ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*สง่า*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สง่า, -สง่า-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีสง่า(v) be dignified, See also: be gracious, be graceful, be in the majestic presence, Syn. มีสง่าราศี, สง่างาม, มีราศี, Ant. ไร้สง่า, หมดสง่า, Example: คนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้นั้นจะต้องมีสง่า มีภาคภูมิ สมกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย
งามสง่า(adj) graceful, See also: elegant, prominent, Syn. สง่า, Example: ท่วงท่าเดินเหินของเธอไม่งามสง่าเอาเสียเลย, Thai Definition: งามเด่น
ความสง่า(n) dignity, See also: charm, gracefulness, comeliness, Syn. ความสง่างาม, ความงามสง่า, Example: หางนกยูงเป็นดอกไม้ที่มีความงามและความสง่าในเวลาเดียวกัน
สง่าผ่าเผย(adv) with a dignified look, See also: majestically, Syn. สง่า, Example: ท่านประธานนั่งสง่าผ่าเผยด้านหน้าที่ประชุม, Thai Definition: ดูน่านับถือยำเกรง
ความสง่างาม(n) magnificent, See also: splendid, attractiveness, charm, gracefulness, comeliness, Syn. ความสง่า, ความภูมิฐาน, ความงามสง่า, Example: เครื่องแบบทำให้ผู้สวมใส่มีความสง่างาม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สง่า(สะหฺง่า) ว. มีลักษณะผึ่งผายเป็นที่น่ายำเกรงหรือน่านิยมยกย่อง เช่น ผู้นำจะต้องมีบุคลิกลักษณะสง่า, เป็นที่น่าเกรงขาม เช่น เสือโคร่งมีท่าทางสง่า.
สง่างามว. มีท่าทางภูมิฐานแลดูงาม.
สง่าผ่าเผยว. มีท่าทางองอาจผึ่งผาย.
สง่าราศีว. มีท่าทางภูมิฐานผิวพรรณมีน้ำมีนวล.
กระหว่าว. ราวกับว่า เช่น หน้าตาหัวอกรกเป็นขน ดูสง่ากระหว่าคนหรือนนทรี (มโนห์รา), ปักษ์ใต้ว่า หวา.
คฤหาสน์(คะรึหาด) น. เรือน, โดยมากหมายถึงเรือนขนาดใหญ่และสง่าผ่าเผย.
ง่าเงยก. เป็นสง่า, เปิดเผย.
เฉิดว. งามเด่น, สง่าผ่าเผย.
โฉมฉาย, โฉมฉิน, โฉมเฉิดน. รูปร่างงามเปล่งปลั่ง, รูปร่างงามสง่าผ่าเผย.
โฉมยงน. รูปร่างงามสง่า เช่น หนุ่มน้อยโสภาน่าเสียดาย ควรจะนับว่าชายโฉมยง (อิเหนา), หญิงงามสง่า เช่น พระเพื่อนโฉมยงหย้อง อยู่เพี้ยงดวงเดือน (ลอ).
โฉมศรีน. รูปเป็นสง่า.
ชัยศรี(ไชสี) น. ความสง่าผ่าเผยด้วยความชนะ (ใช้ประกอบกับชื่อต่าง ๆ ที่ถือว่าเป็นมงคล) เช่น พระขรรค์ชัยศรี นครชัยศรี.
ชี ๑น. นักบวช เช่น ท้าวธคือไกรษรงามสง่า เสด็จเข้าป่าเปนชี (ม. คำหลวง วนประเวศน์)
แช่มช้าว. มีกิริยาเคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ และสง่างาม เช่น นาคีมีพิษเพี้ยง สุริโย เลื้อยบ่ทำเดโช แช่มช้า (โลกนิติ).
ตระสัก(ตฺระ-) ว. งามสง่า
ตระหง่าน(ตฺระหฺง่าน) ว. สูงเด่นเป็นสง่า.
ผงาด(ผะหฺงาด) ว. สง่า, เด่น, ผาดโผน.
ผ่าเผยว. องอาจ, มักใช้เข้าคู่กับคำ สง่า เป็น สง่าผ่าเผย.
ผึ่งผายว. มีรูปตรงไหล่กางอย่างสง่า ไม่คู้ค้อม, มีท่าทางเป็นสง่าผ่าเผย.
ภาคภูมิ(พากพูม) ว. มีสง่า, ผึ่งผาย, เช่น เขาแต่งตัวภาคภูมิ ท่าทางเขาภาคภูมิ.
ภูมิ ๓(พูม) ว. สง่า, โอ่โถง, องอาจ, ผึ่งผาย, เช่น วางภูมิ.
ภูมิฐาน(พูมถาน) ว. สง่าผ่าเผย, โก้หรู, เช่น แต่งตัวภูมิฐาน.
มีน้ำมีนวลว. มีสง่าราศี, มีผิวพรรณผ่องใส.
ยรรยง(ยัน-) ว. งามสง่า, กล้าหาญ.
ยืดอกก. เบ่งอกแสดงให้เห็นความสง่าผ่าเผยเป็นต้น.
ราศี ๒น. ความสง่างาม, ลักษณะดีงามของคน, เช่น หน้าตามีราศี, โดยปริยายหมายความว่า ความอิ่มเอิบ, ความภาคภูมิ, เช่น ได้ตำแหน่งดี ดูมีราศีขึ้น
ลีฬหาความงาม, ความสง่า.
สวนสนามน. พิธีชุมนุมพลกองทหารที่ลานกว้างเพื่อแสดงความสง่าผ่าเผย ความพร้อมเพรียง และอานุภาพของเครื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ ให้เป็นเกียรติแก่ผู้เป็นประธานในพิธีซึ่งจะได้ตรวจดูแถวทหารที่ตั้งอยู่ คือ ตรวจพลและดูการเดินแถวของทหารเหล่านั้น.
สะบัดย่างว. อาการที่ม้าวิ่งหรือเดินสะบัดขาอย่างสง่างาม เช่น ว่าพลางทางขับม้าสีหมอก ให้ออกสะบัดย่างวางใหญ่ (ขุนช้างขุนแผน), ฝ่ายสมิงพระรามขึ้นม้าควบไปแต่เวลาเช้าจนสามโมงบ่ายฝึกหัดม้านั้นให้รู้จักทำนองรบรับได้คล่องแคล่วสันทัดแล้ว ก็ชักม้าสะบัดย่างน้องเป็นเพลงทวนกลับมา (ราชาธิราช).
สิงคลิ้งว. งามอย่างสง่า เช่น บพิตรพ่องามสิงคลิ้ง (ลอ).
เสียราศีก. เสียสง่า, เสียเกียรติยศ, เสียศักดิ์ศรี, เสียสิริมงคล, เช่น คบคนชั่วทำให้เสียราศี.
หงส-, หงส์ ๑ในวรรณคดีหมายถึงบุคคลที่มีชาติตระกูลสูงและเปรียบการเดินที่งดงามอ่อนช้อยและเป็นสง่าเทียบด้วยการเดินของหงส์.
หงสคติ(หงสะคะติ) น. ท่าเดินอย่างหงส์ คือ มีลักษณะงดงามอ่อนช้อยและเป็นสง่า.
อกผายไหล่ผึ่งว. สง่า, องอาจ, ผึ่งผาย.
องอาจว. มีลักษณะสง่าผึ่งผาย, อาจอง ก็ว่า.
อาจองว. มีลักษณะสง่าผึ่งผาย, องอาจ ก็ว่า.
อิงค์น. ท่าทาง, อาการ, มักใช้เป็นส่วนท้ายของคำสมาส เช่น พุทธสิหิงค์ ซึ่งเป็นนามพระพุทธรูป หมายความว่า พระพุทธรูปที่มีท่าทางสง่างามดุจราชสีห์.
เอ้เตว. นั่งหรือนอนปล่อยตัวตามสบายมีท่าสง่าผ่าเผย.
โอ่โถง, โอ้โถงว. ภาคภูมิมีสง่า, ภูมิฐาน.
โอ่อ่าว. สะสวยอย่างมีสง่า เช่น แต่งตัวโอ่อ่า, ใหญ่โตหรูหรามาก เช่น บ้านช่องโอ่อ่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
graceความสง่างาม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diabetes, Ketosis-Proneเบาหวานพวกที่มีคีโตซิสง่า[การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสง่า[khwām sa-ngā] (n) EN: dignity ; charm ; gracefulness ; comeliness
งามสง่า[ngām sa-ngā] (adj) EN: graceful ; elegant ; prominent
สง่า[sa-ngā] (adj) EN: dignified ; majestic ; grand  FR: digne ; majestueux
สง่าราศี[sa-ngā rāsī] (adj) EN: awe-inspiring ; majesctic looking
สวยสง่า[sūay sa-ngā] (v, exp) EN: be splendid

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
debonair(adj) มีเสน่ห์ (มักใช้กับผู้ชาย), See also: มีมารยาท, สง่า, Syn. elegant
dignified(adj) สง่างาม, See also: สง่าผ่าเผย, ภูมิฐาน, ผึ่งผาย, เป็นผู้ดี, Syn. stately, somber, solemn, reserved, Ant. undignified, boorish, silly
dignify(vt) ทำให้เป็นเกียรติแก่, See also: ทำให้สง่างาม, ทำให้ภูมิฐาน, ให้เกียรติกับ, Syn. honor, beautiful, glorify, Ant. degrade
dignity(n) ความมีเกียรติ, See also: ความสง่างาม, ความภูมิฐาน, Syn. pride, honor, self-confidence
elegant(adj) สวยงาม, See also: งดงาม, สละสลวย, สง่างาม, ภูมิฐาน, ผึ่งผาย, Syn. graceful, stylish
ennoble(vt) ทำให้มีเกียรติ, See also: ทำให้สูงส่ง, ทำให้สง่างาม, Syn. elevate, enhance
enrobe(vt) ทำให้สูงส่ง (ทางวรรณคดี), See also: ทำให้งามสง่า
gorgeous(adj) โอ่อ่า, See also: หรูหรา, สง่างาม, วิเศษ, Syn. beauteous, beautiful, exquisite, Ant. hideous
graceful(adj) นุ่มนวล, See also: นิ่มนวล, อ่อนช้อย, สง่างาม, Syn. elaborate, exquisite, fine, Ant. ungraceful
gracefully(adv) อย่างนุ่มนวล, See also: อย่างอ่อนช้อย, อย่างสง่างาม, Syn. agilely, elegantly, beautifully, Ant. awkwardly
gracefulness(n) ความสง่างาม, See also: ความนิ่มนวล, ความอ่อนช้อย, ความหรูหรา, ความเป็นผู้ดี, Syn. elegance
gracious(adj) ซึ่งมีมารยาท, See also: งดงาม, สง่างาม, Syn. chivalrous, Ant. rude, unchivalrous
grand(adj) ใหญ่โต, See also: หรูหรา, สง่างาม, โอ่อ่า, Syn. splendid, magnificent
grandeur(n) ความสง่างาม, See also: ความผึ่งผาย, ความโอ่โถง, Syn. magnificence, Ant. insignificance
grandiose(adj) ยิ่งใหญ่, See also: หรูหรา, สง่างาม, Syn. grand, flamboyant, Ant. humble
grandiosely(adv) ยิ่งใหญ่, See also: หรูหรา, สง่างาม
grandly(adv) อย่างหรูหรา, See also: อย่างโอ้อวด, อย่างสง่างาม
high-toned(adj) ซึ่งมีรสนิยมสูง, See also: ซึ่งสง่างาม, Syn. grand, noble, sublime
hog(n) พาหนะคันใหญ่สง่างาม (คำสแลง)
imposing(adj) สง่า, See also: โอ่โถง, โอ่อ่า, Syn. grand, majestic
inelegance(n) ความไม่งดงาม, See also: ความไม่ละเอียดประณีต, ความไม่สง่างาม, Syn. awkwardness, inconcinnity, gracelessness
light-footed(adj) เดินอย่างเบาและสง่างาม
liquid(adj) สง่างาม (การเคลื่อนไหว, ท่าทาง)
lordly(adj) สง่าผ่าเผย, See also: สง่า, Syn. majestic, regal, dignified, noble, lofty
maestoso(adj) ผึ่งผาย (ทางดนตรี), See also: สง่างาม
maestoso(adv) อย่างผึ่งผาย (ทางดนตรี), See also: อย่างสง่างาม
magnific(adj) สง่างาม, See also: งดงาม, เลิศหรู, Syn. grand, magnificent, noble
magnificence(n) ความสง่างาม, See also: ความผึ่งผาย, ความภาคภูมิ, Syn. beauty, the sublime, grandeur
magnificent(adj) งดงาม, See also: สง่างาม, ดีเลิศ, หรูหราฟู่ฟ่า, Syn. glorious, splendid
majestic(adj) ยิ่งใหญ่, See also: หรูหราโอ่อ่า, สง่างาม, มีอำนาจ, Syn. grand, dignified, sumptuous, exalted
majestically(adv) อย่างสง่าผ่าเผย, See also: อย่างน่าเกรงขาม, อย่างน่าเคารพนับถือ
majesty(n) ความสง่าผ่าเผย, See also: ความสง่างาม, Syn. loftiness, grandeur, glory
nobility(n) ความสูงส่ง, See also: ความสง่างาม, ความสูงศักดิ์, Syn. aristocracy, greatness, Ant. smallness
nobly(adv) อย่างประเสริฐ, See also: อย่างสง่างาม, Syn. regally, honestly, respectably
roe(n) กวางขนาดเล็กชนิดหนึ่ง สง่างามและปราดเปรียว, Syn. roe deer
chi-chi(sl) สง่างาม, See also: สวย, น่าดึงดูดใจ
stately(adj) สง่าผ่าเผย, See also: ภูมิฐาน, Syn. dignified, noble, elegant
sweep in(phrv) เข้ามาอย่างใหญ่โต, See also: เข้ามาอย่างสง่าผ่าเผย
sweep into(phrv) เข้ามาอย่างใหญ่โต, See also: เข้ามาอย่างสง่าผ่าเผย
tall(adv) ด้วยท่าทีสง่างาม, See also: ด้วยท่าทีภาคภูมิใจ, ด้วยท่าทีที่มั่นใจ, Syn. confidently
ungainly(adv) อย่างไม่สง่างาม, See also: อย่างเทอะทะ, อย่างอุ้ยอ้าย, อย่างเก้ๆ กังๆ, อย่างงุ่มง่าม, Syn. clumsily
ungainly(adj) ไม่สง่างาม, See also: งุ่มง่าม, ไม่น่าดู, Syn. awkward

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apollo(อะพอล'โล) n. เทพเจ้าแห่งแสงสว่างการรักษา ดนตรีการทำลาย ความสง่างาม (ของ
august(ออกัสทฺ') adj. น่าเคารพ,น่าชื่นชม,สง่า,สง่างาม. -augustness n.
dignified(ดิก'นะไฟดฺ) adj. ทรงเกียรติ,ผึ่งผาย,สง่า,ภูมิฐาน., See also: dignifiedness n. ดูdignified
dignify(ดิก'นะไฟ) {dignified,dignifying,dignifies} vt. มอบเกียรติยศแก่,ทำให้เป็นเกียรติแก่,ทำให้สง่า,ทำให้ภูมิฐาน, Syn. exalt
gallant(แกล'เลินทฺ) adj. กล้าหาญ,ชอบช่วยเหลือคนอื่น,สง่างาม,สุภาพ,เอาอกเอาใจสตรี,เจ้าชู้,จีบผู้หญิงเก่ง,มีลักษณะของอัศวิน. n. บุรุษที่กล้าหาญชอบช่วยเหลือผู้อื่น,บุรุษที่สง่างาม,คนเจ้าชู้,คนรัก,ชู้รัก. vt. ขอความรักจาก,กระทำเป็นคนรักของ,เอาใจผู้หญิง. vi. จีบผู้หญ
grace(เกรส) n. ความงดงาม,ความนิ่มนวล,ความกลมกล่อม,ความสุภาพ,ความสง่า,ความเมตตา,ความกรุณา,คุณธรรม,การสวดมนต์สั้น ๆ ก่อนรับประทานอาหาร, Syn. elegance, beauty
graceful(เกรส'ฟูล) adj. สวยงาม,งดงาม,นิ่มนวล,กลมกล่อม,อรชร,สุภาพ,สง่า,มีมารยาท,เมตตา,กรุณา., See also: gracefully adv. gracefulness n., Syn. elegant, comely
gracious(เกร'เชิส) adj. มีมารยาท,กรุณา,ปรานี,เมตตา,สุภาพ,สง่างาม,สวยงาม,เรียบร้อย. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ-ความโล่งอก-ความผิดหวังหรืออื่น ๆ, See also: graciousness n., Syn. kind, courteous, Ant. harsh
grandeur(แกรน'เจอะ) n. ความสูงศักดิ์,ความสง่างาม,ความผึ่งผาย,ความยิ่งใหญ่,ความน่ากลัว. n. สิ่งที่ใหญ่โต,สิ่งที่สูงศักดิ์, Syn. magnificence, glory, pomp
grandiose(แกรน'ดีโอส) adj. ยิ่งใหญ่,หรูหรา,สง่างาม,โอ่อ่า., See also: grandiosity n., Syn. impressive, pompous, Ant. trivial
heroic(ฮีโร'อิค) adj. กล้าหาญ,เป็นวีรบุรุษ,เป็นพระเอก,หรูหรา,โอ่อ่า,สง่างาม,
highness(ไฮ'นิส) n. ความสูง,ความมีเกียรติ,ความสูงสง่า,คำยกย่องที่ใช้เรียกบุคคลในราชตระกูล,ฝ่าบาท, Syn. loftiness, dignity
junoesque(จู'โนเอสค) adj. สง่างาม,อย่างเจ้า
lacklastre(แลค'ลัสเทอะ) adj. ไม่วาว,ไม่มีสง่าราศี,ไม่มีชีวิตชีวา,ไม่สดใส,มัว, Syn. dull, vapid
lackluster(แลค'ลัสเทอะ) adj. ไม่วาว,ไม่มีสง่าราศี,ไม่มีชีวิตชีวา,ไม่สดใส,มัว, Syn. dull, vapid
lordly(ลอร์ด'ลี) adj.,adv. สูงศักดิ์,สูงส่ง,สง่าผ่าเผย,หยิ่ง,ยโส,โอหัง,เกี่ยวกับท่านลอร์ด,เกี่ยวกับขุนนาง, See also: lordiliness n. ดูlordly, Syn. lofty, insolent
maestoso(ไมสโท'โซ) adj.,adv. สง่าผ่าเผย,อย่างสง่าผ่าเผย,ใหญ่หลวง,มาก, Syn. stately
magnific(แมกนิฟ'ฟิค) adj. งดงาม,สง่า,เรียกร้อง,กำหนดให้มี.
magnificence(แมกนิฟ'ฟิเซินซฺ) n. ความดีเลิศ,ความโอ่อ่า,ความงดงาม,ความสง่า,ความภาคภูมิ,ความผึ่งผาย (splendour,grandeur)
magnificent(แมกนิฟ'ฟิเซินทฺ) adj. โอ่อ่า,งดงาม,สง่า,ดีเลิศ,ภาคภูมิ,ผึ่งผาย,สูงส่ง, See also: magnificentness n., Syn. grand
majestic(มะเจส'ทิค) adj. สง่าผ่าเผย,สูงส่ง,ตระหง่าน,มีอำนาจ,น่าเกรงขามและน่าเคารพนับถือ,ใหญ่โต, See also: majestically adv., Syn. grand, splendid
majesty(แมจ'เจสที) n. ความสง่าผ่าเผย,ความมีอำนาจ,ความใหญ่โต,อำนาจสูงสุด,ความศักดิ์สิทธิ์,พระเจ้าแผ่นดิน,ในหลวง,คำยกย่องที่ใช้เรียกพระเจ้าแผ่นดิน, Syn. grandeur, sovereignty
measure(เมช'เชฺอะ) n. มาตรการ,ปริมาณที่วัดได้,เครื่องมือ,หน่วยการวัด,ปริมาณที่แน่นอน,กฎหมาย,จังหวะ,หน่วยเมตริก,การเต้นรำที่สง่าและช้า v. วัด,หาค่า,ประมาณ,กะ,ประเมิน,เป็นวิธีการ,ปรับ,เดินทาง -Phr. (for good measure เป็นส่วนพิเศษ), Syn. extent
nobility(โนบิล'ลิที) n. พวกผู้ดี,พวกขุนนาง,ความเป็นผู้ดีหรือขุนนาง,ศักดิ์ตำแหน่งชั้นสูง,ความสูงส่งของจิตใจ,ความมีคุณธรรมสูง,ความสง่างาม
noble(โน'เบิล) adj. ชั้นสูง,มีตระกูล,สูงศักดิ์,ชั้นขุนนาง,สง่า,ประเสริฐ, (เคมี) เฉื่อย n. คนชั้นสูง,ผู้มีตระกูลสูง,ขุนนาง, See also: nobleness n., Syn. high, grand
nobly(โน'บลี) adv. อย่างประเสริฐ,อย่างสง่างาม,อย่างกล้าหาญ,ชั้นเยี่ยม,ด'เลิศ,มีตระกูลสูง,มีคุณธรรมสูง, Syn. gallantly
proud(เพราดฺ) adj. ภูมิใจ,ลำพองใจ,ถือดี,มีทิฐิ,สง่างาม. -adv. -Phr. (do one proud เป็นที่ภูมิใจ,ให้เกิดความภูมิใจ), See also: proudness n., Syn. contented, self-important
regal(รี'กัล) adj. เกี่ยวกับกษัตริย์,เกี่ยวกับเจ้า,ราชา,โอ่อ่า,หรูหรา,สง่าผ่าเผย, See also: regally adv.
serene(สะรีน') adj.,n. (ความ) สงบ,เงียบสงบ,ในสงบ,ราบรื่น,ราบเรียบ,เยือกเย็น,ไม่มีเมฆ,ปลอดโปร่ง,สง่า, See also: sereneness n., Syn. clear, calm, tranquil
stately(สเทท'ลี) adj.,adv. ยิ่งใหญ่,โอ่อ่า,มีเกียรติสูงส่ง,สง่าผ่าเผย., See also: stateliness n., Syn. majestic, elegant, slow
sublime(ซับไลม์') adj.,n. (ความ) สูงส่ง,เลิศ,ประเสริฐ,บริสุทธิ์ขึ้น,สุดขีด,น่าศรัทธา,สง่าผ่าเผย,หยิ่งยะโส,ไว้ตัว n. ความสูงส่ง,ความเลิศ,ความประเสริฐ,ความสุดขีด,จุดสุดขีด vt. ทำให้สูงส่ง,ระเหิด,เปลี่ยนจากของแข็งเป็นแก๊ส,ทดเทิด vi. เปลี่ยนจากของแข็งเป็นแก๊ส,ระเหิด.
superb(ซูเพิร์บ') adj. ดีเลิศ,ยอดเยี่ยม,ดีเยี่ยม,รวย,มากมาย,ใหญ่ยิ่ง,โอ่อ่า,สง่างาม., See also: superbly adv. superbness n., Syn. excellent

English-Thai: Nontri Dictionary
comeliness(n) ความสง่างาม,ความสวยงาม,ความงาม,ความเหมาะสม
courtliness(n) ความสง่างาม,ความสุภาพเรียบร้อย,ความสุภาพ
courtly(adj) สง่างาม,สุภาพ,ช่างเอาใจ,ขี้ประจบ
dignified(adj) ทรงเกียรติ,ภูมิฐาน,สง่างาม,ผึ่งผาย,
dignify(vt) ทำให้สง่างาม,ทำให้ภูมิฐาน,เป็นเกียรติแก่
dignity(n) ความสง่างาม,ความสูงศักดิ์,ฐานันดรศักดิ์,ความมีเกียรติ
elegance(n) ความงดงาม,ความสง่า,ความโก้,ความเก๋,ความสะโอดสะอง
elegant(adj) งดงาม,สง่า,โก้,เก๋,สะโอดสะอง,สละสลวย
gallant(adj) กล้าหาญ,สง่างาม,เอาใจหญิง,สุภาพ,เจ้าชู้,ชอบช่วยเหลือ
gallantry(n) ความกล้าหาญ,ความสง่างาม,การเอาใจหญิง,ความเจ้าชู้
grace(n) ความดี,มารยาท,ความสง่างาม,ความนิ่มนวล,ความงดงาม
graceful(adj) ดี,งดงาม,สง่างาม,อรชร,นิ่มนวล,นวยนาด
graceless(adj) ไม่ดี,ไม่งดงาม,ไม่สง่างาม,ไม่นิ่มนวล,ไม่เรียบร้อย
grandeur(n) ความใหญ่โต,ความหรูหรา,ความยิ่งใหญ่,ความสง่างาม
grandiose(adj) โอ่อ่า,สง่า,หรูหรา,ยิ่งใหญ่,สง่างาม
imposing(adj) สง่างาม,ภูมิฐาน,โอ่อ่า,น่าประทับใจ
loftiness(n) ความสูง,ความเลิศลอย,ความสง่า,ความทะนงตัว,ความโอ่โถง
lofty(adj) ทะนงตัว,โอ่โถง,เลิศลอย,หรู,สง่า,สูงส่ง
lordly(adj) สง่างาม,หยิ่ง,เลิศ,ใหญ่โต,สูงศักดิ์,สูงส่ง
magnificence(n) ความสง่างาม,ความงดงาม,ความเลิศหรู,ความโอ่อ่า
magnificent(adj) สง่างาม,งดงาม,เลิศหรู,โอ่อ่า,สูงส่ง
majestic(adj) ใหญ่โต,ตระหง่าน,โอ่อ่า,สง่าผ่าเผย,สูงส่ง,น่าเกรงขาม
majestical(adj) ใหญ่โต,ตระหง่าน,โอ่อ่า,สง่าผ่าเผย,สูงส่ง,น่าเกรงขาม
majesty(n) ความโอ่อ่า,ความสง่าผ่าเผย,พระเจ้าแผ่นดิน
matronly(adj) สง่า,เกี่ยวกับวัยกลางคน
nobility(n) ความสง่างาม,พวกผู้ดี,พวกขุนนาง,ความมีคุณธรรมสูง
noble(adj) สง่างาม,มีชื่อเสียง,มีตระกูล,ชั้นสูง,มีคุณธรรมสูง
nobleness(n) ความสง่างาม,ความเป็นผู้ดี,ความสูงศักดิ์
nobly(adv) อย่างสง่างาม,อย่างสูงศักดิ์,ดีเลิศ,มีคุณธรรมสูง
portly(adj) ท้วม,กำยำล่ำสัน,สง่า,ตุ๊ต๊ะ,ผึ่งผาย,ใหญ่โต
queenly(adj) ราวกับนางพญา,สง่างาม,สง่าผ่าเผย
regal(adj) ของเจ้า,ของกษัตริย์,หรูหรา,สง่าผ่าเผย,โอ่อ่า
splendid(adj) โอ่โถง,งามสง่า,วิเศษ,ยอดเยี่ยม,อัจฉริยะ
splendour(n) ความโอ่โถง,ความงามสง่า,ความอัจฉริยะ
stateliness(n) ความสง่าผ่าเผย,ความโอ่อ่า,ความยิ่งใหญ่
stately(adj) สง่าผ่าเผย,โอ่อ่า,ยิ่งใหญ่
statuesque(adj) งดงาม,สง่างาม,เหมือนรูปปั้น
sublime(adj) ดีเลิศ,สูงสุด,ประเสริฐ,สง่าผ่าเผย,น่าศรัทธา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
威厳[いげん, igen] (n) ความสง่างาม,ความสูงศักดิ์,ฐานันดรศักดิ์,ความมีเกียรติ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
潔い[いさぎよい, isagiyoi] (adj) สะอาดบริสุทธิ์,ผ่องแผ้ว,สง่าผ่าเผย

German-Thai: Longdo Dictionary
edel(adj) |edler, am edelsten| ชั้นสูง, สง่า, (เคมี)เฉื่อย

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top