ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*อ้าปาก*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: อ้าปาก, -อ้าปาก-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ้าปากค้าง(v) be agape and tongue-tied, See also: be at a loss for words, Syn. อ้าปากหวอ, Example: หญิงชราอ้าปากค้างด้วยความตกใจ เมื่อรู้ข่าวว่าลูกถูกตำรวจจับ, Thai Definition: อ้าปากแล้วเอาลงหรือหุบไม่ได้
อ้าปากค้าง(v) be agape and tongue-tied, See also: be at a loss for words, Syn. อ้าปากหวอ, Example: หญิงชราอ้าปากค้างด้วยความตกใจ เมื่อรู้ข่าวว่าลูกถูกตำรวจจับ, Thai Definition: อ้าปากแล้วเอาลงหรือหุบไม่ได้
ลืมตาอ้าปาก(v) get better in financial status, See also: be getting along financially, be doing all right financially, Syn. ลืมหน้าอ้าปาก, Example: แม้ครอบครัวของเขาจะลืมตาอ้าปากขึ้นมาได้ถึงเพียงนี้ แต่เขาก็มิเคยจะลืมเลือนความทุกข์เมื่อครั้งก่อน, Thai Definition: มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
เงยหน้าอ้าปาก(v) look up, See also: improve, be better, Syn. ลืมตาอ้าปาก, Ant. จนลง, แย่ลง, Example: นโยบายของรัฐบาลไม่ได้ทำให้เกษตรกรผู้ยากไร้ของเราเงยหน้าอ้าปากขึ้นมาได้, Thai Definition: มีฐานะดีขึ้นกว่าเดิมพอทัดเทียมเพื่อน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เงยหน้าอ้าปากก. มีฐานะดีขึ้นกว่าเดิมพอทัดเทียมเพื่อน, ลืมตาอ้าปาก หรือ ลืมหน้าอ้าปาก ก็ว่า.
พออ้าปากก็เห็นลิ้นไก่รู้ทันกัน, พอแย้มปากก็เห็นไรฟัน ก็ว่า.
ลืมตาอ้าปาก, ลืมหน้าอ้าปากก. มีฐานะดีขึ้นกว่าเดิมพอทัดเทียมเพื่อน เช่น เดี๋ยวนี้เขาลืมตาอ้าปากได้แล้ว เขาลืมหน้าอ้าปากได้แล้ว, เงยหน้าอ้าปาก ก็ว่า.
กระเดาะปากก. ทำให้เกิดเสียงดังด้วยการใช้ลิ้นดันเพดานปากเป็นต้น แล้วสลัดลงอย่างเร็วพร้อมอ้าปาก เพื่อแสดงความสบอารมณ์หรือสร้างความสนใจเป็นต้น, เดาะปาก ก็ว่า.
ค้าง ๑เหลือกหรืออ้าแล้วเอาลงหรือหุบไม่ได้ เช่น ตาค้าง อ้าปากค้าง ขากรรไกรค้าง
งับอาการที่อ้าปากคาบหรือกัดโดยเร็ว.
งาบ ๆว. อาการที่อ้าปากแล้วหุบปาก, อาการที่หายใจทางปาก (เป็นอาการของคนและสัตว์ที่เหนื่อยหอบหรือใกล้จะตาย), พะงาบ พะงาบ ๆ ปะงาบ หรือ ปะงาบ ๆ ก็ว่า. [ไทขาว งาบ ว่า อ้า, งาบสบ ว่า อ้าปาก (เพื่อหายใจ)].
เดาะปากก. ทำให้เกิดเสียงดังด้วยการใช้ลิ้นดันเพดานปากเป็นต้น แล้วสลัดลงอย่างเร็วพร้อมอ้าปาก เพื่อแสดงความสบอารมณ์หรือสร้างความสนใจเป็นต้น, กระเดาะปาก ก็ว่า.
ตี่ใบ้น. ชื่อการเล่นตี่ชนิดหนึ่งที่ผู้ตี่ไม่ทำเสียง “ตี่” ในเวลาเล่น คือต้องหุบปากตลอดเวลาการหุบปากเท่ากับการออกเสียงตี่ อ้าปากเมื่อใดเท่ากับสิ้นเสียงตี่เมื่อนั้น.
ปะงาบ, ปะงาบ ๆว. อาการที่อ้าปากแล้วหุบปาก, อาการที่หายใจทางปาก (เป็นอาการของคนและสัตว์ที่เหนื่อยหอบหรือใกล้จะตาย), งาบ ๆ พะงาบ หรือ พะงาบ ๆ ก็ว่า.
พญาปากกว้างน. ชื่อนกขนาดเล็กหลายชนิด ในวงศ์ Eurylaimidae ปากใหญ่รูปสามเหลี่ยม อ้าปากได้กว้าง สีของปากฉูดฉาด สะท้อนแสง หัวโต ลำตัวอ้วนป้อม อาศัยอยู่ในป่าทึบ ทำรังด้วยใบไม้และใยแมงมุมเป็นรูปกระเปาะแขวนตามกิ่งไม้ใกล้แหล่งน้ำ กินแมลง สัตว์ขนาดเล็ก และผลไม้ เช่น พญาปากกว้างสีดำ [ Corydon sumatranus (Raffles)] พญาปากกว้างท้องแดง [ Cymbirhynchus macrorhynchos (Gmelin)] พญาปากกว้างหางยาว [ Psarisomus dalhousiae (Jameson)].
พอแย้มปากก็เห็นไรฟันรู้ทันกัน, พออ้าปากก็เห็นลิ้นไก่ ก็ว่า.
พะงาบ, พะงาบ ๆว. อาการที่อ้าปากแล้วหุบปาก, อาการที่หายใจทางปาก (เป็นอาการของคนและสัตว์ที่เหนื่อยหอบหรือใกล้จะตาย), งาบ ๆ ปะงาบ หรือ ปะงาบ ๆ ก็ว่า.
มุบมิบว. ปิดบังไม่ให้คนอื่นรู้, อาการที่เถียงหรือบ่นโดยอ้าปากขึ้นลงเล็กน้อยไม่ให้ได้ยิน.
หวอ(หฺวอ) ว. เปิดเป็นช่องเป็นโพรง เช่น นั่งอ้าปากหวอ
อ้า ๑ทำให้เปิด, ทำให้แยกออก, ทำให้แบะออก, เช่น อ้าปาก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gasper, Allergicอ้าปากหายใจ [การแพทย์]
Jaw, Lockedขากรรไกรแข็ง, อ้าปากไม่ได้, อ้าปากไม่ได้ [การแพทย์]
Mouth Breathingอ้าปากหายใจ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้าปาก[ā pāk] (v, exp) EN: open the mouth  FR: ouvrir la bouche ; être bouché bée
อ้าปากจะพูด[ā pāk ja phūt] (v, exp) EN: open one's mouth ; begin to speak  FR: commencer à parler
ลืมตาอ้าปาก[leūmtā ā pāk] (v, exp) EN: get better in financial status ; be getting along financially be doing all right financially ; come up in the world ; stand on one's own feet
เงยหน้าอ้าปาก[ngoēi nā ā pāk] (v, exp) EN: look up ; improve ; be better ; hold one's own ; stand on one's own two feet ; things are looking up  FR: ne pas avoir de soucis d'argent

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agape(adv) อ้าปากค้างด้วยความตกใจ
agape(adj) อ้าปากค้างด้วยความตกใจ
gape at(phrv) จ้องมองอ้าปากค้าง, Syn. gawk at, gaxe at, goggle at, stare at
gasp at(phrv) อ้าปากค้างกับ
gasp for(phrv) อ้าปากหายใจเพื่อให้ได้อากาศ, See also: อ้าปากหอบ, Syn. pant for
gawk at(phrv) จ้องมองด้วยท่าทางโง่ๆ (มักมีอาการอ้าปากค้าง), See also: จ้องมองอ้าปากค้าง, จ้องมองด้วยความสงสัย, Syn. gawp at, gape at, gaze at, goggle at, stare at
gape(vi) อ้าปากค้าง, See also: หาว, Syn. yawn
gasp(vi) อ้าปากค้าง (เพราะตกใจหรือเจ็บปวด), Syn. choke, gag
gasp(vt) พูดกระหืดกระหอบ, See also: อ้าปากหายใจหอบ, Syn. heave, snort
gaspingly(adv) อย่างอ้าปากหายใจหอบ, See also: อย่างกระหืดกระหอบ
open-mouthed(adj) ที่อ้าปากค้างเพราะความตกใจ, Syn. dumbfounded, confounded
yawn(vi) หาว, See also: หาวนอน, อ้าปากกว้าง
yawn(n) การหาว, See also: การหาวนอน, การอ้าปากกว้าง
yawner(n) ผู้หาว, See also: ผู้หาวนอน, ผู้อ้าปากกว้าง
yawning(adj) ซึ่งหาว, See also: ซึ่งอ้าปากกว้าง, Syn. open

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agape 1(อะเกพ') adv.,adj. อ้าปากค้าง (และตกใจ) (with the mouth wide open)
gape(เกพ) {gaped,gaping,gapes} vi.,n. (การ) อ้าปากค้าง,อ้าปากหาว,หาวนอน,เปิดออกกว้าง,ความกว้างของปากที่เปิด., See also: gaper n. gapingly adv., Syn. stare, gaze, glare
gapeseed(เกพ'ซีด) n. สิ่งที่ถูกจ้องด้วยความประหลาดใจและอ้าปากค้าง
gasp(กาสพฺ) n. การหอบ,การอ้าปากหายใจ,การหายใจไม่ค่อยออก,การอ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจ. vi. หายใจหอบ,หอบ,อ้าปากหายใจ,ปรารถนา,อยาก. vt. พูดหอบ., See also: gasply adj., Syn. gulp, pant, sigh
open-mouthed(โอ'เพินเมาธฺ) adj. เปิดปาก,อ้าปาก,ตกตะลึง,มีปากกว้าง., See also: open-mouthedly adv. open-mouthedness n., Syn. noisy
widemouthed(ไวด์'เมาธดฺ) adj. มีปากกว้าง,อ้าปากกว้าง (เช่นด้วยความประหลาดใจ) ,โลภ,พูดมาก
wither(วิธ'เธอะ) vi.,vt. (ทำให้) เหี่ยวแห้ง,เหี่ยวเฉา,หดเหี่ยว,ร่วงโรย,สีจางลง,เน่าเปื่อย,อับเฉา,ทำให้อับอาย,ทำให้ม่อย,ทำให้ตกอกตกใจ,ทำให้อ้าปากค้าง, See also: witheredness n. witherer n. witheringly adv.
wolf(วูลฟฺ) n. สุนัขป่า,ชายที่ชอบจีบผู้หญิง vt. กินอย่างตะกล vi. ล่าสุนัขป่า -Phr. (see a wolf ตกตะลึง,อ้าปากค้าง) pl. wolves, Syn. fiend, savage
yawn(ยอน) vi.,n. (การ) หาว,หาวนอนอ้าปากกว้าง,รูเปิด,ช่อง,ช่องแตกร้าว, See also: yawner n., Syn. gape
yawning(ยอน'นิง) adj. หาว,หาวปาก,อ้าปากกว้าง,เปิดกว้าง

English-Thai: Nontri Dictionary
agape(adj) อ้าปากกว้าง,ตกใจ,เปิดกว้าง
gape(n) อาการอ้าปากค้าง,การหาว
gape(vi) อ้าปากค้าง,หาว
gasp(n) การหอบ,การอ้าปากค้าง,การหายใจไม่ออก
gasp(vi) หอบ,อ้าปากค้าง
yawn(n) การหาว,การอ้าปากค้าง,ช่อง,รอยแตก
yawn(vi) หาว,อ้าปากค้าง

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ぽっかり(adv) (อ้าปาก)หวอ, โหว่, อุ่นสบาย, ลอย

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top