ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เป็นปกติ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เป็นปกติ, -เป็นปกติ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นปกติ(adj) normal, See also: natural, usual, common, regular, ordinary, general, Syn. ปกติ, Example: เด็กจะสร้างบุคลิกภาพที่เป็นปกติและถาวรขึ้นมา เมื่อเขาเริ่มเติบโตขึ้น, Thai Definition: ที่เป็นนิสัยตามธรรมดา, ที่เป็นอย่างเคย
เป็นปกติ(adv) normally, See also: ordinarily, commonly, usually, generally, typically, regularly, Syn. เป็นธรรมดา, เป็นประจำ, Example: ถ้าฝกตก รถก็ติดเป็นปกติอย่างนี้อยู่แล้ว, Thai Definition: อย่างไม่แปลกไปจากธรรมดา, อย่างเป็นไปตามเคย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สถานบริการน. สถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการโดยหวังประโยชน์ในการค้า เช่น (๑) สถานเต้นรำ รำวง หรือรองเง็ง เป็นปกติธุระประเภทที่มีและประเภทที่ไม่มีคู่บริการ (๒) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ำชา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายและบริการ โดยมีผู้บำเรอสำหรับปรนนิบัติลูกค้า หรือมีบริการเกี่ยวกับดนตรีหรือบริการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด (๓) สถานอาบน้ำ นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้า เว้นแต่การให้บริการการนวดบางประเภท.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Size of Staff of Diplomatic Missionขนาดของคณะผู้แทนทางการทูต โดยพฤตินัย จำนวนคณะผู้แทนทางการทูตจะมีตั้งแต่แห่งละหนึ่งหรือสองคนขึ้นไป จนถึงแห่งละ 100 กว่าคนได้ แต่โดยส่วนเฉลี่ย คณะผู้แทนทางการทูต จะมีจำนวนระหว่าง 12 ถึง 24 คน สำหรับคณะผู้แทนทางการทูตที่ประจำอยู่ในนครหลวงของประเทศใหญ่ๆ เช่น ที่กรุงวอชิงตันดีซี กรุงลอนดอน กรุงปารีส กรุงมอสโก กรุงปักกิ่ง และกรุงโตเกียว เป็นต้น จะมีเจ้าหน้าที่ทูตมากกว่าปกติอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทาง การทูตได้บัญญัติอยู่ในมาตรา 11 ว่า ?1. เมื่อไม่มีความตกลงเฉพาะในเรื่องขนาดของคณะผู้แทน รัฐผู้รับอาจเรียกร้องให้ขนาดของคณะผู้แทนอยู่ในจำนวนจำกัดตามที่ตนเห็นว่า เหมาะหรือเป็นปกติได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงพฤติการณ์หรือสภาวการณ์ในรัฐผู้รับ และความจำเป็นของคณะผู้แทนเฉพาะราย 2. ภายในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน และบนมูลฐานที่ไม่เลือกปฏิบัติ รัฐผู้รับอาจปฏิเสธได้เช่นเดียวกัน ที่จะยอมรับพนักงานเฉพาะรายประเภทหนึ่งประเภทใดก็ได้? [การทูต]
Bone Marrow Remissionการรักษาไขกระดูก,ไขกระดูกเป็นปกติ [การแพทย์]
Central Clearing Zoneผิวหนังตรงใจกลางเริ่มหายเป็นปกติ [การแพทย์]
Convalescent Phaseระยะฟื้นไข้,ระยะตาเหลืองเริ่มลดลงจนหายเป็นปกติ,หลังจากระยะแรกประมาณ2สัปดาห์,ระยะฟื้นตัว,ระยะพักฟื้น [การแพทย์]
Euthyroid Stateกลับมาเป็นปกติ [การแพทย์]
Muscle Fiber Disarrayการเรียงตัวของเซลล์กล้ามเนื้อไม่เป็นปกติ [การแพทย์]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be yourself(idm) เป็นตัวของตัวเอง, See also: เป็นธรรมชาติ, เป็นปกติ
out and about(idm) หายดีพอที่จะออกไปข้างนอก, See also: เป็นปกติดีพอที่จะออกเดินทาง
inherent(adj) ซึ่งมีอยู่เป็นปกติวิสัย, Syn. intrinsic, inseparable, included
natural(adj) ธรรมดา, See also: เป็นปกติ, Syn. normal, usual, customary, Ant. unusual, unexpected
normalise(vi) กลายเป็นปกติ, See also: กลับมาเป็นเหมือนปกติ เช่น มิตรภาพระหว่างเพื่อน, ความสัมพันธ์, Syn. normalise
normalize(vi) กลายเป็นปกติ, See also: กลับมาเป็นเหมือนปกติ เช่น มิตรภาพระหว่างเพื่อน, ความสัมพันธ์, Syn. normalise
quotidian(adj) เป็นประจำ, See also: เป็นปกติประจำ, Syn. as usual, regular
rally(vt) ฟื้นตัว, See also: หายเป็นปกติ, Syn. revive, recover
usual(adj) เป็นปกติ, See also: ธรรมดา, เป็นประจำ, สามัญ, Syn. normal, typical, common, ordinary
usual(n) สิ่งที่เป็นปกติ, See also: สิ่งที่ปฏิบัติจนเป็นนิสัย, Syn. custom
well(adj) หายดี, See also: ซึ่งหายเป็นปกติ, ซึ่งมีสุขภาพดี, Syn. fit, hale, healthy, Ant. ill, sickly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
normalise(นอร์'เมิลไลซ) vt. ทำให้ปกติ,ทำให้เป็นมาตรฐาน. vi. กลายเป็นปกติ,กลายเป็นธรรมดา., See also: normalisation n. normalization n.
normalize(นอร์'เมิลไลซ) vt. ทำให้ปกติ,ทำให้เป็นมาตรฐาน. vi. กลายเป็นปกติ,กลายเป็นธรรมดา., See also: normalisation n. normalization n.
rally(แรล'ลี) vt. ชุมนุม,รวบรวม,ระดมพล,รวมกำลัง,สำรวม,ปลุกระดม,ปลุกเร้าจิตใจ. vi. รวมกัน,มาช่วยเหลือ,หายเป็นปกติ,ตีโต้,ตีลูกกลับ,แลกหมัด. n. การชุมนุม,การรวบรวม,การระดมพล,การสำรวม,งานชุมนุม,การชุมนุมแข่งรถยนต์ทางไกล,การโต้กลับ,การตีลูกกลับ,การแลกหมัด,การสูงขึ้นอย่างรวดเร็วของราคา
recover(รีคัฟ'เวอะ) vt. เอากลับคืน,เอามาได้อีก,กู้,ค้นพบใหม่,พบอีก,คืนสภาพ,กลับอย่างเดิม,ทำให้คืนสภาพ,ทำให้กลับอย่างเดิม,ได้ค่าสินไหมทดเชย,ได้ค่าชดเชย,ไปถึง,แยกทองจากดิน,คลุมใหม่,ปกคลุมใหม่ vi. คืนสภาพเดิม,หายเป็นปกติ,ชนะคดี, See also: recoverable adj.
regularise(เรก'กิวละไลซ) vt. ทำให้เป็นปกติ, See also: regularisation n. regularization n., Syn. regulate
regularize(เรก'กิวละไลซ) vt. ทำให้เป็นปกติ, See also: regularisation n. regularization n., Syn. regulate
snatchy(สแนช'ชี) adj. เป็นพัก ๆ ,ขาดตอน,ไม่ต่อเนื่อง,ไม่เป็นปกติ,ไม่สม่ำเสมอ., See also: snatchily adv., Syn. spasmodic, irregular
usual(ยู'ชวล) adj.,n. (สิ่งที่) เป็นธรรมดา,เป็นปกติ,เป็นประจำ,ทุกวัน,as usual ตามปกติ,เหมือนที่เคยปฎิบัติ., See also: usually adv. usualness n., Syn. common, regular
wonted(โวน'ทิด) adj. คุ้ยเคย,เคย,เป็นนิสัย,เป็นปกติ,ตามปกติ, See also: wontedly adv. wontedness n., Syn. habituated, used

English-Thai: Nontri Dictionary
customary(adj) เป็นประจำ,เป็นกิจวัตร,เป็นนิสัย,เป็นปกติ,เกี่ยวกับประเพณี
sober(adj) เงียบขรึม,เป็นปกติ,มีสติ,สุขุม
spontaneity(n) ความคล่อง,ความเป็นปกติวิสัย,ความเป็นธรรมชาติ
spontaneous(adj) โดยตนเอง,เป็นปกติวิสัย,โดยธรรมชาติ,คล่อง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
直る[なおる, naoru] TH: เป็นปกติดังเดิม  EN: to be fixed

German-Thai: Longdo Dictionary
profan(adj) ที่เป็นปกติประจำวัน, ที่เกี่ยวข้องกับชิวิตประจำวัน, Syn. alltäglichA. ungewöhnlich

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top