ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*อาการบาดเจ็บฯลฯ)*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: อาการบาดเจ็บฯลฯ), -อาการบาดเจ็บฯลฯ)-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
(phrv) See also: ป่วยด้วย โรค, อาการบาดเจ็บฯลฯ

Longdo Dictionary ภาษา ฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
(adj)

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
(n, slang)
[C V] (abbrev)
(n)

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
[ไทย]

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
[ไทยたべる Thai 食べる.Kanji Katakana]

Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
(n, vi, vt, modal, ver)

English-Thai: Longdo Dictionary
(n)
(n)
(n)
(n)
(adj)
(adj)
(n)
(n)
(adj)
(n)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
(det)
(n)
(prf)
(prf)
(prf)
(prf)
(prf) See also: ไปสู่
(prf)
(prf) See also: ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ
(n)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
<คำแปล> hat หมายถึง สัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายหมวก (^) ในภาษาไทยเราก็เรียกเครื่องหมายนี้ว่า "หมวก" ใช้แทน แป้นควบคุม (Control Key) เช่น กดแป้นควบคุมและแป้น K จะใช้ย่อ ๆ ว่า กด ^K ในภาษาเบสิกใช้หมายถึงการยกกำลัง เช่น 5^3 มีความหมายว่า 5 ยกกำลัง 3 ดู caret ประกอบ^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>caretหมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น

English-Thai: Nontri Dictionary
(adv)
(n)
(vt)
(adj)
(n)
(vt)
(n)
(vt)
(adj)
(vi)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
[ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
[ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
[เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
[ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
[แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
[แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
[ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
[แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
[แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
[ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Example: เกิดจากการนำเอาคำว่า โสต (Audio) + ทัศน (Visual) + วัสดุ (Material) + อุปกรณ์ (Equipment) [เทคโนโลยีการศึกษา]
[เทคโนโลยีการศึกษา]
[เทคโนโลยีการศึกษา]
[เทคโนโลยีการศึกษา]
[เทคโนโลยีการศึกษา]
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
สื่อการเรียนการสอน, คำนี้นักการศึกษาบางท่านใช้คำว่า "สื่อการเรียน" เพราะเห็นว่าสื่อต่างๆ ที่เรานำมาใช้นั้นเพื่อการศึกษา หรือเพื่อช่วยในการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่วนนักการศึกษาบางท่านจะใช้คำ "สื่อการสอน" เพราะเห็นว่าสื่อต่างๆ นั้น เป็นตัวถ่ายทอดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
สื่อการเรียนการสอนนี้ ได้มีนักการศึกษาได้ให้ความหมาย หรือคำจำกัดความไว้หลายท่านด้วยกัน แต่พอจะสรุปความได้คือ "สื่อการเรียนการสอน" หมายถึง วัสดุ เครื่องมือ ตลอดจนถึงวิธีการต่างๆ ที่จะเป็นตัวช่วยถ่ายทอดความรู้ จากแหล่งความรู้ไปยังผู้เรียน [เทคโนโลยีการศึกษา]
นวัตกรรม, นวัตกรรม หรือนวกรรม หมายถึง วิธีการปฏิบัติใหม่ๆ ที่แปลกไปจากเดิม โดยอาจจะได้มาจากการคิดค้นพบวิธีการใหม่ๆ ขึ้นมา หรือการปรุงแต่งของเก่าให้ใหม่และเหมาะสม และสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้รับการทดลองพัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือได้แล้วว่าได้ผลดีในทางปฏิบัติ ทำให้ระบบก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น โดย มีหลักการที่สำคัญอยู่ 3 ประการ ที่จัดเป็นหลักพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาหรือไม่ คือ
  • สิ่งนั้นควรเป็นสิ่งที่ค้นพบ หรือประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ หรือการปรับปรุงแต่งของเก่าให้ใหม่เหมาะสมกับกาลสมัยมาใช้ในวงการศึกษา เพื่อให้ระบบการศึกษาก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ได้ผ่านการทดลอง การปรับปรุงพัฒนา จนเป็นที่ยอมรับกับอย่างแพร่หลาย
  • ได้มีการนำมาปฏิบัติจริงในวงการนั้น
[เทคโนโลยีการศึกษา]
[เทคโนโลยีการศึกษา]
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
(n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o)
(name)
(n)
(n, uniq)
(n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o)
[independence] (n, vt)
(phrase)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
(pron) Syn. ดังกล่าว, Example: หน่วยงานของเราสามารถรับบทบาทได้เป็นอย่างดี ตามสภาพความพร้อมด้านต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น
(n) Ant. การออกเสียง, Thai Definition: การไม่แสดงความเห็นตามสิทธิ
(adv) See also: according to the law, legally, Syn. โดยชอบด้วยกฎหมาย, Example: หนังสือลาออกของนายพรพจน์ยังไม่ทันมีผลตามกฎหมาย เรื่องราวก็จบลงเสียก่อน, Thai Definition: ถูกต้องตามกฎหมาย
(n) Syn. เทคโนโลยีทันสมัย, Ant. เทคโนโลยีรุ่นเก่า, Example: คอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เกือบทุกชนิด, Count Unit: ชนิด
(n) Syn. วาระการประชุม, ระเบียบวาระ, Example: ระเบียบวาระการประชุมนี้จะผูกพันให้ทั้งสองฝ่ายต้องเจรจา เฉพาะในเรื่องที่อยู่ในระเบียบวาระการประชุมนั้นเท่านั้น, Count Unit: วาระ, Thai Definition: ลำดับรายการการประชุมที่กำหนดไว้
(n) Ant. ฮอร์โมนเพศหญิง, Example: ถ้าเทียบระหว่างเด็กหญิงกับเด็กชาย ฮอร์โมนเพศหญิงเป็นฮอร์โมนแห่งความรัก ส่วนฮอร์โมนเพศชายเป็นฮอร์โมนเรื่องของความใคร่, Count Unit: ชนิด, Thai Definition: สารที่สร้างขึ้นโดยต่อมไร้ท่อของร่างกายในเพศชาย
(n) Syn. ทวีปเอเชีย, Example: ประชากรสหรัฐอเมริกาในสมัยบุกเบิกอพยพมาจากยุโรปและเอเชียเป็นจำนวน, Thai Definition: ชื่อทวีป
(adj) Syn. ทวีปเอเชีย, Example: ปานน้ำเงินมักพบในเด็กที่มีเชื้อชาติเอเชีย, Thai Definition: เกี่ยวกับทวีปเอเชีย
(n) Example: นักขายจากทั่วอาเซียนต่างมารวมตัวกัน ณ สำนักงานในเมืองปักกิ่ง, Thai Definition: ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
(adj) Example: เขาได้รับเหรียญทอง 2 เหรียญในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซี่ยน, Thai Definition: เกี่ยวกับภูมิภาคในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
[ā] (n) EN:   FR: oncle [m] ; tante [f]
[ā] (excl) EN:
[ā] (v) EN:
[ā] (v) EN:   FR: ouvrir ; entrouvrir
[abāiyamuk] (n) EN:   FR: vice [m] ; perversité [f]
[ābat] (n) EN:   FR: transgression [f] ; infraction [f]
[ābat] (v) EN:
[Ābitjan] (n, prop) EN:   FR: Abidjan
[Abrāham] (n, exp) EN:
[Abraham Linkhøn] (n, prop) EN:   FR: Abraham Lincoln

CMU English Pronouncing Dictionary
D IY1
EH1 F
IY1
AH0
JH IY1
D EY2 JH AA1
S IY1
B IY1
EY1
EY1 CH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
(n) ˈɛɪ (ei1)
(n) bˈiː (b ii1)
(n) sˈiː (s ii1)
(n) dˈiː (d ii1)
(n) ˈiː (ii1)
(n) ˈɛf (e1 f)
(n) ʤˈiː (jh ii1)
(n) ˈɛɪtʃ (ei1 ch)
(n) (ai)
(n) ʤˈɛɪ (jh ei1)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dì, ㄉㄧˋ, ] #1 [Add to Longdo]
[de, ㄉㄜ˙, ] #2 [Add to Longdo]
[dí, ㄉㄧˊ, ] #2 [Add to Longdo]
[dì, ㄉㄧˋ, ] #2 [Add to Longdo]
[le, ㄌㄜ˙, ] #3 [Add to Longdo]
[liǎo, ㄌㄧㄠˇ, ] #3 [Add to Longdo]
[liǎo, ㄌㄧㄠˇ, / ] #3 [Add to Longdo]
[liào, ㄌㄧㄠˋ, / ] #3 [Add to Longdo]
[zài, ㄗㄞˋ, ] #4 [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, ] #5 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[はい, hai] (n)
[てすと, tesuto] (n)
[おなじ, onaji] (adj)
[はっぴょう, happyou] (n)
[ていきょう, teikyou] (n)
[かいし, kaishi] (n) See also: เริ่ม
[りょうきん, ryoukin]
[および, oyobi] (conj)
[さいだい, saidai] (adj)
[むりょう, muryou] (n)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[たよる, tayoru] TH:   EN: to rely
[たよる, tayoru] TH:   EN: to depend on
[このむ, konomu] TH:   EN: to like
[このむ, konomu] TH:
[もりあがる, moriagaru] TH:   EN: to rouse
[たてる, tateru] TH:   EN: to build
[ぶにゃ, bunya] TH:   EN: field
[くに, kuni] TH:   EN: country
[すぎなみ, suginami] TH:   EN: Suginami (pl)
[ぞっこう, zokkou] TH:   EN: resuming

German-Thai: Longdo Dictionary
(präp)
(vi)
Syn. Aktiengesellschaft
(n)
(n)
(n)
(n)
(n)
(n)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
(n, vi, vt)
(n)
(vi)
(adj)
(n)

French-Thai: Longdo Dictionary
(n)
(n)
(n)
See also: Bonsoir!
(vt) Syn. nager à la piscine
(vt)
(vt)
(vt)
(vt)

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
(n)
[j'aime] (adj)
(n)
[artz] (n, vt, phrase)
[ばか] (n)
(n)
(n, name)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] [Add to Longdo]
[そのう, sonou] [Add to Longdo]
[そうざつ, souzatsu] [Add to Longdo]
[あくあく, akuaku] [Add to Longdo]
[おくび(噯;噯気);あいき(噯気;噫気;噯木), okubi ( tsutomu ; tsutomu ki ); aiki ( tsutomu ki ; ai ki ; tsutomu ki )] [Add to Longdo]
[あずち, azuchi] [Add to Longdo]
[けん, ken] [Add to Longdo]
[きほうきょう, kihoukyou] [Add to Longdo]
[きほうもん, kihoumon] [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[10こ1くみ, 10 ko 1 kumi] [Add to Longdo]
[10しん, 10 shin] [Add to Longdo]
[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] [Add to Longdo]
[10しんえんざん, 10 shin'enzan] [Add to Longdo]
[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] [Add to Longdo]
[10しんきすう, 10 shinkisuu] [Add to Longdo]
[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] [Add to Longdo]
[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] [Add to Longdo]
[10しんすう, 10 shinsuu] [Add to Longdo]
[10しんほう, 10 shinhou] [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あのひと, anohito] [Add to Longdo]
[けちんぼう, kechinbou] [Add to Longdo]
[おとも, otomo] [Add to Longdo]
[おやつ, oyatsu] [Add to Longdo]
[おめしもの, omeshimono] [Add to Longdo]
[おかあさん, okaasan] [Add to Longdo]
[おとうさん, otousan] [Add to Longdo]
[おつかれさま, otsukaresama] [Add to Longdo]
[おぼん, obon] [Add to Longdo]
[おしぼり, oshibori] [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top