ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*โต้เถียง*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: โต้เถียง, -โต้เถียง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โต้เถียง(v) argue, See also: debate, dispute, Example: ผมเป็นคนค่อนข้างดื้อเอาการอยู่ ถึงแม้จะมีนิสัยค่อนข้างสงบ ไม่ชอบโต้เถียงกับใคร แต่ผมก็ถือว่าเรื่องนี้ค่อนข้างสำคัญ, Thai Definition: เถียงกันไปมา
การโต้เถียง(n) controversy, See also: dispute, disputation, debate, argument, discussion, Syn. การถกเถียง, การเถียง, การโต้แย้ง, Example: การโต้เถียงกันของผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับเด็กๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
joinder of issueการกำหนดประเด็นข้อโต้เถียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contentionการต่อสู้คดี, ข้อโต้เถียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
controversyข้อโต้เถียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
controversyการโต้เถียง, การโต้แย้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การโต้เถียง[kān tōthīeng] (n) EN: controversy ; dispute ; disputation ; debate ; argument ; discussion ; exchange  FR: discussion [f]
การโต้เถียงกัน[kān tōthīeng kan] (n, exp) FR: dispute [f]
การโต้เถียงอย่างรุนแรง[kān tōthīeng yāng runraēng] (n, exp) EN: catfight ; controversy
ข้อโต้เถียง[khø tōthīeng] (n, exp) EN: dispute ; argument ; controversy ; point of contention  FR: point de désaccord [m]
ข้อโต้เถียงกัน[khø tōthīeng kan] (n, exp) EN: point at issue
โต้เถียง[tōthīeng] (v) EN: argue ; debate ; dispute  FR: polémiquer ; batailler ; disputer (vx - litt.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
argue(vi) โต้เถียง, See also: โต้แย้ง, เถียง, Syn. quarrel, dispute
argument(n) การโต้แย้ง, See also: การแย้ง, การโต้เถียง, Syn. dispute, debate
argue about(phrv) โต้เถียงเรื่อง, See also: เถียงกันเรื่อง, ทุ่มเถียงเรื่อง
argue out(phrv) โต้เถียงเรื่อง, See also: ถกเถียงเรื่อง
argue over(phrv) ทะเลาะกันเรื่อง, See also: ถกเถียงเรื่อง, โต้เถียงเรื่อง, Syn. argue about
barney(n) เสียงทะเลาะ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เสียงโต้เถียงกัน
bicker(vi) โต้เถียง, Syn. squabble
bone of contention(n) ต้นเหตุที่ทำให้เกิดการโต้เถียง, See also: สาเหตุที่ทำให้ทะเลาะกัน, Syn. controversy
bust-up(n) การโต้เถียงรุนแรง
be at loggerheads(idm) โต้แย้งกันอย่างแรง, See also: โต้เถียงกันอย่างแรง
bury the hatchet(idm) หยุดต่อสู้, See also: เลิกโต้เถียง
catfight(n) การโต้เถียงอย่างรุนแรง (โดยเฉพาะระหว่างผู้หญิง), Syn. quarrel
contend(vi) โต้เถียง, Syn. argue, debate, fence
contention(n) การโต้แย้ง, See also: การโต้เถียง, ความขัดแย้ง, Syn. argument, controversy, disagreement
contentious(adj) ซึ่งโต้เถียงกัน, See also: ซึ่งเป็นที่ถกเถียงกัน, Syn. quarrelsom, argumentative
controversial(adj) ซึ่งก่อให้เกิดการโต้แย้ง, See also: เกี่ยวกับการโต้เถียง, Syn. arguable, controvertible, debatable
controversy(n) การโต้เถียงอย่างรุนแรง, Syn. contention, debate, quarrel
controvert(vt) โต้แย้ง, See also: โต้เถียง, Syn. refute, rebut
contend about(phrv) โต้เถียงเกี่ยวกับ, See also: ทะเลาะกันในเรื่อง
dispute about(phrv) ขัดแย้งกันในเรื่อง, See also: โต้เถียงกันในเรื่อง
dispute against(phrv) ขัดแย้งกันกับ, See also: โต้เถียงกันกับ
dispute over(phrv) ขัดแย้งกันในเรื่อง, See also: โต้เถียงกันในเรื่อง
dispute with(phrv) ขัดแย้งกันกับ, See also: โต้เถียงกันกับ
enter the lists(idm) เริ่มเข้ามาร่วมวง, See also: เข้าร่วมการแข่งขัน / การโต้เถียง
debate(vt) โต้แย้ง, See also: ถกเถียง, โต้เถียง, อภิปราย, ขัดแย้ง, Syn. argue, discuss, dispute
debate(vi) โต้แย้ง, See also: ถกเถียง, โต้เถียง, อภิปราย, ขัดแย้ง, Syn. argue, discuss, dispute
disaffirm(vt) กล่าวแย้ง, See also: โต้เถียง, Syn. deny, contradict, Ant. confirm, admit
dispute(n) การโต้เถียง, See also: ความขัดแย้ง, การโต้แย้ง, การคัดค้าน, การไม่เห็นด้วย, Syn. argument, disagreement, dispute, Ant. support, agree
dispute(vt) โต้เถียง, See also: ทะเลาะ, โต้แย้ง, ถกเถียง, คัดค้าน, ขัดคอ, Syn. challenge, antagonize, argue, Ant. support, agree
dispute(vi) โต้เถียง, See also: ทะเลาะ, โต้แย้ง, ถกเถียง, คัดค้าน, ขัดคอ, ไม่เห็นด้วย, Syn. challenge, antagonize, argue, Ant. support, agree
exchange(n) การโต้เถียง, See also: การถกเถียง, Syn. argument, discussion
face-off(n) การเผชิญหน้า (คำไม่เป็นทางการ), See also: การโต้เถียงหรือการต่อสู้, Syn. confrontation
fence(vi) โต้เถียง, See also: โต้แย้ง
hassle(n) การทะเลาะ, See also: การโต้เถียง
make the feathers fly(idm) ต่อสู้กัน, See also: โต้เถียงกัน
make the fur fly(idm) ต่อสู้กัน, See also: โต้เถียงกัน
Possession is nine points of the law(idm) ในการโต้เถียงเพื่อใช้ หรือเป็นเจ้าของทรัพย์สิน สิ่งของคนที่อยู่ตรงนั้น หรือใช้สิ่งของนั้นอยู่แล้วมักคือคนมีโอกาสได้รับ
save one's breath(idm) ยับยั้งในการคุย, See also: หักห้ามใจในการโต้เถียง, ไม่พูดไม่อธิบาย
slanging match(idm) การโต้เถียงที่รุนแรง
incontestable(adj) ที่โต้แย้งไม่ได้, See also: ที่ไม่อาจโต้เถียงได้, Syn. indisputable, unquestionable, Ant. contestable, disputable
kick something around(idm) สนทนา, See also: พูดคุย, โต้เถียง
moot(n) การอภิปราย, See also: การโต้แย้ง, การโต้เถียง, Syn. debate, argument, discussion
pettifog(vi) โต้เถียงเรื่องเล็กน้อย, See also: โต้เถียงเรื่องไร้สาระ, Syn. practice chicanery
polemics(n) ศิลปะการโต้เถียง, Syn. argument, debate
quarrel(vi) โต้เถียง, See also: ทะเลาะ, วิวาท, ทุ่มเถียง, เถียง, ทะเลาะเบาะแว้ง, Syn. altercate, bicker, brawl, spat
quarrelsome(adj) ซึ่งชอบหาเรื่อง, See also: ซึ่งชอบทะเลาะวิวาทกัน, ซึ่งโต้เถียงกัน, Syn. battlesome, brawlsome, belligerent
quodlibet(n) ข้อโต้เถียงอย่างมีนัย
row with(idm) ทะเลาะกับ, See also: โต้เถียงกับ, Syn. argue with
blow-off(sl) การทะเลาะ, See also: การโต้เถียง
flip side(sl) อีกฝ่าย (ในการโต้เถียง), See also: อีกข้าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
analogize(อะแนล'โชไจซ) vt.,vt. ใช้วิธีการอุปมาเปรียบเทียบในการอธิบายหรือโต้เถียง, ทำการอุปมาในลักษณะเหมือนกัน
argument(อาร์'กิวเมินทฺ) n. การโต้เถียง,การโต้คารม,การอ้างเหตุผล,ขบวนการให้เหตุผล,ข้อโต้เถียง,เรื่อง,ข้อสรุป,หลักฐาน,ข้อพิสูจน์
argumentation(อาร์กิวเมนเท'เชิน) n. ขบวนการโต้เถียงการให้เหตุผล,การอภิปราย,การถกเถียง,บทความเชิงอภิปราย, ข้อพิสูจน์,ข้อสรุป,ข้ออนุมาน, Syn. discussion
argumentative(อาร์กิวเมนเท'ทิฟว) adj. ชอบโต้เถียง,เกี่ยวกับโต้เถียง,ขัดแย้ง, Syn. disputatious, contentious, Ant. amenable
bicker(บิค'เคอะ) {bickered,bickering,bickers} vt.,n. (การ) ทะเลาะวิวาท,โต้เถียง,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,สั่น,ระยิบระยับ, See also: bicker n. ดูbicker
chop(ชอพ) v.ตัด,ผ่า,สับ,โค่น,ฟัน,ถาง,ฟัน,ตัดขาด,เปลี่ยนทิศทางอย่างฉับพลัน,โต้เถียง -n. การตัด,การผ่า,ชิ้นที่ตัดออก,ชิ้นเนื้อ,การสับเปลี่ยน -Phr. (chop chop adv.,interj. เร็ว !.เร็วเข้า !)
choplogicn. การโต้เถียงที่อ้างเหตุผลผิด ๆ
con(คอน) 1. {conned,conning,cons} v. ต่อต้าน,แย้ง,เรียนรู้,ศึกษา,ตรวจสอบอย่างระมัดระวัง,จำไว้,นำเรือ,ถือพวงมาลัยเรือ n. การต่อต้าน,การโต้เถียง,ผู้คัดค้าน,ผู้ลงบัตรคัดค้าน,นักโทษ,วัณโรค adj. ซึ่งหลอกให้เชื่อ 2. ย่อมาจากคำว่า CONsole ซึ่งศัพท์บัญญัติฉบับราชบัณฑิตยสถาน แปลว่า ส่วนเฝ้าคุม ในวงการคอมพิวเตอร์ มักจะหมายถึง อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ส่วนที่เป็นแป้นพิมพ์และจอภาพ เป็นต้นว่า คำสั่ง COPY CON:autoexec.bat เป็น คำสั่งที่นำมาใช้เมื่อต้องการนำข้อความที่เราพิมพ์จากแป้นพิมพ์และมองเห็นบนจอภาพ (โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมประมวลผลคำ) คัดลอกเข้าไปเก็บไว้เป็นแฟ้มข้อมูลแฟ้มหนึ่ง ชื่อว่า autoexec.bat เมื่อพิมพ์ข้อความที่ต้องการเสร็จแล้ว ให้กด CTRL+Z หลังจากนั้น ในคอมพิวเตอร์ก็จะมีแฟ้มข้อมูลชื่อ autoexec.bat ซึ่งบรรจุข้อความที่พิมพ์ไว้นั้น
contend(คันเทนดฺ') {contended,contending,contends} vi. แข่งขัน,ต่อสู้ vt. ยืนยัน,โต้เถียง., See also: contendingly adv. ดูcontend
contention(คันเทน'เชิน) n. การแข่งขัน,การดิ้นรนต่อสู้,การโต้เถียง, Syn. struggle
contentious(คันเทน'เชิส) adj. ชอบทะเลาะ,ชอบโต้เถียง,ชอบต่อสู้., See also: contentiousness n. ดูcontentious
contest(n. คอน'เทสทฺ,-v. คันเทสทฺ') n. การต่อสู้กัน,การแข่งขัน,การโต้แย้ง,การโต้เถียง. vt. ต่อสู้,ดิ้นรน,โต้แย้ง,โต้เถียง. vi.แข่งขัน,โต้เถียง, See also: contester n., Syn. strive
contestation(คอนเทสเท'เชิน) n. การแข่งขัน,ความขัดแย้ง,การโต้เถียง
controversial(คันทระเวอ'เชิล) adj. เกี่ยวกับการโต้เถียง,เกี่ยวกับการขัดแย้ง,, See also: controversialism n. controversialist n., Syn. disputatious
controversy(คอน'ทระเวอซี) n. การโต้เถียง,การโต้ความ,การทะเลาะวิวาท, Syn. discussion
controvert(คอน'ทระเวิร์ท) vt. โต้เถียง,คัดค้าน,อภิปราย., See also: controverter n. ดูcontrovert controvertible adj. ดูcontrovert, Syn. oppose, deny
deraign(ดิเรน') vt. โต้เถียง
disputant(ดิสพิว'เทินทฺ) n.ผู้โต้เถียง,ผู้โต้แย้ง,ผู้อภิปราย. -adj. ซึ่งโต้เถียง,ซึ่งโต้แย้ง
disputationn. การโต้เถียง,การอภิปราย,การทะเลาะ, Syn. dispute
disputatious(ดิสพิวเท'ชัส) adj. ซึ่งเป็นการโต้เถียง,ชอบโต้เถียง.
dispute(ดิสพิวทฺ') vi.,vt.,n. (การ) โต้เถียง,โต้แย้ง,ทะเลาะ, See also: disputer n. ดูdispute, Syn. debate, argument
flak(แฟลคฺ) n. การยิงปืนต่อสู้อากาศยาน,การวิจารณ์ที่รบกวน,การต่อต้านที่รบกวน,การโต้เถียงอย่างเผ็ดร้อน,การอภิปรายอย่างเผ็ดร้อน., Syn. flack
hassle(แฮส'เซิล) vi.,n. (การ) โต้เถียง,ทะเละ,วิวาท,รบกวน, Syn. quarrel, squabble, irritate
pettifog(เพท'ทะฟอก) vi. โต้เถียงในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ,เป็นหมอความเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ใช้เล่ห์เหลี่ยมของทนายความ,โยเย,เล่นลิ้น, See also: pettifogger n. pettifoggery n.
polemics(พะเลม'มิคซฺ) n. ศิลปะการโต้เถียงหรือโต้แย้ง
spar(สพาร์) n. หินแร่ผลึก,เครื่องเสาหรือไม้กลมที่ใช้ค้ำยึด (เช่นเสากระโดงเรือ,ไม้ใบเรือ) ,โครงปีกเครื่องบิน vt. จัดให้มีเครื่องเสาหรือโครงดังกล่าว vi.,n. (การ) ต่อยมวย,ชกมวย,ซ้อมมวย,ตั้งหมัด,ต่อยหมัด, (ไก่) ต่อสู้กัน,ทะเลาะ,โต้เถียง.
tangle(แทง'เกิล) vi.,vt. (ทำให้) ยุ่งเหยิง,พัวพัน,ต่อสู้,โต้เถียง. n. เรื่องยุ่งเหยิง,การต่อสู้,การทะเลาะวิวาท,การโต้เถียง,ความสับสน,ความพัวพัน., See also: tanglement n. tangler n. tangly adv.
tilt(ทิลทฺ) vt. ทำให้เอียง,ทำให้กระดก,ทำให้ตะ-แคง,โจมตี,โถมเข้าใส่,ถือหอกเตรียมแทง. vi. เอียง,กระดก,ตะแคง,โถมเข้าใส่ด้วยหอก,โจมตี n. การเอียง,การกระดก,ตำแหน่งเอียง,ที่ลาด,การต่อสู้,การโต้เถียง,ความขัดแย้ง,การโจมตีด้วยหอก, -Phr. (full tilt เต็มแรง เต็มที่
wrangle(แรง'เกิล) vi.,vt.,n. (การ) ทะเลาะ,โต้เถียง,ถกเถียง,ต้อน (สัตว์มารวมกัน), Syn. quarrel, argue
wrangler(แรง'เกลอะ) n. ผู้ทะเลาะ,ผู้โต้เถียง,ผู้ต้อนปศุสัตว์,โคบาล

English-Thai: Nontri Dictionary
argue(vi, vt) โต้แย้ง,เถียง,ถกเถียง,โต้เถียง,โต้คารม
argument(n) การโต้แย้ง,การโต้เถียง,การโต้คารม,การถกเถียง
argumentative(adj) ชอบโต้แย้ง,ชอบโต้เถียง,ชอบเถียง,ชอบขัดแย้ง
bicker(n) การทะเลาะวิวาท,การโต้เถียง
bicker(vi) ทะเลาะวิวาท,โต้เถียง
contention(n) การทะเลาะวิวาท,การโต้เถียง,การต่อสู้,การแข่งขัน
contentious(adj) ชอบทะเลาะวิวาท,ชอบต่อสู้,ชอบโต้เถียง,ชอบแย้ง
contest(n) การต่อสู้,การต่อกร,การแข่งขัน,การโต้แย้ง,การโต้เถียง
contest(vt) ต่อสู้,ต่อกร,แข่งขัน,โต้แย้ง,โต้เถียง
controversial(adj) ซึ่งแย้งกัน,ที่เถียงกัน,เกี่ยวกับการโต้เถียง
controversy(n) ความขัดแย้ง,การโต้แย้ง,การโต้เถียง,การเถียง,การโต้คารม
controvert(vi, vt) แย้งกัน,โต้เถียง,คัดค้าน,อภิปราย
discuss(vt) อภิปราย,สาธยาย,พิจารณา,โต้เถียง,โต้ตอบ,สนทนา
discussion(n) การอภิปราย,การพิจารณา,การสนทนา,การโต้เถียง,การโต้ตอบ
disputant(n) ผู้โต้แย้ง,ผู้ถกเถียง,ผู้โต้เถียง
disputation(n) การโต้เถียง,การโต้แย้ง,การถกปัญหา,การอภิปราย
dispute(vt) โต้เถียง,แย้ง,ค้าน,ทะเลาะ,ต่อต้าน,อภิปราย
jangle(n) เสียงห้าว,การทะเลาวิวาท,การโต้เถียง
jangle(vt) วิวาท,ทะเลาะ,โต้เถียง,พูดเสียงห้าว
moot(vi, vt) โต้เถียง,เสนอปัญหา,ถกเถียง,ดำริ
polemic(n) การโต้เถียง,การถกเถียง,การทะเลาะ,การโต้แย้ง
polemical(adj) โต้เถียง,ถกเถียง,ทะเลาะ,โต้แย้ง
skirmish(n) การประดาบ,การรบกันประปราย,การโต้เถียงเล็กน้อย
skirmish(vi) ประดาบ,รบกันประปราย,โต้เถียงเล็กน้อย
tangle(vi) พันกันยุ่ง,ยุ่งเหยิง,โต้เถียง,ต่อสู้
wrangle(n) การทะเลาะวิวาท,การโต้เถียง,การถกเถียง
wrangle(vi) ทะเลาะวิวาท,โต้เถียง,ถกเถียง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
口論[こうろん, kouron] (n) การโต้เถียงกัน การทะเลาะกัน
争い[あらそい, arasoi] โต้เถียง,ขัดแย้ง,โต้แย้ง,ทะเลาะ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
争う[あらそう, arasou] TH: โต้เถียง  EN: to dispute

German-Thai: Longdo Dictionary
argumentieren(vi) |argumentierte, hat argumentiert, gegen/für etw.| โต้เถียง, ให้เหตุผล, ถกเถียง

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top