ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เยอะ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เยอะ, -เยอะ-
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
อย่ามามหาศาล(slang) อย่าเยอะ

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ราสามาก,นาน,เยอะ

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ลุยเยอะ เช่น บ้านผมมีทุเรียนลุย = บ้านผมมีทุเรียนเยอะ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เยอะ(adv) much, See also: much more, far more, Syn. มากมาย, มาก, เยอะแยะ, Ant. นิดเดียว, Example: เขามีมรดกเยอะจะตาย ยังมาทำเป็นงกอีก, Thai Definition: มากเหลือหลาย, มีถมไป
เยอะแยะ(adv) many, See also: much, abundantly, plentifully, Syn. มากมาย, เยอะ, Ant. น้อย, Example: เรามีความต้องการที่จะจำโน่นจำนี่เยอะแยะไปหมด, Thai Definition: มากเหลือหลาย, ถมไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เยอะ ๑, เยอะแยะว. มากเหลือหลาย, ถมไป, เช่น อาหารมีเยอะ ข้าวของเยอะแยะ.
เยอะน. เรียกแผลที่หนองไหลเปรอะเลอะ.
ได้หน้าก. ได้ชื่อเสียง, ได้ความดีความชอบ, ได้รับคำชม, เช่น เขาจัดงานได้เรียบร้อย เลยได้หน้าไปเยอะ.
ยังอีกใช้ประกอบคำกริยาหรือคำวิเศษณ์ หมายความว่า ที่ยังไม่ได้ทำ ยังมีอยู่ เช่น งานที่ยังไม่ได้ทำ ยังอีกเยอะเลย
แยะว. มากมาย เช่น ข้าวของมีแยะไป, มักใช้เข้าคู่กับคำ เยอะ เป็น เยอะแยะ.
หัวแล่นว. มีความคิดเร็วปลอดโปร่ง เช่น วันนี้รู้สึกหัวแล่นดี ทำงานไปได้เยอะ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ตรึมเยอะ มากมาย [ศัพท์วัยรุ่น]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนเยอะแยะ[khon yoeyae] (n, exp) EN: lots of people  FR: beaucoup de monde
เยอะ[yoe] (v) EN: grow ; multiply  FR: proliférer ; se multiplier
เยอะ[yoe] (adv) EN: much ; much more ; far more ; plenty of ; lots ; heaps ; piles  FR: beaucoup ; plein (de)
เยอะมาก[yoe māk] (adv) EN: a lot ; plenty  FR: beaucoup ; énormément
เยอะแยะ[yoeyae] (adv) EN: many ; much ; plenty (of) ; a lot (of) ; lots of ; abundantly ; plentifully ; an abundance of  FR: beaucoup ; plein ; des tas
เยอะแยะเลย[yoeyae loēi] (adv) EN: plenty
เยอะ[yoe-yoe] (x) FR: abondant ; nombreux

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abundant(adj) มากมาย, See also: ท่วมท้น, เหลือล้น, ล้นเหลือ, เต็มเปี่ยม, ล้นหลาม, เหลือเฟือ, เยอะแยะ, อุดมสมบูรณ์, Syn. ample, plentiful
abound in(phrv) มีมากมาย, See also: มีเยอะแยะ, เต็มไปด้วย, อุดมไปด้วย, Syn. teem in
galore(adv) มากมาย, See also: เยอะแยะ, Syn. abundant
greatly(adv) อย่างมาก, See also: อย่างสูง, อย่างรุนแรง, มาก, เยอะ, Syn. hugely, exceedingly, considerably
none to speak of(idm) ไม่มาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ไม่เยอะ
not by a long shot(idm) ไม่มาก, See also: ไม่เยอะ
nothing to speak of(idm) ไม่มาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ไม่เยอะ
many(det) มากมาย, See also: หลาย, มาก, เป็นจำนวนมาก, เยอะแยะ
many(adj) มากมาย, See also: หลาย, มาก, เป็นจำนวนมาก, เยอะแยะ, Syn. countless, most, numerous, Ant. few, scant, scarce
much(adj) มาก, See also: เยอะ, ไม่น้อย, หนัก, ใหญ่, Syn. abundant, ample, plentiful, Ant. inadquate, insufficient
numerous(adj) มากมาย, See also: มาก, เยอะแยะ, Syn. diverse, copious, many, various
overabundance(n) ความเยอะเกินไป, See also: ความมากเกินไป, Syn. superfluity, surplus
overabundant(adj) เยอะเกินไป, See also: มากเกินไป, Syn. rampant
plenteous(adj) อุดมสมบูรณ์, See also: มากมาย, เยอะแยะ, Syn. full, fertile, plentiful
plentiful(adj) มากมาย, See also: เยอะแยะ, อุดมสมบูรณ์, เหลือเฟือ, Syn. ample, copious, fruitful, Ant. rare, scanty
jillion(sl) มากมาย, See also: เยอะแยะ
skillion(sl) มากมาย, See also: เยอะแยะ
several(adj) หลาย, See also: เยอะแยะ, มากกว่าสอง, Syn. some, any, Ant. many, none

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bowyer(โบ`เยอะ) n. คนขายธนู
collier(คอล'เยอะ) n. เรือบรรทุกถ่านหิน,คนงานถ่านหิน,คนขายถ่านหิน
galore(กะลอร์') adv. มากมาย,เยอะแยะ,อุดมสมบูรณ์,ล้นหลาม. n. ความอุดมสมบูรณ์
lawyer(ลอ'เยอะ) n. ทนายความ,นักกฎหมาย
plenteous(เพลน'เทียส) adj. อุดมสมบูรณ์,มากมาย,เยอะแยะ, Syn. copious, abundant
plentiful(เพลน'ทิฟูล) adj. อุดมสมบูรณ์,มากมาย,เยอะแยะ., See also: plentifulness n., Syn. abundant
plenty(เพลน'ที) adj. ความอุดมสมบูรณ์,ความมากมาย,ความเยอะแยะ,ความมั่นคั่ง. adj. อุดมสมบูรณ์,มากมาย. adv. เต็มที่,ทีเดียว, Syn. affluence, abundance
sawyer(ซอ'เยอะ) n. ผู้เลื่อย,กรรมกรเลื่อย
seignior(ซีน'เยอะ) n. เจ้าผู้ครองศักดินา,เจ้าของที่ดิน,ขุนนาง,เจ้าศักดินา (lord,ruler)
senior(ซีน'เยอะ) adj. อาวุโส,อายุมาก,เกี่ยวกับนักเรียนหรือนักศึกษาในป'สุดท้าย,เกี่ยวกับนักศึกษาในสองปีสุดท้าย,ก่อน,เมื่อก่อน. n. ผู้อาวุโส,ผู้มีอายุ สูงกว่า,นักเรียนหรือนักศึกษาในปีสุดท้าย, Syn. elder, older, veteran

English-Thai: Nontri Dictionary
divers(adj) มากมาย,เยอะแยะ,หลากหลาย
galore(adv) อย่างสมบูรณ์,อย่างมากมาย,อย่างเยอะแยะ,อย่างอุดมสมบูรณ์
plenteous(adj) เยอะแยะ,มากมาย,ล้นเหลือ,อุดมสมบูรณ์
plentiful(adj) เยอะแยะ,มากมาย,ล้นเหลือ,อุดมสมบูรณ์
profuse(adj) เยอะแยะ,มากมาย,สุรุ่ยสุร่าย,ฟุ่มเฟือย,ล้นเหลือ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pimp(n) ผู้ชายที่มีผู้หญิงมาชอบเยอะ
RSV(abbrev) ไวรัส RSV หรือ Respiratory Syncytial Virus เป็นสาเหตุของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจตั้งแต่ส่วนบนจนถึงส่วนล่าง ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการหลอดลมฝอยอักเสบ (Acute bronchiolitis) และอาจทำให้ปอดอักเสบติดเชื้อได้ (Pneumonia) โดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กที่มีโรคประจำตัว คลอดก่อนกำหนด ฯลฯ อาการเริ่มแรกเหมือนไข้หวัด คือ มีไข้ ไอ น้ำมูกไหล แต่จะมีไอมาก เสมหะเยอะและเหนียวข้น หายใจหอบเหนื่อย หน้าอกบุ๋ม อาจมีเสียหงายใจดังวี๊ดๆ ซึม ไม่กินน้ำ หงุดหงิด กระวุนกระวาย มีสีเขียวคล้ำบริเวณริมฝีปาก หรือ ปลายมือปลายเท้า เนื่องจากร่างกายขาดออกซิเจน หากมีอาการดังกล่าว ควรไปพบแพทย์ ที่มา: เอกสารแผ่นพับจากโรงเรียนอนุบาลชนานันท์ เรียบเรียงโดยก้านแก้ว จากการสัมภาษณ์ เรืออากาศเอกแพทย์หญิงหฤทัย กมลาภรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

German-Thai: Longdo Dictionary
umständlich(adj, adv) ซับซ้อน, ยุ่งยาก,(งาน)ที่หนัก ต้องใช้ความกำลังและความพยายามเยอะ
Mängel(n) |nur pl.| ความผิดปกติ เช่น Das Gebrauchauto hat zuviel Mängel, deshalb möchte ich es nicht kaufen. รถมือสองคันนี้มีอะไรแปลกๆเยอะ ดังนั้นฉันจึงไม่อยากซื้อมัน

French-Thai: Longdo Dictionary
beaucoup(adj, adv) มาก, มากมาย, เยอะ เช่น J'ai beaucoup de travail. ผมมีงานมาก, On parle beaucoup de ce film. ผู้คนพูดถึงภาพยนต์เรื่องนี้กันมาก

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top