ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*โกหก*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: โกหก, -โกหก-
Longdo Dictionary ลาว (LA) - ไทย (TH)
ขี้ตัวะ[ขี่-ตั๋วะ] (vi) โกหก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โกหก(v) lie, See also: fib, forge, tell a lie, Syn. ปด, พูดเท็จ, พูดปด, โป้ปดมดเท็จ, กุ, Ant. พูดความจริง, Example: เขาโกหกเก่ง, Thai Definition: จงใจกล่าวคำพูดที่ไม่จริง
โกหกพกลม(v) lie, See also: tell a lie, fib, Syn. โกหก, โป้ปดมดเท็จ, พูดปด, พูดเท็จ, Example: เราจะโกหกพกลมให้เขาเชื่อตลอดไปไม่ได้, Thai Definition: การจงใจกล่าวคำที่ไม่จริง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โกหกก. จงใจกล่าวคำที่ไม่จริง, พูดปด, พูดเท็จ, (มักใช้ในที่ไม่สุภาพ).
โกหกโกไหว้ก. พูดหลอกไปวัน ๆ.
โกหกพกลมก. พูดไม่จริง, เหลวไหล.
จริง, จริง ๆเป็นอย่างนั้นแน่แท้ ไม่กลับเป็นอย่างอื่น เช่น ข้อนี้เป็นความจริง, ไม่เท็จ, ไม่โกหก, ไม่หลอกลวง, เช่น เรื่องจริง พูดจริง, เป็นไปตามนั้น เช่น ความฝันกลายเป็นความจริง.
เท็จว. ปด, โกหก, ไม่จริง.
ปด, ปดโป้ก. โกหก, พูดเท็จ, จงใจกล่าวคำที่ไม่จริง, โป้ปด ก็ว่า.
พกลมว. มีแต่ลม คือ เหลวไหล, พูดจาไม่จริง, ใช้เข้าคู่กับคำ โกหก เป็น โกหกพกลม.
มดเท็จว. โกหกหลอกลวง, มักใช้เข้าคู่กับคำ โป้ปด เป็น โป้ปดมดเท็จ.
ยัน ๑ถีบ เช่น เดี๋ยวยันเปรี้ยงเข้าให้. ว. เสมอ, ตลอด, เช่น โกหกยันเลย นอนยันเลย.
สด ๆ, สด ๆ ร้อน ๆซึ่ง ๆ หน้า เช่น เจ้าข้าเอ่ยบุคคลผู้ใดเลย ในโลกนี้ที่น่าจะเจรจาตลบเลี้ยวลดสด ๆ ร้อน ๆ เหมือนเจ้าพระยาเวสสันดรชีไพรเป็นว่าหามิได้นี้แล้วแล (เวสสันดร), โกหกสด ๆ ร้อน ๆ.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้าโกหก[bā kōhok] (adj) FR: mythomane
การโกหก[kān kōhok] (n) EN: deception ; untruthfulness
คำโกหก[kham kōhok] (n) EN: lie  FR: mensonge [m] ; fausse nouvelle [f] ; bobard [m] (fam.) ; menterie [f] (vx)
คนโกหก[khonkōhok] (n) EN: liar  FR: menteur [m] ; menteuse [f]
ความบ้าโกหก[khwām bā kōhok] (n, exp) FR: mythomanie [f]
โกหก[kōhok] (v) EN: lie ; tell a lie ; fib ; forge  FR: mentir ; tromper
ผู้โกหก[phūkōhok] (n) EN: liar  FR: menteur [m] ; menteuse [f]
พูดโกหก[phūt kōhok] (v, exp) EN: tell a lie  FR: mentir
พูดโกหก[phūt kōhok] (adj) EN: untruthful

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
baldfaced(adj) อย่างไม่ละอาย (คนชอบเล่าเรื่องโกหกโดยไม่ละอาย), See also: คนโกหก, Syn. brazen, shameless, barefaced
con(n) การโกหก, See also: การหลองลวง, กลลวง, Syn. cheat, swindle
catch out(phrv) จับได้ว่าทำผิด (โกหก, ขี้โกงฯลฯ)
deceive(vi) หลอกลวง, See also: หลอก, ลวง, ต้ม, โป้ปด, โกหก, Syn. trick, mislead, delude, betray
deceive(vt) หลอกลวง, See also: หลอก, ลวง, ต้ม, โป้ปด, โกหก, Syn. delude, betray
deceptive(adj) อย่างโกหก, See also: อย่างหลอกลวง
distortion(n) การบิดเบือน, See also: ข้อความเท็จ, เรื่องโกหก, Syn. lie, untruth, Ant. truth, fact
fable(vt) เล่านิทาน, See also: เล่าเรื่องโกหก
fairy tale(n) เรื่องโกหก, See also: เรื่องแหกตา, เรื่องหลอกลวง, Syn. concoction, exaggeration, Ant. truth
falsehood(n) การพูดเท็จ, See also: การหลอกลวง, การโกหก, การทำมารยา, Syn. dishonesty, mistatement, prevarication, Ant. fact, truth
fib(n) คำพูดโกหกเรื่องเล็กน้อย, See also: คำพูดโกหกที่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน, Syn. lie, untruth, Ant. fact, truth
fib(vi) พูดโกหกเล็กๆ น้อยๆ, Syn. lie, deceive, perjure
fiction(n) บันเทิงคดี, See also: นวนิยาย, เรื่องเล่า, เรื่องโกหก, Syn. fable, story, fairy tale
no kidding(idm) ไม่ได้ล้อเล่น (คำไม่เป็นทางการ), See also: ไม่โกหก, อย่างจริงใจ
tall story(idm) เรื่องโกหก, See also: เรื่องเหลือเชื่อ
lay about(phrv) โกหกในเรื่อง, Syn. lie about
lie about(phrv) โกหกในเรื่อง, See also: โกหกเกี่ยวกับ
lie in one's teeth(idm) โกหกอย่างมาก, Syn. lie through one's teeth
lie through one's teeth(idm) โกหกอย่างมาก, Syn. lie in one's teeth
leasing(n) ความเท็จ, See also: การพูดปด, การโกหก, Syn. lying
liar(n) ผู้โกหก, See also: คนที่พูดปด, Syn. deceiver
lie(n) การหลอกลวง, See also: การพูดโกหก, Syn. imposture
lie(vi) โกหก, See also: พูดเท็จ, พูดไม่จริง, พูดโกหก, Syn. tell a lie, misspeak
lie(n) คำโกหก, See also: คำกล่าวเท็จ, คำเท็จ, Syn. falsification, prevarication, Ant. truth
lie(vt) ได้รับผลโดยการโกหก
lying(n) การพูดปด, See also: การโกหก, การพูดเท็จ, Syn. untruthfulness, deceitfulness
mandaciousness(n) การโกหก, See also: การไม่ซื่อสัตย์
mendacious(adj) โกหก, Syn. lying, untrue, false, dishonest
mendaciously(adv) อย่างโกหก, Syn. falsely
mendacity(n) การโกหก, Syn. lying, falsification
mendacity(n) การโกหก, Syn. lying, falsification, deceitfulness
myth(n) เรื่องโกหก, See also: เรื่องหลอกลวง, เรื่องที่แต่งขึ้น, Syn. lie, fiction
phony(n) คนหลอกลวง, See also: คนเสแสร้ง, คนโกหก, คนตลบตะแลง
bullshit(sl) หลอกลวง, See also: โกหก
bullshit artist(sl) คนขี้โม้, See also: คนชอบโกหก
bullshitter(sl) คนขี้โม้, See also: คนชอบโกหก
fish story(sl) เรื่องโกหก
I'm not kidding.(sl) ฉันไม่ได้โกหก, See also: ฉันพูดความจริง
whopper(sl) เรื่องโกหก
cant(sl) โกหก
porky pies(sl) โกหก
shit(n) การเสแสร้ง (คำสแลง), See also: การหลอกลวง, การโกหก
shit(vt) พูดเกินความจริง (คำสแลง), See also: พูดโกหก, พูดเท็จ, ไร้สาระ
story(n) เรื่องโกหก (คำไม่เป็นทางการ), See also: การโกหก, Syn. falsehood
storyteller(n) คนโกหก, Syn. fibber, liar
tale(n) เรื่องโกหก
untrue(adj) ไม่จริง, See also: ไม่เป็นความจริง, โกหก, Syn. false, Ant. true
untruth(n) การโกหก, See also: การหลอกลวง, Syn. deception, dishonesty, Ant. honesty, frankness
untruthful(adj) ที่พูดโกหก, Syn. lying, dishonest, deceitful, Ant. honest
untruthfulness(n) การโกหก, Syn. lie

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bouncern. บุคคลหรือสิ่งที่เด้งกลับผู้มีหน้าที่เอาคนก่อกวนออกไป,คนโกหก,ใหญ่และแข็งแรง
cock-and-bull storyn. เรื่องเหลวไหล,เรื่องโกหก
cram(แครม) {crammed,cramming,crams} vt. ยัด,อัด,กินอย่างตะกละตะกลาม,กินมากเกินไป,ศึกษาอย่างเร่งรีบ,เร่งเรียน,โกหก vi. กินมากเกินไป,กินอย่างตะกละตะกราม,เร่งเรียน,เร่งท่องจำ n. ภาวะที่อัดเต็ม,ภาวะที่ยัดเยียด, Syn. press, pack, crowd
fable(เฟ'เบิล) n. นิทานสั้น,นิทาน,ชาดก,ความเท็จ v. เล่านิทาน,โกหก., See also: fabler n.
fabulist(แฟบ' บิวลิสทฺ) n. คนโกหก,คนเสกสรร
fabulous(แฟบ'บิวลัส) adj. ไม่น่าเชื่อถือที่สุด,โกหก,เป็นเรื่องนิทาน., See also: fabulously adv. fabulousness n.
fairy talen. เทพนิยาย,เรื่องโกหก,เรื่องประหลาด
fib(ฟิบ) n. คำโกหกเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ ,พูดโกหกเล็ก ๆ น้อย ๆ, See also: fibber n.
fiction(ฟิค'เชิน) n. นวนิยาย,นิทาน,เรื่องโกหก,ความเท็จ,การเสกสรรเรื่องขึ้น, Syn. story
fictitious(ฟิคทิช'เชิส) adj.ซึ่งเป็นเรื่องโกหก,ไม่จริง,ไม่มีตัวตน,ซึ่งเสกสรรขึ้น,ปลอม,ไม่แท้., See also: fictitiousness n.
horseshitn. ความไร้สาระ,การโกหก,การพูดสุ่มสี่สุ่มห้า interj. คำอุทานที่แสดงความไม่เชื่อ,ความไม่น่าเป็นไปได้, Syn. common sense
humbug(ฮัม'บัก) n. การหลอกลวง,การโกหก,มารยา,ผู้หลอกลวง,นักต้ม,ความไร้สาระ,สิ่งที่ไร้สาระ v. หลอกลวง,โกง,ต้ม -interj. เหลวไหล!., See also: humbugger n., Syn. nonsense
leasing(ลี'ซิง) n. การโกหก,ความเท็จ
liar(ไล'อาร์) n. ผู้โกหก,ผู้มุสา
lie(ไล) {lied,lying,lies;lay,lain,lies} n. คำเท็จ,คำโกหก,ความเท็จ,การหลอกลวง,การพูดโกหก,สิ่งที่หลอกลวง,แย้ง. vi. พูดโกหก,โกหก,นอน,หมอบ,นอนลง,เอนลง,เอกเขนก,วาง,พิง,พักแรม vt. ใช้วิธีการหลอกลวงแก่,ใช้วิธีการหลอกลวงทำให้ -Phr. (lie by หยุด) -S...fabrication
lying(ไล'อิง) n. การพูดเท็จ,การโกหก -adj. เท็จ,โกหก.ปลอม. v. กริยาช่อง 3 ของ lie, See also: lyingly adv.
mendacious(เมนเด'เชิส) adj. ไม่แท้,ปลอม,โกหก,ไม่ซื่อสัตว์., See also: mendaciously adv. mendaciousness n., Syn. false, untrue
pathometern. เครื่องวจับโกหกชนิดหนึ่ง
prevaricate(พริแว'ริเคท) vi. โกหก,พูดกลับกลอก,พูดหลบหลีก,พูดปัดภาระ, See also: prevarication n. prevaricative adj. prevaricatory adj. prevaricator n.
put-on(พูท'ออน) adj. ปลอม,แสร้ง,หลอกลวง n. การโกหก,การหลอกลวง, Syn. assumed
romance(โรแมนซฺ') n. เรื่องรักใคร่,นวนิยายผจญภัย,นวนิยายแห่งการจินตนาการ,เรื่องโกหก, Syn. daring, love affair
story(สทอ'รี) n. เรื่องราว,นิยาย,นิทาน,เรื่องโกลาหล,เทพนิยาย,เรื่องเล่าลือ,ประวัติ,พงศาวดาร,การบรรยาย,ข่าว,รายงานข่าว,การเล่านิยาย,การโกหก,เรื่องโกหก,=storey (ดู) vt. เรียบเรียงเป็นนิยาย,เล่านิยาย, Syn. narrative
storytelling(สทอรีเทล'ลิง) n. การเล่า (หรือเขียน) นิยายหรือนิทาน,การโกหก
tale(เทล) n. นิทาน,นิยาย,คำเล่าลือ,เรื่องโกหก,คำนินทา,จำนวนทั้งหมด
tall(ทอล) adj. สูง,คุยโว,โกหก,มากมาย,งาม, See also: tallness n., Syn. high, lofty, elevated
white lien. คำโกหกเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่สุภาพหรือให้อภัยได้
whopper(วอพ'เพอะ) n. สิ่งที่ใหญ่และผิดธรรมดา,การโกหกที่ลวงโลก, Syn. colossus

English-Thai: Nontri Dictionary
belie(vt) โกหก,ไม่ซื่อตรง,หลอกลวง,ทัดทาน,คัดค้าน,ใส่ความ
bouncer(n) คนโกหก,คนโป้ปด,คนพูดเท็จ
bull(n) วัวตัวผู้,ช้างพลาย,สัตว์ตัวผู้,การโกหก,การพูดเกินจริง
deceit(n) การโกหก,การโกง,การหลอกลวง,กลอุบาย
fable(n) นิทาน,นิยาย,ชาดก,เรื่องโกหก,ความเท็จ
fable(vi, vt) เล่านิทาน,เล่านิยาย,พูดโกหก,พูดเท็จ,ปั้นน้ำเป็นตัว,แต่งเรื่องขึ้น
FAIRY fairy tale(n) เทพนิยาย,เรื่องมหัศจรรย์,เรื่องโกหก,เรื่องประหลาด
falsehood(n) การปลอม,ความไม่มีวาจาสัตย์,ความทุจริต,การโกหก,การหลอกลวง
fib(n) การพูดปด,การโกหก,คำเท็จ,ความผิด
fib(vi) พูดปด,โกหก,พูดเท็จ
fiction(n) นวนิยาย,นิทาน,เรื่องเริงรมย์,เรื่องอ่านเล่น,เรื่องโกหก
fictitious(adj) ที่ประดิษฐ์ขึ้น,ที่โกหก,ที่กุขึ้น,ปลอม,ไม่จริง,ซึ่งแต่งขึ้น
FISH fish story(n) เรื่องเหลือเชื่อ,เรื่องโกหก,เรื่องโม้
liar(n) การติดต่อ,การโกหก,คำเท็จ,การหลอกลวง
liar(n) คนพูดปด,คนพูดเท็จ,คนโกหก,คนหลอกลวง
lie(n) คำเท็จ,คำโกหก,การพูดโกหก,การพูดเท็จ
lie(vi) นอนลง,อยู่,พูดปด,โกหก,วางลง,หมอบ,พิง,เอกเขนก
lying(adj) เท็จ,โกหก,โป้ปด,ลวง,หลอกลวง
mendacious(adj) เท็จ,มุสา,โป้ปด,โกหก
prevaricate(vi) พูดเลี่ยง,กลับกลอก,พูดหลบหลีก,โกหก
prevarication(n) การพูดหลบหลีก,การกลับกลอก,การพูดเลี่ยง,การโกหก
romance(n) เรื่องรักๆใคร่ๆ,เรื่องผจญภัย,เรื่องจินตนาการ,เรื่องโกหก
romancer(n) คนโกหก,นักเขียนเรื่องรักๆใคร่ๆ
SNOW snow job(n) การโป้ปด,การโกหก,การยกเมฆ,การปั้นน้ำเป็นตัว
story(n) ชั้นของบ้าน,เรื่อง,นิยาย,เรื่องโกหก,ข่าว,การเล่าเรื่อง
tall(adj) สูง,โว,โกหก,หนักมือ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hose(n, vt, slang) 1. อวัยวะเพศชาย 2. มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิง 3. โกหก หลอกลวง โกง
ซุย(vi, vt, adj) ขี้โม้, ขี้เดา, โกหก, Syn. โกหก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[うそ, uso] (n) เรื่องไม่จริง, เรื่องโกหก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
なんちゃって[なんちゃって, nanchatte] (phrase) อธิบาย: เป็นคำใช้ล้อเลียน หรือเวลาต้องการพูดล้อเล่น ติดตลก แปลได้หลายอย่าง เช่น ไม่ใช่ซะกะหน่อย ซะอย่างงั้น กลายเป็นงั้นไป ฯลฯ ตัวอย่างการใช้ ใช้ต่อท้ายประโยคหรือบทพูด เพื่อจะบอกว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดโม้ หรือโกหก

German-Thai: Longdo Dictionary
Lügner(n) |der, pl. Lügner| คนโกหก, คนที่พูดปดมดเท็จ
Lügnerin(n) |der, pl. Lügnerinnen| คนโกหก, คนที่พูดปดมดเท็จ
betrügen(vt) |betrügt, betrog, hat betrogen, jmdn. um etw.| หลอกลวง, โกหก, ปลิ้นปล้อน เช่น Andy hat seine Eltern um ihr Geld betrogen. แอนดี้หลอกลวงเอาเงินมาจากพ่อแม่ของเขา

French-Thai: Longdo Dictionary
poisson d'avril(phrase) เรื่องโกหกหรือเรื่องขำขันที่นำมาเล่นหลอกกันในวันที่ 1 เมษายน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top