ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ใจกว้าง*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ใจกว้าง, -ใจกว้าง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจกว้าง(v) be generous, See also: be high-minded, be broad-minded, be charitable, be liberal, be magnanimous, be benevolent, , Syn. ใจอารี, เอื้อเฟื้อ, เมตตากรุณา, Ant. ใจแคบ, Example: ผู้ใหญ่ควรจะใจกว้าง ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่อ่อนวัยกว่า, Thai Definition: มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ใจกว้าง(adj) generous, See also: broad-minded, openhanded, freehanded, lenient, magnanimous, Syn. ใจอารี, เอื้อเฟื้อ, เมตตากรุณา, Ant. ใจแคบ, Example: ท่านเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างยอมฟังความเห็นจากคนรุ่นใหม่เสมอ
ความใจกว้าง(n) broad-mindedness, See also: generousness, Syn. ความมีน้ำใจ, ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, Ant. ความใจแคบ, Example: ความใจกว้างของเขาทำให้เขาเป็นที่รักของเพื่อนฝูง
เปิดใจกว้าง(v) open-mind, Example: ผู้หญิงยุคใหม่ควรเปิดใจกว้างเพื่อการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ, Thai Definition: ยอมรับสิ่งต่างๆ ด้วยความเต็มใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใจกว้างว. มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่.
กว้างขวางเผื่อแผ่ เช่น มีนํ้าใจกว้างขวาง, รู้จักคนมากและมีคนรู้จักมาก เช่น กว้างขวางในสังคม.
ใจเติบว. มีใจกว้างขวางเกินสมควร
ใจโตว. มีใจกว้างเกินประมาณ, มักใช้เข้าคู่กับ หน้าใหญ่ เป็น หน้าใหญ่ใจโต.
ใจนักเลงมีใจกว้างขวางกล้าได้กล้าเสีย.
นักเลงว. มีใจกว้าง กล้าได้กล้าเสีย เช่น ใจนักเลง.
เวสสันดรน. พระนามพระโพธิสัตว์ชาติที่ ๑๐ ในทศชาติ, โดยปริยายหมายถึงผู้ที่มีใจกว้างขวางชอบให้ของแก่ผู้อื่นอย่างไม่มีขอบเขตจำกัด เช่น ใจกว้างเหมือนพระเวสสันดร มีอะไรให้เขาหมด.
หน้าใหญ่ใจโตว. มีใจกว้างใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินตัวเพื่ออวดมั่งมี เช่น เขาชอบทำหน้าใหญ่ใจโตทั้ง ๆ ที่มีเงินน้อย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
open mindใจกว้าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
scientific attitudeเจตคติทางวิทยาศาสตร์, ลักษณะของการคิดและปฏิบัติแบบนักวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ความสนใจที่จะคิดและค้นคว้าทำความเข้าใจในปัญหาต่าง ๆ อยู่เสมอ ความละเอียดถี่ถ้วน มานะบากบั่นในการทำงาน ซื่อสัตย์ในการคิดและปฏิบัติ ไม่เชื่อสิ่งใดอย่างง่าย ๆ โดยไม่มีเหตุผล ใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจกว้าง[jaikwāng] (adj) EN: generous ; broad-minded ; liberal ; magnanimous ; open-minded ; receptive ; forgiving ; high-minded ; charitable ; benevolent ; large-minded  FR: généreux ; magnanime ; tolérant ; à l'esprit ouvert ; large d'esprit

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
big(adj) ใจกว้าง, See also: ใจดี, Syn. generous
broad-minded(adj) ใจกว้าง
catholic(adj) ใจกว้าง, Syn. broad-minded, receptive, liberal, Ant. narrow-minded
generous(adj) ใจกว้าง, See also: ใจนักเลง, ใจดีมีเมตตา, เอื้อเฟื้อ, Syn. charitable, benevolent, good, Ant. uncharitable
great-hearted(adj) ใจกว้าง, See also: เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, Syn. generous, unselfish
handsome(adj) เมตตากรุณา, See also: โอบอ้อมอารี, ใจดี, ใจกว้าง
generous to a fault(idm) ใจกว้างเกินไป
largehearted(adj) ใจดี, See also: ใจกว้าง, Syn. generous, kindly
large-hearted(adj) ใจดี, See also: ใจกว้าง, Syn. generous, kindly
large-minded(adj) ใจกว้าง, Syn. broad-minded
liberal(adj) ใจกว้าง, See also: โอบอ้อมอารี, Syn. progressive, broad-minded
liberality(n) ความมีใจกว้าง, Syn. generosity
magnanimity(n) ความใจกว้าง, See also: ความใจบุญ, การมีจิตใจสูงส่ง, Syn. charitableness, munificence, generosity, Ant. vindictiveness, selfishness
magnanimous(adj) ใจบุญ, See also: เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ใจกว้าง, Syn. generous, benevolent, Ant. ungenerous
munificence(n) ความใจกว้าง, See also: ความกรุณา
munificent(adj) ใจกว้างมาก, See also: กรุณามาก, Syn. generous, bountiful, bounteous, Ant. niggardly
munificently(adv) อย่างใจกว้าง
openhanded(adj) เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, See also: ใจกว้าง, Syn. generous, liberal, Ant. narrow
ungrudging(adj) เต็มอกเต็มใจ, See also: ไม่บ่น, ไม่เสียดาย, ใจกว้าง, Syn. generous, Ant. unfair
ungrudgingly(adv) อย่างเต็มอกเต็มใจ, See also: ไม่บ่น, ไม่เสียดาย, ใจกว้าง, Syn. generously
unsparing(adj) ใจกว้าง, Syn. generous, Ant. stingy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bounteous(เบา'เทียส) adj. มากมาย,ใจบุญ,ใจกว้าง,อุดมสมบูรณ์,เหลือหลาย, See also: bounteousness n., Syn. bountiful
bountiful(เบา'ทิฟูล) adj. ใจบุญ,ใจกว้าง,เอื้อเฟื้อ,อารี,อุดมสมบูรณ์,มากมาย,เหลือหลาย
broad-minded(บรอด'ไมดิด) adj. ใจกว้าง,ไม่มีอคติ,อดทน
catholic(แคธ'ธอลิค) adj. กว้างขวาง,โดยทั่วไป,โอบอ้อมอารี,ใจกว้าง, Syn. general
catholicism(คะธอล'ลิซิสซึม) n. ศรัทธาระบบและการปฏิบัติการของนิกายคาทอลิก,ความมีใจกว้าง,การแพร่หลาย,การมีอยู่ทั่วไป, Syn. catholicity
free-handed(ฟรีแฮน'ดิด) adj.,adv. ใจกว้าง,ใจป้า,มือเติบ,ด้วยมือเปล่า., See also: free-handedly adv. free-handedness n.
free-hearted(ฟรีเฮาร์ท'ทิด) adj. เป็นไปเอง,โดยธรรมชาติ,ใจกว้าง,เปิดเผย,ตรงไปตรงมา
generosity(เจนนะรอส'ซิที) n. ความมีใจกว้าง,ความใจดี,ความอุดมสมบูรณ์,ความไม่เห็นแก่ตัว, Syn. liberality
generous(เจน'นะเริส) adj. ใจกว้าง,มีน้ำใจ,ใจดี,มากมาย,ไม่เห็นแก่ตัว,อุดมสมบูรณ์, (รส) เข้มข้น., Syn. munificent, liberal
gentle(เจน'เทิล) adj. ใจดี,ใจกว้าง,มีน้ำใจ,มีสกุลสูง,เป็นผู้ดี,สุภาพ,อ่อนโยน,น่านับถือ,ว่าง่าย,นุ่มนวล,ละมุนละไม. vt. ทำให้เชื่อง,ทำให้สงบ,ทำให้อ่อนโยน,ตบเบา ๆ ,ลูบคลำ., See also: gentleness n. gently adv., Syn. bland, placid, s
great-heartedadj. ใจกว้าง,มีน้ำใจเลิศ,กล้าหาญ
large-hearted(-ฮาร์ท'ทิด) adj. กรุณา,ใจกว้าง,ใจดี,ใจใหญ่., See also: large-heartedness n. ดูlarge-hearted
large-minded(ลาร์จฺ'ไม'ดิด) adj.ใจกว้าง,มีความคิดกว้าง, See also: large-mindedness n. ดูlarge-minded, Syn. broad-minded
largess(ลาร์เจส') n. การให้ของ,การให้ปัน,สิ่งของที่มอบให้,ความมีใจกว้าง., Syn. largesse
liberal(ลิบ'เบอเริล) adj. ใจกว้าง,ใจป้ำ,โอบอ้อมอารี,ตามอารมณ์,ตามอำเภอใจ,มากมาย,อุดมสมบูรณ์ n. ผู้มีใจกว้าง,มีใจป้ำ,ผู้มีใจโอบอ้อมอารี,สมาชิกพรรคลิบเบอรัลของอังกฤษ, See also: liberalness n. ดูliberal, Syn. abundant, Ant. stingy
loose(ลูสฺ) adj. หลวม,ไม่แน่น,ว่าง,ไม่มีงานทำ,หย่อน,กระชับ,แพศยา,กว้าง,ใจกว้าง. adv. หลวม,หย่อน,ไม่แน่น vt.,vi. ทำให้เป็นอิสระ,ปล่อยให้เป็นอิสระ,แก้มัด,คายปม,ปล่อยขีปนาวุธ,ทำให้หลวม -Phr. (on the loose อิสระ กำลังหนี'ไม่ถูกควบคุมตัว), See also: loosene
magnanimity(แมกนะนิม'มิที) n. ความมีใจกว้าง,ความมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,ความสูงส่ง,ความไม่เห็นแก่ตัว,ความมีจิตใจสูงส่ง,การกระทำที่มีใจสูงส่ง
magnanimous(แมกแนน'นิมัส) adj. ใจกว้าง,มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,มีจิตใจสูงส่ง,สูงส่ง., See also: magnanimousness n., Syn. noble, generous
munificent(มิวนิฟ'ฟิเซินทฺ) vt. ใจกว้างมาก,กรุณามาก, See also: munificence n., Syn. generous, liberal
tolerance(ทอล'เลอเรินซฺ) n. ความอดทน,ความทนทาน,ลักษณะใจกว้าง,การให้อภัย,อำนาจในการต้านฤทธิ์ยาหรือยาพิษ
tolerant(ทอล'เลอเรินทฺ) adj. อดทน,ทนทาน,ใจกว้าง,ให้อภัย., See also: tolerantly adv.
ungrudging(อันกรัด'จิง) adj. เต็มอกเต็มใจ,ไม่บ่น,ไม่เสียดาย,ใจกว้าง,ใจป้ำ., See also: ungrudgingly, Syn. wholehearted
unselfish(อันเซล'ฟิ?) adj. ไม่เห็นแก่ตัว,มีน้ำใจกว้าง,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่., See also: unselfishly adv. unselfishness n., Syn. liberal
wide(ไวดฺ) adj.,adv. กว้าง,กว้างขวาง,หลวม,ใจกว้าง,ไพศาล,ขยาย,แพร่หลาย,ห่าง,ไกล,n. ลูกคริกเก็ตที่ถูกตีห่างจากประตู, See also: wideness n., Syn. broad, far, inclusive

English-Thai: Nontri Dictionary
bighearted(adj) ใจดี,ใจกว้าง,ใจกรุณา,มีน้ำใจ
bounteous(adj) มากมาย,ใจกว้าง,โอบอ้อมอารี,ใจ
bountiful(adj) มากมาย,ใจกว้าง,โอบอ้อมอารี,ใจบุญ,เอื้อเฟื้อ,อุดม
BROAD-broad-minded(adj) ใจกว้าง,เอื้อเฟื้อ,มีน้ำใจ
catholicity(n) ความกว้างขวาง,ความใจกว้าง,ความแพร่หลาย
charitable(adj) ใจบุญ,ใจกว้าง,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
freehanded(adj) เอื้อเฟื้อ,ใจกว้าง,เผื่อแผ่,มือเติบ,ใจป้ำ
generous(adj) เอื้อเฟื้อ,เผื่อแผ่,กรุณา,ใจกว้าง,มีน้ำใจ,ไม่เห็นแก่ตัว
liberal(adj) อารี,กรุณา,เผื่อแผ่,มากมาย,กว้างขวาง,ไม่อั้น,ใจกว้าง
liberality(n) ความเผื่อแผ่,ความโอบอ้อมอารี,ความกรุณา,ความเอื้ออารี,ความใจกว้าง
magnanimity(n) ความเผื่อแผ่,ความใจกว้าง,ความเอื้ออารี,ความไม่เห็นแก่ตัว
magnanimous(adj) เผื่อแผ่,ใจกว้าง,เอื้ออารี,ไม่เห็นแก่ตัว
munificence(n) ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,ความกรุณา,ความใจกว้าง
munificent(adj) เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,กรุณา,ใจกว้าง,โอบอ้อมอารี
tolerance(n) ความอดกลั้น,ความใจกว้าง,ความอดทน
tolerant(adj) อดกลั้น,ยอมให้,อดทน,ใจกว้าง,ให้อภัย
unselfish(adj) เอื้อเฟื้อ,ไม่เห็นแก่ตัว,เผื่อแผ่,ใจกว้าง
wide(adj) กว้างขวาง,ใจกว้าง,แพร่หลาย,ห่าง,ไกล
width(n) ความกว้าง,ความแพร่หลาย,ความใจกว้าง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
freeloader(n) คนที่หาผลประโยชน์จากความใจกว้างของผู้อื่น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ワイド[わいど, waido] (adj, adv) (ไวดฺ) adj.,adv. กว้าง,กว้างขวาง,หลวม,ใจกว้าง,ไพศาล,ขยาย,แพร่หลาย,ห่าง,ไกล,n. ลูกคริกเก็ตที่ถูกตีห่างจากประตู, S. . wideness n., S. broad,far,inclusive
寛い[ひろい, hiroi] ใจกว้าง

German-Thai: Longdo Dictionary
großzügig(adj) ใจกว้าง

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top