ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*รูปทรง*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: รูปทรง, -รูปทรง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปทรง(n) shape, See also: figure, build, contours, outline, configuration, Syn. ทรง, รูปร่าง, Example: บ้านที่มีรูปทรงประหลาดเหล่านั้นมันเกิดขึ้นทุกๆ วัน
เสียรูปทรง(v) be contorted, See also: be twisted, not be the correct shape, not have the right appearance, Syn. เสียรูป, ผิดลักษณะ, ผิดส่วน, Example: บ้านหลังนี้เสียรูปทรง เพราะก่อสร้างไม่ได้ขนาด, Thai Definition: ไม่เป็นรูปร่าง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รูปทรงน. ทรวดทรง สัณฐาน ประกอบด้วยความกว้าง หนาหรือลึก และสูง เช่น เรือลำนี้รูปทรงเพรียว
รูปทรงสิ่งที่เห็นเป็นกลุ่มก้อนหรือเห็นแต่ ๒ ด้านขึ้นไป มีลักษณะจำกัดด้วยความกว้าง หนาหรือลึก และสูง เช่น รูปทรงพีระมิด.
เสียรูปทรง, เสียรูปเสียทรงก. ผิดไปจากรูปทรงเดิม, ผิดไปจากรูปทรงที่ถือว่างาม, เช่น เขาป่วยหนักมา ๓ เดือน ผอมมากจนเสียรูปเสียทรงหมด ตอนสาว ๆ ก็รูปร่างดี พอมีอายุมากขึ้น อ้วนเผละจนเสียรูปทรงหมด.
กระจัง ๑น. ชื่อลายอย่างหนึ่ง อยู่ในรูปทรงสามเหลี่ยม ใช้เป็นลวดลายสำหรับเครื่องประดับที่อยู่บนชั้นหรือตามขอบของสิ่งบางอย่าง เช่น ชั้นฐานธรรมาสน์ กระจังมีหลายแบบ เช่น กระจังตาอ้อย กระจังเจิม กระจังปฏิญาณ, เครื่องประดับที่มีลวดลายชนิดนี้ เรียกว่า ตัวกระจัง ใช้ประดับบนลับแลและอื่น ๆ.
กระชุน. ภาชนะสานรูปทรงกระบอก สำหรับบรรจุของเช่นนุ่นหรือถ่าน, กระชุก ก็ว่า.
กระติบ, กระติ๊บน. ภาชนะสานรูปทรงกระบอก มีฝาครอบ สำหรับบรรจุข้าวเหนียวนึ่ง.
กระถอบน. แผ่นทองคำฉลุลายเป็นกิ่งต้นเครือวัลย์กระหนก สำหรับเสียบห้อยที่ชายพกลงมาในระหว่างช่องหน้าขาทั้ง ๒ สามัญเรียกว่า ช่อทับชาย เช่น ที่ประดับเทวรูปทรงเครื่องทั่วไป เรียกกันว่า สุวรรณกระถอบ หรือ สุวรรณกัญจน์ถอบ.
กระทู้ ๓น. ชื่อหนอนผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Noctuidae ลำตัวรูปทรงกระบอก ยาว ๓-๔ เซนติเมตร ผิวเป็นมัน มีขนตามลำตัวน้อย ส่วนใหญ่สีน้ำตาลคลํ้า ทางด้านท้องสีอ่อนกว่า มักมีแถบหรือเส้นสีต่าง ๆ เช่น สีส้มอมนํ้าตาล เหลืองอมขาว พาดตามยาวที่สันหลังและข้างลำตัว มีขาจริง ๓ คู่ ขาเทียม ๕ คู่ กินพืช โดยมักกัดต้นพืชให้ขาดออกจากกัน ทำให้เหลือแต่ตอโผล่เหนือพื้นดิน มองคล้ายกระทู้หรือซอไม้ไผ่ที่ปักเป็นหลัก ชนิดที่รู้จักกันทั่วไป เช่น หนอนกระทู้ควายพระอินทร์หรือหนอนกระทู้คอรวง [ Mythimna separate (Walker)] ทำลายต้นข้าว, หนอนกระทู้ผัก [ Spodoptera litura (fabricius)] ที่กัดกินพืชผัก.
กระบอก ๑รูปตันที่กำเนิดขึ้นจากการเขียนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยใช้ด้านใดด้านหนึ่งเป็นแกนแล้วหมุนโดยรอบฐาน ปลายทั้ง ๒ ข้างมีหน้าเป็นวงกลม เรียกว่า รูปทรงกระบอก หรือ รูปกระบอก, ลักษณะได้แก่ รูปที่มีสัณฐานกลมยาวและตรงซึ่งมีส่วนสัดกลมเท่ากันตั้งแต่ต้นจนปลาย. (อ. cylinder).
กระเปาะ ๑น. รูปทรงนูนกลม, เรียกสิ่งที่มีสัณฐานคล้ายคลึงเช่นนั้น ว่า กระเปาะ เช่น กระเปาะไข่ กระเปาะดอกไม้
กระลอมน. ชะลอม, เครื่องสานชนิดหนึ่ง รูปทรงกระบอก สานด้วยตอกเป็นต้น ตาห่าง ๆ สำหรับใส่สิ่งของ, อีสานว่า กะลอม.
กระแอม ๒น. ลายที่ผูกเป็นตัวลอย ๆ อยู่ในรูปทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน คล้ายลายกระหนกหางโต ใช้สำหรับอุดหรือปิดช่องไฟระหว่างปลายกระหนกเครือวัลย์ เรียกว่า ลูกกระแอม หรือ ตัวกระแอม.
กรามช้าง ๓น. เครื่องมือสำหรับหีบอ้อยหรือหีบมะพร้าวขูดเพื่อเอาน้ำอ้อยหรือน้ำกะทิคราวละมาก ๆ ประกอบด้วยไม้หนีบ ที่วางของที่จะหีบซึ่งทำคล้ายกับส่วนล่างของปากช้าง เซาะร่องไว้ให้น้ำอ้อยหรือน้ำกะทิไหล ถ้าหีบมะพร้าวขูดจะมีที่ใส่มะพร้าว ซึ่งสานด้วยตอกหวาย รูปทรงคล้ายกระป๋อง.
กลองทัดน. ชื่อกลองชนิดหนึ่ง มีรูปทรงกระบอก ตรงกลางป่องออกเล็กน้อย ขึ้นหนัง ๒ หน้า มีหูเรียกว่า หูระวิง สำหรับร้อยไม้ขาหยั่ง ใช้บรรเลงในวงปี่พาทย์ ชุดหนึ่งอาจมี ๒-๓ ใบ, ถ้าใช้ใบเดียวแขวนที่หอกลองในวัด เรียกว่า กลองเพล.
กลึง(กฺลึง) ก. ทำให้เป็นรูปทรงกลม รูปทรงกระบอก หรือรูปทรงต่าง ๆ โดยทำให้วัตถุที่จะกลึงนั้นหมุนรอบตัว แล้วสกัดด้วยสิ่วเอาส่วนย่อยออกให้คงไว้แต่รูปทรงที่ต้องการ.
กะทอน. ภาชนะสานด้วยไม้ไผ่ตาโปร่ง ด้านในกรุด้วยใบไม้แห้ง รูปทรงกระบอก สำหรับใส่เกลือ ฝ้าย ยาสูบ เป็นต้น ใช้กันในภาคอีสาน.
กะลอมน. ชะลอม, เครื่องสานชนิดหนึ่ง รูปทรงกระบอก สานด้วยตอกเป็นด้น ตาห่าง ๆ สำหรับใส่สิ่งของ เช่น ถ่าน.
กะหลาป๋า ๑เรียกหมวกชนิดหนึ่งสานด้วยไม้ไผ่อย่างละเอียด รูปทรงสูง ผู้หญิงนิยมใช้ในเวลาแข่งเรือ มีดอกไม้จีนเสียบ เป็นของเก่าในสมัยต้นรัชกาลที่ ๕ ขึ้นไป ว่า หมวกกะหลาป๋า
เกลา(เกฺลา) ก. ทำสิ่งที่ยังขรุขระอยู่ให้เกลี้ยงหรือได้รูปทรงดีขึ้น เช่น เกลาไม้ไผ่, ทำให้ดีขึ้นหรือเรียบร้อยขึ้น เช่น เกลาสำนวนหนังสือ เกลานิสัย.
โกศ ๑(โกด) น. สิ่งที่ทำขึ้นสำหรับประกอบนอกพระลองหรือลองที่ใส่พระบรมศพ พระศพ หรือศพ รูปทรงกระบอก ก้นสอบ ปากผาย มีฐาน และมีฝาครอบเป็นเครื่องยอด มีลักษณะแตกต่างกันไปตามอิสริยยศ, ที่ใส่พระบรมอัฐิ พระอัฐิ หรืออัฐิ มีขนาดต่าง ๆ ฝาครอบมียอด, ราชาศัพท์ใช้ว่า พระโกศ
ข้าวบิณฑ์น. ข้าวตอกปั้นเป็นรูปทรงคล้ายดอกบัวตูม.
ข้าหลวงหลังลายน. ชื่อเฟินอิงอาศัยชนิด Asplenium nidus L. ในวงศ์ Aspleniaceae ใบเรียงเป็นวง รูปทรงคล้ายชาม แตกใบอ่อนตรงกลาง.
ขิมน. ชื่อเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี รูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมู มี ๓ ขนาด ได้แบบอย่างมาจากประเทศจีน บรรเลงโดยใช้ไม้ตีบนเส้นลวด.
ขึ้นช่อก. ขึ้นดินบนแป้นปั้นหม้อให้เป็นรูปทรงกระบอกสำหรับปั้นหม้อ.
ครอบ ๑ภาชนะชนิดหนึ่ง ทำด้วยโลหะ รูปทรงคล้ายลูกฟักหรือคล้ายน้ำเต้า มีเชิง ฝาครอบเป็นรูปทรงหัวเม็ดทรงมัณฑ์เป็นต้น สำหรับใส่น้ำมนต์.
จอก ๑ภาชนะเล็ก ๆ รูปทรงกระบอก ใช้กินยา ดื่มเหล้า เป็นต้น
ชะลอมน. เครื่องสานชนิดหนึ่ง รูปทรงกระบอก สานด้วยตอกเป็นต้น ตาห่าง ๆ สำหรับใส่สิ่งของ, อีสานเรียก กะลอม.
ชุด ๑สิ่งที่ถักด้วยหวายเป็นตาห่าง ๆ รูปทรงกระบอก สำหรับใส่หมู.
ซอยผมก. ตัดแต่งผมให้มีรูปทรงต่าง ๆ.
ซุ้ม ๒สิ่งที่ทำขึ้นเป็นกรอบสำหรับตกแต่งประตูหน้าต่างพระที่นั่ง โบสถ์ วิหาร เป็นต้น มีรูปทรงต่าง ๆ กัน เช่น ซุ้มบันแถลง ซุ้มหน้านาง ซุ้มทรงมงกุฎ.
ดอกไม้ทะเลน. ชื่อสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังหลายชนิด ในอันดับ Actininaria ลำตัวอ่อนนุ่ม รูปทรงกระบอก ยืดหดได้ ด้านหนึ่งเป็นฐานสำหรับยึด ด้านตรงข้ามเป็นช่องปาก มีหนวดมาก เมื่อยืดตัวออกคล้ายดอกไม้บาน เมื่อหดตัว เรียก สะดือทะเล, ดากทะเล หรือ เห็ดหลุบ ก็เรียก.
ดิ่งน. โลหะรูปทรงกรวยหงาย มีห่วงผูกเชือก ใช้วัดความลึกของน้ำ ตรวจสอบเสาหรือกำแพงเป็นต้นว่าตั้งตรงหรือไม่ เช่น ทิ้งดิ่งวัดความลึกของแม่น้ำ, ลูกดิ่ง ก็เรียก
ตะกร้อเครื่องสานรูปทรงกระบอก สำหรับใส่ไว้ในไหหมักน้ำปลาเป็นต้น เพื่อกรองเอาส่วนที่เป็นน้ำ
ตะบัน ๑น. เครื่องตำหมากของคนแก่ มีรูปทรงคล้ายกระบอก โดยมากทำด้วยทองเหลือง มีลูกตะบันสำหรับตำ และมีดากอุดก้น. (เทียบ ข. ตฺบาล่ ว่า ครก).
ตู้ ๑น. เครื่องเรือนสำหรับเก็บหรือใส่สิ่งของ มีรูปทรงสี่เหลี่ยม มีฝาด้านข้าง ด้านหลัง และด้านบน ด้านล่างมีพื้น ทางด้านหน้ามีบานปิดเปิดได้, โดยปริยายหมายถึงสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ตู้ยาม รถตู้.
ถังน. ภาชนะจำพวกหนึ่ง ทำด้วยไม้หรือโลหะเป็นต้น มีรูปร่างต่าง ๆ กัน โดยมากใช้ตักนํ้า, ภาชนะสำหรับตวงข้าว ทำด้วยไม้ รูปทรงกระบอก
ถ่านไฟฉายน. เซลล์ไฟฟ้าชนิดปฐมภูมิ มีรูปทรงกระบอกขนาดเล็ก ภายในบรรจุผงคาร์บอน แมงกานีสไดออกไซด์ ซิงก์คลอไรด์ แอมโมเนียมคลอไรด์ ซึ่งผสมนํ้าให้มีลักษณะคล้ายแป้งเปียกหุ้มอยู่รอบแท่งคาร์บอนซึ่งเป็นขั้วบวก ภายนอกหุ้มด้วยกระบอกสังกะสีซึ่งเป็นขั้วลบ ตอนปากของกระบอกสังกะสีมีครั่งหุ้มปิดไว้ เหลือแต่หมวกโลหะที่ครอบแท่งคาร์บอนเท่านั้นที่โผล่พ้นพื้นครั่งขึ้นมา ใช้ใส่ในไฟฉาย วิทยุ เป็นต้น.
ถ้ำยาดมน. ภาชนะรูปทรงกระบอกขนาดเล็ก มีฝา ชั้นในเจาะเป็นรู มีส้มมือผสมเครื่องยาบรรจุภายใน ใช้ดม.
ทรงเครื่องก. แต่งตัวมีเครื่องประดับ เช่น พระพุทธรูปทรงเครื่อง, มีเครื่องปรุงพิเศษกว่าปรกติ เช่น กระท้อนทรงเครื่อง, ประดิดประดอยให้งดงามเป็นพิเศษ เช่น ตัวหนังสือทรงเครื่อง
ทรงมัณฑ์(ซงมัน) ว. มีรูปทรงกลมหรือเหลี่ยมซ้อนกันเป็นชั้น ๆ เรียวขึ้นไปอย่างหัวเม็ดเสาเกย.
ทรงลังกาว. เรียกเจดีย์รูปทรงกรวยกลม มีฐานล่างเป็นฐานเขียงหรือฐานบัวเชิงบาตร กับมีฐานบัวลูกแก้ว องค์ครรภธาตุมีรูปทรงคล้ายระฆังควํ่า ตอนบนเป็นที่ตั้งของรัตนบัลลังก์ มียอดประดับด้วยปล้องไฉนและปลี.
ทรงหม้อตาลน. เรียกหมวกที่มีรูปทรงคล้ายหม้อตาลอย่างหมวกที่พลทหารเรือและจ่าทหารเรือเป็นต้นสวม ว่า หมวกทรงหม้อตาล.
ทัศนศิลป์น. ศิลปกรรมประเภทหนึ่งซึ่งแสดงออกด้วยลักษณะที่เป็นรูปภาพหรือรูปทรง รับรู้ได้ด้วยการเห็นและสัมผัสได้ด้วยการจับต้อง เช่น ภาพจิตรกรรม ภาพพิมพ์ งานประติมากรรม งานสถาปัตยกรรม.
นวลระหงว. มีรูปทรงงาม.
นุ่นน. ชื่อไม้ต้นขนาดกลางชนิด Ceiba pentandra (L.) Gaertn. ในวงศ์ Bombacaceae ลำต้นและกิ่งก้านสีเขียว มีหนามสั้น ๆ ที่โคนต้น กิ่งออกตั้งฉากกับต้น ทิ้งใบในฤดูแล้ง ดอกสีขาวนวล ผลรูปทรงกระสวย ใช้ปุยในผลอย่างเดียวกับง้าวและงิ้ว.
แน่งน้อยว. มีรูปทรงแบบบาง (มักใช้แก่หญิงสาว).
บ้า ๒น. ชื่อปลานํ้าจืดขนาดเล็กถึงขนาดกลางชนิด Leptobarbus hoeveni (Bleeker) ในวงศ์ Cyprinidae ลำตัวค่อนข้างยาวหนาเกือบเป็นรูปทรงกระบอก หัวกว้าง มีหนวด ๒ คู่ ท้องกลมมน ด้านหลังและข้างตัวสีเขียวอ่อน ด้านท้องสีขาวแต้มเหลือง ครีบท้อง ครีบก้น และครีบหลังสีแดงอ่อน ในปลาขนาดเล็กมีแถบสีดำคลํ้าพาดตลอดข้างตัว พบอาศัยตามแม่นํ้าลำคลองและบึงใหญ่ทั่วไป ขนาดยาวได้ถึง ๕๐ เซนติเมตร ในธรรมชาติกินผลไม้รวมทั้งผลกระเบา เมื่อมีผู้นำไปบริโภคทำให้เกิดอาการมึนเมา, อ้ายบ้า หรือ พวง ก็เรียก.
เบี้ยวบูด, เบี้ยว ๆ บูด ๆว. บิดเบี้ยวจนเสียรูปทรง.
ปรงชื่อพรรณไม้ในกลุ่มพืชเมล็ดเปลือยหลายชนิดในสกุล Cycas วงศ์ Cycadaceae เป็นไม้ต้น ลำต้นรูปทรงกระบอก สีดำขรุขระ ใบเล็กยาวเรียงถี่ ๆ บนแกนกลาง เช่น ปรงญี่ปุ่น ( C. revolutaThunb.) ใบใช้ทำพวงหรีด ปรงเขา ( C. pectinataGriff.).
ปรางค์(ปฺราง) น. สิ่งก่อสร้างมียอดสูงขึ้นไปมีรูปทรงคล้ายฝักข้าวโพดและมีฝักเพกาปักอยู่ข้างบน, ถ้าเป็นเจดีย์มียอดเช่นนั้น เรียกว่า เจดีย์ยอดปรางค์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
solid figureรูปทรงตัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
coccusแบคทีเรียรูปทรงกลม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cruciformรูปทรงไม้กางเขน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cabochon๑. อัญมณีทรงหลังเบี้ย๒. รูปทรงหลังเบี้ย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cylindrical-รูปทรงกระบอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cylindrical foldชั้นหินคดโค้งรูปทรงกระบอก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
globular-รูปทรงกลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
form๑. รูปแบบ๒. รูปทรง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
free formรูปทรงอิสระ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
neo-plasticismลัทธิรูปทรงแนวใหม่ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
CAD/CAMคอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบและคอมพิวเตอร์ช่วยในงานผลิต, คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบและคอมพิวเตอร์ช่วยในงานผลิต (ระบบแคด/แคม) เมื่อสองระบบมาต่อกัน ทำให้เกิดการส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ที่มีแบบของสินค้ามายังคอมพิวเตอร์ที่ต่อกับอุปกรณ์การผลิต สามารถทำให้สร้างผลิตภัณฑ์รูปทรงใหม่ได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำมาก [Assistive Technology]
Fuel rodแท่งเชื้อเพลิง, เม็ดหรือเนื้อเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ ที่บรรจุในเปลือกหุ้มเชื้อเพลิงรูปทรงกระบอก พร้อมใช้หรือนำมาประกอบเป็นชุดแท่งเชื้อเพลิงสำหรับใช้ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (ดู fuel element ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Gas centrifuge plantโรงงานแบบหมุนเหวี่ยงแก๊ส, โรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมแบบหนึ่ง โดยการแยกไอโซโทปยูเรเนียม-238 และยูเรเนียม-235 ในรูปแก๊สเฮกซะฟลูออไรด์ออกจากกัน ด้วยการหมุนเหวี่ยงแก๊สที่ความเร็วสูงมากในเครื่องหมุนเหวี่ยงรูปทรงกระบอก ยูเรเนียม-238 ที่หนักกว่าจะเคลื่อนที่อยู่รอบนอกชิดกับผนัง [นิวเคลียร์]
Durometerเครื่องมือวัดความแข็งของยางและพลาสติกที่นิยมใช้กันมากที่สุด มีหลายสเกลให้เลือกใช้งานขึ้นกับช่วงความแข็งของวัสดุ รูปทรงของเข็มกด แรงกด และขนาดของแป้นกดของเครื่องทดสอบ ได้แก่ A, B, C, D, DO, O, OO และ M แต่ละสเกลจะมีค่าตั้งแต่ 0-100 และระบุในหน่วยชอร์ (Shore scale) สำหรับยางนิยมวัดความแข็งในสเกลของชอร์ เอ (Shore A) วิธีการวัดความแข็งสามารถทำได้ตามมาตรฐาน ISO 7619-1, ASTM D2240 [เทคโนโลยียาง]
Body, Texture, Setretentionการมีน้ำหนักและรูปทรงอยู่ตัว [การแพทย์]
Cells, Columnarเซลล์รูปทรงคล้ายลูกบาศก์เซลล์มีส่วนยื่นยาวออกไปคอลัมนาร์เซลล์ [การแพทย์]
Coccusค็อคคัส,กลมๆ,รูปทรงกลม,แบคทีเรียพวกตัวกลม [การแพทย์]
Columnarเซลล์ผิวคอลลัมนา,คอลัมนาร์,มีความสูงได้มาก,รูปทรงสูง [การแพทย์]
Concept of Formการบอกชื่อรูปทรงได้ [การแพทย์]
Cone, Truncatedรูปทรงกรวยตัด [การแพทย์]
Cylinderทรงกระบอก,รูปทรงกระบอก [การแพทย์]
Epithelia Cells, Columnar, Simpleเซลล์ผิวรูปทรงกระบอกชั้นเดียว [การแพทย์]
Exercise, Conditioningการออกกำลังกล้ามเนื้อในระยะพักฟื้น,การออกกำลังกายเพื่อให้รูปทรงดีขึ้น [การแพทย์]
cardiac muscleกล้ามเนื้อหัวใจ, เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อที่ประกอบด้วยเซลล์รูปทรงกระบอก  มีลายตอนปลายของเซลล์  มีการแตกแขนงและเชื่อมโยงติดต่อกันกับเซลล์ข้างเคียง  ทำงานนอกอำนาจจิตใจ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
bacteriaแบคทีเรีย, สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวพวกหนึ่งมีรูปร่าง 3 แบบ คือ รูปทรงกลม รูปท่อน และรูปเกลียว ภายในเซลล์ไม่มีคลอโรฟิลล์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
cylinderทรงกระบอก, รูปทรงใด ๆ ซึ่งมีหน้าตัดตามขวางในระนาบที่ขนานกันเป็นรูปกลมหรือวงรีที่เท่ากันทุกประการ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
coneกรวย, รูปทรง 3 มิติที่ฐานเป็นรูปวงกลม   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
tetrahedralทรงสี่หน้า, รูปทรงเรขาคณิตชนิดหนึ่ง ซึ่งมีรูปสามเหลี่ยมประกอบกันสี่ด้าน  ดังรูป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
cross sectionภาคตัดขวาง, การตัดรูปทรงกระบอกหรือรูปอื่นตามแนวตั้งฉากกับแกนสมมาตร     [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
pyramidพีระมิด, รูปทรงที่มีฐานเป็นรูปเหลี่ยมใด ๆ และมีด้านอื่น ๆ เป็นรูปสามเหลี่ยม มีจุดยอด(ซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกับฐาน)ร่วมกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
thermoplasticเทอร์มอพลาสติก, พลาสติกชนิดที่อ่อนตัวเมื่อถูกความร้อน จึงเปลี่ยนรูปทรงได้ง่าย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
crystalผลึก, ของแข็งเนื้อเดียว มีผิวหน้าเรียบ มีรูปทรงและมุมระหว่างผิวหน้าแน่นอนจำแนกตามพันธะเคมีที่ยึดอะตอมต่าง ๆ ในผลึกไว้ด้วยกันได้ 3 ชนิด คือ ผลึกไอออนิก ผลึกโคเวเลนต์ และผลึกโลหะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
thermosetting plasticพลาสติกเทอร์มอเซต, พลาสติกชนิดที่ใช้ในการอัดแบบขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โดยใช้ความร้อนและความดัน เมื่อเย็นลงจะแข็งตัวและไม่เปลี่ยนแปลงรูปทรงเมื่อถูกความร้อน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
cylinderกระบอกสูบ, ส่วนประกอบของเครื่องจักร  เป็นรูปทรงกระบอก ภายในมีลูกสูบซึ่งเคลื่อนที่กลับไปกลับมาได้   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
solidของแข็ง, สถานะหนึ่งของสารซึ่งมีรูปทรงแน่นอนอันเป็นผลจากอะตอมของสารอยู่ใกล้ชิดกันและมีแรงดึงดูดระหว่างกันสูง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
dry cellเซลล์แห้ง, เซลล์ไฟฟ้าปฐมภูมิ โดยทั่วไปใช้สังกะสีรูปทรงกระบอกเป็นขั้วลบ ภายในบรรจุของผสมของกลีเซอรีน แอมโมเนียมคลอไรด์ และผงถ่าน มีแท่งคาร์บอนสอดอยู่ ตรงกลางเป็นขั้วบวก มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าประมาณ 1.5 โวลต์  เช่น เซลล์ถ่านไฟฉาย เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
solenoidโซเลนอยด์, ขดลวดที่ได้จากการพันลวดหลายรอบชิดกันเป็นรูปทรงกระบอก ถ้าให้กระแสไฟฟ้าผ่านจะเกิดสนามแม่เหล็กภายในขดลวดและรอบ ๆ ขดลวด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
wheel and axleล้อกับเพลา, เครื่องกลอย่างง่ายชนิดหนึ่ง  ประกอบด้วยวัตถุรูปทรงกระบอกขนาดต่างกัน 2 อันติดกันอยู่และหมุนรอบแกนเดียวกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
castingการหล่อแบบ, การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยการเทวัสดุเหลวหรือหลอมเหลวลงในแม่แบบ เช่น การทำเครื่องใช้พลาสติก โดยวิธีนำพลาสติกเหลวผสมกับสารซึ่งทำให้แข็งตัวเทลงในแม่แบบ เมื่อพลาสติกแข็งตัวก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปทรงตามแม่แบบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
modelแบบจำลอง, ชิ้นงาน 3 มิติ ที่จำลองรูปทรง ขนาด สัดส่วน โครงสร้าง กลไก และรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อจำลองการทำงานของชิ้นงานหรือวิธีการที่ใช้แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
mouldแม่แบบ, การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยการอัดวัสดุที่กำลังอ่อนตัวลงในแม่แบบ เช่นการทำเครื่องใช้พลาสติก โดยการนำพลาสติกเม็ดหรือผงมาทำให้ร้อนจนอ่อนตัวและอัดลงในแม่แบบ เมื่อเย็นจะแข็งตัว มีรูปทรงตามแม่แบบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
rain gaugeเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน, อุปกรณ์ที่ใช้วัดปริมาณน้ำฝน เป็นภาชนะรูปทรงกระบอกวางไว้รองรับน้ำฝนในที่กลางแจ้ง ปริมาณฝนตกวัดจากความสูงของระดับน้ำฝนในภาชนะเป็นมิลลิเมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
prismปริซึม, รูปทรงตันที่มีหน้าตัดเป็นระนาบที่ขนานกัน และเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ  ส่วนหน้าอื่น ๆ เป็นรูปสี่เปลี่ยมด้านขนาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
striated muscleกล้ามเนื้อลาย, เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อที่ประกอบด้วยเซลล์รูปทรงกระบอก  มีลายตามขวางอยู่รวมกันเป็นมัดที่บริเวณแขนขาและลำตัว ทำหน้าที่เคลื่อนไหวอวัยวะที่อยู่ภายใต้อำนาจจิตใจ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
rigid bodyวัตถุแข็งเกร็ง, วัตถุที่มีรูปทรงแน่นอน ระยะห่างระหว่างจุดต่าง ๆ บนวัตถุคงตัว และวัตถุไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อเคลื่อนที่หรือมีแรงกระทำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
prototypeต้นแบบ, ชิ้นงานที่สร้างขึ้นเป็นแบบฉบับเพื่อสร้างชิ้นงานอื่นให้มีลักษณะเดียวกัน มีรูปทรง ขนาดสัดส่วน โครงสร้างที่แสดงรายละเอียด สามารถใช้งานได้ตามที่ออกแบบไว้ทุกประการ วัสดุที่นำมาสร้างต้นแบบอาจเป็นวัสดุที่ใช้จริง หรือวัสดุทดแทนก็ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
formรูปทรง, ลักษณะภายนอกของสิ่งต่าง ๆ ที่เป็น 3 มิติ คือ มีความกว้าง ความยาวและความสูง สามารถหาขนาดและปริมาตรได้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ รูปทรงเรขาคณิต รูปทรงอิสระ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
geometric formรูปทรงเรขาคณิต, รูปทรงที่มีลักษณะเป็น 3 มิติ คือมีความกว้าง ความยาว และความสูง และสามารถใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์หาปริมาตรที่แน่นอนได้ ได้แก่ รูปทรงกลม รูปทรงกระบอก รูปทรงกรวย ลูกบาศก์ ปริซึม รูปพีระมิด เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
free formรูปทรงอิสระ, รูปทรงของวัตถุต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ทั้งสิ่งมีชิวิตและสิ่งไม่มีชีวิต เป็นลักษณะเฉพาะของวัตถุนั้น เช่น ก้อนหิน ผลไม้ เปลือกหอย ปลา ผีเสื้อ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Graft, Hemicylindricalกระดูกปลูกรูปทรงกระบอกผ่าซีก [การแพทย์]
Gram-Negative Bacilliเชื้อรูปทรงแท่งชนิดแกรมลบ, [การแพทย์]
Matching, Formการเปรียบเทียบรูปทรงที่เหมือนกัน [การแพทย์]
Morphologyลักษณะ, รูปร่างลักษณะ, รูปร่าง, รูปร่างวิทยา, การเปลี่ยนแปลงทางรูปร่าง, ลักษณะรูปร่าง, รูปพรรณ, การตรวจลักษณะ, ลักษณะรูปพรรณ, พยาธิสภาพ, รูปร่างลักษณะ, รูปทรง, รูปร่าง [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลานพระบรมรูปทรงม้า[Lān Phraborom Rūpsong Mā] (n, prop) EN: Royal Plaza
ไม้รูปทรง[māirūpsong] (n) FR: bonsaï [m]
พระบรมรูปทรงม้า[Phraborom Rūpsong Mā] (n, prop) EN: King Chulalongkorn Monument ; King Rama V Monument ; Equestrian Statue of King Chulalongkorn
รูปทรง[rūpsong] (n) EN: shape ; figure ; build ; contours ; outline ; configuration ; form  FR: forme [f] ; contour [m]
รูปทรงเรขาคณิต[rūpsong rēkhākhanit] (n, exp) EN: geometric form  FR: forme géométrique [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ball(n) สิ่งที่เป็นรูปทรงกลม, See also: ลูกบอล, ก้อนกลม, ลูกลักษณะกลมๆ, Syn. sphere
basket weave(n) สิ่งทอที่มีรูปทรงเหมือนกับตระกร้า
coccus(n) เชื้อแบคทีเรียซึ่งมีรูปทรงกลม เช่น แบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคหนองใน
conic(adj) ที่เป็นรูปทรงกรวย
conical(adj) ที่เป็นรูปทรงกรวย
corset(n) ชุดชั้นในผู้หญิงที่สวมเพื่อให้สะโพกและหน้าอกเข้ารูปทรง
dome(n) หลังคารูปทรงกลม
ellipse(n) รูปวงรี, See also: รูปทรงรี, Syn. oval
ellipsoid(n) รูปทรงเรขาคณิตที่มีลักษณะเป็นรูปกลมรีเหมือนไข่
equiangular(adj) (รูปทรงเรขาคณิต) ซึ่งมีมุมเท่ากันทุกมุม
equilateral(adj) (รูปทรงเรขาคณิต) ซึ่งมีด้านเท่ากันทุกด้าน
figure(n) รูปร่าง, See also: รูปทรง, ร่างกาย, ทรวดทรง, ส่วนสัด, Syn. body, form, shape, outline
form(n) รูปทรง, See also: รูปร่าง, สัณฐาน, Syn. figure, shape, structure
globular(adj) ซึ่งมีรูปทรงกลมเล็กๆ, See also: เหมือนทรงกลม, Syn. globelike, globe-shaped
hendecagon(n) รูปทรงสิบเอ็ดเหลี่ยม
heptagon(n) รูปทรงเจ็ดเหลี่ยม
lateen(adj) เกี่ยวกับใบเรือที่มีรูปทรงสามเหลี่ยม
multiform(adj) หลากหลายรูปทรง, Syn. various, many-shaped
octant(n) รูปทรงสามมิติซึ่งมีแปดด้าน
oval(n) รูปไข่, See also: รูปทรงรี, รูปกลมรี
pail(n) ถัง, See also: ถังรูปทรงกระบอก, Syn. bucket
pattern(n) รูปร่าง, See also: รูปทรง, Syn. form, shape, structure
pearl(n) รูปทรงไข่มุก, Syn. bead, drop
polyhedron(n) รูปทรงที่มีหลายด้าน, See also: รูปทรงหลายหน้า, รูปทรงหลายเหลี่ยม, Syn. polyhedra
pyramid(n) สิ่งของที่มีรูปทรงเหมือนพีระมิด, See also: รูปพีระมิด, Syn. monument
pyramid(vi) ทำเป็นรูปทรงพีระมิด
racket(n) รองเท้าหิมะรูปทรงไม้เทนนิส
round(adj) กลมๆ, See also: เป็นรูปทรงกลม, Syn. rotund, spherical
round(n) รูปทรงกลม, See also: สิ่งที่เป็นวงกลม, Syn. ball, circle, blobe
shako(n) หมวกทหารรูปทรงกระบอก มีปีกบังหน้าและมีขนนกประดับข้างบน
shape(n) รูปร่าง, See also: สัณฐาน, รูปทรง, ทรวดทรง, โครงร่าง, รูปแบบ, ฟอร์ม, ท่าทาง, Syn. figure, form, frame, outline
shoetree(n) ที่สอดในรองเท้ายืดหยุ่นได้เพื่อรักษารูปทรง
sphere(n) รูปทรงกลม, See also: รูปวงกลม
wigan(n) ผ้าเนื้อแข็งหรือหยาบ, See also: ใช้สำหรับทำซับในของเสื้อผ้า เพื่อให้คงรูปทรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barrel(บาร์'เริล) n. ถังรูปทรงกระบอก,ปริมาณมาก,ภาชนะรูปทรงกระบอก
cocc-Pref. "รูปทรงกลมเล็ก","น้ำผลไม้"
cocci-Pref. "รูปทรงกลมเล็ก","น้ำผลไม้"
coccusn. แบคทีเรียรูปทรงกลม, See also: coccal adj. ดูcoccus coccic adj. ดูcoccus coccous adj. ดูcoccus -pl. coccci
cylinder(ซิล'ลินเดอะ) n. รูปทรงกระบอก,กระบอกกลม,กระบอกสูบ,ลูกสูบ,ลูกโม่,ลูกกลิ้ง
cylindric(ซิลิน'ดริค,-คัล) adj. เกี่ยวกับลูกสูบ,เกี่ยวกับรูปทรงกระบอก, See also: cylindricality n. ดูcylindric cylindricalness n. ดูcylindric
cylindrical(ซิลิน'ดริค,-คัล) adj. เกี่ยวกับลูกสูบ,เกี่ยวกับรูปทรงกระบอก, See also: cylindricality n. ดูcylindric cylindricalness n. ดูcylindric
drum(ดรัม) {drummed,drumming,drums} n. กลอง,เสียงกลอง,เยื่อแก้วหู vt.,vi. ตีกลอง,เคาะจังหวะ. ดรัม <คำอ่าน>หมายถึงสื่อเก็บข้อมูลชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นวัสดุรูปทรงกระบอกที่หมุนรอบแกนด้วยความเร็ว ที่ผิวนอกฉาบด้วยสารแม่เหล็ก การบันทึกข้อความลงเก็บ จะต้องบันทึกลงบนผิวดรัม ผ่านหัวบันทึก (write head) และอ่านข้อความออกโดยหัวอ่าน (read head) จึงเป็นได้ทั้งหน่วยรับข้อมูล (input) และหน่วยแสดงผล (output) มีความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล สูงกว่าเทปแม่เหล็ก (magnetic tape) แต่ยังช้ากว่าจานแม่เหล็ก (magnetic disk) โดยปกติจะต้องเรียกเต็ม ๆ ว่า magnetic drum
gabion(เก'บีออน) n. หลัวหวายหรือไม้ไผ่ที่ใช้ใส่ดิน,หลัวรูปทรงกระบอกที่ใช้ใส่ร่องหินสำหรับวางฐานในการสร้างเขื่อน
globe(โกลบ) n. โลก,รูปทรงกลม,ลูกโลก v. ทำให้หรือกลายเป็นโลก, Syn. orb, sphere
globoidadj. คล้าย รูปทรงกลม n. รูปทรงกลม
globularadj. เป็นรูปทรงกลม,ทั่วโลก., See also: globularity, globularness n.
globule(กลอบ'บิว) n. สิ่งที่เป็นรูปทรงกลมเล็ก ๆ, Syn. sphere
gonococcusn. แบคทีเรียรูปทรงกลมซึ่งทำให้เกิดโรคหนองใน, See also: gonococcal, gonococcic adj. -pl. gonococci
kepi(เค'พิ,เคพ'พิ) n. หมวกแก๊ปทหารของฝรั่งเศสเป็นรูปทรงกลมส่วนบนแบนราบมีปีกยื่นบังตาเป็นแนวนอน
magnetic drumดรัมแม่เหล็กหมายถึง วัสดุรูปทรงกระบอกที่หมุนรอบแกนด้วยความเร็ว ที่ผิวนอก ฉาบด้วยสารแม่เหล็ก ในการบันทึกข้อมูลลงบนพื้นผิวของดรัม จะบันทึกผ่านหัวบันทึก (write head) และอ่านข้อความออกโดยหัวอ่าน (read head) ดรัมจึงเป็นได้ทั้งหน่วยรับข้อมูล (input) และหน่วยแสดงผล (output) มีความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลน้อยกว่าแถบบันทึก (tape) แต่ยังช้ากว่าจานบันทึก (disk)
orb(ออบ) n. รูปทรงกลม,ลูกโลก,ลูกตา,วงกลม,วงโคจรของวัตถุในอวกาศ,โลก. vt. กลายเป็นรูปวงกลม,หมุนรอบ,โคจร, Syn. globe
pail(เพล) n. ถัง,ถังรูปทรงกระบอก
polyhedron(พอลลิฮี'เดริน) n. รูปทรงที่มีหลายด้าน pl. polydrons,polydra
round(เราดฺ) adj.,vt.,vi. (ทำให้,กลายเป็น) กลม,เป็นกิจวัตร,อ้อมกลับมา,มาก,เต็มที่,กลมกล่อม,อวบ,คล่องแคล่ว,ชัดเจน,ดังกังวาน,มีชีวิตชีวา,รุนแรง n. สิ่งที่เป็นวงกลม,สิ่งที่เป็นรูปวงแหวน,สิ่งที่เป็นรูปทรงกลม,รอบ,การหมุนรอบ,การตรวจ,การลาดตระเวณ, (การชกมวย) ยก,เกม, (กระสุน) นัด,ชุด,พัก,ครั้ง
roundly(เรานดฺ'ลี) adv. เป็นวงกลม,เป็นรูปทรงกลม,อย่างรุนแรง,หุนหันพลันแล่น,ไม่ปรานี,เต็มที่,อย่างสมบูรณ์, Syn. thoroughly
sea bagn. ถุงผ้าใบรูปทรงกระบอกที่มีเชือกรูด (โดยเฉพาะของกลาสีเรือ)
slinky(สลิง'คี) adj. ลับ ๆ ล่อ ๆ ,รัดรูปทรง., See also: slinkily adv. slinkiness n.
sphere(สเฟียร์) n. รูปทรงกลม,รูปกลม,สิ่งที่เป็นรูปวงกลม,ดาวนพเคราะห์,ดาวฤกษ์,ระบบจักรวาล,ปริมณฑล,อาณาเขต,อาณาจักร,สิ่งแวดล้อม,บริเวณ,ขอบเขตความรู้,วง,วงอิทธิพล. vt. ล้อมรอบ,เป็นรูปวงกลม., Syn. ball, globe, scope, position
spherical(สเฟีย'ริเคิล) adj. เป็นรูปทรงกลม,เป็นลูกกลม,เกี่ยวกับปริมณฑล., See also: sphericality n., Syn. spheric, globular
streptococcus(สเทรพทะคอค'คัส) n. เชื้อแบคทีเรียรูปทรงกลม บางชนิดทำให้เกิดโรคในคนเช่น โรคต่อมทอนซิลอักเสบ., See also: streptococcal adj. streptococcic adj. pl. streptococci
ungula(อัง'กิวละ) n. (เรขาคณิต) ส่วนของรูปกรวยหรือรูปทรงกระบอกที่อยู่ระหว่างฐานและแนวราบตัดขวาง,ฐานที่คล้ายเล็บของกลีบดอกบางชนิด pl. uungulae
vesicle(เวส'ซิเคิล) n. ถุงเล็ก ๆ ,ถุงน้ำเล็ก ๆ เม็ดพุพอง,ตุ่ม,ถุงอากาศเล็ก ๆ ,โพรงรูปทรงกลมในแร่หรือหิน (เนื่องจากมีอากาศหรือแก๊สขังอยู่), Syn. bladder

English-Thai: Nontri Dictionary
cylinder(n) กระบอกสูบ,รูปทรงกระบอก,ลูกโม่,ลูกกลิ้ง
elliptical(adj) ซึ่งเป็นรูปไข่,มีรูปทรงคล้ายไข่
globular(adj) กลมเหมือนลูกโลก,กลมเหมือนส้ม,เป็นรูปทรงกลม
globule(n) เมล็ดกลมเล็ก,หยาด,รูปทรงกลมเล็กๆ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Molecular Gastronomy(n, name) การทำอาหารโดยอาศัยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และอาศัยวิธีการศึกษาองค์ประกอบของเครื่องปรุงอย่างวิทยาศาสตร์ศึกษาปฏิกิริยาทางเคมีที่ทำให้เครื่องปรุงเปลี่ยนรสหรือเปลี่ยนสี เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ที่ได้ทั้งรูปทรงใหม่ๆ และรสชาติที่แตกต่างจากของเดิม
tomography(n) การสร้างภาพตัดขวางของรูปทรงโดยใช้เทคนิคต่างๆ ดังเช่น จากการสั่นพ้องของคลื่นสนามแม่เหล็ก หรือ จากรังสีเอกซ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
成形[せいけい, seikei] TH: การผ่าตัดทำศัลยกรรมหรือการสร้างรูปทรงโดยใช้เครื่อง  EN: plastic surgery

German-Thai: Longdo Dictionary
Tomografie(n) |die, pl. Tomografien| การสร้างภาพตัดขวางของรูปทรงโดยใช้เทคนิคต่างๆ ดังเช่น จากการสั่นพ้องของคลื่นสนามแม่เหล็ก หรือ จากรังสีเอกซ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top