ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เยาะ*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เยาะ, -เยาะ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เยาะเย้ย(v) ridicule, See also: mock, jeer, sneer, laugh at, make fun of, chaff, deride, Syn. เย้ยหยัน, เย้ย, หยัน, Example: เขาชอบเยาะเย้ยผู้อื่น ไม่เคยไว้วางใจใครในการทำงานใดๆ เลย, Thai Definition: เยาะให้ได้อายและเจ็บใจ
หัวเราะเยาะ(v) laugh at, See also: sneer, mock, Syn. เยาะเย้ย, Ant. ชมเชย, ยกย่อง, Example: เธอแน่ใจว่าเขาหัวเราเยาะเธอ เธอจึงทำท่าปั้นปึ่งใส่, Thai Definition: หัวเราะเพื่อเยาะเย้ยให้เจ็บใจ
น่าหัวเราะเยาะ(v) ridicule, See also: make fun of, deride, taunt, Syn. น่าชวนหัว, น่าขัน, น่าเยาะเย้ย, น่าตลก, น่าขบขัน, Ant. น่าชื่นชม, น่ายินดี, Example: การแสดงของคู่แข่งน่าหัวเราะเยาะเป็นที่สุด
เยาะเย้ยถากถาง(v) ridicule, See also: satirize, mock, jeer at, Syn. เย้ยหยัน, ค่อนขอด, แดกดัน, Example: ปรกติเขาชอบเยาะเย้ยถากถางผู้อื่นเสมอ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยิ้มเยาะก. ยิ้มเป็นเชิงเย้ยหยัน.
เยาะก. พูดหรือแสดงกิริยาให้เจ็บใจชํ้าใจ โดยย้ำถึงความเสียเปรียบ ความด้อยกว่า หรือความผิดพลาด เช่น เยาะว่า ไหนว่าเก่งนัก ทำไมสอบตก.
เยาะเย้ยก. ค่อนว่าหรือแสดงกิริยาซ้ำเติมให้ได้อาย ให้ช้ำใจเจ็บใจ ให้โกรธ.
กิ๋ว ๑, กิ๋ว ๆว. เสียงร้องเยาะเย้ย, บางทีทำอาการกระดิกนิ้วชี้ตรงไปที่หน้าผู้ที่ถูกเย้ย, กุ๋ย หรือ กุ๋ย ๆ ก็ว่า.
กุ๋ย, กุ๋ย ๆว. เสียงร้องเยาะเย้ย, บางทีทำอาการกระดิกนิ้วชี้ตรงไปที่หน้าผู้ที่ถูกเย้ย, กิ๋ว หรือ กิ๋ว ๆ ก็ว่า.
งามแงะว. งามน่าดู เช่น เจ้าเย้ยเยาะว่าเงาะไม่งามแงะ แฮะแฮะว่าเล่นหรือว่าจริง (สังข์ทอง).
ตัวตลกน. ผู้แสดงที่ทำให้ผู้ชมขบขัน, โดยปริยายหมายถึงผู้ที่คนอื่นหัวเราะเยาะ.
บริหาส(บอ-) ก. หัวเราะ, ร่าเริง, เยาะเย้ย.
โผะว. เสียงที่หมอและควาญช้างร้องเมื่อทำพิธีบำรูงาช้าง เป็นการเยาะเย้ยเมื่อรำท่าต่าง ๆ แล้ว.
ยิ้มก. แสดงให้ปรากฏว่าชอบใจ เยาะเย้ย หรือเกลียดชัง เป็นต้น ด้วยริมฝีปากและใบหน้า.
ยิ้มด้วยปาก ถากด้วยตาก. เยาะเย้ยด้วยกิริยาท่าทาง.
เย้ยหยันก. พูดหรือแสดงกิริยาดูถูกเยาะเย้ยให้ได้อาย ให้เจ็บใจ ให้โกรธ.
ไยไพก. เยาะเย้ย, พูดให้เขาอาย.
รังแต่สัน. มีแต่, ล้วนแต่, เป็นที่, (มักใช้ในทางไม่ดี) เช่น รังแต่คนจะนินทา รังแต่เขาจะหัวเราะเยาะ.
แลบลิ้นหลอกก. แลบลิ้นแสดงอาการล้อเลียนหรือเยาะเย้ย.
แสยะ(สะแหฺยะ) ก. อาการของปากที่แบะออก แสดงให้รู้ว่า เกลียด เกลียดกลัว เยาะเย้ย หรือ ดูแคลน.
หยันก. เยาะ, เย้ย.
หะหาย, หะห้ายว. เสียงเยาะ เช่น หะหายกระต่ายเต้น ชมแข (ตำนานเรื่องศรีปราชญ์).
หุยฮาว. เสียงหัวเราะเยาะเย้ย (มักใช้ในการละเล่น).
เอ๊วอ. คำที่เปล่งออกมาเพื่อเยาะให้เก้อ, เฮ้ว ก็ว่า.
ฮะฮ้าย, ฮะไฮ้อ. คำที่เปล่งออกมาแสดงความเยาะเย้ย.
เฮ้วอ. คำที่เปล่งออกมาเพื่อเยาะให้เก้อ, เอ๊ว ก็ว่า.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โห่เยาะเย้ย[hō yǿyoēi] (v, exp) FR: huer ; conspuer
หัวเราะเยาะ[hūarǿ yǿ] (v) EN: deride ; ridicule ; laugh at ; sneer ; mock ; laugh at  FR: tourner en dérision ; ridiculiser ; se moquer de ; rire de ; railler (litt.)
ยิ้มเยาะ[yimyǿ] (v) EN: smirk ; smile smugly ; scoff (at)  FR: ricaner
เยาะ[yǿ] (v) EN: jeer at ; mock ; ridicule  FR: se moquer de ; railler ; ridiculiser
เยาะเย้ย[yǿyoēi] (v) EN: ridicule ; mock ; jeer ; sneer ; laugh at ; make fun of ; chaff ; deride  FR: ridiculiser ; bafouer
เยาะเย้ยถากถาง[yǿyoēi thākthāng] (v, exp) EN: ridicule ; satirize ; mock ; jeer at

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cynic(n) ผู้ที่ชอบเยาะเย้ยถากถาง
deride(vt) หัวเราะเยาะ, See also: ดูถูก, เยาะเย้ย, Syn. jeer, mock, ridicule
derision(n) การหัวเราะเยาะ, See also: การเยาะเย้ย, การดูถูก, Syn. mockery, scorn, ridicule, Ant. honor, respect
derisive(adj) เกี่ยวกับการเยาะเย้ย, See also: เกี่ยวกับการดูถูก, Syn. ridiculous
derisively(adv) อย่างเยาะเย้ย, Syn. ridiculously
flout(vi) เยาะเย้ย, See also: ดูหมิ่น, ดูถูก, เหยียดหยาม, Syn. mock, disdain, scorn, Ant. praise, esteem
flout(vt) แสดงการเยาะเย้ย, See also: แสดงการเหยียดหยาม, Syn. mock, scoff, Ant. respect
flout(n) คำพูดเยาะเย้ย, See also: คำพูดเหยียดหยาม, การดูหมิ่น, Syn. insult, gibe, Ant. respect, praise
gibe at(phrv) เยาะเย้ย, See also: หัวเราะเยาะ, ถากถาง, เสียดสี, Syn. jibe at, laugh at
gibe(vi) คำพูดเยาะเย้ย, See also: คำถากถาง, คำแดกดัน, คำล้อเลียน, Syn. mockery, ridicule, Ant. praise
gibe(vi) เยาะเย้ย, See also: ถากถาง, แดกดัน, หัวเราะเยาะ, Syn. sneer, ridicule
gibe(vt) เยาะเย้ย, See also: ถากถาง, แดกดัน, หัวเราะเยาะ, Syn. sneer, ridicule
guy(vt) เยาะเย้ย, See also: หัวเราะเยาะ, ล้อเลียน, Syn. mock
ironic(adj) เชิงเยาะเย้ย, See also: แดกดัน, ถากถาง, เหน็บแนม, Syn. sarcastic, satirical, mocking, Ant. courtesy, esteem
ironical(adj) เหน็บแนม, See also: แดกดัน, ถากถาง, เยาะเย้ย, Syn. sarcastic, satirical, mocking, Ant. courtesy, esteem
jeer at(phrv) เย้ยหยัน, See also: เยาะเย้ย, เหยียดหยัน, Syn. laught at
jest at(phrv) หัวเราะเยาะ, Syn. laugh at
jibe at(phrv) หัวเราะเยาะ, See also: เยาะเย้ย, Syn. gibe at, laugh at
laugh at(phrv) หัวเราะเยาะ, Syn. laugh over
jape(vt) เยาะเย้ย, See also: หัวเราะเยาะ, ล้อ, Syn. mock, make fun of
jeer(n) คำเย้ยหยัน, See also: คำเยาะเย้ย, คำถากถาง, คำเหน็บแนม, Syn. derision, taunt, gibe, Ant. praise, laudation
jeer(vi) เย้ยหยัน, See also: เยาะเย้ย, ถากถาง, เสียดสี, เหน็บแนม, Syn. scoff, gibe, ridicule, Ant. praise, applaud
jibe(n) คำพูดเยาะเย้ย, See also: คำพูดเสียดสี, คำพูดถากถาง, Syn. gibe, sarcasm, taunt, Ant. praise, applause
jibe(vi) เยาะเย้ย, See also: พูดเสียดสี, ถากถาง, Syn. gibe, jeer, scoff, Ant. laud, praise
lampoon(n) ข้อเขียนที่เยาะเย้ยถากถาง, Syn. caricature
laughingstock(n) สิ่งที่น่าหัวเราะ, See also: สิ่งที่น่าหัวเราะเยาะ, ตัวตลก, Syn. butt
mock at(phrv) ล้อเลียน, See also: หัวเราะเยาะ
mock(vi) เยาะเย้ย, See also: หัวเราะเยาะ, เย้ยหยัน, ดูถูก, Syn. scorn, ridicule, scoff, Ant. praise, honour, applaud
mock(vt) เยาะเย้ย, See also: หัวเราะเยาะ, เย้ยหยัน, ดูถูก, Syn. scorn, ridicule, scoff, Ant. praise, honour, applaud
mockery(n) การเยาะเย้ย, See also: การหัวเราะเยาะ, การเย้ยหยัน, การดูถูก, Syn. scron, ridicule, scoff, Ant. praise, admiration
paltry(adj) น่าดูถูก, See also: น่าหัวเราะเยาะ, น่าเหยียดหยาม, Syn. ridiculously, insultingly, Ant. dignified, unhumorous
ridicule(vt) เยาะเย้ย, See also: ล้อเลียน, ยั่วเย้า, เยาะหยัน, Syn. laugh at, mock, sneer
ridicule(n) การเยาะเย้ย, See also: การเยาะหยัน, การหัวเราะเยาะ, Syn. laughter, mockery, sarcasm
horse laugh(sl) หัวเราะเยาะ
sardonic(adj) เยาะเย้ย, See also: ถากถาง, เหน็บแนม, Syn. cynical, sarcastic, scornful
sarky(adj) เสียดสี, See also: ถากถาง, เยาะเย้ย
scoff(vi) พูดเยาะเย้ย, See also: ล้อเลียน, เสียดสี, Syn. deride, jeer, mock
scoff(vt) พูดเยาะเย้ย, See also: ล้อเลียน, เสียดสี, Syn. deride, jeer, mock
scoff(n) การพูดเยาะเย้ย, See also: การล้อเลียน, การเสียดสี, สิ่งที่เยาะเย้ย, Syn. sneer
scoffer(n) ผู้เยาะเย้ย
scoffingly(adv) อย่างเยาะเย้ย
smirk(vi) ยิ้มเยาะ
sneer(vi) ยิ้มเยาะ, See also: เย้ยหยัน, พูดดูถูก, ทำหน้าเยาะเย้ย, ทำหน้าล้อเลียน, Syn. cackle, gigle, laugh
sneer(vt) พูดดูถูก, See also: เย้ยหยัน, เยาะเย้ย, Syn. mock, scoff, Ant. honor, respect
sneer(n) คำพูดเยาะเย้ย, See also: คำพูดดูถูก, Syn. detraction, scoff
sneerer(n) คนที่เยาะเย้ยคนอื่น, See also: คนดูถูกคนอื่น, Syn. cynic
sneerful(adj) ซึ่งเยาะเย้ยคนอื่น, See also: ซึ่งดูถูกคนอื่น, Syn. scornful
sneering(adj) ซึ่งเยาะเย้ยคนอื่น, See also: ซึ่งดูถูกคนอื่น, Syn. scornful
snicker(vt) หัวเราะเยาะ
snigger(vt) หัวเราะเยาะ, Syn. cackle, snicker, laugh, titter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cynic(ซิน'นิค) n. ผู้ที่ชอบเยาะเย้ยถากถาง, See also: Cynic n. ลัทธิที่เชื่อว่าคุณความดีของมนุษย์นั้นอยู่ที่การควบคุมตัวเอง adj. ชอบเยาะเย้ยถากถางคนอื่น, Syn. pessimist
cynical(ซิน'นิเคิล) adj. ชอบเยาะเย้ยถากถางคนอื่น, See also: cynicalness n. ดูcynical, Syn. skeptical, Ant. optimistic -Conf. sceptical
deride(ดิไรดฺ') {derided,deriding,derides} vt. หัวเราะเยาะ,ดูถูก,เย้ยหยัน, See also: derider n. deridingly adv.
derision(ดิริส'เชิน) n. การเยาะเย้ย,การหัวเราะเยาะ,การดูถูก,สิ่งที่ถูกหัวเราะเยาะ,ขี้ปาก
derisive(ดิไร'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการเยาะเย้ย,เกี่ยวกับการดูถูก, See also: derisiveness n., Syn. derisory
dor(ดอ) n. การเยาะเย้ย,การล้อเลียน
fleer(เฟลียร์) vi.,n. (การ) หัวเราะเยาะ,เยาะเย้ย,ยั่วเย้า,ดูถูก,เหยียดหยาม n. การพูดเยาะเย้ย,การแสดงสีหน้าที่ดูถูก,การดูถูกข่มเหงผู้หลบหนี,ผู้หนี, See also: fleeringly adv., Syn. mock
flout(เฟลาทฺ) vt.,n. (การ) เยาะเย้ย,ดูหมิ่น,หมิ่นประมาท,เหยียดหยาม,คำพูดที่เยาะเย้ยหรือดูหมิ่น., See also: flouter n. floutingly adv., Syn. mock
fun(ฟัน) n. ความสนุกสนาน,ความขบขัน,เรื่องขบขัน,การหยอกล้อ -Phr. (make fun of,poke fun at หยอกล้อ,หัวเราะเยาะ) vt.,vi. เล่นตลก,ล้อเล่น. adj. เกี่ยวกับการหยอกล้อ,เกี่ยวกับการล้อเล่น,เพ้อฝัน,ร่าเริง, Syn. amusement
gibe(ไจบฺ) {gibed,gibing,gibesว vi. เยาะเย้ย,ถากถาง,เสียด, See also: giber n. gibingly adv., Syn. jibe
gird(เกิร์ด) {girded,girding,girds} v. คาด,รัก,พัน,ผูก,มัด,ล้อม,โอบ,ตระเตรียม,เยาะเย้ย,เสียดสี. n. คำเยาะเย้ย,คำเสียดสี
guy(ไก) n. เจ้าหมอนี่หมอโน่น,คนนั้นคนนี้,คนที่แต่งตัวประหลาด. vt. หัวเราะเยาะ
ha-ha(ฮา'ฮา) interj.,n. คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือหัวเราะเยาะ,สนามเพลาะ abbr. haemolytic anemia,hospital admission
ironic(ไอรอน'นิค,-เคิล) adj. เหน็บแนม,ประชด,เย้ยหยัน,เยาะเย้ย,ถากถาง., See also: ironically adv. ironicalness n.
ironical(ไอรอน'นิค,-เคิล) adj. เหน็บแนม,ประชด,เย้ยหยัน,เยาะเย้ย,ถากถาง., See also: ironically adv. ironicalness n.
jeer(เจียร์) {jeered,jeering,jeers} v.,n. (การ) เย้ยหยัน,หัวเราะเยาะ, See also: jeerer n. ดูjeer jeeringly adv. ดูjeer, Syn. mock, sneer
laugh(ลาฟ) {laughed,laughing,laughs} vi. หัวเราะ,ยิ้ม vt. หัวเราะเยาะ,เยาะเย้ย. n. การหัวเราะ -Phr. (laugh off พูดจาเยาะเย้ยเยาะ) ., See also: laughter n., Syn. chuckle, snicker
laughingstock(ลาฟ'ฟิงสทอค) n. สิ่งที่น่าหัวเราะ,สิ่งที่น่าหัวเราะเยาะ,ตัวตลก
loper(โล'เพอะ) n. ผู้เยาะย่าง,ผู้สาวเท้ายาว
mock(มอค) v. เยาะเย้ย,เย้ยหยัน,ล้อเลียน,ยั่ว,ท้าทาย,หลอกลวง,ทำให้ผิดหวัง. -Phr. (mock up สร้างหุ่นจำลอง) n. การหัวเราะเยาะ,สิ่งจำลอง,สิ่งเลียนแบบ,สิ่งล้อเลียน,การเลียนแบบ,สิ่งไม่บังควร, Syn. defy
mockery(มอค'เคอรี) n. การเยาะเย้ย,สิ่งที่เยาะเย้ย,การเลียนแบบ,สิ่งที่ไม่เพียงพอ,สิ่งที่ไม่บังควร, Syn. ridicule
quip(ควิพ) n. คำคม,คำเยาะเย้ย,สำนวน,โวหาร,คำตบลตะแลง,การพูดคำดังกล่าว,การกระทำที่แปลกประหลาด,สิ่งที่แปลกประหลาด., See also: quipster n., Syn. jest, gibe, sally
ridicule(ริด'ดะคิว) vt.,n. (การ) หัวเราะเยาะ,เยาะเย้ย,ยั่วเย้า,หยอกล้อ, See also: ridiculer n.
sarcasm(ซาร์'คัสซึม) n. การถากถาง,การเหน็บแนม,การเสียดสี,การหัวเราะเยาะเย้ย., Syn. irony, satire
sardonic(ซารุดอน'นิค) adj. ถากถาง,เหน็บแนม,เสียดสี,เยาะเย้ย,หัวเราะเยาะเย้ย,พูดกระทบกระแทก., See also: sardonically adj. sardonicism n., Syn. scornful
satirise(แซท'ทะไรซ) vt. เหน็บแนม,เสียดสี,เย้ยหยัน,เยาะเย้ย,ถากถาง., See also: satirisation n. satirization n. satiriser n. satirizer n., Syn. lampoon
satirist(แซท'เทอริสทฺ) n. ผู้เหน็บแนม,ผู้เสียดสี,ผู้เย้ยหยัน,ผู้เยาะเย้ย,ผู้ถากถาง
satirize(แซท'ทะไรซ) vt. เหน็บแนม,เสียดสี,เย้ยหยัน,เยาะเย้ย,ถากถาง., See also: satirisation n. satirization n. satiriser n. satirizer n., Syn. lampoon
scoff(สคอฟ) vi.,n. (การ) พูดเยาะเย้ย,การล้อเลียน,เสียดสี, See also: scoffer n. scoffingly adv., Syn. sneer, jeer, fleer
scornful(สคอร์น'ฟูล) adj. เต็มไปด้วย (การดูถูก,การดูหมิ่น,การสบประมาท,การหัวเราะเยาะ), See also: scornfully adv. scornfulness n.
smile(สไมล์) vi.,vt. ยิ้ม,ยิ้มเยาะ,ยิ้มแย้ม,แสดงความเห็นชอบด้วยการยิ้ม,ยิ้มสรวล,ยิ้มร่าเริงn.. การยิ้ม,ลักษณะอาการที่เห็นชอบ., See also: smiler n.
smiling(สไม'ลิง) adj. ยิ้มแย้ม,สดชื่น,เห็นชอบ,ยิ้มสรวล,ยิ้มเยาะ., See also: smilingly adv.
sneer(สเนียร์) vi.,vt.,n. (การ) หัวเราะเยาะ,เยาะเย้ย,เย้ยหยัน,ยิ้มเยาะ,ถากถาง,เหน็บแนม., See also: sneering adj., Syn. scoff, mock, gibe, jeer
sneeze(สนีซ') vi. จาม,แสดงการดูถูกโดยการย่นจมูก -Phr. (sneezze at เยาะเย้ย เย้ยหยัน), See also: sneeze n. sneezy adj.
squib(สควิบ) vi.,vt.,n. (การ) พูดหรือเขียนล้อเล่น,พูดหรือเขียนเยาะเย้ย,จุดประทัด,ยิงประทัด,ประทัด,เกิดเสียงประทุ,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและไม่สม่ำเสมอ., Syn. lampoon
target(ทาร์'กิท) n. เป้า,เป้าหมาย,จุดมุ่งหมาย,โล่กลม,เป้าการเยาะเย้ย. vt. ตั้งเป้าหมาย, Syn. mark, bull's-eye, victim
taunt(ทอนทฺ',ทานทฺ) vt.,n. (การ) เหน็บแนม,หัวเราะเยาะ,สบประมาท,ยั่วยุ,เยาะเย้ย., See also: taunter n. tauntingly adv.
twit(ทวิท) vt.,n. (การ) หยอกล้อ,ล้อเล่น,ดุ,ด่า,เยาะเย้ย,เหน็บแนม,ตำหนิ., See also: twitingly adv., Syn. taunt, tease, ridicule

English-Thai: Nontri Dictionary
chaff(n) ฟางข้าว,แกลบ,การล้อเลียน,การหยอกล้อ,คำเยาะเย้ย
cynicism(n) การถากถาง,การเยาะเย้ยถากถาง
deride(vt) เยาะเย้ย,หัวเราะเยาะ,ดูถูก
derision(n) การเยาะเย้ย,การหัวเราะเยาะ,การดูถูก
flout(vt) เหยียดหยาม,เยาะเย้ย,ดูหมิ่น,ดูถูก
flow(n) การเหยียดหยาม,การเยาะเย้ย,การดูถูก,การหมิ่นประมาท
gibe(n) การหัวเราะเยาะ,การเยาะเย้ย,การเสียดสี,การถากถาง
gibe(vt) หัวเราะเยาะ,เยาะเย้ย,เสียดสี,ถากถาง
ironic(adj) พูดอย่างใจอย่าง,แดกดัน,เยาะเย้ย
ironical(adj) พูดอย่างใจอย่าง,แดกดัน,เยาะเย้ย
jeer(vi) เยาะเย้ย,โห่,หัวเราะเยาะ
jibe(vt) เยาะเย้ย,ถากถาง,เสียดสี,เหยียดหยาม
laughable(adj) น่าหัวเราะ,น่าเยาะเย้ย,น่าเย้ยหยัน
mock(vt) เยาะเย้ย,ล้อเลียน,ยั่ว,หลอกลวง
mocker(n) ผู้เยาะเย้ย,ผู้ล้อเลียน,สิ่งจำลอง
mockery(n) การเยาะเย้ย,การล้อเลียน,การจำลอง
quip(n) คำเสียดสี,คำเยาะเย้ย,คำคม
ridicule(vt) เยาะเย้ย,หัวเราะเยาะ,หยอกล้อ,ยั่วเย้า
sarcasm(n) การเสียดสี,การถากถาง,การเหน็บแนม,การเยาะเย้ย
sarcastic(adj) เสียดสี,ถากถาง,เหน็บแนม,พูดเยาะเย้ย
sardonic(adj) ถากถาง,เยาะเย้ย,เสียดสี,เหน็บแนม,แดกดัน
satirical(adj) เสียดสี,เปรียบเปรย,เหน็บแนม,ถากถาง,เยาะเย้ย
satirize(vt) เหน็บแนม,เสียดสี,ถากถาง,เยาะเย้ย
scoff(n) การเยาะเย้ย,การหัวเราะเยาะ,การเสียดสี,การถากถาง
scoff(vi) เยาะเย้ย,หัวเราะเยาะ,พูดเสียดสี,พูดถากถาง
scoffer(n) ผู้เสียดสี,ผู้เยาะเย้ย,ผู้ถากถาง
sneer(vi) เยาะเย้ย,ยิ้มเยาะ,ถากถาง,ดูถูก
taunt(n) การเยาะเย้ย,การเหน็บแนม,การสบประมาท,การยั่วยุ
taunt(vt) เหน็บแนม,เยาะเย้ย,สบประมาท,ยั่วยุ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
peace out(slang) เป็นแสลง หมายถึง ลาก่อน, ไว้เจอกัน แต่ก่อนมักใช้ในพวกแก๊งสเตอร์ ให้ความหมายในเชิงเยาะเย้ย โดนเฉาะเมื่อ มีใครจะตาย หรือจะไปฆ่าใครตาย ต่อมาก็ใช้กันโดยทั่วไป เพราะเห็นว่า เท่ห์ดี, See also: See you later, Syn. Goodbye

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
シニカル[しにかる, shinikaru] ชอบเยาะเย้ยถากถาง
面白さ[おもしろさ, omoshirosa] (n) (ฟัน) n. ความสนุกสนาน,ความขบขัน,เรื่องขบขัน,การหยอกล้อ -Phr. (make fun of,poke fun at หยอกล้อ,หัวเราะเยาะ) vt.,vi. เล่นตลก,ล้อเล่น. adj. เกี่ยวกับการหยอกล้อ,เกี่ยวกับการล้อเล่น,เพ้อฝัน,ร่าเริง, S. amusement

German-Thai: Longdo Dictionary
jmdn. auslachen(vt) |lachte aus, hat ausgelacht| หัวเราะเยาะ
auslachen(vt) |lachte aus, hat ausgelacht, jmdn.| หัวเราะเยาะ เช่น Er hat mich ausgelacht. เขาหัวเราะเยาะฉัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top