ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*⿰*

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -⿰-
Possible hiragana form: *
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[的, de, ㄉㄜ˙] aim, goal; of; possessive particle; -self suffix
Radical: , Decomposition:   白 [bái, ㄅㄞˊ]  勺 [sháo, ㄕㄠˊ]
Etymology: -, Rank: 1
[我, wǒ, ㄨㄛˇ] I, me, my; our, us
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  戈 [, ㄍㄜ]
Etymology: [ideographic] A hand 扌 holding a weapon 戈, Rank: 9
[他, tā, ㄊㄚ] other, another; he, she, it
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  也 [, ㄧㄝˇ]
Etymology: [ideographic] An additional, "also" 也  person 亻, Rank: 10
[们, men, ㄇㄣ˙] plural marker for pronouns and some nouns
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  门 [mén, ㄇㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] people, Rank: 13
[和, hé, ㄏㄜˊ] harmony, peace; calm, peaceful
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 19
[地, de, ㄉㄜ˙] earth, ground, soil; land, region; structural particle used before a verb
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  也 [, ㄧㄝˇ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 21
[到, dào, ㄉㄠˋ] to go to, to arrive
Radical: , Decomposition:   至 [zhì, ㄓˋ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] arrive, Rank: 22
[以, yǐ, ㄧˇ] according to; so as to; because of; then
Radical: , Decomposition:   ?人 [rén, ㄖㄣˊ]
Etymology: -, Rank: 23
[说, shuō, ㄕㄨㄛ] to speak, to say; to scold, to upbraid
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  兑 [duì, ㄉㄨㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 24
[时, shí, ㄕˊ] time, season; period, era, age
Radical: , Decomposition:   日 [, ㄖˋ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [pictophonetic] day, Rank: 25
[就, jiù, ㄐㄧㄡˋ] just, simply; to go to; to approach, near
Radical: , Decomposition:   京 [jīng, ㄐㄧㄥ]  尤 [yóu, ㄧㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] specialty, Rank: 27
[你, nǐ, ㄋㄧˇ] you, second person pronoun
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  尔 [ěr, ㄦˇ]
Etymology: [ideographic] Pronoun 尔 for a person 亻, Rank: 32
[对, duì, ㄉㄨㄟˋ] correct, right; facing, opposed
Radical: , Decomposition:   又 [yòu, ㄧㄡˋ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] A pair 又 of hands 寸, Rank: 33
[能, néng, ㄋㄥˊ] can, may; capable, full of energy
Radical: , Decomposition:     厶 [, ]      匕 [, ㄅㄧˇ]  匕 [, ㄅㄧˇ]
Etymology: [pictographic] A bear's head 厶, body ⺼, and claws 匕, Rank: 35
[那, nà, ㄋㄚˋ] that, that one, those
Radical: , Decomposition:     ??阝 [, ㄧˋ]
Etymology: -, Rank: 38
[得, dé, ㄉㄜˊ] to obtain, to get, to acquire; suitable, proper; ready
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]    旦 [dàn, ㄉㄢˋ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] A hand 寸 grabbing a shell 旦, Rank: 39
[作, zuò, ㄗㄨㄛˋ] to make; to write, to compose; to act, to perform
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  乍 [zhà, ㄓㄚˋ]
Etymology: [ideographic] A person 亻 making something for the first time 乍; 乍 also provides the pronunciation, Rank: 49
[行, xíng, ㄒㄧㄥˊ] to go, to walk, to move; professional
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]  亍 [chù, ㄔㄨˋ]
Etymology: [ideographic] To take small steps 亍 with one's feet 彳, Rank: 53
[所, suǒ, ㄙㄨㄛˇ] place, location; "that which", a particle introducing a passive clause
Radical: , Decomposition:   户 [, ㄏㄨˋ]  斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] An axe 斤 swung at a door 户, Rank: 54
[种, zhǒng, ㄓㄨㄥˇ] race, kind, breed; seed; to plant
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  中 [zhōng, ㄓㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] grain, Rank: 57
[成, chéng, ㄔㄥˊ] to accomplish; to become; to complete, to finish; to succeed
Radical: , Decomposition:   丁 [dīng, ㄉㄧㄥ]  戈 [, ㄍㄜ]
Etymology: -, Rank: 59
[经, jīng, ㄐㄧㄥ] the classics; to experience, to undergo
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]    ?工 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 62
[法, fǎ, ㄈㄚˇ] law, rule, statute; method, way; French
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  去 [, ㄑㄩˋ]
Etymology: [ideographic] The course 去 followed by a stream 氵, Rank: 65
[如, rú, ㄖㄨˊ] as, as if, like, such as, supposing
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [ideographic] A wife 女 following her husband's words 口, Rank: 67
[都, dōu, ㄉㄡ] all, each, entirely, whole; metropolis; capital
Radical: , Decomposition:   者 [zhě, ㄓㄜˇ]  阝 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] city, Rank: 68
[现, xiàn, ㄒㄧㄢˋ] to appear, to manifest; current, now
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  见 [jiàn, ㄐㄧㄢˋ]
Etymology: [ideographic] To see 见 jade 王; 见 also provides the pronunciation, Rank: 70
[没, méi, ㄇㄟˊ] not, none, gone; to bury; to sink, to drown
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  殳 [shū, ㄕㄨ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 72
[动, dòng, ㄉㄨㄥˋ] to move, to happen; movement, action
Radical: , Decomposition:   云 [yún, ㄩㄣˊ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] strength, Rank: 73
[好, hǎo, ㄏㄠˇ] good, excellent, fine; proper, suitable; well
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  子 [zi, ㄗ˙]
Etymology: [ideographic] A woman 女 with a son 子, Rank: 82
[部, bù, ㄅㄨˋ] department, ministry; division, unit; part, section
Radical: , Decomposition:   咅 [pǒu, ㄆㄡˇ]  阝 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] place, Rank: 84
[样, yàng, ㄧㄤˋ] form, pattern, shape, style
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  羊 [yáng, ㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] tree, Rank: 88
[理, lǐ, ㄌㄧˇ] science, reason, logic; to manage
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  里 [, ㄌㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] king, Rank: 89
[她, tā, ㄊㄚ] she, her
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  也 [, ㄧㄝˇ]
Etymology: [ideographic] A woman 女 beside you 也, Rank: 91
[但, dàn, ㄉㄢˋ] only; but, however, yet, still
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  旦 [dàn, ㄉㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic], Rank: 95
[从, cóng, ㄘㄨㄥˊ] from, by, since, whence, through
Radical: , Decomposition:   人 [rén, ㄖㄣˊ]  人 [rén, ㄖㄣˊ]
Etymology: [ideographic] One person 人 following another, Rank: 98
[把, bǎ, ㄅㄚˇ] to grasp, to hold; to guard, to take; handle
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  巴 [, ㄅㄚ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 110
[机, jī, ㄐㄧ] desk; machine; moment, opportunity
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  几 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: [ideographic] A table 几 made of wood 木; 几 also provides the pronunciation, Rank: 111
[此, cǐ, ㄘˇ] this, these; in this case, then
Radical: , Decomposition:   止 [zhǐ, ㄓˇ]  匕 [, ㄅㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] sitting man, Rank: 116
使[使, shǐ, ㄕˇ] cause, mission, orders; envoy, messenger, ambassador
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  吏 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [ideographic] A person 亻 working for the government 吏, Rank: 119
[情, qíng, ㄑㄧㄥˊ] emotion, feeling, sentiment
Radical: , Decomposition:   忄 [xīn, ㄒㄧㄣ]  青 [qīng, ㄑㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 120
[明, míng, ㄇㄧㄥˊ] bright, clear; to explain, to understand, to shed light
Radical: , Decomposition:   日 [, ㄖˋ]  月 [yuè, ㄩㄝˋ]
Etymology: [ideographic] The light of the sun 日 and moon 月, Rank: 121
[性, xìng, ㄒㄧㄥˋ] sex, nature, character; suffix converting a verb to an adjective
Radical: , Decomposition:   忄 [xīn, ㄒㄧㄣ]  生 [shēng, ㄕㄥ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 122
[知, zhī, ] to know, to perceive, to comprehend
Radical: , Decomposition:   矢 [shǐ, ㄕˇ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 123
[外, wài, ㄨㄞˋ] out, outside, external; foreign; in addition
Radical: , Decomposition:   夕 [, ㄒㄧ]  卜 [bo, ㄅㄛ˙]
Etymology: [ideographic] Night-time 夕 divinations 卜; the supernatural, the foreign, Rank: 131
[将, jiāng, ㄐㄧㄤ] the future, what will be; ready, prepared; a general
Radical: , Decomposition:   丬 [qiáng, ㄑㄧㄤˊ]    夕 [, ㄒㄧ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] Going to bed 丬 at night 夕, a predictable future, Rank: 132
[很, hěn, ㄏㄣˇ] very, quite, much
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]  艮 [gěn, ㄍㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] step, Rank: 138
[物, wù, ㄨˋ] thing, substance, matter; creature
Radical: , Decomposition:   牛 [niú, ㄋㄧㄡˊ]  勿 [, ㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] ox, Rank: 142
[战, zhàn, ㄓㄢˋ] war, fighting, battle
Radical: , Decomposition:   占 [zhàn, ㄓㄢˋ]  戈 [, ㄍㄜ]
Etymology: [pictophonetic] spear, Rank: 145
[体, tǐ, ㄊㄧˇ] body; group, class; form, style, system
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  本 [běn, ㄅㄣˇ]
Etymology: -, Rank: 149
[政, zhèng, ㄓㄥˋ] government, politics
Radical: , Decomposition:   正 [zhèng, ㄓㄥˋ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [pictophonetic] script, Rank: 150

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top