ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*⿴*

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -⿴-
Possible hiragana form: *
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[为, wèi, ㄨㄟˋ] to do, to act; to handle, to govern; to be
Radical: , Decomposition:   丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]    力 [, ㄌㄧˋ]  丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]
Etymology: -, Rank: 18
[国, guó, ㄍㄨㄛˊ] country, nation, state; national
Radical: , Decomposition:   囗 [wéi, ㄨㄟˊ]  玉 [, ㄩˋ]
Etymology: [ideographic] Treasure 玉 within a country's borders 囗, Rank: 20
[因, yīn, ㄧㄣ] cause, reason; by; because
Radical: , Decomposition:   囗 [wéi, ㄨㄟˊ]  大 [, ㄉㄚˋ]
Etymology: -, Rank: 96
[日, rì, ㄖˋ] sun; day; daytime
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  一 [, ]
Etymology: [pictographic] The sun, Rank: 101
[回, huí, ㄏㄨㄟˊ] to return, to turn around; a time
Radical: , Decomposition:   囗 [wéi, ㄨㄟˊ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [ideographic] Originally, a spiral signifying return, Rank: 172
[四, sì, ㄙˋ] four
Radical: , Decomposition:   囗 [wéi, ㄨㄟˊ]  儿 [ér, ㄦˊ]
Etymology: [ideographic] A child 儿 in a room with four walls 囗, Rank: 226
[目, mù, ㄇㄨˋ] eye; to look, to see; division, topic
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  二 [èr, ㄦˋ]
Etymology: [pictographic] An eye drawn on its side, Rank: 239
[五, wǔ, ㄨˇ] five; surname
Radical: , Decomposition:   二 [èr, ㄦˋ]  ?
Etymology: [ideographic] Five elements (the cross with the extra stroke) between heaven 一 and earth 一 , Rank: 279
[团, tuán, ㄊㄨㄢˊ] sphere, circle, ball; mass, lump; group, regiment; to gather
Radical: , Decomposition:   囗 [wéi, ㄨㄟˊ]  才 [cái, ㄘㄞˊ]
Etymology: [ideographic] A lot of talent 才 gathered in one place 囗, Rank: 405
[图, tú, ㄊㄨˊ] diagram, chart, map, picture; to plan
Radical: , Decomposition:   囗 [wéi, ㄨㄟˊ]  冬 [dōng, ㄉㄨㄥ]
Etymology: [ideographic] Simplified form of 圖; a map of a district's 啚 borders 囗, Rank: 476
[围, wéi, ㄨㄟˊ] to surround, to encircle, to corral
Radical: , Decomposition:   囗 [wéi, ㄨㄟˊ]  韦 [wéi, ㄨㄟˊ]
Etymology: [pictophonetic] enclosure, Rank: 576
[互, hù, ㄏㄨˋ] mutually, reciprocally
Radical: , Decomposition:   二 [èr, ㄦˋ]  ?
Etymology: [ideographic] Two hooks hooking eachother, Rank: 819
[困, kùn, ㄎㄨㄣˋ] to surround; to besiege; surrounded, in distress; poor; tired, sleepy
Radical: , Decomposition:   囗 [wéi, ㄨㄟˊ]  木 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [ideographic] A fence 囗 built around a tree 木, Rank: 868
[固, gù, ㄍㄨˋ] to solidify; strength
Radical: , Decomposition:   囗 [wéi, ㄨㄟˊ]  古 [, ㄍㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] border, Rank: 893
[园, yuán, ㄩㄢˊ] garden, park; orchard
Radical: , Decomposition:   囗 [wéi, ㄨㄟˊ]  元 [yuán, ㄩㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] enclosure, Rank: 988
[圆, yuán, ㄩㄢˊ] circle; circular, round; complete
Radical: , Decomposition:   囗 [wéi, ㄨㄟˊ]  员 [yuán, ㄩㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] enclosure, Rank: 1145
[圈, quān, ㄑㄩㄢ] circle, ring, loop; to encircle
Radical: , Decomposition:   囗 [wéi, ㄨㄟˊ]  卷 [juǎn, ㄐㄩㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] enclosure, Rank: 1366
[曰, yuē, ㄩㄝ] to speak; to say
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  一 [, ]
Etymology: [ideographic] Picture of an open 一 mouth 口, Rank: 1656
[卿, qīng, ㄑㄧㄥ] noble; minister; thou (poetic)
Radical: , Decomposition:   卯 [mǎo, ㄇㄠˇ]  ?
Etymology: -, Rank: 2029
[叉, chā, ㄔㄚ] fork; prong; cross, intersect
Radical: , Decomposition:   又 [yòu, ㄧㄡˋ]  丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]
Etymology: [ideographic] A hand 又 grasping an object 丶, Rank: 2231
[兜, dōu, ㄉㄡ] pouch
Radical: , Decomposition:     ?白 [bái, ㄅㄞˊ]  儿 [ér, ㄦˊ]
Etymology: [ideographic] A man wearing a helmet, now meaning "pouch", Rank: 2512
[囚, qiú, ㄑㄧㄡˊ] prisoner, convict; to confine
Radical: , Decomposition:   囗 [wéi, ㄨㄟˊ]  人 [rén, ㄖㄣˊ]
Etymology: [ideographic] A person 人 in a cell 囗, Rank: 2594
[粤, yuè, ㄩㄝˋ] Cantonese; Guandong province
Radical: , Decomposition:     囗 [wéi, ㄨㄟˊ]  米 [, ㄇㄧˇ]  丂 [kǎo, ㄎㄠˇ]
Etymology: -, Rank: 3151
[圃, pǔ, ㄆㄨˇ] garden, orchard, plot of farmland
Radical: , Decomposition:   囗 [wéi, ㄨㄟˊ]  甫 [, ㄈㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] enclosure, Rank: 3472
[亵, xiè, ㄒㄧㄝˋ] dirty, ragged; slight, insult, disrespect
Radical: , Decomposition:   衣 [, ]  执 [zhí, ㄓˊ]
Etymology: [ideographic] Hands grasping 执 and tearing apart a dress 衣, Rank: 3495
[囱, cōng, ㄘㄨㄥ] chimney
Radical: , Decomposition:   囗 [wéi, ㄨㄟˊ]  夂 [zhǐ, ㄓˇ]
Etymology: [ideographic] A fire 夂 burning and giving off smoke, Rank: 3555
[卤, lǔ, ㄌㄨˇ] salt
Radical: , Decomposition:       囗 [wéi, ㄨㄟˊ]  乂 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictographic] A container used to brine pickles, Rank: 3747
[囤, dùn, ㄉㄨㄣˋ] grain basket; to store, to hoard
Radical: , Decomposition:   囗 [wéi, ㄨㄟˊ]  屯 [tún, ㄊㄨㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] enclosure, Rank: 4543
[囿, yòu, ㄧㄡˋ] to limit, to constrain; pen, cell
Radical: , Decomposition:   囗 [wéi, ㄨㄟˊ]  有 [yǒu, ㄧㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] enclosure, Rank: 4603
[囡, nān, ㄋㄢ] child, daughter
Radical: , Decomposition:   囗 [wéi, ㄨㄟˊ]  女 [, ㄋㄩˇ]
Etymology: [ideographic] A girl 女 in a crib 囗, Rank: 4759
[囫, hú, ㄏㄨˊ] entire, whole
Radical: , Decomposition:   囗 [wéi, ㄨㄟˊ]  勿 [, ㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] enclosure, Rank: 5108
[囟, xìn, ㄒㄧㄣˋ] top of the head; skull
Radical: , Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]    囗 [wéi, ㄨㄟˊ]  乂 [, ㄧˋ]
Etymology: [ideographic] A skull from above, with 乂 marking the fontanelle, Rank: 5175
[圜, huán, ㄏㄨㄢˊ] circle; to surround, to encircle
Radical: , Decomposition:   囗 [wéi, ㄨㄟˊ]  睘 [qióng, ㄑㄩㄥˊ]
Etymology: [ideographic] A round 睘 fence 囗, Rank: 5244
[囵, lún, ㄌㄨㄣˊ] all, complete, entire
Radical: , Decomposition:   囗 [wéi, ㄨㄟˊ]  仑 [lún, ㄌㄨㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] enclosure, Rank: 5249
[囹, líng, ㄌㄧㄥˊ] prison, enclosure
Radical: , Decomposition:   囗 [wéi, ㄨㄟˊ]  令 [lìng, ㄌㄧㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] enclosure, Rank: 5392
[圄, yǔ, ㄩˇ] prison, jail
Radical: , Decomposition:   囗 [wéi, ㄨㄟˊ]  吾 [, ㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] enclosure, Rank: 5456
[卣, yǒu, ㄧㄡˇ] a vessel of wine
Radical: , Decomposition:       囗 [wéi, ㄨㄟˊ]  ?
Etymology: [pictographic] A wine flask, Rank: 5459
[囝, jiǎn, ㄐㄧㄢˇ] baby, infant
Radical: , Decomposition:   囗 [wéi, ㄨㄟˊ]  子 [zi, ㄗ˙]
Etymology: [ideographic] A baby 子 in a crib 囗, Rank: 6406
[圉, yǔ, ㄩˇ] stable, fence, corral; frontier, border
Radical: , Decomposition:   囗 [wéi, ㄨㄟˊ]  幸 [xìng, ㄒㄧㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] enclosure, Rank: 6542
[衝, chōng, ㄔㄨㄥ] wash, rinse, flush; dash; soar
Radical: , Decomposition:   行 [xíng, ㄒㄧㄥˊ]  重 [zhòng, ㄓㄨㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] go, Rank: 7057
[圊, qīng, ㄑㄧㄥ] restroom
Radical: , Decomposition:   囗 [wéi, ㄨㄟˊ]  青 [qīng, ㄑㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] enclosure, Rank: 8424
[粵, yuè, ㄩㄝˋ] Cantonese; Guandong province
Radical: , Decomposition:     囗 [wéi, ㄨㄟˊ]  釆 [biàn, ㄅㄧㄢˋ]  丂 [kǎo, ㄎㄠˇ]
Etymology: -, Rank: 9719
[囪, cōng, ㄘㄨㄥ] chimney
Radical: , Decomposition:   囗 [wéi, ㄨㄟˊ]  ?
Etymology: [ideographic] A fire burning and giving off smoke
[囷, qūn, ㄑㄩㄣ] a round bin for storing grain
Radical: , Decomposition:   囗 [wéi, ㄨㄟˊ]  禾 [, ㄏㄜˊ]
Etymology: [ideographic] A bin 囗 for storing grain 禾
[圂, hùn, ㄏㄨㄣˋ] pig-sty; privy
Radical: , Decomposition:   囗 [wéi, ㄨㄟˊ]  豕 [shǐ, ㄕˇ]
Etymology: [ideographic] A pig 豕 in a pen 囗
[圇, lún, ㄌㄨㄣˊ] all, complete, entire
Radical: , Decomposition:   囗 [wéi, ㄨㄟˊ]  侖 [lún, ㄌㄨㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] enclosure
[國, guó, ㄍㄨㄛˊ] country, nation, state; national
Radical: , Decomposition:   囗 [wéi, ㄨㄟˊ]  或 [huò, ㄏㄨㄛˋ]
Etymology: [ideographic] Treasure 或 within a country's borders 囗
[圍, wéi, ㄨㄟˊ] to surround, to encircle, to corral
Radical: , Decomposition:   囗 [wéi, ㄨㄟˊ]  韋 [wéi, ㄨㄟˊ]
Etymology: [pictophonetic] enclosure
[園, yuán, ㄩㄢˊ] garden, park; orchard
Radical: , Decomposition:   囗 [wéi, ㄨㄟˊ]  袁 [yuán, ㄩㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] enclosure
[圓, yuán, ㄩㄢˊ] circle; circular, round; complete
Radical: , Decomposition:   囗 [wéi, ㄨㄟˊ]  員 [yuán, ㄩㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] enclosure

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top