ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ลูกจ้าง*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ลูกจ้าง, -ลูกจ้าง-
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
call pay(phrase) การจ่ายค่าจ้างเมื่อลูกจ้างมารายงานตัวเพื่อทำงาน

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ(n) Government Permanent Employee

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกจ้าง(n) employee, See also: worker, staff member, hireling, wage-earner, job-holder, hand, Syn. ผู้รับจ้าง, Ant. นายจ้าง, Example: การชุมนุมเรียกร้องนั้นเป็นเรื่องของนายจ้างกับลูกจ้าง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้รับจ้างทำการงาน
ลูกจ้างรัฐบาล(n) government employee
ลูกจ้างชั่วคราว(n) casual worker, Example: ถึงแม้เขาจะได้เข้าไปทำงานในบริษัทแล้ว แต่ก็เป็นเพียงลูกจ้างชั่วคราว, Thai Definition: ลูกจ้างซึ่งได้รับการจ้างเพราะเกิดมีความต้องการแรงงานกระทันหันในช่วงสั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลูกจ้างน. ผู้รับจ้างทำการงานโดยได้รับค่าตอบแทน.
กรรมกร(กำมะกอน) น. คนงาน, ลูกจ้างที่ใช้แรงงาน.
กรรมาชีพ(กำ-, กัน-) น. คำเรียกชนชั้นกรรมกรหรือลูกจ้างผู้หาเลี้ยงชีพด้วยค่าจ้างแรงงาน ว่า ชนชั้นกรรมาชีพ.
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพน. กองทุนที่ลูกจ้างและนายจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยมีทรัพย์สินส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสม และเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบ เพื่อเป็นหลักประกันแก่ลูกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างตายหรือออกจากงาน.
การิตการก(การิดตะ-) น. ผู้ถูกใช้ให้ทำ, เป็นประธานของประโยค เรียงไว้หน้ากริยา “ถูก-ให้” เช่น คนงานถูกนายจ้างให้ทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน, ถ้ามิได้เป็นประธานก็เรียงไว้หลังบุรพบท “ยัง” หรือกริยานุเคราะห์ “ให้” เช่น นายจ้างยังลูกจ้างให้ทำงาน นายจ้างให้ลูกจ้างทำงาน.
การิตวาจก(การิดตะ-) ก. กริยาที่บอกว่าประธานเป็นการิตการกหรือผู้รับใช้, กริยาของประโยคที่แสดงว่าประธานทำหน้าที่เป็นการิตการก คือ เป็นผู้ถูกใช้ กริยาของการิตวาจกใช้กริยานุเคราะห์ “ถูก” “ถูก-ให้” หรือ “ถูกให้” เช่น ลูกจ้างถูกนายจ้างให้ทำงาน.
ข้อพิพาทแรงงานน. ข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเกี่ยวกับสภาพการจ้าง.
คนใช้น. คนที่มีหน้าที่คอยรับใช้, ลูกจ้างที่รับใช้ทำงานบ้าน.
คนสวนน. ลูกจ้างที่มีหน้าที่ดูแลรักษาต้นไม้, ลูกจ้างทำสวน.
ค่าจ้างน. เงินทุกประเภทและผลประโยชน์อย่างอื่นที่นายจ้างจ่ายหรือให้แก่ลูกจ้างเป็นค่าตอบแทนการทำงาน.
ค่าทดแทนน. เงินหรือสิ่งอื่นที่กฎหมายกำหนดให้ต้องชำระ หรือชดใช้เพื่อทดแทนความเสียหายจากการผิดสัญญา การละเมิดสิทธิหรือการล่วงล้ำสิทธิของบุคคล หรือการอื่น เช่นในกรณีลูกจ้างได้รับอันตรายจากการทำงาน.
ค่าล่วงเวลาน. เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นการตอบแทนการทำงานล่วงเวลาในวันทำงาน.
จ้าง ๒ก. ให้ทำงานหรือทำของโดยให้ค่าตอบแทน, ผู้ให้ทำงานเรียก นายจ้าง หรือ ผู้ว่าจ้าง, ผู้รับทำงานเรียก ลูกจ้าง หรือ ผู้รับจ้าง, ผู้ให้ทำของเรียก ผู้ว่าจ้าง, ผู้รับทำของเรียก ผู้รับจ้าง.
จ้างแรงงานน. ชื่อสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ลูกจ้าง ตกลงจะทำงานให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า นายจ้าง และนายจ้างตกลงจะให้สินจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้.
เจ้าหน้าที่ของรัฐน. ผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติงานให้แก่รัฐหรือในหน่วยงานของรัฐ เช่น ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานองค์การมหาชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กฎหมายบางฉบับก็ขยายไปถึงสมาชิกสภาซึ่งทำหน้าที่นิติบัญญัติด้วย.
เชื่อก. เห็นตามด้วย เช่น เด็ก ๆ ควรเชื่อคำสั่งสอนของพ่อแม่, มั่นใจ, ไว้ใจ, เช่น ฉันเชื่อว่าลูกจ้างคนนี้ดูแลการเงินแทนฉันได้
นัดหยุดงานน. ลูกจ้างร่วมกันไม่ทำงานชั่วคราวเนื่องจากข้อพิพาทแรงงาน.
นายจ้างน. ผู้จ้างทำการงาน, คู่กับ ลูกจ้าง
นายจ้างบุคคลซึ่งตกลงว่าจ้างบุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งเรียกว่า ลูกจ้าง ให้ทำงานให้และจะให้สินจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้นั้น.
บุริมสิทธิสามัญน. บุริมสิทธิของเจ้าหนี้ผู้ทรงสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้อย่างหนึ่งอย่างใดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์อันร่วมกัน ค่าปลงศพ ค่าภาษีอากร และเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเพื่อการงานที่ได้ทำให้แก่ลูกหนี้ซึ่งเป็นนายจ้าง ค่าเครื่องอุปโภคบริโภคอันจำเป็นประจำวัน ในอันที่จะได้รับชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ตนจากทรัพย์สินทั้งหมดของลูกหนี้.
เบี้ยกันดารน. เงินที่จ่ายช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างประจำ เนื่องจากการปฏิบัติราชการประจำในท้องที่กันดารหรือในโรงเรียนที่กันดาร.
ประจำที่กำหนดให้มีเป็นปรกติ เช่น งานประจำปี, เรียกรถโดยสารที่วิ่งอยู่บนเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งเป็นปรกติ ว่า รถประจำทาง, เรียกครูหรืออาจารย์ที่สอนและดูแลรับผิดชอบนักเรียนชั้นใดชั้นหนึ่งเป็นปรกติ ว่า ครูหรืออาจารย์ประจำชั้น, เรียกบัตรที่ออกให้ไว้เฉพาะบุคคลและจะต้องเก็บไว้กับตัวเป็นปรกติ ว่า บัตรประจำตัว, เรียกลูกจ้างที่จ้างไว้เป็นปรกติ ไม่ใช่ชั่วคราว ว่า ลูกจ้างประจำ, เรียกผู้ที่มาติดต่อหรือไปมาหาสู่กันเสมอเป็นปรกติ เช่น ลูกค้าประจำ ขาประจำ, ลักษณะการฝากเงินไว้กับธนาคารโดยจะได้รับดอกเบี้ยเมื่อฝากครบตามเวลาที่กำหนดไว้ เรียกว่า ฝากประจำ.
ปิดงานน. การที่นายจ้างปฏิเสธไม่ยอมให้ลูกจ้างทำงานชั่วคราวเนื่องจากข้อพิพาทแรงงาน.
ผูกดอกก. ทำหนังสือสัญญาเป็นลูกจ้างรับเงินล่วงหน้าแล้วให้ดอกเบี้ยแทนรับใช้การงาน.
ภฤดก(พฺรึ-) น. ลูกจ้าง.
รับคำก. ให้สัญญา, ไม่ปฏิเสธ, ตอบตกลง, เช่น ลูกจ้างรับคำนายจ้าง, บางทีก็ใช้เข้าคู่กับคำ รับปาก เป็น รับปากรับคำ.
แรงงานสัมพันธ์น. ความสัมพันธ์ในด้านการจ้างงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการว่าจ้างทำงาน เช่น เงื่อนไขการจ้าง สภาพการทำงาน.
ลดตัวก. ถ่อมตัว, ไม่ถือตัว, เช่น ลูกจ้างนิยมนายจ้างที่ลดตัวมาเล่นหัวกับตน, ไม่ไว้ตัว เช่น เป็นผู้ใหญ่แล้วยังลดตัวไปทะเลาะกับเด็ก.
ลูกหาบน. ลูกจ้างสำหรับหาบหามสัมภาระเดินทางในที่ทุรกันดาร.
วินาศกรรม(วินาดสะกำ) น. การลอบทำลายหรือเผาผลาญทรัพย์สินโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้น ของนายจ้างหรือของศัตรู เช่น ในกรณีที่เกิดพิพาทกันขึ้นระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง หรือเพื่อตัดกำลังฝ่ายศัตรูเมื่อทำสงครามกันโดยตรงหรือโดยปริยาย.
ศาลแรงงานน. ศาลยุติธรรมชั้นต้นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะ มีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในเรื่องที่เกี่ยวกับแรงงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง.
สภาพการจ้างน. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ้างหรือการทำงาน กำหนดวันและเวลาทำงาน ค่าจ้าง สวัสดิการ การเลิกจ้าง หรือประโยชน์อื่นของนายจ้าง หรือลูกจ้าง อันเกี่ยวกับการจ้างหรือการทำงาน.
สหภาพองค์การของลูกจ้าง เช่น สหภาพแรงงาน.
สหภาพแรงงานน. องค์การของลูกจ้างที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง และระหว่างลูกจ้างด้วยกัน.
สาวใช้น. หญิงลูกจ้างช่วยแม่บ้านทำงาน.
สินจ้างค่าตอบแทนที่นายจ้างหรือผู้ว่าจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างหรือผู้รับจ้าง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
profit sharingการแบ่งส่วนกำไร (ให้แก่ลูกจ้าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
respondeat superior (L.)นายจ้างต้องรับผิดในการกระทำของลูกจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sharing, profitการแบ่งส่วนกำไร (ให้แก่ลูกจ้าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
servantลูกจ้าง, คนใช้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
salaried employeeลูกจ้างที่รับเงินเดือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
agreement, closed-shopข้อตกลงจ้างลูกจ้างเฉพาะที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
back to work agreementข้อตกลงกลับเข้าทำงาน (ของลูกจ้าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
yellow-dog contractข้อตกลงไม่เข้าสหภาพแรงงาน (ของลูกจ้าง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
yellow dog contractสัญญาที่ห้ามลูกจ้างเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
closed-shop agreementข้อตกลงจ้างลูกจ้างเฉพาะที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
common employmentความไม่ต้องรับผิดของนายจ้าง (ต่อความบาดเจ็บของลูกจ้างที่เกิดจากการกระทำผิดของลูกจ้างด้วยกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contract, yellow-dogข้อตกลงไม่เข้าสหภาพแรงงาน (ของลูกจ้าง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
government employeeลูกจ้างรัฐบาล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
fringe benefitsประโยชน์เกื้อกูล (ที่ให้แก่ลูกจ้างนอกเหนือค่าจ้าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
employeeลูกจ้าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
employeeลูกจ้าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
employeeลูกจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
zone of employmentเขตที่กำหนดให้ลูกจ้างทำงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
harbouring an employeeการจ้างลูกจ้างทั้งที่รู้ว่าเป็นผู้ทำผิดสัญญากับนายจ้างเดิม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wilful misconduct of employeeการจงใจประพฤติมิชอบของลูกจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wage earnerผู้รับค่าจ้าง, ลูกจ้าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tool Pusherลูกจ้างของบริษัทรับจ้างเหมาเจาะ, Example: ตำแหน่งลูกจ้างของบริษัทรับจ้างเหมาเจาะ (Drilling contractor) มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลกลุ่มคนงานเจาะและแท่นเจาะ ตำแหน่งนี้บางทีเรียก drilling rig foreman, supervisor หรือ rig superintendent [ปิโตรเลี่ยม]
Employeeลูกจ้าง [เศรษฐศาสตร์]
Employee associationสมาคมลูกจ้าง [เศรษฐศาสตร์]
Employee attitudeทัศนคติของลูกจ้าง [เศรษฐศาสตร์]
Workers' compensationค่าสินไหมทดแทนสำหรับลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Workers' compensation claimsข้อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Day laborersลูกจ้างรายวัน [TU Subject Heading]
Employee attitude surveysการสำรวจทัศนคติลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Employee fringe benefitsประโยชน์เกื้อกูลลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Employee health promotionการส่งเสริมสุขภาพลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Employee rightsสิทธิลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Employee selectionการคัดเลือกลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Employee stock optionsสิทธิการซื้อหุ้นบริษัทของลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Employee training personnelบุคลากรทางการฝึกอบรมลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Employeesลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Employees' magazines, newletters, etc.วารสารของลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Insurance, Government employees' dentalประกันสุขภาพช่องปากของข้าราชการและลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Insurance, Government employees' healthประกันสุขภาพของข้าราชการและลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Labor union welfare fundsกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Probationary employeesลูกจ้างทดลองงาน [TU Subject Heading]
Problem employeesลูกจ้างที่เป็นปัญหา [TU Subject Heading]
Profit-sharingระบบแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Temporary employeesลูกจ้างชั่วคราว [TU Subject Heading]
Women employeesลูกจ้างสตรี [TU Subject Heading]
Women food service employeesลูกจ้างสตรีในงานบริการอาหาร [TU Subject Heading]
Employee Statusสถานภาพลูกจ้าง, Example: เป็นการจำแนกประชากรที่ทำงานตามสถานภาพ การทำงาน ซึ่งจะแบ่งออกเป็นนายจ้างและลูกจ้าง [สิ่งแวดล้อม]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกจ้าง[lūkjāng] (n) EN: employee ; worker ; staff member ; hireling ; wage-earner ; job-holder ; hand  FR: employé [m] ; employée [f] ; membre du personnel [m]
ลูกจ้างชั่วคราว[lūkjāng chūakhrāo] (n, exp) EN: casual worker ; temporary worker ; temp
ลูกจ้างประจำ[lūkjāng prajam] (n, exp) EN: permanent employee
ลูกจ้างรัฐบาล[lūkjāng ratthabān] (n, exp) EN: government employee
เงินสมทบลูกจ้าง[ngoen somthop lūkjāng] (n, exp) EN: employee's contribution

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fringe benefit(n) สิ่งที่ลูกจ้างสมควรได้รับนอกจากค่าจ้างหรือเงินเดือน
employee(n) ลูกจ้าง, See also: พนักงาน, Syn. laborer, worker
factotum(n) ลูกจ้างที่มีหน้าที่ทำงานทุกอย่าง
gofer(n) ลูกจ้างที่คอยทำงานให้คนอื่นในสำนักงาน, Syn. dogsbody
intrapreneur(n) ลูกจ้างบริษัทที่ไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท
laborer(n) ผู้ใช้แรงงาน, See also: กรรมกร, กรรมาชีพ, คนงาน, ลูกจ้าง, แรงงาน, Syn. manual laborer
man(n) คนงานชาย, See also: ลูกจ้างชาย, คนรับใช้ชาย, Syn. manservant, attendant, servant
mercenary(adj) ซึ่งรับจ้าง, See also: ซึ่งเป็นลูกจ้าง
mercenary(n) ผู้รับจ้าง, See also: ลูกจ้าง, Syn. legionnaire, laborer, professional soldier
pensionary(n) ผู้รับเงินบำนาญ, See also: ผู้รับเงินสงเคราะห์, ลูกจ้าง
pensioner(n) ผู้รับเงินบำนาญ, See also: ลูกจ้าง, Syn. person in retirement
profit-sharing(n) ระบบการแบ่งปันผลกำไรให้กับลูกจ้าง
self-employed(n) การทำงานด้วยตนเอง, See also: การไม่เป็นลูกจ้างใคร, การเป็นนายของตนเอง, Syn. freelance, one's own boss
servant(n) ลูกจ้าง, See also: ข้าราชการ, Syn. public servant, civil servant
worker(n) ลูกจ้าง, See also: คนงาน, กรรมกร, พนักงาน, ผู้ใช้แรงงาน, Syn. employee, laborer
workpeople(n) ลูกจ้าง, See also: กรรมกร, ผู้ใช้แรงงาน, Syn. laborer, worker

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
employee(เอมพลอย'อี,เอมพลอยอี') n. ลูกจ้าง, Syn. employe
free lanceคนที่ทำงานโดยอิสระ โดยไม่ได้เป็นลูกจ้างกินเงินเดือนใคร,คนที่ต่อสู้ในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตัว
freelance(ฟร'ลานซฺ') vi.,adj. (เกี่ยวกับ) ทำงานโดยอิสระ (ไม่ใช่ลูกจ้าง) -freelancer n.
fringe benefitn. ผลประโยชน์นอกเหนือจากเงินค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับจากนายจ้าง
garcon(การ์ซอน) n. ชาย,ลูกจ้างผู้ชาย
mercenary(เมอ'ซะเนอรี) adj. ทำงานเพื่อเงินและรางวัลเท่านั้น,รบเพื่อเงินหรือสิ่งตอบแทนเท่านั้น,รับจ้าง,โลภ,เห็นแก่เงิน. n. ทหารรับจ้าง,ผู้รับจ้างหาเงิน,ลูกมือ,ลูกจ้าง, See also: mercenarily adv. mercenariliness n.
pensionary(เพน'เชินนะรี) n. ผู้รับเงินเบี้ยบำนาญ,ผู้รับเงินสงเคราะห์,ลูกจ้าง. adj. เกี่ยวกับเบี้ยบำนาญ,ซึ่งรับเงินบำนาญ
pensioner(เพน'เชินเนอะ) n. ผู้รับเงินเบี้ยบำนาญ,ลูกจ้าง, See also: pensionership n.
servant(เซอ'เวินทฺ) n. คนใช้,คนรับใช้,คนปรนนิบัติ,คนบริการ,ลูกจ้าง,ข้า,ข้าราชการ,ทาส, Syn. housekeeper, maid, butler
worker(เวอร์'เคอะ) n. คนงาน,ผู้ใช้แรงงาน,กรรมกร,ลูกจ้าง,ชนชั้นกรรมาชีพ,ผู้ปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่,พนักงาน,ผึ้งงาน,มดงาน,ปลวกงาน

English-Thai: Nontri Dictionary
employee(n) ลูกจ้าง,พนักงาน,ผู้ถูกว่าจ้าง
hand(n) มือ,กำมือ,เข็มนาฬิกา,ข้าง,ลูกจ้าง,คนงาน,อำนาจ,ความชำนาญ,ฝีมือ
hireling(n) ลูกจ้าง,ลูกมือ,ทหารรับจ้าง
mercenary(n) ทหารรับจ้าง,ลูกจ้าง,ลูกมือ,ผู้รับจ้าง
pensioner(n) ผู้รับบำนาญ,ลูกจ้าง
servant(n) ข้าทาส,คนรับใช้,บริวาร,บ่าวไพร่,ลูกจ้าง
worker(n) คนงาน,ลูกจ้าง,กรรมกร,พนักงาน
workman(n) คนงาน,กรรมกร,ลูกจ้าง,ช่างฝีมือ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
contingent worker(n) พนักงานชั่วคราว,ลูกจ้างชั่วคราว

German-Thai: Longdo Dictionary
Personal(n) |das, nur Sing.| ลูกจ้าง, พนักงาน, กำลังคน (มีความหมายเป็นพหูพจน์), See also: der Mitarbeiter

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top