ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*⿳*

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -⿳-
Possible hiragana form: *
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[事, shì, ㄕˋ] affair, matter, business; to serve; accident, incident
Radical: , Decomposition:     一 [, ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  彐 [, ㄐㄧˋ]  亅 [jué, ㄐㄩㄝˊ]
Etymology: -, Rank: 58
[高, gāo, ㄍㄠ] tall, lofty; high, elevated
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  冋 [jiōng, ㄐㄩㄥ]
Etymology: [pictographic] A tall palace, Rank: 134
[产, chǎn, ㄔㄢˇ] to give birth, to bring forth, to produce
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  丷 [ha, ㄏㄚ˙]  厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]
Etymology: [pictophonetic], Rank: 159
[立, lì, ㄌㄧˋ] to stand; to establish, to set up
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  丷 [ha, ㄏㄚ˙]  一 [, ]
Etymology: [pictographic] A man standing on the ground 一, Rank: 197
[总, zǒng, ㄗㄨㄥˇ] to gather, to collect; overall, altogether
Radical: , Decomposition:   丷 [ha, ㄏㄚ˙]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] Many mouths 口 speaking with one mind 心, Rank: 228
[受, shòu, ㄕㄡˋ] to receive, to get, to accept; to bear
Radical: , Decomposition:   爫 [zhǎo, ㄓㄠˇ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]
Etymology: [ideographic] Something 冖 passed from one hand 爫 to another 又, Rank: 238
[直, zhí, ㄓˊ] straight, vertical; candid, direct, frank
Radical: , Decomposition:   十 [shí, ㄕˊ]  目 [, ㄇㄨˋ]  一 [, ]
Etymology: [ideographic] To look someone in the eye 目, Rank: 255
[象, xiàng, ㄒㄧㄤˋ] elephant; ivory; figure, image
Radical: , Decomposition:     口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  豕 [shǐ, ㄕˇ]
Etymology: [pictophonetic] boar, Rank: 300
[觉, jué, ㄐㄩㄝˊ] conscious; to nap, to sleep; to wake up
Radical: , Decomposition:     冖 [, ㄇㄧˋ]  见 [jiàn, ㄐㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] see, Rank: 327
[共, gòng, ㄍㄨㄥˋ] all, total; together; to share
Radical: , Decomposition:   廾 [gǒng, ㄍㄨㄥˇ]  一 [, ]  八 [, ㄅㄚ]
Etymology: [ideographic] Two hands 八 holding one object 廾, Rank: 330
[器, qì, ㄑㄧˋ] device, instrument, tool; receptacle, vessel
Radical: , Decomposition:     口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]    口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [ideographic] Four cooking vessels 口 guarded by a dog 犬, Rank: 441
[曾, céng, ㄘㄥˊ] already, formerly, once; the past
Radical: , Decomposition:   丷 [ha, ㄏㄚ˙]  ?  日 [, ㄖˋ]
Etymology: [ideographic] A rice cooker on heat 日, building up steam 丷 and letting it off, Rank: 463
[兴, xìng, ㄒㄧㄥˋ] to thrive, to prosper, to flourish
Radical: , Decomposition:     一 [, ]  八 [, ㄅㄚ]
Etymology: -, Rank: 531
[京, jīng, ㄐㄧㄥ] capital city
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  小 [xiǎo, ㄒㄧㄠˇ]
Etymology: [pictographic] A capital building on a hill, Rank: 566
[亮, liàng, ㄌㄧㄤˋ] bright, brilliant, radiant, light
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]    冖 [, ㄇㄧˋ]  几 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: [pictographic] A lit oil lamp, Rank: 840
[毫, háo, ㄏㄠˊ] fine hair; measure of length; one-thousandth
Radical: , Decomposition:     亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  毛 [máo, ㄇㄠˊ]
Etymology: [pictophonetic] hair, Rank: 879
[侵, qīn, ㄑㄧㄣ] to invade, to encroach upon, to raid
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]    彐 [, ㄐㄧˋ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]
Etymology: -, Rank: 1086
[弃, qì, ㄑㄧˋ] to abandon, to discard, to reject; to desert; to forget
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  厶 [, ]  廾 [gǒng, ㄍㄨㄥˇ]
Etymology: [ideographic] Two hands 廾 discarding a dead, swaddled baby 亠厶, Rank: 1105
[夏, xià, ㄒㄧㄚˋ] summer; the Xia or Hsia dynasty
Radical: , Decomposition:   一 [, ]  自 [, ㄗˋ]  夂 [zhǐ, ㄓˇ]
Etymology: -, Rank: 1126
[享, xiǎng, ㄒㄧㄤˇ] to share; to enjoy; to benefit from
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  子 [zi, ㄗ˙]
Etymology: [ideographic] Children 子 living and eating 口 in the house 亠, Rank: 1227
[隆, lóng, ㄌㄨㄥˊ] prosperous, plentiful, abundant
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]    夂 [zhǐ, ㄓˇ]  一 [, ]  生 [shēng, ㄕㄥ]
Etymology: -, Rank: 1400
[兹, zī, ] now, here; this; time, year
Radical: , Decomposition:   八 [, ㄅㄚ]  一 [, ]    幺 [yāo, ㄧㄠ]  幺 [yāo, ㄧㄠ]
Etymology: -, Rank: 1781
[豆, dòu, ㄉㄡˋ] beans, peas; bean-shaped
Radical: , Decomposition:   一 [, ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]    丷 [ha, ㄏㄚ˙]  一 [, ]
Etymology: [pictographic] An old serving dish 口 on a stand with a lid 一, Rank: 1793
[傻, shǎ, ㄕㄚˇ] foolish, silly, stupid; an imbecile
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]    囟 [xìn, ㄒㄧㄣˋ]  八 [, ㄅㄚ]  夂 [zhǐ, ㄓˇ]
Etymology: [ideographic] A man 亻 being hit 夂 on the head 囟, Rank: 1989
[亭, tíng, ㄊㄧㄥˊ] pavilion; erect
Radical: , Decomposition:     亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  丁 [dīng, ㄉㄧㄥ]
Etymology: [pictographic] 亠, 口, and 冖 form a picture of a pavilion; 丁 provides the pronunciation, Rank: 2002
[畏, wèi, ㄨㄟˋ] fear, dread, awe, reverence
Radical: , Decomposition:   田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]  一 [, ]  ?
Etymology: [pictographic] A monster with a scary head 田, Rank: 2039
[亨, hēng, ㄏㄥ] prospering, going smoothly
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  了 [le,liǎo, ㄌˇ]
Etymology: -, Rank: 2146
[寨, zhài, ㄓㄞˋ] stockade, stronghold, outpost; brothel
Radical: , Decomposition:   宀 [gài,mián, ㄍˋ]  ?  木 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [ideographic] A fortress 宀 with walls made of wood 木, Rank: 2313
[浸, jìn, ㄐㄧㄣˋ] to dip, to immerse, to soak; to percolate, to steep
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]    彐 [, ㄐㄧˋ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 2354
[焉, yān, ㄧㄢ] why? where? how?; strange; thereupon, then
Radical: , Decomposition:   正 [zhèng, ㄓㄥˋ]  ?  灬 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [ideographic] A bird 鳥 with a strange head, Rank: 2526
[冥, míng, ㄇㄧㄥˊ] dark, gloomy, night; deep
Radical: , Decomposition:   冖 [, ㄇㄧˋ]  日 [, ㄖˋ]  六 [liù, ㄌㄧㄡˋ]
Etymology: [ideographic] The sun 日, covered 冖, with 六 providing the pronunciation, Rank: 2739
[寝, qǐn, ㄑㄧㄣˇ] to sleep, to rest; bedroom
Radical: , Decomposition:   宀 [gài,mián, ㄍˋ]    丬 [qiáng, ㄑㄧㄤˊ]    彐 [, ㄐㄧˋ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]
Etymology: [ideographic] A person 彐冖又 lying down on a bed 丬 in their home 宀, Rank: 2806
[禀, bǐng, ㄅㄧㄥˇ] to report to, to petition
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  回 [huí, ㄏㄨㄟˊ]  示 [shì, ㄕˋ]
Etymology: [ideographic] To show 示 something to an official 亠回, Rank: 2945
[嚣, xiāo, ㄒㄧㄠ] to make noise; to treat with contempt
Radical: , Decomposition:     口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  页 [, ㄧㄝˋ]    口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: -, Rank: 2982
[睿, ruì, ㄖㄨㄟˋ] keen, clever, astute
Radical: , Decomposition:       冖 [, ㄇㄧˋ]  一 [, ]    八 [, ㄅㄚ]  人 [rén, ㄖㄣˊ]  目 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: -, Rank: 3407
[阜, fù, ㄈㄨˋ] mound; abundant, ample, numerous
Radical: , Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  㠯 [, ㄧˇ]  十 [shí, ㄕˊ]
Etymology: -, Rank: 3445
[萦, yíng, ㄧㄥˊ] to coil, to entangle, to entwine
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  糸 [, ㄇㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 3903
[夔, kuí, ㄎㄨㄟˊ] one-legged monster; walrus
Radical: , Decomposition:   ?    止 [zhǐ, ㄓˇ]  自 [, ㄗˋ]  巳 [, ㄙˋ]  夊 [suī, ㄙㄨㄟ]
Etymology: [ideographic] A monster with a face, a nose 自, and one foot 夊, Rank: 4330
[戛, jiá, ㄐㄧㄚˊ] lance; to lightly tap or strike
Radical: , Decomposition:   一 [, ]  自 [, ㄗˋ]  戈 [, ㄍㄜ]
Etymology: [ideographic] To strike 戈 someone on the nose 自, Rank: 4503
[嬴, yíng, ㄧㄥˊ] victory; to win; surname
Radical: , Decomposition:   亡 [wáng, ㄨㄤˊ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]    月 [yuè, ㄩㄝˋ]  女 [, ㄋㄩˇ]  凡 [fán, ㄈㄢˊ]
Etymology: -, Rank: 4511
[骞, qiān, ㄑㄧㄢ] to lift, to raise; to fly, to soar
Radical: , Decomposition:   宀 [gài,mián, ㄍˋ]  ?  马 [, ㄇㄚˇ]
Etymology: [ideographic] A soldier 宀 mounting a horse 马, Rank: 4815
[謇, jiǎn, ㄐㄧㄢˇ] to stutter; to speak boldly
Radical: , Decomposition:   宀 [gài,mián, ㄍˋ]  ?  言 [yán, ㄧㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 4913
[蓖, bì, ㄅㄧˋ] the castor-oil plant; Ricinus commumis
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  囟 [xìn, ㄒㄧㄣˋ]  比 [, ㄅㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] plant, Rank: 4955
[荥, xíng, ㄒㄧㄥˊ] a county in Henan; the sound of waves crashing
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  水 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 5047
[鲎, hòu, ㄏㄡˋ] king crab
Radical: , Decomposition:     冖 [, ㄇㄧˋ]  鱼 [, ㄩˊ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 5084
[彀, gòu, ㄍㄡˋ] enough; quite
Radical: , Decomposition:       士 [shì, ㄕˋ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  一 [, ]  弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]  殳 [shū, ㄕㄨ]
Etymology: -, Rank: 5457
[觳, hú, ㄏㄨˊ] goblet, horn; frightened
Radical: , Decomposition:       士 [shì, ㄕˋ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  一 [, ]  角 [jiǎo, ㄐㄧㄠˇ]  殳 [shū, ㄕㄨ]
Etymology: [pictophonetic] horn, Rank: 5575
[佥, qiān, ㄑㄧㄢ] all, together, unanimous
Radical: , Decomposition:   亼 [, ㄐㄧˊ]    一 [, ]
Etymology: [ideographic] Many people gathered 亼 under one roof, Rank: 5613
[亳, bó, ㄅㄛˊ] name of district in Anhui; capital of Yin
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]    冖 [, ㄇㄧˋ]  乇 [tuō, ㄊㄨㄛ]
Etymology: -, Rank: 5679
[茔, yíng, ㄧㄥˊ] grave, tomb, cemetary
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: [ideographic] Grass 艹 covering a buried 土 casket 冖, Rank: 5697

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top