ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*อนาจาร*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: อนาจาร, -อนาจาร-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนาจาร(n) obscenity, See also: bad or immoral conduct, shameful behaviour, Example: การเปลือยในที่สาธารณะเช่นนั้นน่าอุจาด เป็นอนาจาร, Thai Definition: ความประพฤติชั่ว, ความประพฤติน่าอับอาย, ความประพฤตินอกรีตนอกแบบ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อนาจาร(v) be lewd, See also: be pornographic, be obscene, be immoral, Syn. ลามก, ลามกอนาจาร, Example: พลเมืองดีช่วยเหลือเนตรนารีให้รอดพ้นอันตรายจากการถูกคนร้ายทำร้ายร่างกาย และกระทำอนาจาร, Thai Definition: น่าบัดสี, ทำให้เป็นที่อับอาย, เป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้อื่นในด้านความดีงาม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ลามกอนาจาร(adj) adult, Syn. ลามก, อนาจาร, Example: หนังสือเล่มนี้ออกได้เพียงวันเดียวก็ถูกโจมตีว่าเป็นเรื่องลามกอนาจาร, Thai Definition: ที่ต่ำชั่วน่าอับอายเป็นที่น่ารังเกียจในด้านความดีงาม
ลามกอนาจาร(adj) adult

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อนาจาร(อะนาจาน) น. ความประพฤติชั่ว, ความประพฤติน่าอับอาย
อนาจารเป็นฐานความผิดอาญา ที่ผู้กระทำกระทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกำนัล โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย หรือกระทำการลามกอย่างอื่น.
อนาจาร(อะนาจาน) ว. ลามก, น่าบัดสี, ทำให้เป็นที่อับอาย, เป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้อื่นในด้านความดีงาม.
ทักษิณาจารน. ชื่อลัทธิตันตระแบบหนึ่งนับเนื่องในนิกายหนึ่งของศาสนาพราหมณ์ยุคหลัง เป็นแบบขวาหรือฝ่ายขวา มีพิธีกรรมเปิดเผย ไม่มีลามกอนาจาร, คู่กับ วามาจาร, ชื่อลัทธิพุทธตันตระแบบหนึ่ง ซึ่งมีหลักปฏิบัติทำนองเดียวกับลัทธิตันตระของพราหมณ์ โดยถือพระไวโรจนพุทธะแทนพรหมัน.
วามาจารน. ชื่อลัทธิตันตระแบบหนึ่ง นับเนื่องในนิกายหนึ่งของศาสนาพราหมณ์ยุคหลัง เป็นแบบซ้ายหรือฝ่ายซ้าย มีพิธีกรรมลี้ลับ อนาจาร, คู่กับ ทักษิณาจาร
อ ๒ใช้เป็น อน เมื่ออยู่หน้าคำที่ขึ้นต้นด้วยสระ เช่น อเนก (อน + เอก) อนาจาร (อน + อาจาร).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
poruegraphicเกี่ยวกับสิ่งลามกอนาจาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public decencyการกระทำอนาจารต่อหน้าธารกำนัล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obscenity in theatreการแสดงลามกอนาจารในสถานมหรสพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assault, indecentการกระทำอนาจาร (ต่อร่างกาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bodily exhibitionการแสดงอนาจาร (โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย) [ดู exhibitionism] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
children, indecency withการกระทำอนาจารต่อเด็ก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gross indecencyการกระทำลามกอนาจาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
exposure, indecentการแสดงลามกอนาจาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
exhibitionismการแสดงอนาจาร (โดยเปิดเผยของลับ) [ดู bodily exhibition] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indecency with childrenการกระทำอนาจารต่อเด็ก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indecentอนาจาร, ลามกอนาจาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indecent assaultการกระทำอนาจาร (ต่อร่างกาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indecent assault on womanการใช้กำลังกระทำอนาจารต่อหญิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indecent exposureการแสดงลามกอนาจาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indecent printsสิ่งพิมพ์ลามกอนาจาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
theatre, obscenity inการแสดงลามกอนาจารในสถานมหรสพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
woman, indecent assault onการใช้กำลังกระทำอนาจารต่อหญิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Indecent assaultการกระทำอนาจาร [TU Subject Heading]
Obscenity (Law)ลามกอนาจาร (กฎหมาย) [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาจาร[anājān] (n) EN: obscenity ; bad conduct ; immoral conduct ; shameful behaviour ; public indecency  FR: obscénité [f]
อนาจาร[anājān] (adj) EN: obscene ; lewd ; pornographic ; indecent ; immoral  FR: obscène ; pornographique ; porno (fam.) ; indécent ; immoral
ลามกอนาจาร[lāmokanājān] (adj) EN: adult ; indecent  FR: adulte ; indécent
ภาพลามกอนาจาร[phāp lāmokanājān] (n, exp) EN: pornography

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flasher(n) คนที่ชอบอวดอวัยวะเพศในที่สาธารณะ (แสลง), See also: พวกอนาจาร
indecency(n) หยาบคาย, See also: หยาบโลน, อนาจาร, Syn. lawdness, vulgarity
indecent(adj) หยาบคาย, See also: หยาบโลน, อนาจาร, สัปดน, Syn. lewd, obscene, vulgar
obscene(adj) ลามก, See also: หยาบโลน, อนาจาร, สัปดน, น่าบัดสี, Syn. lewd, indecent, Ant. decent, pure
obscenity(n) ความลามก, See also: ความอนาจาร, Syn. indecency, lewdness, pornography
racy(adj) ซึ่งค่อนข้างอนาจาร, See also: ซึ่งค่อนข้างหยาบคาย, Syn. risque'
risque(adj) ลามก, See also: อนาจาร
salaciousness(n) ความลามก, See also: การอนาจาร
salacity(n) ความลามก, See also: การอนาจาร
suggestive(adj) เป็นนัยถึงเรื่องทะลึ่ง, See also: ซึ่งชวนให้นึกถึงเรื่องอนาจาร, Syn. indecent, provocative, vulgar

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
filth(ฟิลธฺ) n. สิ่งโสโครก,สิ่งสกปรก,ของสกปรก,ความโสโครก,ความโสมม,ความลามก,ความอนาจาร,ความหยาบโลน,ความทุจริต, Syn. dirt, dung, indecency, vileness
indecency(อินดี' เซินซี) n. ความหยาบคาย, ความอนาจาร, ความไม่เหมาะสม, การกระทำที่หยาบคายหรืออนาจาร, คำพูดหรือข้อเขียนที่หยาบคายหรืออนาจาร, Syn. indecorum, impropriety, rudeness, incivility
indecent(อินดี' เซินทฺ) adj. หยาบคาย, อนาจาร, ไม่เหมาะสม., See also: indecently adv.
obscene(อับซีน') adj. ลามก,อนาจาร,ลามกอนาจาร,หยาบโลน,หยาบคาย,น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง., See also: obsceneness n., Syn. lewd, Ant. decent
salacious(ซะเล'เชิส) adj. มีตัณหา,ราคะจัด,ลามกอนาจาร,มากโลกีย์,หยาบคายมาก., See also: salaciously adv. salaciousness n. salacity n., Syn. lustful, lecherous
salty(ซอล'ที) adj. เค็ม,มีเกลือ,รสเผ็ด,เผ็ดอย่างอร่อย,คมคาย,เก๋,เกี่ยวกับทะเล,แล่นในทะเล,ลามกอนาจาร, See also: saltily adv. saltiness n., Syn. pungent, sharp, obscene

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
塩辛い[しおからい, shiokarai] (adj) (ซอล'ที) adj. เค็ม,มีเกลือ,รสเผ็ด,เผ็ดอย่างอร่อย,คมคาย,เก๋,เกี่ยวกับทะเล,แล่นในทะเล,ลามกอนาจาร, S. . saltily adv. saltiness n., S. pungent,sharp,obscene

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top