄔˇ]  旦 [dàn, ㄉㄢˋ]
Etymology: [ideographic] When the sun is a foot 尺 above the horizon 旦, Rank: 2651
[阀, fá, ㄈㄚˊ] clique, valve; a powerful and influential group
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  伐 [, ㄈㄚˊ]
Etymology: [pictophonetic] gate, Rank: 2671
[闸, zhá, ㄓㄚˊ] sluice, floodgate, canal lock
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  甲 [jiǎ, ㄐㄧㄚˇ]
Etymology: [pictophonetic] gate, Rank: 3280
[闽, mǐn, ㄇㄧㄣˇ] Fujian province; a river; a tribe
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] insect, Rank: 3306
[闺, guī, ㄍㄨㄟ] women's quarters; lady's apartment
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  圭 [guī, ㄍㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] gate, Rank: 3347
[阙, quē, ㄑㄩㄝ] palace; watchtower
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  欮 [jué, ㄐㄩㄝˊ]
Etymology: [pictophonetic] gate, Rank: 3452
[闵, mǐn, ㄇㄧㄣˇ] to mourn, to grieve; to incite, to urge on
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  文 [wén, ㄨㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] culture, Rank: 3643
[阑, lán, ㄌㄢˊ] screen door, railing, fence
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  柬 [jiǎn, ㄐㄧㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] door, Rank: 3716

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top