ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เป็นกอง*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เป็นกอง, -เป็นกอง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นกอง(adv) much, See also: much more, far more, Syn. เยอะ, มากมาย, มาก, ก่ายกอง, Ant. นิดเดียว, Example: พอเพิ่มเวลางานมากขึ้นพวกเราก็ได้งานมากขึ้นเป็นกอง
เป็นก่ายเป็นกอง(adv) very much, Syn. มากมาย, ก่ายกอง, มากมายก่ายกอง, Example: เขามีเงินเป็นก่ายเป็นกอง, Thai Definition: เป็นจำนวนมากพอสมควร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เป็นกอง, เป็นก่ายเป็นกองว. มาก, มากมาย, เช่น โตขึ้นเป็นกอง ซื้อมาเป็นก่ายเป็นกอง.
กองพะเนิน, กองพะเนินเทินทึกว. สุมกันเป็นกองมากมาย.
ใจมาว. มีหวังขึ้น เช่น ใจมาเป็นกอง ใจมาเป็นกระบุง.
ตะล่อม ๑ก. ทำให้รวมกันเข้ามาเป็นกอง, ทำให้กลมเข้า.
ตั้งวางซ้อนกันมาก ๆ เช่น ตั้งหนังสือเป็นกองสูง
ทำไพ่ก. ละเลงไพ่ให้คละกันแล้วรวบเข้าเป็นกองใหม่หลังจากกินแต่ละตาแล้ว.
รวบก. อาการที่เอาสิ่งต่าง ๆ เข้ามาไว้ด้วยกันให้เป็นฟ่อน เป็นมัด เป็นกลุ่ม เป็นกอง เป็นต้น, เอามือทั้ง ๒ ข้างหรือวงแขนโอบรัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าหาตัว เช่น รวบตัว รวบเอว รวบขา
รังนก ๒น. ชื่อขนมชนิดหนึ่ง ใช้มันเทศหรือเผือกหั่นเป็นเส้นฝอย ๆ ทอดสุกแล้วคลุกนํ้าตาลเคี่ยว จัดเป็นกอง ๆ ให้คล้ายรังนก.
ล้างไพ่ก. ละเลงไพ่ทั้งกองให้คละกันคนให้ทั่วหลาย ๆ หนแล้วรวบเข้าเป็นกองใหม่ หลังจากกินกันหลาย ๆ ตาแล้ว.
สุมก. วางทับซ้อน ๆ กันลงไปจนสูงเป็นกองอย่างไม่มีระเบียบ เช่น สุมหญ้า สุมฟาง สุมหนังสือไว้เต็มโต๊ะ, โดยปริยายหมายถึงอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ความทุกข์สุมอก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ASEAN Cultural Fundกองทุนวัฒนธรรมอาเซียน จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม/โครงการความ ร่วมมือของอาเซียนทางด้านวัฒนธรรมและสนเทศ โดยในปี พ.ศ. 2521 รัฐบาลญี่ปุ่นได้บริจาคเงินจำนวน 5,000 ล้านเยน หรือประมาณ 25 ล้านเหรียญสหรัฐ ให้แก่กองทุนฯ เพื่อนำดอกผลไปใช้ในการสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือต่าง ๆ [การทูต]
ASEM Trust Fundกองทุนอาเซม " เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นในธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการฟื้นฟูและ การพัฒนา (World Bank) โดยได้รับการสนับสนุนจากประเทศสมาชิกอาเซม เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศในเอเชียที่ประสบกับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ " [การทูต]
JAPAN-ASEAN General Exchange Fundกองทุนการแลกเปลี่ยนญี่ปุ่น-อาเซียน เป็นกองทุนสำหรับการพัฒนาบุคลากรของประเทศสมาชิกใหม่และ การพัฒนาสำนักเลขาธิการอาเซียน โดยญี่ปุ่นบริจาคเงินจำนวน 2,542,000 เหรียญสหรัฐ ในปีงบประมาณ 2543 ได้จัดตั้งกองทุน JAGEF ขึ้นมาใหม่ แทนกองทุนความร่วมมือเดิม (JACPP) [การทูต]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นก่ายเป็นกอง[pen kāi pen køng] (adv) EN: very much
เป็นกอง[pen køng] (adv) EN: much ; much more ; far more
ตั้งเป็นกอง[tang pen køng] (v, exp) FR: entasser ; empiler

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bank(vt) เอามากอง, See also: ทำให้เป็นกอง
bank up(phrv) ทำให้เป็นกอง
collection(n) การรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นกอง, See also: การรวมกัน, Syn. accumulation, consolidation, agglomeration, amassment, gathering, assembling, amassing, accumulating, convening
collective(adj) ซึ่งเป็นกลุ่ม, See also: ซึ่งเป็นกอง, ซึ่งรวมกันเป็นหมู่, Syn. aggregate, collected, Ant. distributive
collectively(adv) อย่างเป็นกลุ่ม, See also: อย่างเป็นกอง, อย่างรวมกันเป็นหมู่, Syn. mass, unanimously
fund(vt) หาทุนให้, See also: เก็บเป็นกองทุน, จัดหาเงินให้
mass(vi) รวมตัวเป็นก้อน, See also: รวมกันเป็นกลุ่ม, รวมกันเป็นกอง, รวมกันหนาแน่น
pile(vt) สุม, See also: ทับ, กอง, ซ้อน, รวมกันไว้, สุมไว้เป็นกอง, เอามาสุมไว้, วางซ้อนๆกันขึ้นไป, Syn. accumulate, amass, assemble
platoon(vi) จัดเป็นหมวด, See also: จัดเป็นกลุ่ม, จัดเป็นกอง
platoon(vt) จัดเป็นหมวด, See also: จัดเป็นกลุ่ม, จัดเป็นกอง
rick(vt) ทำให้เป็นกอง, See also: กอง, Syn. bunch
rake up(phrv) ไถ (หญ้าแห้ง) ด้วยคราดให้เป็นกอง
shock(n) ต้นข้าวที่มัดเป็นกองๆ, Syn. heap

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brigade(บริเกด') {brigaded,brigading,brigades} n. กองพัน,กองทหารขนาดใหญ่,กลุ่มคนหรือหมู่คณะที่รวมกันเพื่อทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง. vt. จัดเป็นกองพัน,จัดเป็นกลุ่ม, Syn. group
bunch(บันชฺ) {bunched,bunching,bunches} n. กลุ่ม,ช่อ,พวง,เครือ,พวก,ก้อน,ปุ่ม,รังแร่เล็ก vt.,vi. รวมกันเป็นกลุ่ม,มัดเป็นกลุ่ม,ร้อยเป็นพวง,มัดเป็นช่อ,รวมเป็นกอง, Syn. cluster
cumulus(คิว'มิวลัส) n. กอง,สิ่งที่ซ้อนกัน,เมฆประเภทที่ซ้อนเป็นกองใหญ่ และค่อนข้างตั้งตรงขึ้นไป -pl. cumulus
drift(ดริฟทฺ) vi.,vt.,n. (การ) ล่องลอย,เลื่อนลอย,ลอยไปทับกันเป็นกอง,พเนจร,ระเหเร่ร่อน,เบี่ยงเบนจากทิศทางเดิมการพเนจร,สิ่งที่ล่องลอย,ความโน้มน้าว,ความหมาย,เจตนา,, See also: driftingly adv. ดูdrift, Syn. float, mound, wander
heap(ฮีพ) n. กอง, จำนวนมาก,รถยนต์. vt. กอง,สุม,สะสม,บรรจุเต็ม,ให้จำนวนมาก,ใส่มาก. vi. เป็นกอง, Syn. load, pile, stack, gather, amass
platoon(พละทูน') n. หมวด,หมวดทหาร,หมวดตำรวจ หมวดเล็ก,กลุ่มคน,กลุ่มนักฟุตบอลประจำหน้าที่หนึ่ง ๆ vt. จัดเป็นหมวด,จัดเป็นกลุ่ม,จัดเป็นกอง, Syn. unit, group
rabble(แรบ'เบิล) n. ฝูงชนที่วุ่นวายไร้ระเบียบ,ฝูงสัตว์,ฝูงแมลง,สิ่งของที่เป็นกองเรี่ยราด. vt. รวมเป็นฝูงชน -Phr. (the rabble สามัญชน ชนชั้นต่ำ ประชาชนทั่วไป), Syn. mob
rick(ริค) n. กองหญ้าแห้ง,กองฟางข้าว vt. กอง,ทำให้เป็นกอง vt.,n. =wrick (ดู)
spearhead(สเพียร์'เฮด) n. หัวหอก,ผู้เป็นกองหน้า,ผู้นำหน้า. vt. เป็นกองหน้า,นำหน้า,โจมตี, Syn. lead, attack

English-Thai: Nontri Dictionary
heap(vt) รวมเป็นกอง,ทับถม,สุม,สะสม
lot(vt) กะให้,แบ่งเป็นกองๆ,จับสลาก
mass(vt) รวมเป็นกอง,รวมเป็นก้อน

Are you satisfied with the result?Discussions