ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*สัณฐาน*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สัณฐาน, -สัณฐาน-
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ฌาณ(n) ฌาณ หรือ อธิจิต(supraconscious) เป็นจิตที่เป็นที่สุดของปัญญา คือความรู้ชัดธรรมชาติของมนุษย์ว่านี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา(คือความรู้มรรค 8 การคิดปฏิบัติเพื่อดับทุกข์) เป็นจิตที่อยู่เหนือและสามารถ ควบคุมหรือข่ม ได้ทั้งจิตสำนึก(consious) และจิตใต้สำนึก(subconsious) ซึ่งเป็นความรู้ที่สูดของวิญญาณคือความรู้แจ้งของธรรมชาติของมนุษย์ว่า นี้สุข นี้ทุกข์ นี้มิใช่ทุกข์ มิใช่สุข อธิจิตใช้สำหรับดับกิเลส ซึ่งสามารถทำให้เกิดนิมิตขึ้นมาได้ เพื่อดับกิเลสในเวลาที่เกิดกิเลสขึ้น พระผู้มีพระภาค(พระพุทธเจ้า)ได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ไว้ในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์๑๐. วิตักกสัณฐานสูตรว่าด้วย อาการแห่งวิตก การเรียกอธิจิตของตนเอง ถ้าไม่มีพรสวรรค์หรือบารมีที่สะสมมาแต่ปางก่อน จะเรียกไม่ได้ เพราะจิตยังไม่มั่นคงพอ จะต้องเรียนรู้และทำความเพียรที่ทนได้ยาก ฝึกฝน จนเกิดความชำนาญ ซึ่งข้าพเจ้ามีความสามารถที่จะให้คนทั่วไปเรียกอธิจิตของตนเองได้ เช่นให้ผู้ป่วยเรียกอธิจิตของเขาออกมารักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและใจของเขาที่เป็นอยู่ โดยสั่งให้จิตของเขาตกอยู่ในภาวะภวังค์ ด้วยการสั่งระงับจิตหยาบที่ทำให้เขาเกิดโรคทั้งทางกายและทางใจ เพื่อเขาจะได้มีจิตที่มั่นคงถึงอธิจิตแล้วสั่งยาหรือภูมิต้านทานในตัวของเขาออกมารักษาโรค ซึ่งได้ผลดีกว่าแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์ทางเลือกวิธีอื่น นี่คือประโยชน์จากการเรียกหรือฝึกเรียกอธิจิตของตนเอง ซึ่งพระพุทธเจ้าสามารถเรียก Stem cell ในพระวรกายของพระองค์ออกมารักษาโรคได้นานมาแล้วหรือมากกว่า 2554 ปี ส่วนนักวิทยาศาสตร์พึ่งจะมาค้นพบวิธีใช้ Stem cell รักษาบางโรคเมื่อ 50 ปีมานี้เอง การรักษายังมีข้อบ่กพร่องและเงื่อนไขในการรักษาเพื่อจะได้ผลลัพท์จนเป็นที่น่าพอใจของแพทย์อยู่อีกมาก แต่วิธีของพระพุทธองค์ไม่มีเงื่อนไข ถ้าคนป่วยสามารถเรียกอธิจิตของตนเองได้ ข้าพเจ้าได้ใช้อธิจิตรักษา โรคปวดตามอวัยวะและโรคหวัดป่วยของข้าพเจ้าเอง และรักษาโรคปวดและอัมพาลให้กับคนป่วยแล้วหลายราย ซึ่งได้รับผลเป็นที่น่าพอใจของข้าพเจ้าและของคนป่วย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัณฐาน(n) figure, See also: shape, Syn. รูปร่าง, โครงสร้าง, โครงร่าง, เค้าโครง
สัณฐาน(n) shape, See also: outline, contours, form, configuration, Syn. ลักษณะ, รูปทรง, Example: โลกของเรามีสัณฐานกลมและมีขนาดกว้างใหญ่มาก
รูปสัณฐาน(n) appearance, See also: description, signalment, Syn. สัณฐาน, รูปพรรณสัณฐาน, รูปพรรณ, Example: เมื่อพระมหากัสสปยกเอาโกศพระธาตุขึ้นตั้งวางไว้เหนือก้อนหินอันมีรูปสัณฐานเหมือนมะนาวตัดครึ่ง พระบรมธาตุก็เปล่งรัศมีรังสี 6 ประการเป็นเวลาถึง 7 วัน 7 คืน
รูปพรรณสัณฐาน(n) appearance, See also: description, signalment, Syn. รูปพรรณ, Example: ตำรวจสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ถึงรูปพรรณสัณฐานของคนร้ายที่ปล้นธนาคาร, Thai Definition: ลักษณะของคน หรือสัตว์ใหญ่ ที่ทำให้เห็นได้ว่าเป็นใคร หรืออะไร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พอสัณฐานประมาณว. เพียงระดับปานกลาง, พอสถานประมาณ ก็ว่า.
รูปพรรณสัณฐานน. รูปร่างลักษณะ เช่น เขามีรูปพรรณสัณฐานอย่างไร สูงหรือต่ำ ดำหรือขาว.
สัณฐานน. รูปทรง, ลักษณะ, เช่น ป้อมปราการมีสัณฐานแปดเหลี่ยม โลกมีสัณฐานกลมอย่างผลส้ม.
อัฐิสัณฐานน. ทรงกระดูก.
กระแจะ ๓น. ชื่อรูปปลอกเหล็กสำหรับจับช้างดุ ทางปลายสัณฐานปากเปิดอย่างคีมคีบเบ้าทองเหลือง มีกำลังหดตัวให้ปลายจดเข้าหากันได้ ที่ริมปากมีงาแซงทำด้วยเหล็กปลายแหลมข้างละอัน ที่โคนปลอกมีที่สำหรับสวมคันไม้ไผ่ที่ทะลวงให้กลวง ร้อยเชือกซึ่งผูกจากปลอกลอดออกมาจากคันไม้ ใช้สำหรับพุ่งเข้าไปเกาะขาช้างข้างใดข้างหนึ่งไว้ เมื่อเกาะได้แล้ว โรยปลายไปผูกกับขอนไม้ไว้เพื่อช้างจะได้ลาก ช้างกำลังดุก็ลากไป งาแซงก็จะฝังลึกเข้าไปทุกทีจนไม่สามารถจะก้าวขาได้ ก็เป็นอันจับได้
กระทุน. ชื่อไม้พุ่มชนิด Rhodomyrtus tomentosa (Aiton) Hassk. ในวงศ์ Myrtaceae ขึ้นชุมตามป่าโปร่งทางปักษ์ใต้ ใบหนา สีเขียวแก่ ออกเป็นคู่ ๆ ตามกิ่ง บางทีออกเป็น ๓ ใบจากข้อเดียวกัน ด้านล่างของใบมีขนทึบสั้น ๆ ดอกสีชมพู สัณฐานคล้ายกุหลาบลาขนาดเล็ก ๆ ออกตามง่ามใบ ดอกเดี่ยวหรือเป็นช่อ ๒-๓ ดอกก็มี ผลกลม เมื่อสุกสีม่วงดำ กินได้ มีรสหอมหวาน, ทุ พรวด พรวดใหญ่ หรือ พรวดกินลูก ก็เรียก.
กระบอก ๑ลักษณนามบอกสัณฐาน สำหรับใช้กับของกลมยาวแต่กลวง เช่น ข้าวหลาม ๓ กระบอก
กระบอก ๑รูปตันที่กำเนิดขึ้นจากการเขียนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยใช้ด้านใดด้านหนึ่งเป็นแกนแล้วหมุนโดยรอบฐาน ปลายทั้ง ๒ ข้างมีหน้าเป็นวงกลม เรียกว่า รูปทรงกระบอก หรือ รูปกระบอก, ลักษณะได้แก่ รูปที่มีสัณฐานกลมยาวและตรงซึ่งมีส่วนสัดกลมเท่ากันตั้งแต่ต้นจนปลาย. (อ. cylinder).
กระเปาะ ๑น. รูปทรงนูนกลม, เรียกสิ่งที่มีสัณฐานคล้ายคลึงเช่นนั้น ว่า กระเปาะ เช่น กระเปาะไข่ กระเปาะดอกไม้
กระเปาะเหลาะว. มีสัณฐานกลมป้อม, เปาะเหลาะ ก็ว่า.
กลม ๒(กฺลม) ว. มีสัณฐานโดยรอบไม่เป็นเหลี่ยม, ถ้าเหมือนลูกหิน เรียกว่า ลูกกลม, ถ้าเหมือนเส้นที่ลากเป็นวงมาจดกัน โดยมีเส้นรัศมียาวเท่ากัน เรียกว่า วงกลม, ถ้าเหมือนสตางค์ เรียกว่า กลมแบน, ถ้าเหมือนกระบอกไม้ไผ่ เรียกว่า กลมยาว, ถ้าเหมือนไข่ไก่ แต่หัวและท้ายเท่ากัน เรียกว่า กลมรี
กะบิ้งน. ของที่เป็นแผ่นเล็ก ๆ, ลักษณนามบอกสัณฐานสำหรับที่ดินน้อย ๆ แปลงหนึ่ง ๆ ว่า กะบิ้งหนึ่ง ๆ.
กะเหลาะเปาะว. กระเปาะเหลาะ, มีสัณฐานกลมป้อม, ตะเหลาะเปาะ ก็ว่า.
คชลักษณ์น. รูปพรรณสัณฐานของช้างต่าง ๆ ซึ่งดีและชั่ว, ประเภทตำราแสดงรูปพรรณสัณฐานของช้างต่าง ๆ ซึ่งดีและชั่ว ถ้าได้ไว้จะให้คุณหรือโทษแก่เจ้าของ.
คด ๒น. สิ่งปลูกสร้างซึ่งมีสัณฐานหักมุมเป็นข้อศอก เช่น วิหารคด.
เครือดินน. ไม้เถาตามที่กล่าวไว้ในไตรภูมิวินิจฉัยว่ามีสัณฐานประดุจดังผักบุ้งและแพงพวย.
เชิงกรานเรียกกระดูกตะโพกที่มีสัณฐานอย่างเชิงกราน ว่า กระดูกเชิงกราน.
ซวดทรงน. ทรวดทรง, รูปร่าง, สัณฐาน.
ตะเหลาะเปาะว. กระเปาะเหลาะ, มีสัณฐานกลมป้อม, กะเหลาะเปาะ ก็ว่า.
ตุ้มปี่น. หมวกชนิดหนึ่งมีสัณฐานเหมือนดอกทับทิมควํ่า.
ทรวดทรง(ซวดซง) น. รูปร่าง, สัณฐาน, (โบ) ซวดทรง.
เท้ายายม่อมน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze ในวงศ์ Taccaceae หัวหรือเหง้ามีสัณฐานกลมแบน ใช้ทำแป้งเป็นอาหารได้ เรียกว่า แป้งเท้ายายม่อม.
บราลี(บะรา-) น. ยอดเล็ก ๆ มีสัณฐานดุจยอดพระเจดีย์ทราย ใช้เสียบเรียงรายไปตามสันหลังคา หรือเสียบบนสันหลังคาบันแถลงบนหลังคาเครื่องยอด.
บันยะบันยังก. รู้จักความพอดี. ว. พอสัณฐานประมาณ, พอสมควร.
ปฏิภาคนิมิตน. “อารมณ์เทียบเคียง” คือ เมื่อพบเห็นสิ่งใดจนติดตาหลับตาเห็นแล้วอาจนึกทายส่วนหรือแบ่งส่วนแห่งสิ่งนั้นให้สมรูปสมสัณฐาน เรียกว่า ปฏิภาคนิมิต.
ประพิมพ์ประพายน. รูปพรรณสัณฐาน โดยเฉพาะหมายถึงลักษณะหรือส่วนที่คล้ายคลึงกัน เช่น เด็กคนนี้มีประพิมพ์ประพายคล้ายพ่อ.
เปาะเหลาะว. มีสัณฐานกลมป้อม, กระเปาะเหลาะ ก็ว่า.
พอสถานประมาณว. เพียงระดับปานกลาง เช่น เขามีความรู้พอสถานประมาณ, พอสัณฐานประมาณ ก็ว่า.
โมกโคกว. มีสัณฐานใหญ่และนูน (มักใช้แก่หน้าผาก).
รูปทรงน. ทรวดทรง สัณฐาน ประกอบด้วยความกว้าง หนาหรือลึก และสูง เช่น เรือลำนี้รูปทรงเพรียว
ลำมาดน. รูปทรง, สัณฐาน.
ลูกโลกน. หุ่นจำลองของโลกที่ทำขึ้นเพื่อใช้แสดงรูปทรงสัณฐานของโลก มีแผนที่แสดงตำแหน่งต่าง ๆ บนพื้นโลก ทำด้วยกระดาษ โลหะ หรือพลาสติก เป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pathomorphism; pathomorphologyพยาธิกายสัณฐานวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathomorphology; pathomorphismพยาธิกายสัณฐานวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
photomorphogenesisการเกิดสัณฐานเพราะแสง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
polymorphพหุสัณฐาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
polymorphic; polymorphousมีพหุสัณฐาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
polymorphismภาวะพหุสัณฐาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
polymorphous; polymorphicมีพหุสัณฐาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
landformธรณีสัณฐาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
seismomorphogenesisการเกิดสัณฐานเพราะการสั่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
stereocognosy; stereognosisการรับรู้สัณฐานโดยคลำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stereognosis; stereocognosyการรับรู้สัณฐานโดยคลำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stereognostic senseการรับรู้สัณฐานโดยสัมผัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sense, stereognosticการรับรู้สัณฐานโดยสัมผัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
somatotypeกายสัณฐาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
automorphismอัตสัณฐาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
amorphousสัณฐาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
morphologyกายสัณฐานวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
morphologyสัณฐานวิทยา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
morpholysisการสลายกายสัณฐาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
metamorphosisการเปลี่ยนสัณฐาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
morphogenesisการเกิดสัณฐาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
morphographyกายสัณฐานพรรณนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mesomorphicมีสัณฐานแบบพืชที่ชื้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
monomorphicมีเอกสัณฐาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
carpologyสัณฐานวิทยาผลไม้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
xeromorphicมีสัณฐานแบบพืชทนแล้ง [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dimorphic; dimorphousมีทวิสัณฐาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
diastrophism; tectonismการแปรสัณฐานเปลือกโลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dimorphismภาวะทวิสัณฐาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dimorphous; dimorphicมีทวิสัณฐาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
global tectonics; geotectonics; tectonicsธรณีแปรสัณฐาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
geotectonics; global tectonics; tectonicsธรณีแปรสัณฐาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
geomorphologyธรณีสัณฐานวิทยา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
endomorphismอันตรสัณฐาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
isomorphicมีสัณฐานเหมือนกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
isomorphismสมสัณฐาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
isomorphismสมสัณฐาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
thigmomorphogenesisการเกิดสัณฐานเพราะสัมผัส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
trimorphic; trimorphousมีไตรสัณฐาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
trimorphous; trimorphicมีไตรสัณฐาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tectonic processกระบวนการแปรสัณฐาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tectonics; geotectonics; global tectonicsธรณีแปรสัณฐาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tectonism; diastrophismการแปรสัณฐานเปลือกโลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
hygromorphic; hydromorphicมีสัณฐานแบบพืชน้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
heteromorphicมีสัณฐานต่างกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
homomorphic imageภาพสาทิสสัณฐาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
homomorphismสาทิสสัณฐาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
homeomorphismสมานสัณฐาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
hydromorphic; hygromorphicมีสัณฐานแบบพืชน้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
norma facialisสัณฐานกะโหลกด้านใบหน้า [มีความหมายเหมือนกับ norma anterior และ norma frontalis] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coastal geomorphologyธรณีสัณฐานวิทยาชายฝั่ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Isomorphisma (Mathematics)สมสัณฐาน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Geomorphologyธรณีสัณฐานวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Geomorphologyธรณีสัณฐานวิทยา [TU Subject Heading]
Landformsธรณีสัณฐาน [TU Subject Heading]
Morphologyสัณฐานวิทยา [TU Subject Heading]
Plant morphogenesisการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของพืช [TU Subject Heading]
Plant morphologyสัณฐานวิทยาของพืช [TU Subject Heading]
Tectonicsธรณีวิทยาแปรสัณฐาน, Example: วิชาธรณีวิทยาสาขาหนึ่งว่าด้วยลักษณะโครงสร้าง ของเปลือกโลกส่วนบนที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง รูปร่าง เป็นบริเวณกว้าง รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ต่อกัน การกำเนิด และประวัติการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเหล่านี้ วิชานี้มีลักษณะใกล้เคียง กับวิชาธรณีวิทยาโครงสร้างมาก แต่แยกออกจากกันได้โดยวิชาธรณีวิทยาแปรสัณฐาน จะเน้นที่การศึกษาลักษณะโครสร้างขนาดใหญ่ [สิ่งแวดล้อม]
Landformธรณีสัณฐาน, Example: แบบรูปหรือลักษณะของเปลือกโลกที่มี รูปพรรณสัณฐานต่าง ๆ กัน เช่น เป็นภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบ และอื่น ๆ การศึกษาเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศ เรียกว่า ธรณีสัณฐานวิทยา (geomorphology) [สิ่งแวดล้อม]
Soil Morphologyสัณฐานของดิน [สิ่งแวดล้อม]
Ethylene propylene rubberยาง EPM เป็นยางสังเคราะห์ที่ได้จากการทำปฏิกิริยาโคพอลิเมอไรเซชันระหว่างมอนอเมอร์ ของเอทิลีน (ethylene) กับโพรพิลีน (propylene) มีลักษณะการจัดเรียงตัวของโมเลกุลแบบอสัณฐานและมีสมบัติเป็นยาง แต่ไม่มีส่วนที่ไม่อิ่มตัว (ไม่มีพันธะคู่) จึงทำให้มีสมบัติเด่นในเรื่องความทนทานต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากแสง แดด ออกซิเจน ความร้อน โอโซน และสารเคมี แต่ยางชนิดนี้มีข้อเสีย คือ ไม่สามารถใช้กำมะถันในการคงรูปได้ (เนื่องจากไม่มีพันธะคู่อยู่ในโมเลกุล) ดังนั้นการทำให้ยางคงรูปจึงต้องใช้เพอร์ออกไซด์เท่านั้น การใช้งานนิยมใช้ทำผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานภายนอก เช่น ยางขอบประตู ยางขอบหน้าต่าง โอริง ฉนวนหุ้มสายเคเบิล เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Amorphousอสัญฐาน, ไม่มีรูปร่างแน่นอน, ไม่มีรูปร่าง, อสัณฐาน, ลักษณะไร้รูป, เป็นปื้นๆ, อสัณฐาน, ชนิดที่มีรูปร่างไม่แน่นอน [การแพทย์]
Amorphous Formรูปลักษณะอสัณฐาน, อสัณฐาน [การแพทย์]
Amorphous Materialsสารอสัณฐาน [การแพทย์]
Amorphous Phaseรูปอสัณฐาน [การแพทย์]
Amorphous Solidsของแข็งอสัณฐาน [การแพทย์]
Amorphous Substancesสารอสัณฐาน [การแพทย์]
Configurationโครงแบบ,รูปร่าง,คอนฟิกเกอเรชั่น,การจัดประสบการณ์,การเปลี่ยนแปลงในลักษณะ,การจัดเรียงหมู่,สัณฐาน [การแพทย์]
tectonicstectonics, ธรณีแปรสัณฐาน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
landformlandform, ธรณีสัณฐาน, ภูมิลักษณ์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
form lineform line, เส้นแสดงสัณฐาน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
hydrogeomorphologyhydrogeomorphology, อุทกธรณีสัณฐานวิทยา [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
landformธรณีสัณฐาน, แบบรูปของเปลือกโลกที่มีลักษณะรูปพรรณสัณฐานต่าง ๆ กัน  เช่น เป็นภูเขาที่ราบ ที่ลุ่ม เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Microscopic Featuresลักษณะจุลสัณฐาน [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเปลี่ยนสัณฐาน[kān plīen santhān] (n, exp) EN: metamorphosis   FR: métamorphose [f]
รูปพรรณสัณฐาน[rūppaphan santhān] (n) EN: appearance ; description
สัณฐาน[santhān] (n) EN: shape ; outline ; contours ; form ; configuration ; figure ; stature  FR: forme [f] ; configuration [f] ; apparence [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
feature(n) ลักษณะหน้าตา, See also: รูปหน้า, รูปพรรณสัณฐาน, เค้าโครงหน้า
form(n) รูปทรง, See also: รูปร่าง, สัณฐาน, Syn. figure, shape, structure
shape(n) รูปร่าง, See also: สัณฐาน, รูปทรง, ทรวดทรง, โครงร่าง, รูปแบบ, ฟอร์ม, ท่าทาง, Syn. figure, form, frame, outline
signalment(n) รูปพรรณสัณฐานของบุคคลอย่างละเอียด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amorphism(อะมอร์' ฟิสซึม) n. ภาวะหรือลักษณ์ที่ไม่มีรูปร่างที่แน่นอน, ความไม่มีจุดหมายหรือจุดประสงค์ที่แน่นอน, ลักษณะอสัณฐาน
amorphous(อะมอร์' ฟัส) adj. ซึ่งไม่มีรูปร่างที่แน่นอน, อสัณฐาน, ไร้จุดหมายหรือจุดประสงค์ที่แน่นอน. -amorphousness n.
configuration(คันฟิกยะเร'เชิน) n. โครงร่าง,สัณฐาน,รูปร่างภายนอก,องค์ประกอบ,กลุ่มดวงดาว,ตำแหน่งของอะตอมในโมเลกุล., See also: configurational adj. ดูconfiguration configurative adj. ดูconfiguration, Syn. arrangement, set
misshapen(มิสเช'เพิน) adj. ผิดรูปผิดแบบ,ผิดสัณฐาน., See also: misshapenly adv. misshapenness n., Syn. deformed
outline(เอาทฺ'ไลนฺ) n. เค้าโครง,รูปร่าง,สัณฐาน,เค้าหน้า,เส้นรอบนอก,ภาพคร่าว ๆ ,แผนผังสังเขป,ต้นร่าง. vt. ร่างเค้าโครง,สรุปความ, See also: outlines n., pl. ส่วนที่สำคัญข้อความสำคัญ, Syn. sketch, plan, draw
phrenology(ฟรีนอล'โลจี) n. การศึกษาถึงอำนาจ และคุณภาพของจิต จากรูปร่างสัณฐานของกะโหลกศีรษะ., See also: phrenological adj. phrenologist n.
rheumatoid arthritisโรคเรื้อรังที่มีอาการอักเสบตามข้อต่อ,รูปสัณฐานผิดปกติและอื่น ๆ
shape(เชพ) n. สัณฐาน,รูป,รูปแบบ,รูปโฉม,ร่าง,รูปร่าง,โฉม,ทรวดทรง,การกำหนดสัณฐาน (รูป,รูปแบบ,รูปโฉม..) การจัดอย่างมีระเบียบ,การซ่อมแซม,วิถีทางชีวิต,สภาพการณ์,เครื่องอาภรณ์แสดงละคร, -Phr. (take shape ก่อร่าง,เป็นรูปเป็นร่างขึ้น) vt.,vi. ก่อร่าง,แสดงออกเป็นถ้อยคำ

English-Thai: Nontri Dictionary
configuration(n) รูปร่าง,สัณฐาน,องค์ประกอบ
form(n) รูป,แบบ,ชนิด,ลักษณะ,ทรวดทรง,สัณฐาน,ระเบียบ,พิธี
geodesy(n) คณิตศาสตร์ประยุกต์ว่าด้วยสัณฐานและมิติของโลก
outline(n) เค้าโครง,รูปร่าง,ภาพ,สัณฐาน,โครงร่าง,ต้นร่าง
shape(n) สัณฐาน,รูปร่าง,ทรวดทรง,แบบ,สถานการณ์,วิถีทาง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
morphological(adj) (adj.) เิชิงสัณฐานวิทยา เช่น (Mathematical) morphological Operation การปฎิบัติการเิชิงสัณฐานวิทยา(ทางคณิตศาสตร์), See also: morphology
morphology(n) สัณฐานวิทยา
tectonophysics(n) ธรณีฟิสิกส์แปรสัณฐาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
格好[かっこう, kakkou] (n, vi, vt) (เชพ) n. สัณฐาน,รูป,รูปแบบ,รูปโฉม,ร่าง,รูปร่าง,โฉม,ทรวดทรง,การกำหนดสัณฐาน (รูป,รูปแบบ,รูปโฉม..) การจัดอย่างมีระเบียบ,การซ่อมแซม,วิถีทางชีวิต,สภาพการณ์,เครื่องอาภรณ์แสดงละคร, -Phr. (take shape ก่อร่าง,เป็นรูปเป็นร่างขึ้น) vt.,vi. ก่อร่าง,แสดงออกเป็นถ้อยคำ

German-Thai: Longdo Dictionary
Morphologie(n) |die, nur Sg.| สัณฐานวิทยา, Syn. Formenlehre
Formenlehre(n) |die, nur Sg.| สัณฐานวิทยา, See also: morphologisch, Syn. Morphologie
morphologisch(adj) เิชิงสัณฐานวิทยา เช่น (Mathematische) morphologische Operation การปฎิบัติการเิชิงสัณฐานวิทยา(ทางคณิตศาสตร์), See also: morphologie

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top