ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*สง่างาม*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สง่างาม, -สง่างาม-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสง่างาม(n) magnificent, See also: splendid, attractiveness, charm, gracefulness, comeliness, Syn. ความสง่า, ความภูมิฐาน, ความงามสง่า, Example: เครื่องแบบทำให้ผู้สวมใส่มีความสง่างาม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สง่างามว. มีท่าทางภูมิฐานแลดูงาม.
แช่มช้าว. มีกิริยาเคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ และสง่างาม เช่น นาคีมีพิษเพี้ยง สุริโย เลื้อยบ่ทำเดโช แช่มช้า (โลกนิติ).
ราศี ๒น. ความสง่างาม, ลักษณะดีงามของคน, เช่น หน้าตามีราศี, โดยปริยายหมายความว่า ความอิ่มเอิบ, ความภาคภูมิ, เช่น ได้ตำแหน่งดี ดูมีราศีขึ้น
สะบัดย่างว. อาการที่ม้าวิ่งหรือเดินสะบัดขาอย่างสง่างาม เช่น ว่าพลางทางขับม้าสีหมอก ให้ออกสะบัดย่างวางใหญ่ (ขุนช้างขุนแผน), ฝ่ายสมิงพระรามขึ้นม้าควบไปแต่เวลาเช้าจนสามโมงบ่ายฝึกหัดม้านั้นให้รู้จักทำนองรบรับได้คล่องแคล่วสันทัดแล้ว ก็ชักม้าสะบัดย่างน้องเป็นเพลงทวนกลับมา (ราชาธิราช).
อิงค์น. ท่าทาง, อาการ, มักใช้เป็นส่วนท้ายของคำสมาส เช่น พุทธสิหิงค์ ซึ่งเป็นนามพระพุทธรูป หมายความว่า พระพุทธรูปที่มีท่าทางสง่างามดุจราชสีห์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
graceความสง่างาม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dignified(adj) สง่างาม, See also: สง่าผ่าเผย, ภูมิฐาน, ผึ่งผาย, เป็นผู้ดี, Syn. stately, somber, solemn, reserved, Ant. undignified, boorish, silly
dignify(vt) ทำให้เป็นเกียรติแก่, See also: ทำให้สง่างาม, ทำให้ภูมิฐาน, ให้เกียรติกับ, Syn. honor, beautiful, glorify, Ant. degrade
dignity(n) ความมีเกียรติ, See also: ความสง่างาม, ความภูมิฐาน, Syn. pride, honor, self-confidence
elegant(adj) สวยงาม, See also: งดงาม, สละสลวย, สง่างาม, ภูมิฐาน, ผึ่งผาย, Syn. graceful, stylish
ennoble(vt) ทำให้มีเกียรติ, See also: ทำให้สูงส่ง, ทำให้สง่างาม, Syn. elevate, enhance
gorgeous(adj) โอ่อ่า, See also: หรูหรา, สง่างาม, วิเศษ, Syn. beauteous, beautiful, exquisite, Ant. hideous
graceful(adj) นุ่มนวล, See also: นิ่มนวล, อ่อนช้อย, สง่างาม, Syn. elaborate, exquisite, fine, Ant. ungraceful
gracefully(adv) อย่างนุ่มนวล, See also: อย่างอ่อนช้อย, อย่างสง่างาม, Syn. agilely, elegantly, beautifully, Ant. awkwardly
gracefulness(n) ความสง่างาม, See also: ความนิ่มนวล, ความอ่อนช้อย, ความหรูหรา, ความเป็นผู้ดี, Syn. elegance
gracious(adj) ซึ่งมีมารยาท, See also: งดงาม, สง่างาม, Syn. chivalrous, Ant. rude, unchivalrous
grand(adj) ใหญ่โต, See also: หรูหรา, สง่างาม, โอ่อ่า, Syn. splendid, magnificent
grandeur(n) ความสง่างาม, See also: ความผึ่งผาย, ความโอ่โถง, Syn. magnificence, Ant. insignificance
grandiose(adj) ยิ่งใหญ่, See also: หรูหรา, สง่างาม, Syn. grand, flamboyant, Ant. humble
grandiosely(adv) ยิ่งใหญ่, See also: หรูหรา, สง่างาม
grandly(adv) อย่างหรูหรา, See also: อย่างโอ้อวด, อย่างสง่างาม
high-toned(adj) ซึ่งมีรสนิยมสูง, See also: ซึ่งสง่างาม, Syn. grand, noble, sublime
hog(n) พาหนะคันใหญ่สง่างาม (คำสแลง)
inelegance(n) ความไม่งดงาม, See also: ความไม่ละเอียดประณีต, ความไม่สง่างาม, Syn. awkwardness, inconcinnity, gracelessness
light-footed(adj) เดินอย่างเบาและสง่างาม
liquid(adj) สง่างาม (การเคลื่อนไหว, ท่าทาง)
maestoso(adj) ผึ่งผาย (ทางดนตรี), See also: สง่างาม
maestoso(adv) อย่างผึ่งผาย (ทางดนตรี), See also: อย่างสง่างาม
magnific(adj) สง่างาม, See also: งดงาม, เลิศหรู, Syn. grand, magnificent, noble
magnificence(n) ความสง่างาม, See also: ความผึ่งผาย, ความภาคภูมิ, Syn. beauty, the sublime, grandeur
magnificent(adj) งดงาม, See also: สง่างาม, ดีเลิศ, หรูหราฟู่ฟ่า, Syn. glorious, splendid
majestic(adj) ยิ่งใหญ่, See also: หรูหราโอ่อ่า, สง่างาม, มีอำนาจ, Syn. grand, dignified, sumptuous, exalted
majesty(n) ความสง่าผ่าเผย, See also: ความสง่างาม, Syn. loftiness, grandeur, glory
nobility(n) ความสูงส่ง, See also: ความสง่างาม, ความสูงศักดิ์, Syn. aristocracy, greatness, Ant. smallness
nobly(adv) อย่างประเสริฐ, See also: อย่างสง่างาม, Syn. regally, honestly, respectably
roe(n) กวางขนาดเล็กชนิดหนึ่ง สง่างามและปราดเปรียว, Syn. roe deer
chi-chi(sl) สง่างาม, See also: สวย, น่าดึงดูดใจ
tall(adv) ด้วยท่าทีสง่างาม, See also: ด้วยท่าทีภาคภูมิใจ, ด้วยท่าทีที่มั่นใจ, Syn. confidently
ungainly(adv) อย่างไม่สง่างาม, See also: อย่างเทอะทะ, อย่างอุ้ยอ้าย, อย่างเก้ๆ กังๆ, อย่างงุ่มง่าม, Syn. clumsily
ungainly(adj) ไม่สง่างาม, See also: งุ่มง่าม, ไม่น่าดู, Syn. awkward

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apollo(อะพอล'โล) n. เทพเจ้าแห่งแสงสว่างการรักษา ดนตรีการทำลาย ความสง่างาม (ของ
august(ออกัสทฺ') adj. น่าเคารพ,น่าชื่นชม,สง่า,สง่างาม. -augustness n.
gallant(แกล'เลินทฺ) adj. กล้าหาญ,ชอบช่วยเหลือคนอื่น,สง่างาม,สุภาพ,เอาอกเอาใจสตรี,เจ้าชู้,จีบผู้หญิงเก่ง,มีลักษณะของอัศวิน. n. บุรุษที่กล้าหาญชอบช่วยเหลือผู้อื่น,บุรุษที่สง่างาม,คนเจ้าชู้,คนรัก,ชู้รัก. vt. ขอความรักจาก,กระทำเป็นคนรักของ,เอาใจผู้หญิง. vi. จีบผู้หญ
gracious(เกร'เชิส) adj. มีมารยาท,กรุณา,ปรานี,เมตตา,สุภาพ,สง่างาม,สวยงาม,เรียบร้อย. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ-ความโล่งอก-ความผิดหวังหรืออื่น ๆ, See also: graciousness n., Syn. kind, courteous, Ant. harsh
grandeur(แกรน'เจอะ) n. ความสูงศักดิ์,ความสง่างาม,ความผึ่งผาย,ความยิ่งใหญ่,ความน่ากลัว. n. สิ่งที่ใหญ่โต,สิ่งที่สูงศักดิ์, Syn. magnificence, glory, pomp
grandiose(แกรน'ดีโอส) adj. ยิ่งใหญ่,หรูหรา,สง่างาม,โอ่อ่า., See also: grandiosity n., Syn. impressive, pompous, Ant. trivial
heroic(ฮีโร'อิค) adj. กล้าหาญ,เป็นวีรบุรุษ,เป็นพระเอก,หรูหรา,โอ่อ่า,สง่างาม,
junoesque(จู'โนเอสค) adj. สง่างาม,อย่างเจ้า
nobility(โนบิล'ลิที) n. พวกผู้ดี,พวกขุนนาง,ความเป็นผู้ดีหรือขุนนาง,ศักดิ์ตำแหน่งชั้นสูง,ความสูงส่งของจิตใจ,ความมีคุณธรรมสูง,ความสง่างาม
nobly(โน'บลี) adv. อย่างประเสริฐ,อย่างสง่างาม,อย่างกล้าหาญ,ชั้นเยี่ยม,ด'เลิศ,มีตระกูลสูง,มีคุณธรรมสูง, Syn. gallantly
proud(เพราดฺ) adj. ภูมิใจ,ลำพองใจ,ถือดี,มีทิฐิ,สง่างาม. -adv. -Phr. (do one proud เป็นที่ภูมิใจ,ให้เกิดความภูมิใจ), See also: proudness n., Syn. contented, self-important
superb(ซูเพิร์บ') adj. ดีเลิศ,ยอดเยี่ยม,ดีเยี่ยม,รวย,มากมาย,ใหญ่ยิ่ง,โอ่อ่า,สง่างาม., See also: superbly adv. superbness n., Syn. excellent

English-Thai: Nontri Dictionary
comeliness(n) ความสง่างาม,ความสวยงาม,ความงาม,ความเหมาะสม
courtliness(n) ความสง่างาม,ความสุภาพเรียบร้อย,ความสุภาพ
courtly(adj) สง่างาม,สุภาพ,ช่างเอาใจ,ขี้ประจบ
dignified(adj) ทรงเกียรติ,ภูมิฐาน,สง่างาม,ผึ่งผาย,
dignify(vt) ทำให้สง่างาม,ทำให้ภูมิฐาน,เป็นเกียรติแก่
dignity(n) ความสง่างาม,ความสูงศักดิ์,ฐานันดรศักดิ์,ความมีเกียรติ
gallant(adj) กล้าหาญ,สง่างาม,เอาใจหญิง,สุภาพ,เจ้าชู้,ชอบช่วยเหลือ
gallantry(n) ความกล้าหาญ,ความสง่างาม,การเอาใจหญิง,ความเจ้าชู้
grace(n) ความดี,มารยาท,ความสง่างาม,ความนิ่มนวล,ความงดงาม
graceful(adj) ดี,งดงาม,สง่างาม,อรชร,นิ่มนวล,นวยนาด
graceless(adj) ไม่ดี,ไม่งดงาม,ไม่สง่างาม,ไม่นิ่มนวล,ไม่เรียบร้อย
grandeur(n) ความใหญ่โต,ความหรูหรา,ความยิ่งใหญ่,ความสง่างาม
grandiose(adj) โอ่อ่า,สง่า,หรูหรา,ยิ่งใหญ่,สง่างาม
imposing(adj) สง่างาม,ภูมิฐาน,โอ่อ่า,น่าประทับใจ
lordly(adj) สง่างาม,หยิ่ง,เลิศ,ใหญ่โต,สูงศักดิ์,สูงส่ง
magnificence(n) ความสง่างาม,ความงดงาม,ความเลิศหรู,ความโอ่อ่า
magnificent(adj) สง่างาม,งดงาม,เลิศหรู,โอ่อ่า,สูงส่ง
nobility(n) ความสง่างาม,พวกผู้ดี,พวกขุนนาง,ความมีคุณธรรมสูง
noble(adj) สง่างาม,มีชื่อเสียง,มีตระกูล,ชั้นสูง,มีคุณธรรมสูง
nobleness(n) ความสง่างาม,ความเป็นผู้ดี,ความสูงศักดิ์
nobly(adv) อย่างสง่างาม,อย่างสูงศักดิ์,ดีเลิศ,มีคุณธรรมสูง
queenly(adj) ราวกับนางพญา,สง่างาม,สง่าผ่าเผย
statuesque(adj) งดงาม,สง่างาม,เหมือนรูปปั้น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
威厳[いげん, igen] (n) ความสง่างาม,ความสูงศักดิ์,ฐานันดรศักดิ์,ความมีเกียรติ

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top